Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 18 december 2012

Gepubliceerd: 19 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A02908
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9a208f03-ac04-495a-b4f8-7649762b09d4&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Economische%20Zaken%20op%2018%20december%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 22112, 33037, 29659, 28625, 27858, 27858, 29683, 28973, 28286, 31239, 21501, 29826, 32637, 32637, 32440, 21501, 24446, 21501

Inhoud


Verzoek van het lid Ouwehand een datum vast te stellen voor feitelijke vragen over de nog te ontvangen Nota van wijziging inzake de 200 miljoen voor natuur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 13 december 2012 Verzoek van het lid Ouwehand een datum vast te stellen voor feitelijke vragen over de nog te ontvangen Nota van wijziging inzake de 200 miljoen voor natuur - 2012Z21958

Besluit: Het verzoek van het lid Ouwehand honoreren om na ommekomst van de kabinetsreactie betreffende de natuurgelden de inbrengdatum voor feitelijke vragen vast te stellen op 15 januari 2013 om 12.00 uur met het verzoek de vragen uiterlijk 18 januari 2013 te beantwoorden.
Besluit: Indien in plaats van een nota van wijziging een brief naar de Kamer wordt gestuurd wordt eveneens de inbrengdatum voor feitelijke vragen vastgesteld op 15 januari 2013 om 12.00 uur waarbij alleen feitelijke vragen worden gesteld over het voor de begroting relevante deel van de brief.

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 18-20 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 december 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 18-20 december 2012 - 21501-32-673

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VSO Landbouw- en Visserijraad op 13 december 2012.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 november 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 december 2012 Verslag Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 november 2012 - 21501-32-667

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 12 december 2012.

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 18-20 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 december 2012 Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 18-20 december 2012 - 21501-32-668

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 12 december 2012.

Fiche: Verordening Vangstmogelijkheden autonome EU bestanden 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 november 2012 Fiche: Verordening Vangstmogelijkheden autonome EU bestanden 2013 - 22112-1518

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 12 december 2012.

Actieplan Ammoniak Veehouderij, gedoogbeleid stoppende bedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 december 2012 Actieplan Ammoniak Veehouderij, gedoogbeleid stoppende bedrijven - 33037-39

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS op 13 december 2012.

Voorstel voor programma rondetafelgesprek Voedsel

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 11 december 2012 Voorstel voor programma rondetafelgesprek Voedsel - 2012Z21674

Besluit: Het rondetafelgesprek te organiseren op 30 januai 2013 van 13.00 tot 16.00 uur.
Besluit: Er is ingestemd met de lijst van genodigden en besloten over de afvaardiging namens Wageningen Universiteit.

Stand van zaken over erfpacht en de op dit onderwerp aangenomen moties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas - 5 december 2012 Stand van zaken over erfpacht en de op dit onderwerp aangenomen moties - 29659-97

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van EL&I 2013, onderdeel Landbouw en Natuur.
Besluit: Het lid Geurts zal na afloop van de begrotingsbehandeling aan de commissie kenbaar maken of hij deze brief wil agenderen voor een apart algemeen overleg Erfpacht.

Regeling doden van dieren 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2012 Regeling doden van dieren 2012 - 2012Z22244

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet)

Zaak: Brief regering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma - 18 december 2012 Uitstel verzoek tot informeren over voortgang wetsvoorstel verantwoorde mestafzet - 2012Z22372

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om aan te geven wanneer de brief naar de Kamer zal worden gestuurd.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 juli 2012 Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) - 33322

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De staatssecretaris van EZ is op 5 december 2012 verzocht per ommegaande de brief over de voortgang van het wetsvoorstel naar de Kamer te sturen en tevens aanvullende informatie te sturen over de aangenomen motie van het lid Gesthuizen (Kamerstuk 33 037, nr. 7) over mestafzet in een straal van 30 kilometer.

Transparantie publicatie EU subsidiegegevens

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 december 2012 Transparantie publicatie EU subsidiegegevens - 28625-156

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 23 januari 2013.

Stand van zaken vondsten diverse schadelijke organismen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 december 2012 Stand van zaken vondsten diverse schadelijke organismen - 27858-138

Besluit: Agenderen voor het opnieuw in te plannen algemeen overleg NVWA.

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 november 2012 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden - 33490

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 31 januari 2013 om 15.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport volgt zo spoedig mogelijk.

Verbetering naleefbaarheid en handhaafbaarheid gewasbeschermingsmiddelengebruik

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas - 5 december 2012 Verbetering naleefbaarheid en handhaafbaarheid gewasbeschermingsmiddelengebruik - 27858-137

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Uitvoering van de motie van de leden Ormel en Dijkgraaf inzake een ontheffing van het verplichte bedrijfsbehandelplan voor hobbydierhouders met minder dan 25 dieren die wel een één-op-één relatie met een dierenarts hebben (29683, nr. 131)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas - 4 december 2012 Uitvoering van de motie van de leden Ormel en Dijkgraaf inzake een ontheffing van het verplichte bedrijfsbehandelplan voor hobbydierhouders met minder dan 25 dieren die wel een één-op-één relatie met een dierenarts hebben (29683, nr. 131) - 29683-143

Besluit: Agenderen voor het na het kerstreces te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij.

Aanbieding advies Gezondheidsraad "Gezondheidsrisico's rond veehouderijen"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas - 30 november 2012 Aanbieding advies Gezondheidsraad "Gezondheidsrisico's rond veehouderijen" - 28973-129

Besluit: Aanhouden tot de toegezegde kabinetsreactie op het advies is ontvangen (uiterlijk 1 maart 2013).
Besluit: Het lid van Dekken zal tijdens de eerstvolgende procedurevergadering een voorstel doen voor een rondetafelgesprek.
Noot: Op basis van dit voorstel zal bezien worden of dit voorafgaand aan de kabinetsreactie zal plaatsvinden of pas als deze door de Kamer is ontvangen.

Zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden: ‘Winstgevend Welzijn, over het creëren van kansen'

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, Schüssel M. - 14 november 2012 Overzicht aangehouden brieven dierbeleid - 2012Z19368

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012 Zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden: ‘Winstgevend Welzijn, over het creëren van kansen' - 28286-596

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van de kabinetsreactie op de controversieel verklaarde stukken.
Noot: Zie agendapunt 27.

Brief namens Presidium betreffende deelname aan de Grüne Woche

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, M.C.T.M. Franke - 14 december 2012 Brief namens Presidium betreffende deelname aan de Grüne Woche - 2012Z22067

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief aan de commissievoorzitters d.d. 5 december 2012 met uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst met de Raad van State.

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 5 december 2012 Verzoek RvS om kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies - 2012Z21879

Besluit: De commissie voor Binnenlandse Zaken verzoeken het voortouw over te nemen.
Noot: De commissie Binnenlandse Zaken zal de bijeenkomst organiseren en in overleg met de Raad van State een programma maken waarin alle commissies aan bod zullen komen. De commissie worden daar separaat over geinformeerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Diergezondheidsfonds

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 december 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33480-F-3

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2012.

Beantwoording schriftelijke Kamervragen over 2e suppletoire begroting van EZ en DGF

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 december 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33480-XIII-3

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2012.

Nota van wijziging

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 december 2012 Nota van wijziging - 33400-XIII-23

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 - 33400-XIII

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2013, onderdelen Economie&Innovatie en Landbouw&Natuur.

Rapporteurschap groot project EHS

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 28 november 2012 Rapporteurschap groot project EHS - 2012Z20533

Besluit: Het kiezen van een rapporteur en een plaatsvervangend rapporteur bij schriftelijke stemming zal plaatsvinden tijdens de procedurevergadering op 22 januari 2013.

Het verzoek van het lid Jansen om ook medewerkers van de wetenschappelijke bureaus te laten deelnemen aan de Masterclass Energie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 19 december 2012 Het verzoek van het lid Paulus Jansen om ook een medewerker van het wetenschappelijke bureau te laten deelnemen aan de Masterclass Energie - 2012Z22453

Besluit: Het verzoek van het lid Jansen wordt gehonoreerd om in afwijking van de reguliere procedure één medewerker van het wetenschappelijke bureau te laten deelnemen mits een lid van de betreffende fractie ook deelneemt.

Verzoek van het lid Geurts om de de minister te vragen om een brief vóór de begrotingsbehandeling waarin hij over de kabinetsperiode per jaar aangeeft niet alleen wat de kasuitgaven zijn voor de SDE+, maar ook wat de te beschikken bedragen zijn per jaar.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 18 december 2012 Verzoek van het lid Geurts om de de minister te vragen om een brief vóór de begrotingsbehandeling waarin hij over de kabinetsperiode per jaar aangeeft niet alleen wat de kasuitgaven zijn voor de SDE+, maar ook wat de te beschikken bedragen zijn per jaar. - 2012Z22428

Besluit: Het verzoek van het lid Geurts om een reactie van de minister te vragen wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Verhoeven om een reactie van de minister te vragen op het bericht op nu.nl dat internetgiganten de Nederlandse privacywet misbruiken en plannen algemeen overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 11 december 2012 Reactie minister vragen op bericht op nu.nl dat internetgiganten de Nederlandse privacywet misbruiken en plannen algemeen overleg - 2012Z21551

Besluit: Het verzoek van het lid Verhoeven om een reactie van de minister te vragen wordt gehonoreerd en na ontvangst van de gevraagde informatie besluit de commissie over het al dan niet plannen van een algemeen overleg.

Openstelling SDE+ 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 december 2012 Openstelling SDE+ 2013 - 31239-142

Besluit: Via een e-mailprocedure is reeds vastgesteld dat de brief desgewenst betrokken kan worden bij de begrotingsbehandeling 2013, onderdeel Economie & Innovatie.

Geannoteerde agenda voor de Telecomraad op 20 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 december 2012 Geannoteerde agenda voor de Telecomraad op 20 december 2012 - 21501-33-394

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecomraad d.d. 20-21 december 2012 op 12 december 2012.

Beantwoording vragen van het lid Van Veldhoven, gesteld tijdens het ordedebat op 21 november 2012, inzake de situatie bij Thermphos

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 december 2012 Beantwoording vragen van het lid Van Veldhoven, gesteld tijdens de Regeling van werkzaamheden op 21 november 2012, inzake de situatie bij Thermphos - 29826-46

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Ondernemen d.d. 17 december 2012.

Meerjarig budgettair beeld innovatie en onderzoek en topsectorenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 december 2012 Meerjarig budgettair beeld innovatie en onderzoek en topsectorenbeleid - 32637-47

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Ondernemen d.d. 17 december 2012.
Besluit: Het lid Verhoeven zal na afloop van de begrotingsbehandeling aan de commissie kenbaar maken of hij deze brief wil agenderen voor een apart algemeen overleg bedrijfslevenbeleid (innovatie).

Reactie op "Durf te meten: Eindrapport Expertwerkgroep Effectmeting" (Commissie Theeuwes)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 december 2012 Reactie op "Durf te meten: Eindrapport Expertwerkgroep Effectmeting" (Commissie Theeuwes) - 32637-45

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Ondernemen d.d. 17 december 2012.

Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 14 december 2012 Verzoek van het lid De Liefde om een rondetafelgesprek te organiseren over de postmarkt - 2012Z22024

Besluit: De commissie stemt in met het houden van een rondetafelgesprek, het voorstel van het lid de Liefde wordt nog nagezonden. Indien de leden akkoord zijn met dit voorstel wordt geïnventariseerd wie de leden willen uitnodigen voor dit gesprek. Op basis daarvan zal de staf een voorstel voor uit te nodigen personen aan de commissie voorleggen tijdens de eerstvolgende procedurevergadering. Het rondetafelgesprek kan vooralsnog plaatsvinden in week 5.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 december 2012 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht - 33501

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op een week na het te houden rondetafelgesprek.

Inwerkingtreding van de Aanbestedingswet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 december 2012 Inwerkingtreding van de Aanbestedingswet - 32440-82

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nadere toelichting bij de cijfers over het derde kwartaal 2012 die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 december 2012 Nadere toelichting bij de cijfers over het derde kwartaal 2012 die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd - 33400-XIII-24

Besluit: Desgewenst betrekken bij debat over de Najaarsnota 2012.

Verslag Informele Ministeriële bijeenkomst cohesiebeleid 6 november 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas - 5 december 2012 Verslag Informele Ministeriële bijeenkomst cohesiebeleid 6 november 2012 - 21501-08-449

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging om de Nederlandse instructie voor de World Conference on International Telecommunications (WCIT) conferentie toe te zenden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 december 2012 Toezegging om de Nederlandse instructie voor de World Conference on International Telecommunications (WCIT) conferentie toe te zenden - 33400-XIII-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Kamer wordt op een later moment geïnformeerd over de uitkomsten van deze

Ruimtevaartbeleid/Verslag ESA Ministersconferentie te Napels op 20 en 21 november 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 december 2012 Ruimtevaartbeleid/Verslag ESA Ministersconferentie te Napels op 20 en 21 november 2012 - 24446-53

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag Energieraad 3 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 december 2012 Verslag Energieraad 3 december 2012 - 21501-33-398

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Energieraad op 13 februari 2013.

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2012 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) - 33493

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 22 januari 2013 om 16.00 uur.

Aanbod Rathenau Instituut voor technische briefing over rapport 'Coördinatie van onderzoek in publiek-private samenwerkingsverbanden: van variëteit naar maatwerk'

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 17 december 2012 Aanbod Rathenau Instituut voor technische briefing over rapport 'Coördinatie van onderzoek in publiek-private samenwerkingsverbanden: van variëteit naar maatwerk' - 2012Z22296

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Business Bridge Europe voor vijfde bijeenkomst over Europese ruimtevaartbeleid d.d. 29 en 30 januari 2013

Zaak: Brief derden - Business Bridge Europe te Brussel - 10 december 2012 Uitnodiging Business Bridge Europe voor vijfde bijeenkomst over Europese ruimtevaartbeleid d.d. 29 en 30 januari 2013 - 2012Z21673

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging GroenLinks Limburg voor demonstratie “Tihange dicht” d.d. 12 januari 2013

Zaak: Brief derden - GroenLinks Limburg te Utrecht - 30 november 2012 Uitnodiging GroenLinks Limburg voor demonstratie “Tihange dicht” d.d. 12 januari 2013 - 2012Z20818

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.