Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 november 2012

Gepubliceerd: 22 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2012A02906
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9392551e-d1f8-4e91-ad2c-4e72d8ee6a03&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2020%20november%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26407, 21501, 21501, 28286, 21501, 22112, 29665, 30825, 33037, 32670, 33037, 31755, 33037, 33037, 22112, 33322, 28286, 29683, 27858, 33410, 24446, 26485, 28973, 31985, 22054, 22054, 21501, 22112, 22112, 32549, 33357, 33357

Inhoud


Verzoek van het lid Geurts een werkbezoek te brengen aan Wierdenseveld

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 20 november 2012 Verzoek van het lid Geurts een werkbezoek te brengen aan Wierdenseveld (Natura 2000) - 2012Z19738

Besluit: Het voorstel voor een werkbezoek aan het Wierdenseveld zal nader worden uitgewerkt en worden meegenomen in het voorstel voor werkbezoeken voor voorjaar 2013.

Verzoek van het lid van Veldhoven tot het plannen van een algemeen overleg Caribische natuur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 21 november 2012 Verzoek van het lid van Veldhoven tot het plannen van een algemeen overleg Caribische natuur. - 2012Z19869

Besluit: Het verzoek van het lid van Veldhoven wordt gehonoreerd om t.z.t. een algemeen overleg Caribische natuur te plannen.

Verzoek van het lid Van Gerven om reactie op bericht dat informatie van Nederland over landbouwsubsidies via de website ondoorzichtig is.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 november 2012 Verzoek van het lid Van Gerven om reactie op bericht dat informatie van Nederland over landbouwsubsidies via de website ondoorzichtig is. - 2012Z19798

Besluit: Het verzoek van het lid Van Gerven wordt gehonoreerd om de staatssecretaris te verzoeken een brief aan de Kamer te sturen naar aanleiding van het nieuwsbericht http://farmsubsidy.org/transparency/ en http://farmsubsidy.org/news/features/2012-data-harvest/ dat de informatie van Nederland over landbouwsubsidies via de website zeer ondoorzichtig is.

Verzoek van het lid Van Gerven om een brief over salmonellabesmettingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 13 november 2012 Verzoek van het lid Van Gerven om een brief over salmonellabesmettingen - 2012Z19221

Besluit: Het verzoek van het lid Van Gerven wordt gehonoreerd om een brief aan de staatssecretaris van EZ en de minister VWS te vragen n.a.v. de recente salmonella besmetting met het verzoek daarbij in te gaan op: het aantal steekproeven per jaar op salmonella (totaal en positief) en de handhavingscapaciteit van de NVWA (en voorgangers) op salmonella anno nu in vergelijking met de voorgaande 10 jaar; afspraken met de sector om salmonellavrij te produceren (maatregelen, resultaten); en controle, afspraken en maatregelen betreffende import.

Aanvullende vragen rapporteurs inzake begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas - 14 november 2012 Beantwoording aanvullende vragen rapporteurs t.b.v. het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies - 33400-XIII-11

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Begrotingsonderzoek inzake subsidies voor landbouw en visserij op 15 november 2012.

Beantwoording vragen namens de rapporteurs t.b.v. het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas - 12 november 2012 Beantwoording vragen namens de rapporteurs t.b.v. het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies - 33400-XIII-10

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Begrotingsonderzoek inzake subsidies voor landbouw en visserij op 15 november 2012.

Resultaten van de elfde Conferentie van Partijen inzake de Conventie van Biologische Diversiteit (COP11) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012 Resultaten van de elfde Conferentie van Partijen inzake de Conventie van Biologische Diversiteit (COP11) - 26407-71

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Biodiversiteit op 15 november 2012.

Uitvoering van de motie van het lid Bosman c.s. over het compromisvoorstel van de visserijsector inzake discards (kamerstuk 21501-32, nr. 647) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012 Uitvoering van de motie van het lid Bosman c.s. over het compromisvoorstel van de visserijsector inzake discards (kamerstuk 21501-32, nr. 647) - 21501-32-654

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 21 november 2012.

Verzoek om nadere informatie over het handelsverbod op vossen- en chinchillabont (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012 Verzoek om nadere informatie over het handelsverbod op vossen- en chinchillabont (sts ELI) - 28286-597

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 21 november 2012.

Verslag Landbouw- en visserijraad oktober 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012 Verslag Landbouw- en visserijraad oktober 2012 - 21501-32-653

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 21 november 2012.

Fiche: Verordening openbaarmaking begunstigden Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012 Fiche: Verordening openbaarmaking begunstigden Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 22112-1503

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 21 november 2012.

BOR-notitie begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies t.b.v. het wetgevingsoverleg op 15 november 2012

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 1 november 2012 BOR-notitie begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies t.b.v. het wetgevingsoverleg op 15 november 2012 - 2012Z18561

Besluit: Openbaar maken van de BOR-notitie van de rapporteurs inzake het begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies.

Nadere reactie Stichting Mainport en Groen m.b.t. afspraken PASO en Rijksbufferzone in het Convenant mainport en Groen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012 Nadere reactie Stichting Mainport en Groen m.b.t. afspraken PASO en Rijksbufferzone in het Convenant mainport en Groen (sts ELI) - 29665-180

Besluit: De commissie voor I&M verzoeken de behandeling over te nemen.

Voortgang uitvoering decentralisatie natuur (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012 Voortgang uitvoering decentralisatie natuur - 30825-185

Besluit: Aanhouden tot de informatie zoals verzocht in de aangenomen motie Jacobi c.s. (Kamerstuk 33 240 XIII, nr. 17) naar de Kamer is gestuurd evenals een brief over de uitvoering van de motie van het lid Pechtold over de robuuste EHS (Kamerstuk 33 410, nr. 65).

Reactie op verzoek commissie om de stand van zaken betreffende Natuurherstel Westerschelde (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012 Reactie op verzoek commissie om de stand van zaken betrffende Natuurherstel

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Natura 2000/EHS.

Voorschriften voor de aanwending van drijfmest om de emissie van ammoniak terug te dringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 oktober 2012 Voorschriften voor de aanwending van drijfmest om de emissie van ammoniak terug te dringen - 33037-32

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij incl. PAS op 13 december 2012.

Voortgang Natura 2000 / PAS (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012 Voortgang Natura 2000 / PAS - 32670-64

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij incl. PAS op 13 december 2012.

Aanbieding rapportages naleving luchtwassers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 november 2012 Aanbieding rapportages naleving luchtwassers - 33037-37

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij incl. PAS op 13 december 2012.

Reactie op verzoek Ouwehand om een kabinetsreactie op het Jaarverslag van de Commissie voor de milieueffectrappor-tage over 2011, in het bijzonder de toetsingsadviezen over de intensieve veehouderij

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 mei 2012 Reactie op verzoek Ouwehand om een kabinetsreactie op het Jaarverslag van de Commissie voor de milieueffectrappor-tage over 2011, in het bijzonder de toetsingsadviezen over de intensieve veehouderij - 31755-44

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij incl. PAS op 13 december 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 31755-44

Nalevings- en handhavingstekorten Brabantse stikstofverordening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 oktober 2012 Nalevings- en handhavingstekorten Brabantse stikstofverordening - 33037-33

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij incl. PAS op 13 december 2012.

Antwoord op gevraagde brief en rappel over nalevings- en handhavingstekorten Brabantse stikstofverordening (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012 Informatie inzake beantwoording schriftelijke vragen en reactie rappel over nalevings- en handhavingstekorten Brabantse stikstofverordening - 33037-38

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij incl. PAS op 13 december 2012.

Opties voor een algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij, Natura 2000 en PAS

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 12 november 2012 Algemeen overleg natuur- en milieueffecten veehouderij, Natura 2000 en PAS - 2012Z19158

Besluit: Een algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS zal plaatsvinden op 13 december 2012 van 10.00 tot 13.00 uur in aanwezigheid van de staatssecretarissen van EZ en van I&M.
Besluit: Er zal een algemeen overleg Natura 2000/EHS gepland worden.
Noot: Voor dit overleg worden de volgende brieven geagendeerd: 30654, nr. 102, 32670, nr. 63, 33037 nrs. 32, 33, 37 en 38, 31755, nr. 44 en 3267. 0, nr. 64.
Noot: Voor dit overleg worden in ieder geval de volgende brieven geagendeerd: 32670, nrs. 61 en 62.

Fiche inzake inzake Implementatie van het Nagoya protocol (genetische bronnen) in de EU

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 9 november 2012 Fiche inzake inzake Implementatie van het Nagoya protocol (genetische bronnen) in de EU - 22112-1508

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 23 januari 2013.

Reactie op de motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over versnelling vergunningverlening mestverwerkingsinstallaties, (33037, nr. 27) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere procedure betreffende de wijziging Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet), Kamerstuk 33 322.

Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33322-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33322-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 juli 2012 Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) - 33322

Besluit: Aanhouden tot de staatssecretaris van EZ de Kamer heeft geinformeerd over de verdere voortgang van dit wetsvoorstel.
Besluit: Na ommekomst van de brief over de voortgang van het wetsvoorstel zal een besluit genomen worden over een technische briefing.

Zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden: ‘Winstgevend Welzijn, over het creëren van kansen' (sts ELI)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, Schüssel M. - 14 november 2012 Overzicht aangehouden brieven dierbeleid - 2012Z19368

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012 Zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden: ‘Winstgevend Welzijn, over het creëren van kansen' - 28286-596

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Turks stro (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 november 2012 Turks stro - 29683-141

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 13 december 2012.

Stand van zaken recente vondsten schadelijke organismen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012 Stand van zaken recente vondsten schadelijke organismen - 27858-120

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 13 december 2012.

Reactie Openbaar Lichaam Bonaire m.b.t. bezuiniging van 10 miljoen voor groen en milieu voor Caribisch Nederland

Zaak: Brief derden - Openbaar Lichaam Bonaire te Bonaire - 13 november 2012 Reactie Openbaar Lichaam Bonaire m.b.t. bezuiniging van 10 miljoen voor groen en milieu voor Caribisch Nederland - 2012Z19263

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek Stichting Zeehondencrèche Lenie 't Hart om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over toetreding tot de Trilateral Seal Expert Group (TSEG)

Zaak: Brief derden - Stichting Zeehondencrèche Lenie 't Hart te Pieterburen - 5 november 2012 Verzoek Stichting Zeehondencrèche Lenie 't Hart om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over toetreding tot de Trilateral Seal Expert Group (TSEG) - 2012Z18892

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Nederlands Visbureau, namens Productschap Vis en MSC, voor werkbezoek Nederlandse vissector d.d. 30 november 2012

Zaak: Brief derden - Nederlands Visbureau te Rijswijk - 6 november 2012 Uitnodiging Nederlands Visbureau, namens Productschap Vis en MSC, voor werkbezoek Nederlandse vissector d.d. 30 november 2012 - 2012Z18796

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Informatie over portefeuilleverdeling tussen de Minister en de Staatssecretaris van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 november 2012 Informatie over portefeuilleverdeling tussen de Minister en de Staatssecretaris van

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Planning Nota van Wijziging op EZ-begroting 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 november 2012 Planning inzake de toezending van een Nota van Wijziging op de EZ-begroting 2013 - 33400-XIII-9

Besluit: De commissie zal het verzoek doen om de begrotingsbehandeling EL&I (onderdeel Economie & Innovatie) te verplaatsen, dit met het oog op de nog te ontvangen nota van wijziging. De splitsing in de begrotingsbehandeling tussen de onderdelen Economie&Innovatie en Landbouw&Natuur moet daarbij gehandhaafd blijven.

EU-voorstel: Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, C.H. Beun - 15 november 2012 EU-stafnotitie: Selectie EU prioriteiten Tweede Kamer 2013 met inbreng fracties - 2012Z19456

Besluit: Er zijn 9 onderwerpen aangemerkt als prioritair dossier voor 2013.
Noot: De volgende onderwerpen zijn als prioritair dossier aangemerkt: 1. Modernisering van het staatssteunbeleid: algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening EG nr. 800/2008; 2. Technologieen en innovatie op energiegebied in een toekomstig Europees energiebeleid; 3. Voorstellen ter versterking van de vorming van partnerschappen in onderzoek en innovatie in het kader van Horizon 2020; 4. De kosten van de uitrol van breedbandinfrastructuur verlagen; 5. Kader voor de beoordeling van milieu-, klimaat- en energievraagstukken dat een veilige en gewaarborgde winning van onconventionele koolwaterstoffen mogelijk moet maken; 6. Landenspecifieke onderhandelingsmandaten voor de onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallende fondsen voor de periode 2014-2020; 7. Diergeneesmiddelen; 8. Gebruik van het klonen bij de voedselvoorziening; 9. Interne energiemarkt.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 23 oktober 2012 EU-voorstel: Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie (Engelstalige versie) - 2012Z17864

Besluit: Ter informatie.

Verzoek lid Gesthuizen om rappèl op brieven inzake (on)eerlijke handelspraktijken en plannen algemeen overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 20 november 2012 Verzoek lid Gesthuizen om rappèl op brieven inzake (on)eerlijke handelspraktijken en plannen algemeen overleg - 2012Z19764

Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht de stand van zaken met betrekking tot (on)eerlijke handelspraktijken, zoals toegezegd in de brief van 29 juni jl. (31531, nr. 20), evenals een afschrift van zijn reactie op een brief van FNLI van 21 september jl. binnen twee weken aan de Kamer te sturen.

Antwoord van het CPB op het verzoek van het lid Dijkgraaf om zo veel mogelijk inzicht te verschaffen in de effecten van het regeerakkoord op de marginale tarieven (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 november 2012 Antwoord van het CPB op het verzoek van het lid Dijkgraaf om zo veel mogelijk inzicht te verschaffen in de effecten van het regeerakkoord op de marginale tarieven - 33410-31

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de regeringsverklaring d.d. 13 en 14 november 2012.

Ruimtevaartbeleid/ESA Ministersconferentie te Napels d.d. 20 en 21 november 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2012 Ruimtevaartbeleid/ESA Ministersconferentie te Napels d.d. 20 en 21 november 2012 - 24446-51

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Ruimtevaart op 15 november 2012.

Wetgevingsoverleg Ondernemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 oktober 2012 Kabinetsreactie op de eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) - 26485-147

Besluit: De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de behandeling over te nemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 juli 2012 Reactie op de motie van het lid Van Gerven waarin de Kamer de regering verzoekt te onderzoeken in hoeverre de criteria kunnen worden aangescherpt waardoor subsidiegeld van het buitenlandinstrumentarium niet bij rijken of grote bedrijven terechtkomt (28973, nr.94) - 28973-125

Besluit: De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de behandeling over te nemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 september 2012 Exportfinanciering en ondersteuning export - 31985-16

Besluit: De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de behandeling over te nemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juli 2012 Verslag van de economische missie naar Irak, 2 - 7 juni 2012 - 33000-XIII-193

Besluit: De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de behandeling over te nemen

Wapenexportbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 oktober 2012 Aanbieding Rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2011 - 22054-205

Besluit: De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de behandeling over te nemen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 augustus 2012 Onderhandelingen VN-wapenhandelsverdrag - 22054-202

Besluit: De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de behandeling over te nemen.

Fiche: Mededeling Steun aan de culturele en creatieve sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 28 november 2012

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 10-11 oktober 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 november 2012 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 10-11 oktober 2012 - 21501-30-298

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 28 november 2012

Fiche inzake Mededeling Akte voor de Interne Markt II

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 9 november 2012 Fiche inzake Mededeling Akte voor de Interne Markt II - 22112-1507

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 28 november 2012

Fiche: Mededeling aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012 Fiche: Mededeling aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa - 22112-1500

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 28 november 2012

Aanbieding ter vertrouwelijke inzage de brief van de Europese Commissie over de kritiek op de Nederlandse Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 alsmede een korte toelichting van het kabinet op die brief (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 november 2012 Aanbieding ter vertrouwelijke inzage de brief van de Europese Commissie over de kritiek op de Nederlandse Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 alsmede een korte toelichting van het kabinet op die brief (min ELI) - 32549-49

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Telecommunicatie d.d. 21 november 2012
Gerelateerde kamerstukken: 32549-49

Reactie op verzoek commissie over de situatie rondom Thermphos

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 november 2012 Reactie op verzoek commissie over de situatie rondom Thermphos International BV en de petitie van 11 oktober jl. (min ELI) - 2012Z18713

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Ondernemen d.d. 17 december 2012.

Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 november 2012 Nota van wijziging - 33357-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33357-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 november 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33357-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33357-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 september 2012 Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012) - 33357

Besluit: Aanmelden voor zo spoedig mogelijke plenaire behandeling als hamerstuk.

Verzoek SER om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken over het energieakkoord

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 19 november 2012 Verzoek SER om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken over het energieakkoord - 2012Z19657

Besluit: Via een schriftelijke inventarisatie zal worden nagaan welke leden interesse hebben voor deelname aan dit gesprek en naar welke datum hun voorkeur daarbij uitgaat. Het gesprek vindt definitief doorgang als minimaal 5 leden zich voor het gesprek aanmelden.

Uitnodiging TU Delft voor masterclass energie d.d. 14 januari 2013

Zaak: Brief derden - TU Delft te Delft - 14 november 2012 Uitnodiging TU Delft voor masterclass energie d.d. 14 januari 2013 - 2012Z19435

Besluit: Via een schriftelijke inventarisatie zal de deelnemende leden worden gevraagd naar hun voorkeuren ter definitieve invulling van het programma.

Verzoek Gastvrij Nederland tot aanbieding petitie d.d. 4 december 2012

Zaak: Brief derden - Gastvrij Nederland te Den Haag - 12 november 2012 Verzoek Gastvrij Nederland tot aanbieding petitie d.d. 4 december 2012 - 2012Z19217

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen, LTO Noord en Glaskracht voor bijeenkomst "Grip op uw afzetmarkt" d.d. 20 november 2012

Zaak: Brief derden - Greenport Arnhem-Nijmegen te Huissen - 30 oktober 2012 Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen, LTO Noord en Glaskracht voor bijeenkomst "Grip op uw afzetmarkt" d.d. 20 november 2012 - 2012Z18663

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.