Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 november 2012

Gepubliceerd: 7 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2012A02905
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=698477e3-22dd-41a3-b1b4-32a2bc109215&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20op%206%20november%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 30862, 28286, 31379, 30825, 33037, 27428, 31532, 31571, 28286, 28286, 28286, 28286, 28286, 28286, 29684, 29684, 21501, 32412, 32412, 22054, 32440, 21501, 32768, 31412, 22112, 29826, 24095, 32440, 31311, 26485, 33115, 25422

Inhoud


Verzoek van het lid Verhoeven (D66) om de brief van de Europese Commissie over de kritiek op de Nederlandse telecom- en mediawet alsmede een toelichting van het kabinet daarop, zo snel mogelijk doch uiterlijk dinsdagochtend 30 oktober 2012 naar de Kamer te sturen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 25 oktober 2012 Verzoek om een brief over 'Nederland moet Telecomwet verantwoorden' - 2012Z18142

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. De minister van EL&I is verzocht om de brief van de Europese Commissie over de kritiek op de Nederlandse telecom- en mediawet alsmede een toelichting van het kabinet daarop, zo snel mogelijk doch uiterlijk dinsdagochtend (30 oktober) naar de Kamer te sturen.

Brief Europese Commissie betreffende natuurcompensatie Westerschelde

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 25 oktober 2012 Brief Europese Commissie betreffende natuurcompensatie Westerschelde - 2012Z18128

Besluit: Het verzoek van het lid Van Veldhoven is gehonoreerd om de de staatssecretaris van EL&I te verzoeken de brief van de Europese Commissie aan de regering betreffende natuurherstel in de Westerschelde zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid Graus om spoedig een algemeen overleg Zeehondenwelzijn te houden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 6 november 2012 Verzoek van het lid Graus om spoedig een algemeen overleg Zeehondenwelzijn te houden. - 2012Z18793

Besluit: Dit verzoek is betrokken bij de agendapunten 47 en 48.

Voorstel leden Dik-Faber en Slob inzake discards

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 7 november 2012 Voorstel leden Dik-Faber en Slob inzake discards - 2012Z18853

Besluit: Het verzoek van het lid Dik-Faber wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te verzoeken zich voluit in te zetten voor het compromisvoorstel van de visserijsector en daartoe de motie Bosman c.s. (Kamerstuk 21501-32, nr. 647) in te brengen bij de komende Landbouw- en Visserijraad van 28-29 november a.s. en de Kamer over zijn bereidheid hiertoe voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 21 november a.s. te informeren.
Besluit: Het voorstel van het lid Dik-Faber wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te verzoeken Kamer voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 12 december a.s. te informeren over de stand van zaken van de onderhandelingen tussen Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het GVB en specifiek over het compromisvoorstel van de visserijsector.

Verzoek van het lid Lodders op korte termijn een technische briefing inzake de Meststoffenwet te organiseren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 6 november 2012 Verzoek van het lid Lodders op korte termijn een technische briefing inzake de Meststoffenwet te organiseren - 2012Z18823

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken wordt verzocht om de Kamer binnen twee weken per brief te informeren wat zijn voornemen is betreffende de verdere behandeling van deze wijziging van de Meststoffenwetzijn (invoering stelsel verantwoorde mestafzet), Kamerstuk 33 322.
Besluit: Afhankelijk van de besluitvorming over deze brief tijdens de procedurevergadering op 20 november a.s., kan het ministerie van Economische Zaken worden verzocht een technische briefing te verzorgen welke plaats kan vinden op 22 november a.s. van 12.30 tot 13.30 uur.

Verzoek van het lid Bosman een werkbezoek te brengen aan Zeeland met als onderwerp visserij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 1 november 2012 Verzoek van het lid Bosman een werkbezoek te brengen aan Zeeland met als onderwerp visserij - 2012Z18569

Besluit: Toevoegen aan de lijst met suggesties voor werkbezoeken voor het voorjaar van 2012, waarover de commissie na het kerstreces zal besluiten.

EU-stafnotitie t.b.v. interparlementaire conferentie inzake GLB en GVB

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.P. d'Hondt - 31 oktober 2012 EU-stafnotitie: inbreng t.b.v. de interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Landbouw en – Visserijbeleid op 11 en 12 november te Nicosia, Cyprus - 2012Z18497

Besluit: Instemmen met de inbreng zoals beschreven in de EU-stafnotitie. Aan de notitie zullen de genoemde moties door de leden Jacobi en Geurts worden toegevoegd.
Besluit: Het lid Graus zal op interparlementaire conferentie de standpunten van andere parlementen inventariseren inzake discards en kijken of er draagvlak is om namens meerdere parlementen gezamenlijk het voorstel van de visserijsector voor te leggen aan de EU-commissaris.

BOR-notitie t.b.v. wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 5 november 2012 Aanvullend voorstel rapporteurs bij agendapunt 51 inzake begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies - 2012Z18789

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht de vragen van de rapporteurs uiterlijk maandag 12 november 2012 om 12.00 uur te beantwoorden.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 1 november 2012 BOR-notitie begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies - 2012Z18561

Besluit: Instemmen met de inbreng van de rapporteurs voor het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek naar landbouw- en visserijsubsidies.

Voorstel rondetafelgesprek Kwekersvrijstelling

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 30 oktober 2012 Voorstel programma rondetafelgesprek Kwekersvrijstelling. - 2012Z18399

Besluit: Er wordt, met een kleine aanpassing, ingestemd met de lijst van genodigden.

Fiche inzake Wijziging verordening langetermijnplan voor kabeljauwbestanden (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 22 oktober 2012 Fiche inzake Wijziging verordening langetermijnplan voor kabeljauwbestanden - 22112-1492

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 21 november 2012.

Natuurherstel Westerschelde. VERTROUWELIJKE BRIEF van de Europese Commissie inzake de verplichting op grond van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn. De vertrouwelijke bijlage is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 oktober 2012 Natuurherstel Westerschelde. Brief van de Europese Commissie inzake de verplichting op grond van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn. - 30862-86

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken wordt verzocht een afschrift van de Nederlandse reactie op het verzoek van de Europese Commissie inzake het natuurherstel Westerschelde naar de Kamer te sturen.

De stand van zaken over de uitvoering van de motie ‘deelname van de Zeehondencrèche in de TSEG’ en de toezegging om in de zomer met IMARES en de Zeehondencrèche over de controverse te spreken (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 oktober 2012 De stand van zaken over de uitvoering van de motie ‘deelname van de Zeehondencrèche in de TSEG’ en de toezegging om in de zomer met IMARES en de Zeehondencrèche over de controverse te spreken - 28286-594

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biodiversiteit op 15 november 2012.

Voorbereiding CITES CoP en reactie op moties ingediend tijdens het VAO over het zenderen van (zee)dieren, de olifantenjacht en CITES op 4 juli jl. (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 oktober 2012 Voorbereiding CITES CoP en reactie op moties ingediend tijdens het VAO over het zenderen van (zee)dieren, de olifantenjacht en CITES op 4 juli jl. - 31379-15

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biodiversiteit op 15 november 2012.
Besluit: Het algemeen overleg Biodiversiteit wordt met een uur verlengd.

Tijdstip van toezending nota van wijziging betreffende de natuurgelden (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 oktober 2012 Tijdstip van toezending nota van wijziging betreffende de natuurgelden - 33400-XIII-7

Besluit: Na ontvangst van de toegezegde nota betreffende overheveling van natuurgelden zal besloten worden of een nadere feitelijke vragenronde gewenst is.

Reactie op twee verzoeken inzake het Oostvaarderswold (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 oktober 2012 Reactie op twee verzoeken inzake het Oostvaarderswold - 30825-184

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van ELI 2012, onderdeel Landbouw & Natuur.

Afschrift van antwoorden op de brieven van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) inzake uitvoeringsafspraken bij natuurakkoord (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 oktober 2012 Afschrift van antwoorden op de brieven van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) inzake uitvoeringsafspraken bij natuurakkoord (sts ELI) - 2012Z18349

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van ELI 2012, onderdeel Landbouw & Natuur.

Afschrift van brief aan Nederlandse Melkveehouders Vakbond m.b.t. formeel bezwaar tegen invoering heffing bij aanvraag faunaschade door beschermde diersoorten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 oktober 2012 Afschrift van brief aan Nederlandse Melkveehouders Vakbond m.b.t. formeel bezwaar tegen invoering heffing bij aanvraag faunaschade door beschermde diersoorten (sts ELI) - 2012Z18336

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Fauna.

Stand van zaken Nederlands Opvang voor Papegaaien (sts ELI)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, Schüssel M. - 1 november 2012 Stafnotitie t.b.v. mogelijk AO Opvang van dieren - 2012Z18599

Besluit: De volgende aangehouden brieven over dierbeleid zullen worden geagendeerd voor het algemeen overleg Opvang van dieren: 28286-530, 29246-28, 2012Z01119, 28286-559 en 2012. Z13338.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012 Stand van zaken Nederlands Opvang voor Papegaaien (sts ELI) - 2012Z18590

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Opvang van dieren op 20 november 2012 van 18.30-21.30 uur.

Aanbieding van de zesde rapportage over de Nederlandse derogatie aan zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 oktober 2012 Aanbieding van de zesde rapportage over de Nederlandse derogatie aan zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden - 33037-35

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere procedure betreffende de wijziging Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet), Kamerstuk 33 322.

Reactie op motie Ormel/Wiegman betreffende bevorderen Europese vrijstelling cisgenese

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 15 oktober 2012 Reactie op motie Ormel/Wiegman betreffende bevorderen Europese vrijstelling cisgenese - 27428-239

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht.

Aanbieding Evaluatie Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 oktober 2012 Aanbieding Evaluatie Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten - 31532-91

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen.

Rapportage van de Raad van Advies voor onafhankelijke risicobeordeling Voedsel en Warenautoriteit over het jaar 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 oktober 2012 Rapportage van de Raad van Advies voor onafhankelijke risicobeordeling Voedsel en Warenautoriteit over het jaar 2011 - 33400-XIII-8

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg NVWA.

Voorhang ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012 Voorhang ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming - 31571-23

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht uiterlijk woensdag 21 november 2012 een brief aan de Kamer te sturen over dit aanhangige ontwerp-besluit en hierin aan te geven wat zijn voornemen is ten aanzien van dit ontwerp-besluit.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van dit ontwerp-besluit totdat hierover naar genoegen van de

Beantwoording verzoek vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie betreffende aanhangige ontwerp-Besluiten inzake Wet dieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2012 Voorhang ontwerp-Besluit houders van dieren en ontwerp-Besluit diergeneeskundigen - 28286-567

Besluit: Aanhouden tot de gevraagde brief over de aanhangige ontwerp-besluiten inzake de Wet dieren is ontvangen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 december 2011 Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999 - 28286-539

Besluit: Aanhouden tot de gevraagde brief over de aanhangige ontwerp-besluiten inzake de Wet dieren is ontvangen.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, Schüssel M. - 31 oktober 2012 Aanhangige ontwerp-besluiten inzake de Wet dieren - 2012Z18529

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 oktober 2012 Reactie verzoek vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie betreffende aanhangige ontwerp-Besluiten inzake Wet dieren - 28286-595

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht uiterlijk woensdag 21 november 2012 een brief aan de Kamer te sturen over de aanhangige ontwerp-besluiten inzake de Wet dieren en hierin aan te geven wat zijn voornemen is ten aanzien van deze ontwerp-besluiten.

Nahangprocedure wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren in verband met het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, Schüssel M. - 31 oktober 2012 Stafnotitie nahangprocedure wijziging Besluit identificatie en registratie van dieren (ivm verplicht stellen van I&R honden) - 2012Z18520

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 oktober 2012 Nahangprocedure wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren in verband met het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden - 28286-593

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Opvang van dieren op 20 november 2012 van 18.30 tot 21.30 uur.

Q-koortsbesmetting op een melkgeitenbedrijf in Hulten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 oktober 2012 Q-koortsbesmetting op een melkgeitenbedrijf in Hulten - 28286-591

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten, dat na ontvangst van het rapport van de Gezondheidsraad gepland zal worden.

Antibiotica in de veehouderij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 oktober 2012 Antibiotica in de veehouderij - 28286-592

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten, dat na ontvangst van het rapport van de Gezondheidsraad gepland zal worden.
Besluit: De minister van VWS en de staatssecretaris van EZ zullen worden verzocht de Kamer uiterlijk 20 november a.s. te informeren over wanneer de Kamer het rapport van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico’s voor omwonenden van veehouderijbedrijven ontvangt.

Uitnodiging SBNL voor kennisdag "Welkom in de Natuur" d.d. 29 november 2012

Zaak: Brief derden - Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) te Leersum - 31 oktober 2012 Uitnodiging SBNL voor kennisdag "Welkom in de Natuur" d.d. 29 november 2012 - 2012Z18517

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging GD voor symposium 10 jaar diergezondheidsmonitoring 'Samen voor gezondheid' d.d. 29 november 2012

Zaak: Brief derden - Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) te Deventer - 29 oktober 2012 Uitnodiging GD voor symposium 10 jaar diergezondheidsmonitoring 'Samen voor gezondheid' d.d. 29 november 2012 - 2012Z18401

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting Het Delta Netwerk voor bijeenkomst met als thema 'Duurzame innovatie' d.d. 29 november 2012

Zaak: Brief derden - Stichting Het Delta Netwerk te Gouda - 24 oktober 2012 Uitnodiging Stichting Het Delta Netwerk voor bijeenkomst met als thema 'Duurzame innovatie' d.d. 29 november 2012 - 2012Z18176

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek van het lid Geurts om Nota van Wijziging op ELI-begroting

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 6 november 2012 Verzoek van het lid Geurts om Nota van Wijziging op ELI-begroting - 2012Z18827

Besluit: Het verzoek van het lid Geurts wordt gehonoreerd om de minister van EZ te vragen om een nota van wijziging ter verwerking van de afspraken uit het regeerakkoord op de begroting 2013 van het ministerie van EL&I, voorafgaand aan de plenaire begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen.

Verzoek van de vaste commissie voor I&M aan de vaste commissie voor ELI om twee brieven ter behandeling over te dragen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 juli 2012 Voortgang Programma Rijke Waddenzee en Transitie mosselsector 2011 - 29684-105

Besluit: De commissie voor I&M wordt verzocht de behandeling over te nemen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen - 29684-104

Besluit: De commissie voor I&M wordt verzocht de behandeling over te nemen.

Zaak: Brief commissie - Tweede Kamerlid, W. Koolmees (D66) - 1 november 2012 Verzoek van de fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, dhr. Koolmees twee brieven voor behandeling over te dragen aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ter agendering voor een algemeen overleg Noordzee/Wadden - 2012Z18602

Besluit: Het verzoek namens de commissie voor I&M om onderstaande brieven ter behandeling aan de commissie voor I&M over te dragen wordt gehonoreerd.

EU-voorstel: Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, C.H. Beun - 1 november 2012 EU-stafnotitie: Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst - 2012Z18583

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 23 oktober 2012 EU-voorstel: Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie (Engelstalige versie) - 2012Z17864

Besluit: De prioriteiten van de fracties uiterlijk dinsdag 13 november 2012 om 16:00 uit bijgaande lijst (zie stafnotitie) te selecteren en te zenden aan cie.eli.inbreng@tweedekamer.nl.

Uitnodiging Gemeente Urk en Gemeente Noordoostpolder voor werkbezoek aan Noordelijke Flevoland

Zaak: Brief derden - Gemeente Urk te Urk - 25 oktober 2012 Uitnodiging Gemeente Urk en Gemeente Noordoostpolder voor werkbezoek aan Noordelijke Flevoland - 2012Z18250

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapport Europees aanbesteden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 6 november 2012 Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapport Europees aanbesteden - 2012Z18822

Besluit: De commissie gaat niet in op het aanbod voor een briefing door de Algemene Rekenkamer

Geannoteerde agenda informele raad cohesiebeleid 6 november 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 oktober 2012 Geannoteerde agenda informele raad cohesiebeleid 6 november 2012 - 21501-08-441

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 30 oktober 2012 inzake de Informele Raad Cohesie d.d. 6 november 2012.

Brief waarin de initiatiefnemers benadrukken dat aan een raadsbesluit of een besluit van het college van B & W over het aantal koopzondagen een goede en zorgvuldige belangenafweging dient vooraf te gaan.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 29 oktober 2012 Brief waarin de initiatiefnemers benadrukken dat aan een raadsbesluit of een besluit van het college van B & W over het aantal koopzondagen een goede en zorgvuldige belangenafweging dient vooraf te gaan. - 32412-18

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota van wijziging inzake het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 23 oktober 2012 Nota van wijziging - 32412-13

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel programma rondetafelgesprek Gastvrijheidseconomie

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 30 oktober 2012 Voorstel programma rondetafelgesprek Gastvrijheidseconomie - 2012Z18427

Besluit: Ingestemd met de lijst van genodigden.

Aanbieding Rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 oktober 2012 Aanbieding Rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2011 - 22054-205

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding Ontwerp klachtenregeling aanbesteden en ontwerp richtsnoeren leveringen en diensten wetsvoorstel Aanbestedingswet (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 oktober 2012 Aanbieding Ontwerp klachtenregeling aanbesteden en ontwerp richtsnoeren leveringen en diensten wetsvoorstel Aanbestedingswet - 32440-81

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda informele raad cohesiebeleid 6 november 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda informele raad cohesiebeleid 6 november 2012 - 21501-08-443

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nadere informatie over onderwerpen die besproken zijn tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied op 26 september 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 oktober 2012 Nadere informatie over onderwerpen die besproken zijn tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied op 26 september 2012 - 32768-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen en de toegezegde informatie wordt afgewacht.

Informatie m.b.t. de inwerkingtreding wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Nota Frequentiebeleid 2005

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 oktober 2012 Informatie m.b.t. de inwerkingtreding wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Nota Frequentiebeleid 2005 - 31412-48

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording vervolgvragen inzake (mede)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief “Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights” (VPs) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 oktober 2012 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording vervolgvragen inzake (mede)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief “Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights” (VPs) (sts ELI) - 2012Z17677

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche inzake Mededeling internationale samenwerking van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 26 oktober 2012 Fiche inzake Mededeling internationale samenwerking van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie - 22112-1496

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 28 november 2012.

Stand van zaken over de doorstart van NedCar

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 oktober 2012 Stand van zaken over de doorstart van NedCar - 29826-45

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenair behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Afschrift van de brief aan NOVEC B.V. inzake huurovereenkomst Alticom

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 oktober 2012 Afschrift van de brief aan NOVEC B.V. inzake huurovereenkomst Alticom - 2012Z18476

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg telecommunicatie.

Tweede onderzoek kwaliteit telefonische klantenservice (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 oktober 2012 Aanbieding tweede onderzoek kwaliteit telefonische klantenservice - 24095-326

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg telecommunicatie.

Rapportage over de naleving van de Europese aanbestedingsregels in 2010 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 oktober 2012 Rapportage over de naleving van de Europese aanbestedingsregels in 2010 - 32440-80

Besluit: Agenderen voor het tot nader order uitgestelde wetgevingsoverleg Ondernemen

Structurele kostenbeheersing van de regeling Borgstelling MKB-kredieten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 oktober 2012 Structurele kostenbeheersing van de regeling Borgstelling MKB-kredieten - 31311-93

Besluit: Agenderen voor het tot nader order uitgestelde wetgevingsoverleg Ondernemen

Kabinetsreactie op de eindevaluatie SER-initiatief IMVO (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 oktober 2012 Kabinetsreactie op de eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) - 26485-147

Besluit: Agenderen voor het tot nader order uitgestelde wetgevingsoverleg Ondernemen

Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 31 oktober 2012 Nota van wijziging - 33115-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 december 2011 Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) - 33115

Besluit: Wetsvoorstel is in de procedurevergadering op 5 juni 2012 reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tweede buitengewone CNS vergadering (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 oktober 2012 Belangrijkste uitkomsten van de tweede buitengewone vergadering van het Verdrag betreffende nucleaire veiligheid (Convention on Nuclear Safety (CNS)) - 25422-96

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenair behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

EU-voorstel: Mededeling hernieuwbare energie COM(2012) 271

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, C.H. Beun - 31 oktober 2012 EU-stafnotie: Uitstel gesprek met Eurocommissaris Oettinger - 2012Z18542

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 juni 2012 EU-voorstel: Mededeling hernieuwbare energie COM(2012) 271 - 2012Z11912

Besluit: Het gesprek met Eurocommissaris Oettinger tot nader order uit te stellen en te betrekken bij besluitvorming over een eventueel werkbezoek van uw commissie aan Brussel.

Uitnodiging PBL voor lezing 'The Economics of Enough; How to run the economy as if the future matters?' d.d. 29 november 2012

Zaak: Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 31 oktober 2012 Uitnodiging PBL voor lezing 'The Economics of Enough; How to run the economy as if the future matters?' d.d. 29 november 2012 - 2012Z18534

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbieding bericht "SER: Nederland heeft een Energieakkoord voor duurzame groei nodig" en uitnodiging aanwezig te zijn bij startbijeenkomst op 16 november 2012

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 26 oktober 2012 Aanbieding bericht "SER: Nederland heeft een Energieakkoord voor duurzame groei nodig" van SER - 2012Z18487

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor het Cogen Nederland symposium 'De zonnige kant van efficientie!' d.d. 23 november 2012

Zaak: Brief derden - Cogen Nederland te Driebergen - 29 oktober 2012 Uitnodiging voor het Cogen Nederland symposium 'De zonnige kant van efficientie!' d.d. 23 november 2012 - 2012Z18397

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.