Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 oktober 2012

Gepubliceerd: 11 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2012A02903
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=18fc526a-1a51-47af-8295-3d246a7379b1&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20op%209%20oktober%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30862, 29659, 29659, 20487, 29576, 32563, 30825, 30654, 32670, 32670, 32670, 31920, 27924, 27924, 27428, 33053, 30252, 33076, 28286, 28286, 28286, 27428, 26407, 26407, 27428, 32605, 27428, 27428, 32708, 31532, 31532, 32708, 21501, 28286, 21501, 21501, 21501, 21501, 27858, 27858, 27858, 27858, 27858, 28286, 29683, 28807, 28807, 28807, 26991, 33289, 32262, 33289, 33285, 21501, 22112, 22112, 22112, 22112, 21501, 21501, 21501, 22054, 21501, 22112, 24446, 31490, 32440, 32440, 30220, 29338, 26991, 26419, 32440, 22112, 33408, 33226, 33226, 22054, 29502, 22112, 22112, 26643, 21501, 21501, 21501, 33342, 31412, 24095, 27879, 24095, 22112, 24095, 27879, 24095, 24095, 24095, 24036, 26419, 29515, 26485, 28973, 32201, 21501, 21501, 28625, 21501, 21501, 22112, 22112, 22112, 28625, 21501, 28286, 28286, 21501, 29683, 33076, 21501, 21501, 27858, 27428, 32372, 27858, 27858, 29675, 22112, 29684, 29664, 32201, 33043, 26407, 26407, 26407, 26407, 26407, 26407, 26407, 31985, 32637, 32637, 32637, 22112, 29684, 25422, 32645, 29023, 31239, 29023, 32645, 30196, 33043, 25422, 21501, 21501, 22112, 29023

Inhoud


Natuurherstel Westerschelde (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 augustus 2012 Natuurherstel Westerschelde - 30862-85

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Landbouw&Natuur, gepland in de week van 4-6 december 2012.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om ruim voor de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel

Jaarstukken Staatsbosbeheer 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 september 2012 Jaarstukken Staatsbosbeheer 2011 - 29659-96

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Landbouw&Natuur, gepland in de week van 4-6 december 2012.

Reactie n.a.v. het verzoek van de commissie ELI inzake het bericht in het Financieel Dagblad over het plan om Staatsbosbeheer te privatiseren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 september 2012 Reactie n.a.v. het verzoek van de commissie ELI inzake het bericht in het Financieel Dagblad over het plan om Staatsbosbeheer te privatiseren - 29659-95

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Landbouw&Natuur, gepland in de week van 4-6 december 2012.

Stand van zaken "Duurzaam Door" (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 augustus 2012 Stand van zaken "Duurzaam Door" - 20487-40

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Landbouw&Natuur, gepland in de week van 4-6 december 2012.

Afschrift van de brief aan Benthem Gratama Advocaten over het Provinciaal Inpassingsplan Oostvaarderswold

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 augustus 2012 Afschrift van de brief aan Benthem Gratama Advocaten over het Provinciaal

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Landbouw&Natuur, gepland in de week van 4-6 december 2012.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om ruim voor de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Landbouw&Natuur, een stand van zakenbrief over het Oostvaarderswold naar de Kamer te sturen.

Grondprijsmonitor 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 september 2012 Grondprijsmonitor 2011 - 29576-87

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Landbouw&Natuur, gepland in de week van 4-6 december 2012.

Stand van zaken van het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen (Heckrunderen, konikpaarden, edelherten) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 juli 2012 Stand van zaken van het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen (Heckrunderen, konikpaarden, edelherten) - 32563-28

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Landbouw&Natuur, gepland in de week van 4-6 december 2012.

Lijst van vragen en antwoorden over de Grondnota (Kamerstuk 30825, nr. 179) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de verkoop van gronden van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en van gronden buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Staatsbosbeheer - 30825-181

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Landbouw&Natuur, gepland in de week van 4-6 december 2012.

Toezending afschrift reactiebrieven aan G7 en KNJV (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 juli 2012 Toezending afschrift reactiebrieven aan G7 en KNJV (sts ELI) - 2012Z14297

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Landbouw&Natuur, gepland in de week van 4-6 december 2012.

Uitstel toezending reactie verzoek commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het Eems-Dollard gebied (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 18 juni 2012 Uitstel toezending reactie verzoek commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het Eems-Dollard gebied (sts ELI) - 2012Z12231

Besluit: De commissie voor I&M wordt verzocht de behandeling over te nemen.
Noot: Het verzoek om te rappelleren op de door de commissie ELI verzochte brief zal aan de commissie van I&M worden doorgegeven.

Aanbieding van de voorlichting van de Raad van State op het concept van het definitief programma Stikstof (DPAS), zoals op 14 februari 2012 door de staatssecretaris van ELI, mede namens de staatssecr. van I en M, aan de Raad van State is gevraagd.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Aanbieding van de voorlichting van de Raad van State op het concept van het definitief programma Stikstof (DPAS), zoals op 14 februari 2012 door de staatssecretaris van ELI, mede namens de staatssecr. van I en M, aan de Raad van State is gevraagd. - 30654-102

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Natura 2000/PAS.

Reactie op het briefadvies van de Raad voor de Wadden over ‘De Wadden in internationaal perspectief; aandachtspunten voor internationale samenwerking en beheer van trekvogels’ (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juni 2012 Reactie op het briefadvies van de Raad voor de Wadden over ‘De Wadden in internationaal perspectief; aandachtspunten voor internationale samenwerking en beheer van trekvogels’ (sts ELI) - 2012Z12433

Besluit: De commissie voor I&M wordt verzocht de behandeling over te nemen.

Stand van zaken uitvoering moties Natura 2000

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 juni 2012 Stand van zaken uitvoering moties Natura 2000 - 32670-61

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Natura 2000/PAS.

Advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage inzake de concept definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 augustus 2012 Advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage inzake de concept definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - 32670-63

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Natura 2000/PAS.
Noot: Tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 9 oktober 2012 is de staatssecretaris van EL&I al verzocht om een stand van zakenbrief betreffende de PAS en hoe er in de tussenliggende periode met de bedrijven wordt omgegaan die door de PAS ruimte zullen krijgen maar die ruimte op dit moment nog niet hebben.

Aanbieding aanbevelingen Adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur (VVBI) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juli 2012 Aanbieding aanbevelingen Adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur (VVBI) - 32670-62

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Natura 2000/PAS.

Nieuwe vergunning Natuurbeschermingswet RWE centrale Eemshaven (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 juli 2012 Nieuwe vergunning Natuurbeschermingswet RWE centrale Eemshaven - 31920-23

Besluit: De commissie voor I&M wordt verzocht de behandeling over te nemen.

Reactie op verzoek van vaste commissie EL&I inzake 'evaluatie van het Pachtrecht'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juni 2012 Reactie op verzoek van vaste commissie EL&I inzake 'evaluatie van het Pachtrecht' - 27924-56

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Landbouw&Natuur, gepland in de week van 4-6 december 2012.

Pachtnormen die op 1 juli 2012 van kracht worden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2012 Pachtnormen die op 1 juli 2012 van kracht worden - 27924-55

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie

Reactie op adviezen die door drie commissies zijn opgesteld op verzoek van het PlattelandsParlement

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 juni 2012 Reactie op adviezen die door drie commissies zijn opgesteld op verzoek van het PlattelandsParlement - 33000-XIII-189

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling dat het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling later zal worden ingediend

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 juni 2012 Mededeling dat het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling later zal worden ingediend - 27428-233

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 september 2012 Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling - 33365-(R1987)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 november 2012 om 12.00 uur.
Noot: Voorafgaand aan de inbreng voor het verslag zal een rondetafelgesprek plaatsvinden, zie agendapunt 144.

Ex-ante analyse van het stelsel van verantwoorde mestafzet (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 september 2012 Ex-ante analyse, uitgevoerd door het Landbouw Economisch Instituut, van het

Besluit: Desgewenst betrokken bij inbreng verslag wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (333 22)
Besluit: Na ommekomst van de nota naar aanleiding van het verslag betreffende de wijziging Meststoffenwet zal het ministerie van EL&I worden verzocht een technische briefing te verzorgen over het wetsvoorstel.

Toezegging aan VKC EL&I inzake beantwoording vragen betreffende de archeologiewetgeving (over de uitvoering van de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 juli 2012 Toezegging inzake beantwoording vragen betreffende de archeologiewetgeving (over de uitvoering van de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans) - 33053-5

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur.

Beeindiging Taskforce Multifunctionele Landbouw (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juli 2012 Beeindiging Taskforce Multifunctionele Landbouw - 30252-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Initiatiefwetsvoorstel verbod pelsdierhouderij - toezegging regelingen Wet herstructurering varkenshouderij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 juli 2012 Initiatiefwetsvoorstel verbod pelsdierhouderij - toezegging regelingen Wet herstructurering varkenshouderij - 33076-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33076-11

Reactie verzoek mbt voorhang ontwerp-Besluit houders van dieren en ontwerp-Besluit diergeneeskundigen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 juli 2012 Reactie verzoek mbt voorhang ontwerp-Besluit houders van dieren en ontwerp-Besluit diergeneeskundigen (sts ELI) - 28286-583

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de gevraagde brief over de voorliggende ontwerp-Besluiten en de gevolgen van het evt. niet inwerkingtreden per 1 januari 2013.

Uitfaseren waterbadmethode (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 september 2012 Uitfaseren waterbadmethode - 28286-589

Besluit: Aanhouden tot er een nieuw kabinet is gevormd.

Toezegging onderzoek misstanden fokkerij hondenrassen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 juli 2012 Toezegging onderzoek misstanden fokkerij hondenrassen - 28286-582

Besluit: Aanhouden tot er een nieuw kabinet is gevormd.

Aanhangige zaken over dierbeleid

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, Schüssel M. - 2 oktober 2012 Aanhangige zaken over dierbeleid - 2012Z16598

Besluit: De Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid blijft controversieel verklaard.
Besluit: De 26 genoemde brieven over dierbeleid in de stafnotitie worden aangehouden tot er een nieuw kabinet is gevormd.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om uiterlijk woensdag 17 oktober a.s. een brief aan de Kamer te sturen over het ontwerp-Besluit gezelschapsdieren, het ontwerp-Besluit houders van dieren, het ontwerp-Besluit diergeneeskundigen en het nog te ontvangen besluit inzake identificatie en registratie van honden, waarin hij ingaat op de gevolgen als deze besluiten niet voor 1 januari 2013 inwerkingtreden.

Rapport Plantenveredeling: De sector vanuit octrooiperspectief

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 mei 2012 Rapport Plantenveredeling: De sector vanuit octrooiperspectief - 27428-231

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht.

Reactie op verzoek Van Gerven inzake inzet Nederland bij de zesde vergadering van partijen bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 oktober 2012 Informatie over een voorgesteld agendapunt (Frans onderzoek of een genetisch gemodificeerde maissoort tot kanker leidt) voor de zesde vergadering van partijen bij het Protocol van Cartagena dat geen onderwerp zal zijn voor deze bijeenkomst. - 26407-69

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nederlandse inzet bij de zesde vergadering der partijen bij het Cartagena protocol inzake veiligheid ggo’s (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 28 september 2012 Nederlandse inzet bij de zesde vergadering der partijen bij het Cartagena protocol inzake veiligheid ggo’s (sts ELI) - 26407-68

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht.

Beleidsregel locatie veldproef gg-gewas (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 26 september 2012 Informatie inzake de beleidsregel locatie veldproef gg-gewas - 27428-237

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht.

Reactie op onderzoeksrapport 'Harnessing IPR for Development Objectives' (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 september 2012 Reactie op onderzoeksrapport 'Harnessing IPR for Development Objectives' - 32605-110

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht.

Rapport over samenloop octrooirecht en kwekersrecht (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 augustus 2012 Rapport over samenloop octrooirecht en kwekersrecht - 27428-236

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht.

Reactie op de aangenomen motie Van Gerven c.s. (27428, nr. 165) over uitwerken van optie 2 en 3 van het rapport "Veredelde Zaken" (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 juli 2012 Reactie op de aangenomen motie Van Gerven c.s. (27428, nr. 165) over uitwerken van optie 2 en 3 van het rapport "Veredelde Zaken" - 27428-235

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om een stand van zakenbrief betreffende de motie van het lid Jacobi (Kamerstuk 27 428, nr. 166) over een dialoog met stakeholders in de sector en de maatschappelijke organisaties.
Besluit: De leden Dikkers en Ouwehand zullen de eerstvolgende procedurevergadering een voorstel doen voor een rondetafelgesprek Biotechnologie en kwekersrecht.

Uitkomsten G20 landbouw en voedselzekerheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 juni 2012 Uitkomsten G20 landbouw en voedselzekerheid - 32708-23

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen.

Aanbieding Monitor Duurzaam Voedsel 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 juni 2012 Aanbieding Monitor Duurzaam Voedsel 2011 - 31532-89

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen.

Stand van zaken van de onderhandelingen over de door de Europese Commissie op 20 oktober 2011 bekend gemaakte voorstellen voor een herschikking (“recast”) van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) en voor de Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR), voor zover deze voorstellen betrekking hebben op grondstoffenderivaten(contracten)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 juli 2012 Stand van zaken van de onderhandelingen over de door de Europese Commissie op 20 oktober 2011 bekend gemaakte voorstellen voor een herschikking (“recast”) van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) en voor de Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR), voor zover deze voorstellen betrekking hebben op grondstoffenderivaten(contracten) - 31532-90

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen.

Reactie op de uitspraak van Louise Fresco over diervriendelijk versus milieuvriendelijk produceren in het licht van de verduurzamingdiscussie (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 juli 2012 Reactie op de uitspraak van Louise Fresco over diervriendelijk versus milieuvriendelijk produceren in het licht van de verduurzamingdiscussie - 32708-24

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de toegezegde stand van zakenbrief over voortgang van de Regiegroep Duurzame Veehouderij en Agroketens naar de Kamer te sturen.
Besluit: Het lid Geurts zal de eerstvolgende procedurevergadering een voorstel doen voor een rondetafelgesprek Voedsel.

Verslag Landbouw- en visserijraad 24 en 25 september 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 oktober 2012 Verslag Landbouw- en visserijraad 24 en 25 september 2012 - 21501-32-641

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2012.

Handelsverbod vossen- en chinchillabont (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 september 2012 Handelsverbod vossen- en chinchillabont - 28286-590

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 november 2012.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om uiterlijk woensdag 7 november a.s. een aanvullende brief met uitgebreidere informatie over het handelsverbod vossen- en chinchillabont aan de Kamer te sturen en daarbij in ieder geval de onderliggende documenten met de motivatie van de andere lidstaten mee te sturen.

Verslag van de Informele Landbouwraad 9-11 september in Cyprus (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 september 2012 Verslag van de Informele Landbouwraad 9-11 september in Cyprus - 21501-32-640

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober

Aanvullende geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24-25 september 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 september 2012 Aanvullende geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24-25 september 2012 - 21501-32-638

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2012.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Landbouw- en Visserijraad september 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 september 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Landbouw- en Visserijraad september 2012 - 21501-32-639

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2012.

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda informele Landbouwraad 9-11 september 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 september 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda informele Landbouwraad 9-11 september 2012 - 21501-32-635

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2012.

Stand van zaken diverse vondsten van schadelijke organismen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 september 2012 Stand van zaken diverse vondsten van schadelijke organismen - 27858-118

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2012.

Stand van zaken rond recente vondsten van schadelijke organismen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 september 2012 Stand van zaken rond recente vondsten van schadelijke organismen (Aziatische boktor, Oost-Aziatische boktor en parika snuitkever) - 27858-117

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vondst Pepper weevil in het Westland (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 augustus 2012 Vondst Pepper weevil in het Westland - 27858-116

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang maatregelen n.a.v. vondst Aziatische boktor in Winterswijk (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 juli 2012 Voortgang maatregelen n.a.v. vondst Aziatische boktor in Winterswijk - 27858-115

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vondst Aziatische boktor in Winterswijk (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 juli 2012 Vondst Aziatische boktor in Winterswijk - 27858-113

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang vaccinatiecampagne Q-koorts (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 augustus 2012 Voortgang vaccinatiecampagne Q-koorts - 28286-588

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierziekten met de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS, na ontvangst van het rapport van de Gezondheidsraad.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht een stand van zakenbrief aan de Kamer te sturen inzake de vaccinatiecampagne Q-koorts en in deze brief ook in te gaan op de maatregelen t.a.v. de mestopslag van door Q-koorts getroffen bedrijven.

Resultaten van het onderzoek en het advies van het Deskundigenberaad zoönosen m.b.t. Chlamydia abortus (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 augustus 2012 Resultaten van het onderzoek en het advies van het Deskundigenberaad zoönosen m.b.t. Chlamydia abortus - 29683-140

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierziekten met de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS, na ontvangst van het rapport van de Gezondheidsraad.

Stand van zaken inzake een besmetting van vogelgriep (AI) op een legpluimveebedrijf in Hagestein in de provincie Utrecht (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 augustus 2012 Stand van zaken inzake een besmetting van vogelgriep (AI) op een legpluimveebedrijf in Hagestein in de provincie Utrecht - 28807-151

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierziekten met de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS, na ontvangst van het rapport van de Gezondheidsraad.

Vogelgriep in Hagestein (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 augustus 2012 Vogelgriep in Hagestein - 28807-150

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierziekten met de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS, na ontvangst van het rapport van de Gezondheidsraad.

Aanbieding afschrift van het antwoord aan de Nederlandse Werkgroep voor Pluimvee en Parkvogels inzake de LPAI-uitbraak in Limburg (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 juli 2012 Aanbieding afschrift van het antwoord aan de Nederlandse Werkgroep voor Pluimvee en Parkvogels inzake de LPAI-uitbraak in Limburg - 28807-149

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierziekten met de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS, na ontvangst van het rapport van de Gezondheidsraad.

Aanbieding rapport van de Food and Veterinary Office (FVO) over de vleeskeuring in Nederland (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 juli 2012

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg NVWA.

Auditrapport van het QLL kwaliteitssysteem (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 september 2012 Aanbieding van het Auditrapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit "Quality systems Livestock Logistics 2012" - 26991-337

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg NVWA.

Aanpassing van het fytosanitair exportstelsel (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juli 2012 Aanpassing van het fytosanitair exportstelsel - 33000-XIII-195

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg NVWA.

Openbaarmaking controlegegevens Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 augustus 2012 Openbaarmaking controlegegevens Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - 33289-3

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg NVWA.

Aanbieding van het jaarverslag 2011 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 juli 2012 Aanbieding van het jaarverslag 2011 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - 32262-9

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg NVWA.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het instellen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als baten-lastendienst (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 juli 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het instellen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als baten-lastendienst - 33289-2

Besluit: De nadere inlichtingen zijn nog niet voldoende verstrekt, daarom zal het Besluit worden geagendeerd voor een te plannen algemeen overleg NVWA.

Uitnodiging House of Representatives of the Republic of Cyprus voor vergadering van voorzitters van commissies voor Landbouw d.d. 11 en 12 november 2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, C.H. Beun - 3 oktober 2012 Interparlementaire conferentie inzake GLB en GVB november 2012 - 2012Z16662

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief derden - House of Representatives of the Republic of Cyprus te Nicosia - 10 augustus 2012 Uitnodiging House of Representatives of the Republic of Cyprus voor vergadering van voorzitters van commissies voor Landbouw d.d. 11 en 12 november 2012 - 2012Z15301

Besluit: Middels een schriftelijke ronde zal worden geïnventariseerd welke leden belangstelling hebben om namens de commissie deel te nemen aan deze interparlementaire conferentie.

Uitnodiging Waddenacademie-knaw en meerdere organisaties voor International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS) d.d. 21-23 november 2012

Zaak: Brief derden - Waddenacademie-knaw te Leeuwarden - 12 september 2012 Uitnodiging Waddenacademie-knaw en meerdere organisaties voor International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS) d.d. 21-23 november 2012 - 2012Z15814

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging, mede namens meerdere organisaties, voor TV-talkshow Floriade over veevervoer en soja d.d. 1 oktober 2012

Zaak: Brief derden - R. Schut-Hakvoort te Lottum - 10 september 2012 Uitnodiging, mede namens meerdere organisaties, voor TV-talkshow Floriade over veevervoer en soja d.d. 1 oktober 2012 - 2012Z15736

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting DUPAN voor officiële start pilot-project 'Paling Over

Zaak: Brief derden - Stichting DUPAN te Wageningen - 21 augustus 2012 Uitnodiging Stichting DUPAN voor officiële start pilot-project 'Paling Over de Dijk' d.d. 5 september 2012 - 2012Z15273

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging PA en PW voor bijeenkomst 'Brood & Wijn' d.d. 4 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Productschap Akkerbouw (PA) te Den Haag - 18 september 2012 Uitnodiging PA en PW voor bijeenkomst 'Brood & Wijn' d.d. 4 oktober 2012 - 2012Z15957

Besluit: Overgelaten aan de individuele leden/fracties.

Planning begrotingsbehandeling Landbouw en Natuur

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, Schüssel M. - 3 oktober 2012 Begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur - 2012Z16665

Besluit: De 14 brieven in de stafnotitie over natuur incl. natuurherstel Westerschelde worden (desgewenst) betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 september 2012 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies - 2012Z16048

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 - 33400-F

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op dinsdag 30 oktober a.s. om 15.00 uur.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 - 33400-XIII

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op dinsdag 30 oktober a.s. om 15.00 uur.
Besluit: Er zal een wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek naar subsidies in de landbouw en visserij worden gepland op donderdag 15 november 2012 van 10.00-12.00 uur.
Besluit: Voor het begrotingsonderzoek zijn de leden Lodders (VVD) en Dikkers (PvdA) door de commissie aangewezen als rapporteurs.

Verzoek van het Lid Lodders de vergadering aan te vangen met het onderdeel Landbouw en Natuur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 3 oktober 2012 Verzoek van het Lid Lodders de vergadering aan te vangen met het onderdeel Landbouw en Natuur - 2012Z16683

Besluit: Het verzoek wordt aangehouden tot na de kabinetsformatie.

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 juni 2012

Zaak: Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet - 27 juni 2012 Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 juni 2012 - 33285-13

Besluit: De commissie stelt de Kamer voor om de brief van minister Verhagen d.d. 8 december 2011 'Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa' (Kamerstuk 32357-33) van de lijst van controversieel verklaarde onderwerpen af te voeren.
Besluit: De commissie stelt de Kamer voor om het wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (de wet natuurbescherming Kamerstuk 33 348) aan de lijst van controversieel verklaarde onderwerpen toe te voegen.

Werkbezoeken najaar 2012/voorjaar 2013

Zaak: Brief derden - ECP, Platform voor de InformatieSamenleving te Leidschendam - 3 oktober 2012 Voorstel ECP, Platform voor de InformatieSamenleving voor een werkbezoek 'Tour de horizon' - 2012Z16702

Besluit: Betrekken bij het voorstel werkbezoeken najaar 2012.

Zaak: Brief derden - Groene 11 te Den Haag - 3 oktober 2012 Uitnodiging en programmavoorstel Groene 11, mede namens Dierenbescherming en LTO Nederland, voor gezamenlijke werkbezoek - 2012Z16677

Besluit: Betrekken bij het voorstel voor werkbezoeken najaar 2012.

Zaak: Brief derden - TU Delft te Delft - 3 oktober 2012 Uitnodiging TU Delft voor Masterclass Energie - 2012Z16643

Besluit: Betrekken bij het voorstel werkbezoeken najaar 2012.

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 1 oktober 2012 Uitnodiging Algemene Rekenkamer voor werkbezoek - 2012Z16511

Besluit: Betrekken bij het voorstel voor werkbezoeken najaar 2012.

Zaak: Brief derden - Alliander te Duiven - 1 oktober 2012 Uitnodiging Alliander voor werkbezoek aan het netwerkbedrijf - 2012Z16473

Besluit: Betrekken bij het voorstel voor werkbezoeken najaar 2012.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 4 oktober 2012 Werkbezoeken commissie ELI najaar 2012 - 2012Z16713

Besluit: Er zal een schriftelijke invenatrisatieronde plaatsvinden over de af te leggen binnenlandse werkbezoeken en de masterclass energie.
Besluit: De besluitvorming over buitenlandse werkbezoeken zal plaatsvinden nadat de verdeelsleutel voor parlementaire delegaties bekend is.
Besluit: Het werkbezoek naar Brussel wordt aangehouden tot voorjaar 2013.

Spoedig plannen van het rondetafelgesprek en het algemeen overleg Toerisme

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 9 oktober 2012 Spoedig plannen van het rondetafelgesprek en het algemeen overleg Toerisme - 2012Z17005

Besluit: Het lid Ziengs zal t.b.v. de volgende procedurevergadering een voorstel voorbereiden voor een rondetafelgesprek Toerisme.

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 10-11 oktober 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 september 2012 Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 10-11 oktober 2012 - 21501-30-296

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 10-11 oktober 2012 op 3 oktober 2012

Fiche Mededeling betere toegang tot wetenschappelijke informatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 31 augustus 2012 Fiche Mededeling betere toegang tot wetenschappelijke informatie - 22112-1458

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor het Concurrentievermogen 10-11 oktober op 3 oktober 2012.

Fiche: Mededeling Europese Onderzoekruimte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 21 september 2012 Fiche: Mededeling Europese Onderzoekruimte - 22112-1473

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor het Concurrentievermogen 10-11 oktober op 3 oktober 2012.

Nederlandse reactie op ontwerp Mededeling Europese Commissie over staatssteun voor films

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 juli 2012 Nederlandse reactie op ontwerp Mededeling Europese Commissie over staatssteun voor films - 22112-1445

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor het Concurrentievermogen 10-11 oktober op 3 oktober 2012.

Fiche 3: Mededeling Europese strategie voor sleuteltechnologieën

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 31 augustus 2012 Fiche Mededeling Europese strategie voor sleuteltechnologieën - 22112-1454

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 10-11 oktober 2012 op 3 oktober 2012.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 18-20 juli 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 2 augustus 2012 Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 18-20 juli 2012 - 21501-30-295

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 10-11 oktober 2012 op 3 oktober 2012.

Verslag van het Schriftelijk Overleg van uw Kamer naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 18-20 juli 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 juli 2012 Verslag van het schriftelijk overleg naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 18-20 juli 2012 - 21501-30-293

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 10-11 oktober 2012 op 3 oktober 2012

Aanbieding Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen 18-20 juli, Cyprus (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juli 2012 Aanbieding Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen 18-20 juli, Cyprus - 21501-30-292

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg ter voorbereiding van de Informele Raad voor het Concurrentievermogen van 19-20 juli 2012 op 12 juli 2012.

Voorgenomen verkoop Leopard 2A6 tanks aan Indonesië

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 3 juli 2012 Voorgenomen verkoop Leopard 2A6 tanks aan Indonesië - 22054-201

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wapenexportbeleid op 5 juli 2012.

Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 16-17 september 2012, Nicosia (Cyprus) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 augustus 2012 Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 16-17 september 2012, Nicosia (Cyprus) - 21501-33-386

Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng Informele Energieraad d.d. 17 september 2012 op 4 september 2012

Fiche: mededeling hernieuwbare energie (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 juli 2012 Fiche: mededeling hernieuwbare energie - 22112-1441

Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng Informele Energieraad d.d. 17 september 2012 op 4 september 2012

Verslag schriftelijk overleg inzake ruimtevaartbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 juli 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake ruimtevaartbeleid - 24446-47

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO Ruimtevaartbeleid d.d. 5 juli 2012.

Uitvoering motie Koppejan c.s. (32440, nr. 56) over een meer professionele inkoop

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 juli 2012 Uitvoering motie Koppejan c.s. (32440, nr. 56) over een meer professionele inkoop - 31490-92

Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng Ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) op 27 september 2012

Verzoek inzake het ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 juli 2012 Verruiming van de termijn m.b.t. de eerder aan de Kamer gezonden ontwerp-

Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng Ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) op 27 september 2012

Ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 juli 2012 Ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit). NOOT: de minister heeft de termijn van de voorhang verruimd t.m. 8 oktober 2012 (zie kamerstuk 32 440, nr. 73). - 32440-72

Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng Ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) op 27 september 2012
Gerelateerde kamerstukken: 32440-72

Ontwikkelingen in het proces tot aanpassing van de Gids proportionaliteit naar aanleiding van het amendement Schouten/Ziengs (nr 50) bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 juli 2012 Ontwikkelingen in het proces tot aanpassing van de Gids proportionaliteit naar aanleiding van het amendement Schouten/Ziengs (nr 50) bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet - 32440-71

Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng Ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) op 27 september 2012
Gerelateerde kamerstukken: 32440-71

Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 juni 2012 Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005 - 30220-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Voortgang in EU op dossier Risico's Nanomaterialen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 22 mei 2012 Voortgang in EU op dossier Risico's Nanomaterialen - 29338-116

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Nanotechnologie

Invulling Strategie "Omgaan met risico's van nanodeeltjes"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 20 januari 2011 Invulling Strategie "Omgaan met risico's van nanodeeltjes" - 2011Z00987

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Nanotechnologie

Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 januari 2012 Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen - 26991-332

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Nanotechnologie
Noot: Zie ook de volgende twee agendapunten. Schriftelijk wordt onder de leden geïnventariseerd welke bewindspersonen zijn uit te nodigen voor het AO. Tijdens de volgende procedurevergadering vindt besluitvorming plaats over de uit te nodigen bewindspersonen alsmede de planning van het algemeen overleg.

Uitvoering motie Dibi/Jacobi (32123 XIV, nr. 109) inzake een onderzoek naar de hindernissen die wandelaars ondervinden bij het wandelen langs watergangen bij waterschappen en over recreatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Uitvoering motie Dibi/Jacobi (32123 XIV, nr. 109) inzake een onderzoek naar de hindernissen die wandelaars ondervinden bij het wandelen langs watergangen bij waterschappen en over recreatie - 26419-52

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Recreatie en Toerisme

Beantwoording van vragen van de commissie (inbreng van een verslag schriftelijk overleg) inzake 32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 oktober 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) evenals enkele aanverwante brieven - 32440-74

Besluit: Desgewenst betrekken bij het VSO ontwerp Aanbestedingsbesluit
Gerelateerde kamerstukken: 32440-74

Reactie op verzoek Plasterk (RvW 21-sept 2011) over zijn kritiek op het onafhankelijke CPB (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 oktober 2012 Reactie op het verzoek van het lid Plasterk inzake het uitlekken van een vertrouwelijke brief van het kabinet aan de directie van het Centraal Planbureau - 33400-XIII-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Mededeling Industriebeleid voor industrie voor veiligheidsproducten (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 september 2012 Fiche: Mededeling Industriebeleid voor industrie voor veiligheidsproducten - 22112-1477

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Concurrentieraad op 28 november 2012.

Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen); Brussel, 22 juli 2010 (min ELI)

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 september 2012 Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen); Brussel, 22 juli 2010 - 33408-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering motie Van Vliet (33240-XIII, nr 14) over het streven de budgetflexibiliteit maximaal in te vullen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 september 2012 Uitvoering motie Van Vliet (33240-XIII, nr 14) over het streven de budgetflexibiliteit maximaal in te vullen - 33000-XIII-198

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie

Voornemen tot (mede-) oprichting door de Staat der Nederlanden van een vereniging naar Nederlands recht ter ondersteuning van het internationale collectief 'Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 oktober 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer als reactie op de vervolgvraag inzake het voornemen tot (mede-)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief “Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights” (VPs) - 33226-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 augustus 2012 Nazending conceptstatuten en advies Algemene Rekenkamer inzake voornemen tot (mede-) oprichting door de Staat der Nederlanden van een vereniging naar Nederlands recht ter ondersteuning van het internationale collectief 'Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights' (sts ELI) - 33226-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderhandelingen VN-wapenhandelsverdrag (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 augustus 2012 Onderhandelingen VN-wapenhandelsverdrag - 22054-202

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Wapenexportbeleid.

Aanbieding rapportage OPTA inzake klachten over de postbezorging in het kader van de universele postdienst (UPD) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 juli 2012 Aanbieding rapportage OPTA inzake klachten over de postbezorging in het kader van de universele postdienst (UPD) - 29502-103

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Postmarkt.

BNC-fiche inzake het voorstel COM (2012) 335 Verordening financiële aansprakelijkheid geschillen investeringsbeschermingsovereenkomsten (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 31 augustus 2012 Fiche Verordening financiële aansprakelijkheid bij investeringsgeschillen van investeerders uit derde landen - 22112-1452

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handelsraad op 21 november 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 juli 2012 Uitstelbericht voor het zenden van een BNC-fiche inzake het voorstel COM (2012) 335 Verordening financiële aansprakelijkheid geschillen investeringsbeschermingsovereenkomsten - 22112-1448

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapport ‘Digitale drempels, knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie’ (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juli 2012 Aanbieding rapport ‘Digitale drempels, knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie’ - 26643-248

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Aanbieding verslag VTE-Raad (onderdeel Telecom) van 8 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Aanbieding verslag VTE-Raad (onderdeel Telecom) van 8 juni 2012 - 21501-33-379

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 12 december 2012.

Laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 juli 2012 Laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - 21501-30-294

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Van Bemmel en El Fassed m.b.t. de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Reactie op verzoek Van Bemmel en El Fassed m.b.t. de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - 21501-33-381

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn in verband met diensten voor eindgebruikers met een fysieke beperking

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 juli 2012 Aanbieding Besluit tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn in verband met diensten voor eindgebruikers met een fysieke beperking - 33342-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 juli 2012 Aankondiging procedure artikel 18.14 Telecommunicatiewet ten aanzien van de wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen ter implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn in verband met diensten voor eindgebruikers met een fysieke beperking - 31412-47

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 31412-47

Verslag van een schriftelijk overleg inzake telecommunicatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake telecommunicatie - 24095-313

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Telecommunicatie.

Evaluatie Bel-me-niet Register

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 april 2012 Evaluatie Bel-me-niet Register - 27879-42

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Telecommunicatie.

Overzicht van aanvragen voor deelname aan de komende veiling van vergunningen voor mobiele communicatie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 september 2012 Overzicht van aanvragen voor deelname aan de komende veiling van vergunningen voor mobiele communicatie - 24095-324

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Telecommunicatie.

Fiche: verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 juli 2012 Fiche: verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten - 22112-1439

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Telecommunicatie.

Reactie op verzoek El Fassed over de Nederlandse inzet bij de World Conference on International Telecommunications

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Reactie op verzoek El Fassed over de Nederlandse inzet bij de World Conference on International Telecommunications - 33000-XIII-190

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Telecommunicatie.

Roaming

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 juli 2012 Roaming - 24095-322

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Telecommunicatie.

Stand van zaken uitvoering moties inzake transparantie internetsnelheden en kosten mobiel datagebruik (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 juli 2012 Stand van zaken uitvoering moties inzake transparantie internetsnelheden en kosten mobiel datagebruik - 27879-44

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Telecommunicatie.

Jaarbericht 2011 Agentschap Telecom

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juli 2012 Jaarbericht 2011 Agentschap Telecom - 24095-319

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Telecommunicatie.

Beantwoording vraag van het lid Braakhuis met betrekking tot de uitgifteprocedure voor vergunningen voor commerciële radio (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juli 2012 Beantwoording vraag van het lid Braakhuis met betrekking tot de uitgifteprocedure voor vergunningen voor commerciële radio - 24095-320

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Telecommunicatie.

Reactie op de aangenomen motie van het lid Van Bemmel over het reserveren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 juli 2012 Reactie op de aangenomen motie van het lid Van Bemmel over het reserveren van kavels voor nieuwkomers bij de komende veiling van frequenties voor mobiele communicatie (24095, nr. 315) - 24095-321

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Telecommunicatie.

Boete van de NMa aan huizenhandelaren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 januari 2012 Boete van de NMa aan huizenhandelaren - 24036-393

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

Reactie op onderzoek naar de concurrentieverhoudingen op de horecabiermarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 december 2011 Reactie op onderzoek naar de concurrentieverhoudingen op de horecabiermarkt - 33000-XIII-138

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

De markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 oktober 2011 De markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten (min ELI) - 2011Z19904

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

Voortgangsraportage gastvrijheidseconomie (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 september 2012 Voortgangsraportage gastvrijheidseconomie - 26419-53

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Recreatie en Toerisme

Aanbieding Werkprogramma Actal 2013 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 september 2012 Aanbieding Werkprogramma Actal 2013 - 29515-343

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

Transparantiebenchmark-ondernemingen met nulscore (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 september 2012 Transparantiebenchmark-ondernemingen met nulscore - 26485-145

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

Reactie op de motie van het lid Van Gerven waarin de Kamer de regering verzoekt te onderzoeken in hoeverre de criteria kunnen worden aangescherpt waardoor subsidiegeld van het buitenlandinstrumentarium niet bij rijken of grote bedrijven terechtkomt (28973, nr.94)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 juli 2012 Reactie op de motie van het lid Van Gerven waarin de Kamer de regering verzoekt te onderzoeken in hoeverre de criteria kunnen worden aangescherpt waardoor subsidiegeld van het buitenlandinstrumentarium niet bij rijken of grote bedrijven terechtkomt (28973, nr.94) - 28973-125

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

Verzoek van het lid Dikkers voor een rondetafelgesprek over de suikermarkt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 10 oktober 2012 Rondetafelgesprek suikermarkt - 2012Z17140

Besluit: Het lid Dikkers zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een voorstel voorbereiden voor een rondetafelgesprek over de suikermarkt.

Verzoek van het lid Van Veldhoven om stand van zaken ingebrekestellingsprocedure Europese Commissie inzake de Hedwige en verzoek om reactie op artikel uit de Telegraaf

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 3 oktober 2012 Verzoek van het lid Van Veldhoven om stand van zaken ingebrekestellingsprocedure Europese Commissie inzake de Hedwige en verzoek om reactie op artikel uit de Telegraaf - 2012Z16616

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd en betrokken bij agendapunt 186.

Verzoek van het Lid Graus (PVV) inzake de toezeggingen gedaan tijdens AO zenderen (zee)dieren, olifantenjacht en CITES

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 28 augustus 2012 Verzoek van het Lid Graus (PVV) inzake de toezeggingen gedaan tijdens AO

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken om voor de eerstvolgende procedurevergadering een stand van zakenbrief betreffende de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg op 21 juni 2012 naar de Kamer te sturen.
Besluit: DE staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om de reeds toegezegde brief over de Nederlandse inzet op de eerstvolgende CITES-conferentie voor de eerstvolgende procedurevergadering naar de Kamer te sturen.

Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 september 2012 Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid - 32201-47

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24-25 sept op 13 september 2012.

Haaienbrief (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 september 2012 Bescherming en regulering van vangsten van haaien - 21501-32-637

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24-25 sept op 13 september 2012.

Situatie op de EU-suikermarkt (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 september 2012 Situatie op de EU-suikermarkt - 21501-32-636

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24-25 sept op 13 september 2012.

Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 september 2012 Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 28625-154

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24-25 sept op 13 september 2012.

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 24 en 25 september 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 september 2012 Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 24 en 25 september 2012 - 21501-32-634

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24-25 sept op 13 september 2012

Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 juli 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 augustus 2012 Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 juli 2012 - 21501-32-631

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24-25 sept op 13 september 2012.

Fiche 5: verordening handelsgerelateerde maatregelen visserijproducten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 31 augustus 2012 Fiche Verordening handelsgerelateerde maatregelen visserijproducten - 22112-1456

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24-25 sept op 13 september 2012.

Fiche: mededeling vangstmogelijkheden 2013 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 juli 2012 Fiche: mededeling vangstmogelijkheden 2013 - 22112-1442

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24-25 sept op 13 september 2012.

Fiche inzake verordening technische maatregelen bescherming mariene organismen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19 juli 2012 Fiche inzake verordening technische maatregelen bescherming mariene organismen - 22112-1447

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24-25 sept op 13 september 2012.

Aanbieding afschrift van het antwoord op een brief van vier koepels van agrarische natuurverenigingen en de vier GLB-pilots over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en agrarisch natuurbeleid (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 juli 2012 Aanbieding afschrift van het antwoord op een brief van vier koepels van agrarische natuurverenigingen en de vier GLB-pilots over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en agrarisch natuurbeleid - 28625-153

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24-25 sept op 13 september 2011.

Geannoteerde Agenda Informele Landbouwraad (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 september 2012 Geannoteerde Agenda Informele Landbouwraad - 21501-32-633

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng schriftelijk overleg t.b.v. de informele Landbouwraad (9-11- september 2012) op 5 september 2012

Reactie op verzoek Snijder-Hazelhoff over de gewijzigde motie Ouwehand/Thieme (29683, nr. 85) over het compenseren van de slachtoffers van Q koorts (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2012 Reactie op verzoek Snijder-Hazelhoff over de gewijzigde motie Ouwehand/Thieme (29683, nr. 85) over het compenseren van de slachtoffers van Q koorts - 28286-581

Besluit: Reeds geagenderd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibiotica in de veehouderij op 5 juli 2012.

Q-koortsbesmetting in Hilvarenbeek en de voortgang van de vaccinatiecampagne (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 juli 2012 Q-koortsbesmetting in Hilvarenbeek en de voortgang van de vaccinatiecampagne - 28286-580

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Dierziekten en antibiotica in de veehouderij op 5 juli 2012.

Voortgang beslissing op bezwaar mond-en-klauwzeer Kootwijkerbroek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juli 2012

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Dierziekten en antibiotica in de veehouderij op 5 juli 2012.

Positie kwekers in het unitair octrooi (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 juli 2012 Positie kwekers in het unitair octrooi - 21501-30-291

Besluit: Reeds besproken tijdens het algemeen overleg ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 4 juli 2012.

Recente ontwikkelingen met betrekking tot het Schmallenbergvirus (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 juli 2012 Recente ontwikkelingen met betrekking tot het Schmallenbergvirus - 29683-135

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij op 5 juli 2012.

Brief van de leden Van Gerven en Dijsselbloem inzake het verbod op vossen- en chinchillahouderij in Nederland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 4 juli 2012 Brief van de leden Van Gerven en Dijsselbloem inzake het verbod op vossen- en chinchillahouderij in Nederland - 33076-10

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de stemmingen over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (33076).
Gerelateerde kamerstukken: 33076-10

Alternatieven voor oormerken, naar aanleiding van de motie Jacobi/Van Gerven (TK 21501-32, nr. 618)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 juli 2012 Alternatieven voor oormerken, naar aanleiding van de motie Jacobi/Van Gerven (TK 21501-32, nr. 618) - 21501-32-628

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24-25 sept op 13 september 2011.

Stand van zaken subsidieregeling schaapskuddes met zeldzame rassen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 juli 2012 Stand van zaken subsidieregeling schaapskuddes met zeldzame rassen - 33000-XIII-194

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24-25 sept op 13 september 2011.

Reactie verzoek lid Ouwehand naar aanleiding van het artikel in Trouw van 2 juli 2012 over bestrijdingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 juli 2012 Reactie verzoek lid Ouwehand naar aanleiding van het artikel in Trouw van 2 juli 2012 over bestrijdingsmiddelen - 27858-111

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 10 oktober 2012.

Studie effecten GGO-mais en Roundup op gezondheid (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 oktober 2012 Studie effecten GGO-mais en Roundup op gezondheid - 27428-238

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 10 oktober 2012

Intrekking twee toelatingen voor thiamethoxam door Frankrijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 juli 2012 Intrekking twee toelatingen voor thiamethoxam door Frankrijk - 32372-95

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 10 oktober 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-95

Stand van zaken uitvoering verbetertraject College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 juli 2012 Stand van zaken uitvoering verbetertraject College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) - 27858-114

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 10 oktober 2012.

Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming (NAP) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 juli 2012 Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming (NAP) - 27858-112

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 10 oktober 2012.

Aanbieding van het rapport van IMARES/RIKILT inzake het percentage schone wolhandkrab in de per 1 april 2011 gesloten gebieden voor de aal- en wolhandkrabvisserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juni 2012 Aanbieding van het rapport van IMARES/RIKILT inzake het percentage schone wolhandkrab in de per 1 april 2011 gesloten gebieden voor de aal- en wolhandkrabvisserij - 29675-146

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Visserij.

Fiche: Verordening diepzeevisserij noordoostelijke deel Atlantische Oceaan (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 21 september 2012 Fiche: Verordening diepzeevisserij noordoostelijke deel Atlantische Oceaan - 22112-1471

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2012.

Voortgang Programma Rijke Waddenzee en Transitie mosselsector 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 juli 2012 Voortgang Programma Rijke Waddenzee en Transitie mosselsector 2011 - 29684-105

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Visserij.

Evaluatie van het aalbeheerplan (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juli 2012 Evaluatie van het aalbeheerplan - 29664-105

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Visserij.

Uitstel toezending eindrapport werkgroep motorvermogen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 juli 2012 Uitstel toezending eindrapport werkgroep motorvermogen - 32201-46

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht voor 1 november 2012 het eindrapport van de werkgroep motorvermogen aan de Kamer te sturen.

Uitwerking intensivering natuur (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 september 2012 Uitwerking intensivering natuur - 33400-XIII-3

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de Kamer uiterlijk 23 oktober as. de nota van wijziging betreffende de natuurgelden aan te bieden.

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 augustus 2012 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) - 33348

Besluit: De commissie verzoekt de Kamer het wetsvoorstel controversieel te verklaren.

Aanbieding Taskforce-advies, Green Deals en Programma Natuurlijk Ondernemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 januari 2012 Aanbieding Taskforce-advies, Green Deals en Programma Natuurlijk Ondernemen - 33043-10

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)-studies.

Ontwikkelingen voor de 64e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 juni 2012

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Aanbieding studie “TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 juni 2012 Aanbieding studie “TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven” - 26407-62

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)-studies.

Aanbieding van het in het kader van "The Economics of Ecosystems and Biodiversity" (TEEB) opgestelde rapport Groen, gezond en productief

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Aanbieding van het in het kader van "The Economics of Ecosystems and Biodiversity" (TEEB) opgestelde rapport Groen, gezond en productief - 26407-61

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)-studies.

Inzet bij 11e Conferentie van Partijen van het Biodiversiteitsverdrag (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 oktober 2012 Nederlandse en Europese inzet bij de 11e Conferentie van Partijen van het Biodiversiteitsverdrag - 26407-70

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Resultaten Internationale Walvisvaartcommissie (IWC64) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 augustus 2012 Resultaten Internationale Walvisvaartcommissie (IWC64) - 33000-XIII-196

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Aanbieding TEEB-Stad boek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 september 2012 Aanbieding studie "The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)-

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)-studies.

De komst van de wolf in Nederland (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 september 2012 Aanbieding van twee onderzoeken inzake de komst van de wolf naar Nederland - 26407-65

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Verslag elfde ‘Conference of the Parties’ van het verdrag van Ramsar (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 september 2012 Verslag elfde ‘Conference of the Parties’ van het verdrag van Ramsar - 26407-66

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen Biodiversiteit.

Elfde Conferentie van Partijen van de conventie van Ramsar (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 juli 2012 Elfde Conferentie van Partijen van de conventie van Ramsar - 26407-64

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Stand van zaken biodiversiteitbeleid (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juli 2012 Stand van zaken biodiversiteitbeleid - 26407-63

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Exportfinanciering en ondersteuning export (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 september 2012 Exportfinanciering en ondersteuning export - 31985-16

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

Voortgangrapportage bedrijvenbeleid in uitvoering (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 september 2012 Voortgangrapportage bedrijvenbeleid in uitvoering - 32637-41

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

Het Bedrijfslevenbeleid en de voortgang van de innovatiecontracten n.a.v. het AO van 14 juni j.l. (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 juli 2012 Het Bedrijfslevenbeleid en de voortgang van de innovatiecontracten n.a.v. het AO van 14 juni j.l. - 32637-38

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

Reactie op verzoek van lid Graus inzake de gevolgen voor onze ondernemers bij de invoering van het nieuwe betaalsysteem (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 augustus 2012 Reactie op verzoek van lid Graus inzake de gevolgen voor onze ondernemers bij de invoering van het nieuwe betaalsysteem - 32637-40

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

Verslag van de economische missie naar Irak, 2 - 7 juni 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 juli 2012 Verslag van de economische missie naar Irak, 2 - 7 juni 2012 - 33000-XIII-193

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

Brief aan Europese Commissie over Nederlands beleid onder de hernieuwde EU-strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 juli 2012 Brief aan Europese Commissie over Nederlands beleid onder de hernieuwde EU-strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen - 22112-1437

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Ondernemen op 12 november 2012.

Wetgevingsoverleg Ondernemen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 2 oktober 2012 Wetgevingsoverleg Ondernemen - 2012Z16600

Besluit: Het wetgevingsoverleg (WGO) ondernemen vindt plaats op maandag 12 november a.s. van 16.00 tot uiterlijk 23.00 uur met de beide bewindspersonen van EL&I. De verdeling van spreektijden voor het WGO vindt plaats naar grootte van fracties, waarbij een minimumspreektijd van 5 minuten geldt. Het WGO betreft het onderwerp ondernemen. Alle overige onderdelen van de begroting kunnen door fracties aan de orde worden gesteld tijdens de plenaire behandeling. Het is in principe aan henzelf om te bepalen welke onderwerpen zij aan de orde stellen tijdens de plenaire begrotingsbehandeling. Gezien de besluitvorming een apart WGO Ondernemen te houden ligt het voor de hand dat de daarvoor geagendeerde punten ook tijdens dit WGO worden besproken.

EU-voorstel: Mededeling hernieuwbare energie COM(2012) 271

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 2 oktober 2012 EU-stafnotitie: Behandelvoorstel mededeling hernieuwbare energie COM(2012) 271 - 2012Z16529

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 juni 2012 EU-voorstel: Mededeling hernieuwbare energie COM(2012) 271 - 2012Z11912

Besluit: Eurocommissaris Oettinger van Energie zal worden uitgenodigd voor een gesprek over de mededeling hernieuwbare energie, bij voorkeur te houden vóór

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen - 29684-104

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Informatie omtrent de Belgische inspecties aan de Belgische reactorvaten in de nucleaire installaties Doel 3 en Tihange 2 en de inspecties van de KFD in de centrale Borssele (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 oktober 2012 Informatie omtrent de Belgische inspecties aan de Belgische reactorvaten in de nucleaire installaties Doel 3 en Tihange 2 en de inspecties van de KFD in de centrale Borssele - 25422-95

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Nationaal rapport OLP stresstest Onderzoekslocatie Petten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 oktober 2012 Nationaal rapport OLP stresstest Onderzoekslocatie Petten - 32645-42

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Onderzoek ECN Effecten invoering producententarief (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 oktober 2012 Aanbieding onderzoek ECN Effecten invoering producententarief - 29023-137

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Toezending van het verslag over het jaar 2011 van Staatstoezicht op de Mijnen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 augustus 2012 Toezending van het verslag over het jaar 2011 van Staatstoezicht op de Mijnen -

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Goedkeuring in het kader van staatssteun van de Europese Commissie inzake de wijziging van de AMvB waarmee duurzame warmte aan de SDE+ is toegevoegd (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 september 2012 Goedkeuring in het kader van staatssteun van de Europese Commissie inzake de wijziging van de AMvB waarmee duurzame warmte aan de SDE+ is toegevoegd - 31239-141

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Beantwoording vragen over de energieprijzen in Bonaire (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 september 2012 Achtergronden van de uitspraak in arbitrage over het conflict tussen Ecopower en WEB, de rol van het bestuurscollege en de totstandkoming van nieuwe prijzen voor elektriciteit - 29023-136

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Aanbieding Rapport IPPAS-missie, toetsing beveiligingspakketten nucleaire installaties en eindrapport Europese stresstest Security (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 september 2012 Aanbieding Rapport IPPAS-missie, toetsing beveiligingspakketten nucleaire installaties en eindrapport Europese stresstest Security - 32645-41

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Planning onafhankelijk onderzoek schalie- en steenkoolgas (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 september 2012 Planning onafhankelijk onderzoek schalie- en steenkoolgas (min ELI) - 2012Z15591

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Informatie over situatie van kerncentrale Doel 3 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 augustus 2012

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Informatie inzake de uitkomsten van een verkennend onderzoek naar niet-fiscale prikkels om energiebesparing bij gebouweigenaren en gebruikers te stimuleren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 juli 2012 Informatie inzake de uitkomsten van een verkennend onderzoek naar niet-fiscale prikkels om energiebesparing bij gebouweigenaren en gebruikers te stimuleren - 30196-183

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Green Deal: aanbieding tweede ronde green deals (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juli 2012 Green Deal: aanbieding tweede ronde green deals - 33043-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Verslag 4e toetsingsconferentie IAEA-verdrag over veilig beheer radioactief afval en bestraalde splijtstof (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juli 2012 Verslag 4e toetsingsconferentie IAEA-verdrag over veilig beheer radioactief afval en bestraalde splijtstof - 25422-93

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Economie&Innovatie.

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda Informele Energieraad, 16-17 september 2012, Nicosia (Cyprus) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 september 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda Informele Energieraad, 16-17 september 2012, Nicosia (Cyprus) - 21501-33-388

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag Informele Energieraad 16-17 september 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 september 2012 Verslag Informele Energieraad 16-17 september 2012 - 21501-33-389

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 28 november 2012.

Fiche inzake Mededeling Europees innovatiepartnerschap (EIP) Smart Cities and Communities (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 september 2012 Fiche inzake Mededeling Europees innovatiepartnerschap (EIP) Smart Cities and Communities - 22112-1467

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 28 november 2012.
Noot: Indien u het fiche niet controversieel verklaart, wordt u in overweging gegeven deze te agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 28 november 2012.

Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 september 2012 Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012) - 33357

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 31 oktober 2012 om 12.00 uur.

Intrekking ministeriële regeling Gassamenstelling of verlenging van de termijn voor het voeren van overleg

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 juli 2012 Intrekking ministeriële regeling Gassamenstelling of verlenging van de termijn voor het voeren van overleg. De termijn van de brief, van de minister (29 023, nr. 121) ingevolge artikel 12, derde lid, Gaswet luidt 31 juli 2012. Door deze brief van de minister is de termijn om overleg te voeren verlengd tot 18 oktober 2012 - 29023-122

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 12 oktober 2012 om 12.00 uur.
Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de Kamer in de gelegenheid is geweest om over de beantwoording van het schriftelijk overleg met de minister van gedachten te wisselen.

Verzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken om gesprek met vaste commissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en voor Financiën met Prof. Dr. P.C. Padoan, hoofdeconoom van de OESO, d.d. 7 november 2012

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 4 oktober 2012 Verzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken om gesprek met vaste commissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en voor Financiën met Prof. Dr. P.C. Padoan, hoofdeconoom van de OESO, d.d. 7 november 2012 - 2012Z16709

Besluit: De leden Jan Vos (PvdA) en Mulder (CDA) melden zich aan voor het gesprek. Onder de overige leden van de vc ELI en FIN wordt schriftelijk de belangstelling voor deelname geïnventariseerd. Minimaal 5 leden in totaal dienen zich aan te melden.

Uitnodiging Windunie voor symposium 'Nieuw Elan in Duurzaamheid' d.d. 6 november 2012

Zaak: Brief derden - Windunie te Utrecht - 25 september 2012 Uitnodiging Windunie voor symposium 'Nieuw Elan in Duurzaamheid' d.d. 6 november 2012 - 2012Z16181

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Europees Parlement om medewerking te verlenen aan de Commissie internationale handel

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 12 juli 2012 Uitnodiging Europees Parlement om medewerking te verlenen aan de Commissie internationale handel - 2012Z16092

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NMI en NMv voor Mediationcongres 2012: 'Next level' d.d. 16 november 2012

Zaak: Brief derden - Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam - 12 september 2012 Uitnodiging NMI en NMv voor Mediationcongres 2012: 'Next level' d.d. 16 november 2012 - 2012Z16050

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging KNAW voor symposium 'Science for society' d.d. 26 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam - 20 september 2012 Uitnodiging KNAW voor symposium 'Science for society' d.d. 26 oktober 2012 - 2012Z16033

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NVR voor bijeenkomst met André Kuipers d.d. 8 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) te Noordwijk - 18 september 2012 Uitnodiging NVR voor bijeenkomst met André Kuipers d.d. 8 oktober 2012 - 2012Z15988

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor jaarcongres van de NVB d.d. 5 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) te Rotterdam - 29 augustus 2012 Uitnodiging voor jaarcongres van de NVB d.d. 5 oktober 2012 - 2012Z15481

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging van Russchen Consultants voor eerste bijeenkomst Nederlandse-Europese Industrietafel d.d. 19 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Russchen Consultants te Brussel - 29 augustus 2012 Uitnodiging van Russchen Consultants voor eerste bijeenkomst Nederlandse-Europese Industrietafel d.d. 19 oktober 2012 - 2012Z15452

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging HBA voor Dag van het Ambacht d.d. 4 september 2012

Zaak: Brief derden - Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) te Zoetermeer - 8 augustus 2012 Uitnodiging HBA voor Dag van het Ambacht d.d. 4 september 2012 - 2012Z15229

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging OECD voor parlementair seminar 'Better Policies for Inclusive Growth and Integrity' d.d. 4 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) te Paris - 20 augustus 2012 Uitnodiging OECD voor parlementair seminar 'Better Policies for Inclusive Growth and Integrity' d.d. 4 oktober 2012 - 2012Z15179

Besluit: Overgelaten aan de individuele fracties/leden

Uitnodiging Gemeente Noordwijk, namens Comité Nationale Ontvangst André Kuipers, voor de ontvangst en receptie van André Kuipers d.d. 30 augustus 2012

Zaak: Brief derden - Gemeente Noordwijk te Noordwijk - 1 augustus 2012 Uitnodiging Gemeente Noordwijk, namens Comité Nationale Ontvangst André Kuipers, voor de ontvangst en receptie van André Kuipers d.d. 30 augustus 2012 - 2012Z14833

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging CAOP voor openbaar debat d.d. 27 augustus 2012

Zaak: Brief derden - Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) te Den Haag - 16 juli 2012 Uitnodiging CAOP voor openbaar debat d.d. 27 augustus 2012 - 2012Z14584

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Netbeheer Nederland voor lustrumcongres 'Hart voor Energie'

Zaak: Brief derden - Netbeheer Nederland te Arnhem - 6 juli 2012 Uitnodiging Netbeheer Nederland voor lustrumcongres 'Hart voor Energie' d.d. 12 september 2012 - 2012Z14270

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.