Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 13 december 2012

Gepubliceerd: 13 december 2012
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2012A02852
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f5e2094c-f344-4d76-8e56-180304c2a13c&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%20-%2013%20december%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Planning werkzaamheden Rijksuitgaven eerste helft 2013

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 7 december 2012 Planning werkzaamheden Rijksuitgaven eerste helft 2013 - 2012Z21355

Besluit: Het kabinet herinneren aan een nog niet beantwoorde brief van de commissie over focus in de verantwoordingsstukken over 2012 (2012Z17403) en in die herinneringsbrief het kabinet tevens verzoeken om te reageren op een suggestie van de commissie om bij de verantwoording over 2012 in ieder geval te focussen op de monitoring van - en op de effecten van - de afgesproken bezuinigingen in de vorige en huidige kabinetsperiode.
Besluit: Het kabinet per brief te verzoeken om toezending van een hoofdlijnennotitie over de algehele modernisering van de Comptabiliteitswet 2001.
Besluit: De commissie stemt in met de planning van werkzaamheden in de eerste helft van 2013.
Besluit: De commissie zal een brainstormmiddag houden in maart/april 2013 over vernieuwing van het werkprogramma van de commissie.

Verlenging experiment inhandenstelling Rekenkamerrapporten

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 6 december 2012 Concept-brief aan Kamer over verlenging experiment inhandenstelling Rekenkamerrapporten - 2012Z21127

Besluit: De conceptbrief is vastgesteld en wordt aan het Presidium gezonden.