Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 oktober 2012

Gepubliceerd: 4 oktober 2012
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2012A02848
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8fe1dff1-6128-422a-93a5-5384941d7313&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20RU%20-%204%20oktober%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33261, 33412, 31865, 33240, 33263, 31865, 33269, 33269, 31865


Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 september 2012 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies - 2012Z16048

Besluit: De commissie verzoekt het BOR om een evaluatie op te stellen van de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2013 door de commissies en deze begin 2013 aan de commissie ter bespreking aan te bieden.
Besluit: De commissie heeft de staf verzocht om de leden per email te herinneren aan het aanbod voor (nieuwe) Kamerleden en fractiemedewerkers om kennis op te doen over de Rijksbegroting (de workshops door het BOR in oktober over de Rijksbegroting en een seminar speciaal voor Kamerleden bij de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (Zeestraat) op 5 november 2012.

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 26 september 2012 Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer - 2012Z16287

Besluit: Een periodiek overleg houden op donderdag 22 november 2012 van 16.30-18.00 uur .
Besluit: De commissiestaf zal een concept-agenda voor het periodiek overleg opstellen. Deze conceptagenda zal worden geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering.

Vacature collegelid Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Vacature collegelid van de Algemene Rekenkamer i.v.m. het ontslag per 1 december 2012 van het collegelid drs. G. de Jong - 33261-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen (in relatie tot het genomen besluit over het proces om in de opvolging te voorzien).
Besluit: De commissie voor de Rijksuitgaven besluit tot het instellen van een subcommissie die met kandidaten spreekt.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 20 april 2012 Procedurevoorstel vervullen vacature collegelid van de Algemene Rekenkamer 2012 - 2012Z08616

Besluit: 1. Via adhoc-procedure wordt onder de fracties geinventariseerd welke leden zitting willen nemen in de subcommissie en de reactietermijn vast te stellen op donderdag 11 oktober 12.00 uur. 2. In de subcommissie kunnen naast de voorzitter bij voorkeur maximaal 6 leden deelnemen. Besluitvorming over de samenstelling zal plaats vinden via een ad hoc procedure per email of in een extra procedurevergadering. 3. De commissie voor de Rijksuitgaven geeft de subcommissie een planning mee die er in voorziet dat de Kamer de procedure in december 2012 afrondt. 3. De subcommissie rapporteert aan de commissie voor de Rijksuitgaven in de vorm van een concept-ontwerpvoordracht aan de Kamer (met toelichting). 4. De commissie voor de Rijksuitgaven stelt de ontwerpvoordracht aan de Kamer vast.
Noot: - In procedurevergadering van 26 april 2012 is besloten dit punt aan te houden tot na de Kamerverkiezingen. - Vacaturetekst collegelid Algemene Rekenkamer in de Staatscourant van 5 september 2012.

Aanbod briefing Vooropname 2012; Schetsen van recent Rekenkameronderzoek

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 september 2012 Aanbod briefing Vooropname 2012; Schetsen van recent Rekenkameronderzoek - 33412-1

Besluit: Reeds via e-mailproceduren besloten de Rekenkamer in de gelegenheid te stellen een presentatie te geven op 9 oktober 2012 van 17.00-18.30 uur.

Eerder geagendeerde brieven voor AO Verbetering begroten en verantwoorden dat op 28 juni 2012 geen doorgang vond.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 mei 2012 Correctie op het antwoord betreffende het schriftelijk overleg over Verantwoord Begroten - 2012Z09511

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 11 mei 2012 Advies nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu - 31865-40

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het “financieel jaarverslag van het Rijk 2011” - 33240-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Financieel jaarverslag van het Rijk 2011 - 33240

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 16 mei 2012 Verantwoordingsbrief over het jaar 2011 - 33263-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 17 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de resultaten van een tussenevaluatie van de nieuwe begrotingspresentatie “Verantwoord begroten” (Kamerstuk 31865, nr. 36) - 31865-39

Besluit: Agenderen voor het opnieuw in te plannen AO Verbetering begroting en verantwoorden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Effectiviteitsonderzoek bij de Rijksoverheid” - 33269-2

Besluit: Agenderen voor het opnieuw in te plannen AO Verbetering begroting en verantwoorden

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 22 mei 2012 Aanbieding van het rapport van de Algemene Rekenkamer "Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid" - 33269-1

Besluit: Agenderen voor het opnieuw in te plannen AO Verbetering begroting en verantwoorden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 23 december 2011 Tussenevaluatie Verantwoord Begroten - 31865-36

Besluit: Agenderen voor het opnieuw in te plannen AO Verbetering begroting en verantwoorden

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 22 juni 2012 Budgetrecht (ten behoeve van het verzamel-AO, commissie Rijksuitgaven van 28 juni 2012) - 2012Z12695

Besluit: Het eerder aangehouden AO opnieuw inplannen spoedig na het aantreden van het nieuwe kabinet en daarbij een (nog op te stellen) evaluatie van de begrotingsbehandeling 2013 betrekken (zie ook agendapunt 8).

Evaluatie ‘behandeling verantwoordingsstukken 2011’

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 25 september 2012 Evaluatie ‘behandeling verantwoordingsstukken 2011’ - 2012Z16200

Besluit: De commissie heeft de brief met de evaluatie vastgesteld ter doorzending aan de Kamer.
Besluit: De commissie zal de evaluatie ook toezenden aan de minister van Financiën, met het verzoek om deze te betrekken bij een nadere evaluatie door het kabinet van Verantwoord Begroten.
Besluit: Focus in de verantwoording: de commissie heeft over het bepalen van focusonderwerpen bij de verantwoording besloten om voor de verantwoording over het "transitiejaar 2012" (begrotingen in 2012 deels opgezet via VBTB en deels via Verantwoord Begroten, Kamerverkiezingen) geen proces binnen de Kamer te starten voor het bepalen van inhoudelijke focusonderwerpen voor Verantwoordingsdag 2013, maar om het vraagstuk omtrent het aanbrengen van focus in de verantwoording over 2012 eerst per brief aan het kabinet voor te leggen. Voor de focus in de verantwoording over 2013 wil de commissie het proces zo inrichten dat een voorstel daartoe in juni 2013 aan de Kamer voorgelegd kan worden, opdat de onderwerpen tijdig bekend zijn (ten behoeve van Verantwoordingsdag in mei 2014).
Besluit: De commissie zal voorjaar 2013 een nader voorstel doen aan de commissies voor de invulling van rapporteurschappen bij de behandeling van begrotingen en jaarverslagen.