Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 december 2012

Gepubliceerd: 6 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A02844
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8760f74c-2886-4dc4-a818-79ccb4dba06b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%206%20december%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32733, 32733, 31125, 30139, 30977, 32733, 32733


Werkbezoeken

Zaak: Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 3 december 2012 Werkbezoeken Defensie - 2012Z20855

Besluit: De commissie heeft een tentatieve indeling voor werkbezoeken gemaakt voor het eerste deel van het jaar 2013. Deze indeling wordt door de staf van de commissie via e-mail onder de leden verspreid.

Uitnodiging Gemeente Weert en Provincie Limburg voor werkbezoek aan Koninklijke Militaire School

Zaak: Brief derden - Gemeente Weert te Weert - 6 december 2012 Uitnodiging Gemeente Weert en Provincie Limburg voor werkbezoek aan Koninklijke Militaire School - 2012Z21222

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor kennismakingsbezoek aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Zaak: Brief derden - Gemeente Utrechtse Heuvelrug te Doorn - 30 november 2012 Uitnodiging voor kennismakingsbezoek aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug - 2012Z20768

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Landmacht, voor baretuitreiking Korps Commandotroepen d.d. 7 december 2012

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie te Den Haag - 15 november 2012 Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Landmacht, voor baretuitreiking Korps Commandotroepen d.d. 7 december 2012 - 2012Z20824

Besluit: Per e-mail is belangstelling voor deelname geinventariseerd. Er hebben zich geen leden aangemeld. De organisatie is op de hoogte gesteld.

Reactie op een aantal vragen betreffende de passage in het regeerakkoord over het dossier Vervanging F-16

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 november 2012 Reactie op een aantal vragen betreffende de passage in het regeerakkoord over het dossier Vervanging F-16 - 32733-97

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Deze brief verwijst naar de brief onder agendapunt 8.

Voorbereiding visie op de krijgsmacht en vervanging F-16

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 november 2012 Voorbereiding visie op de krijgsmacht en vervanging F-16 - 32733-96

Besluit: De minister verzoeken om voor de begrotingsbehandeling een brief naar de Kamer te sturen met daarin antwoord op de vragen zoals deze gesteld zijn in de noot.
Noot: In de procedurevergadering d.d. 22 november 2012 is besloten te minister een brief te sturen met het verzoek om onderstaande vier vragen te beantwoorden. In reactie op dit verzoek (zie agendapunt 9) verwijst de minister naar de brief onder dit agendapunt. • Kan de minister toelichten welke onderscheiden verantwoordelijkheden de ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken en Defensie hebben voor het dossier Vervanging F-16? • Kan de minister een tijdsplanning geven van het door de minister van Financiën aan de Algemene Rekenkamer te verzoeken onderzoek naar de ontwikkeling van de financiële perspectieven ten aanzien van de aanschaf en exploitatie van de vervanger van de F16 en de informatievoorziening daarover in de afgelopen periode? Kan de tekst van het verzoekonderzoek aan de Algemene Rekenkamer, zoals vermeld in het Regeerakkoord, met daarin het doel en de vraagstelling van het onderzoek, aan de Kamer worden overlegd zodat de commissie hierover een debat kan voeren voordat het verzoek aan de Algemene Rekenkamer wordt gedaan? • Kan een tijdsplanning worden gegeven van de door de minister van Defensie, in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken, te ontwikkelen visie op de krijgsmacht van de toekomst, met oog voor de wens van de commissie hierover voor het zomerreces van 2013 een debat te voeren? • Kan de minister toelichten wanneer en op welke wijze de Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek van de Rekenkamer en de voortgang van de visie op de krijgsmacht van de toekomst?

Reactie op het artikel in de Telegraaf van 19 november getiteld “Patriots kunnen naar Turkije”

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 november 2012 Reactie op het artikel in de Telegraaf van 19 november getiteld “Patriots kunnen naar Turkije” - 2012Z20809

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie over mogelijk Duits werkaanbod voor Eygelshoven

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 november 2012 Informatie over mogelijk Duits werkaanbod voor Eygelshoven - 2012Z20570

Besluit: Betrokken bij VAO Definitieve sluiting complex Eygelshoven d.d. 29 november 2012.

Aanvullende informatie over het uitbesteden van SAR-taken en de inhoud van het overleg met de centrales van overheidspersoneel.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 november 2012 Aanvullende informatie over het uitbesteden van SAR-taken en de inhoud van het overleg met de centrales van overheidspersoneel. - 31125-15

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 16 januari 2013 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sourcing d.d. 28 februari 2013

Ontbrekende antwoorden op de vragen inzake de zorg voor militairen te sturen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 november 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de zorg voor militairen te sturen (ontbrekende antwoorden) - 30139-110

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Personeel d.d. 3 december 2012.

Gevolgen schrappen buitenlandtaak AIVD

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 november 2012 Gevolgen schrappen buitenlandtaak AIVD - 30977-48

Besluit: De minister per brief verzoeken om toe te lichten wanneer er duidelijkheid komt over de wijze waarop de structurele taakstelling bij de AIVD belegd wordt en wanneer de Kamer hierover wordt geinformeerd.

Lijst van vragen en antwoorden over de definitieve sluiting van het complex Eygelshoven

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 23 november 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de definitieve sluiting van het complex Eygelshoven - 32733-92

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Definitieve sluiting complex Eygelshoven d.d. 28 november 2012.

Eindoordeel over businessplan KMS 2020

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 23 november 2012 Eindoordeel over businessplan KMS 2020 - 32733-95

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 19 december 2012 te 12.00 uur
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vastgoed Defensie d.d. 30 januari 2013.
Besluit: De minister per brief verzoeken om voor het AO Vastgoed Defensie d.d. 30 januari 2013 geen onomkeerbare stappen te nemen op dit dossier.