Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 oktober 2012

Gepubliceerd: 25 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2012A02840
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7f0e6365-9ea6-4221-85df-095008d1b51e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2025%20oktober%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26488, 26488, 26488, 26488, 26488, 29924, 27925, 30139, 30139

Inhoud


Rondvraagpunt van het lid Hachchi

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 25 oktober 2012 Beschieting van de Hr. Ms. Rotterdam voor de kust van Somalië - 2012Z18085

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een brief naar de Kamer te sturen over de beschieting van de Hr. Ms. Rotterdam voor de kust van Somalië.

Planning algemeen overleg Formele RBZ-Defensieraad

Zaak: Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 18 oktober 2012 Planning algemeen overleg Formele RBZ-Defensieraad - 2012Z17592

Besluit: De commissie besluit het algemeen overleg over de Formele RBZ-Defensieraad doorgang te laten vinden. De regering wordt verzocht een vervanger van de minister van Defensie naar dit overleg te sturen.
Noot: • Na ontvangst van de geannoteerde agenda kan de commissie alsnog besluiten tot het houden van een schriftelijk overleg.

Uitnodiging Netherlands Atlantic Association voor bijeenkomst 'Transatlantic Security and Global Challenges' d.d. 12 november 2012

Zaak: Brief derden - Netherlands Atlantic Association te Den Haag - 22 oktober 2012 Uitnodiging Netherlands Atlantic Association voor bijeenkomst 'Transatlantic Security and Global Challenges' d.d. 12 november 2012 - 2012Z17745

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Vooraankondiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor nieuwjaarsreceptie CZSK d.d. 8 januari 2012

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie te Den Helder - 15 oktober 2012 Vooraankondiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor nieuwjaarsreceptie CZSK d.d. 8 januari 2012 - 2012Z17694

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Koninklijke Landmacht voor OPSEM 2012 d.d. 30 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Koninklijke Landmacht te Utrecht - 25 september 2012 Uitnodiging Koninklijke Landmacht voor OPSEM 2012 d.d. 30 oktober 2012 - 2012Z17512

Besluit: Er hebben zich geen leden voor het seminar aangemeld, dat plaatsvindt op een dinsdag (Kamerdag); medewerkers zijn welkom op het seminar. Zij kunnen zich uiterlijk vrijdag 26 oktober 2012 aanmelden bij de staf van de commissie.

Uitnodiging NKT voor herdenkingsdienst overleden Defensiepersoneel d.d. 3 november 2012

Zaak: Brief derden - Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) te Zeist - 8 oktober 2012 Uitnodiging NKT voor herdenkingsdienst overleden Defensiepersoneel d.d. 3 november 2012 - 2012Z16940

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Nog te ontvangen brieven van de minister van Defensie voor de begrotingsbehandeling Defensie 2013

Zaak: Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 19 oktober 2012 Nog te ontvangen brieven van de minister van Defensie voor de begrotingsbehandeling Defensie 2013 - 2012Z17658

Besluit: Ter informatie. Zie tevens punt 12 van de besluitenlijst.
Noot: • Op verzoek van het lid Eijsink heeft de staf van de commissie een overzicht gemaakt van de nog te ontvangen toezeggingen/brieven van de minister van Defensie voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Defensie 2013 in november.

Toezeggingenregistratie Defensie d.d. 18 oktober 2012 voor procedurevergadering Defensie d.d. 25 oktober 2012

Zaak: Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 18 oktober 2012 Toezeggingenregistratie Defensie d.d. 18 oktober 2012 voor procedurevergadering Defensie d.d. 25 oktober 2012 - 2012Z13680

Besluit: De volgens het document afgedane toezeggingen van de lijst afvoeren. Volgend kwartaal wordt de lijst met toezeggingen wederom geagendeerd. De besproken punten zullen per brief ter beantwoording aan de minister van Defensie worden voorgelegd.

Brief aan alle voorzitters van de vaste kamercommissies inzake interparlementaire bijeenkomsten in de Europese Unie in het najaar van 2012

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 20 september 2012 Brief aan alle voorzitters van de vaste kamercommissies inzake interparlementaire bijeenkomsten in de Europese Unie in het najaar van 2012 - 2012Z16038

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek uitstapkosten F-35 en werkgelegenheidseffecten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 augustus 2012 Onderzoek industriële omzet en werkgelegenheidseffecten F-35 programma - 26488-303

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de kabinetsformatie. Dan wordt gesproken over de behandeling van de rapporten over de uitstapkosten F-35 en werkgelegenheidseffecten. Tevens zal dan worden besloten wanneer een technische briefing zal worden gepland en welke onderwerpen in de briefing aan de orde moeten komen. Daarnaast zal met het oog op de aan het BOR te vragen notitie besloten worden welke punten daarin aan de orde moeten komen.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 22 augustus 2012 Onderzoek uitstapkosten F-35 en werkgelegenheidseffecten - 26488-302

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de kabinetsformatie. Dan wordt gesproken over de behandeling van de rapporten over de uitstapkosten F-35 en werkgelegenheidseffecten. Tevens zal dan worden besloten wanneer een technische briefing zal worden gepland en welke onderwerpen in de briefing aan de orde moeten komen. Daarnaast zal met het oog op de aan het BOR te vragen notitie besloten worden welke punten daarin aan de orde moeten komen.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 4 juli 2012 Reactie op verzoek Eijsink op een artikel in De Volkskrant van 30 juni jl. over een “geheime lobby” voor de aanschaf van de F-35 - 26488-299

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de kabinetsformatie. Dan wordt gesproken over de behandeling van de rapporten over de uitstapkosten F-35 en werkgelegenheidseffecten. Tevens zal dan worden besloten wanneer een technische briefing zal worden gepland en welke onderwerpen in de briefing aan de orde moeten komen. Daarnaast zal met het oog op de aan het BOR te vragen notitie besloten worden welke punten daarin aan de orde moeten komen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 oktober 2012 F-35: Rapport van SEO inzake de industriële en werkgelegenheidsconsequenties van diverse scenario's - 26488-306

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de kabinetsformatie. Dan wordt gesproken over de behandeling van de rapporten over de uitstapkosten F-35 en werkgelegenheidseffecten. Tevens zal dan worden besloten wanneer een technische briefing zal worden gepland en welke onderwerpen in de briefing aan de orde moeten komen. Daarnaast zal met het oog op de aan het BOR te vragen notitie besloten worden welke punten daarin aan de orde moeten komen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 24 oktober 2012 Rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter - 26488-305

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de kabinetsformatie. Dan wordt gesproken over de behandeling van de rapporten over de uitstapkosten F-35 en werkgelegenheidseffecten. Tevens zal dan worden besloten over het houden van een besloten technische briefing en zal een opdracht aan het BOR over een te schrijven notitie worden geformuleerd.

Personeelsrapportage van Defensie met de stand van 30 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 24 oktober 2012 Personeelsrapportage van Defensie midden 2012 - 33400-X-7

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Personeel d.d. 19 november 2012.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 1 november 2012 te 12.00 uur. De minister verzoeken om de antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk maandag 12 november 2012 aan de Kamer te doen toekomen ter agendering voor het wetgevingsoverleg Personeel d.d. 19 november 2012

Resultaten dynamiseren door MIVD van justitiële antecedenten

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 24 oktober 2012 Resultaten dynamiseren door MIVD van justitiële antecedenten - 29924-95

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg MIVD

Toestemming uitnodigen Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 18 oktober 2012 Toestemming uitnodigen Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht - 2012Z17625

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming uitnodigen Inspecteur Militaire Gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 18 oktober 2012 Toestemming uitnodigen Inspecteur Militaire Gezondheidszorg - 2012Z17626

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Deel I Nb-wetvergunning militaire vliegactiviteiten is verkregen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 11 oktober 2012 Verkrijging Deel I Nb-wetvergunning militaire vliegactiviteiten - 33400-X-6

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over het vaststellen van de begrotingsstaten van het ministerie voor Defensie voor het jaar 2013 (33400-X).

Reactie op verzoek Van Bommel inzake beperking van de samenwerking tussen Navo-troepen en Afghaanse rekruten

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 11 oktober 2012 Reactie op verzoek Van Bommel inzake beperking van de samenwerking tussen Navo-troepen en Afghaanse rekruten - 27925-466

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de stand van zaken van de politietrainingsmissie in Afghanistan.

Toezeggingen n.a.v. het Nota Overleg Veteranen op 25 juni jl. over de uitwerking van de regeling ereschuld veteranen over de voortgang van het Veteranenbesluit

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 11 oktober 2012 Toezeggingen n.a.v. het Nota Overleg Veteranen op 25 juni jl. over de uitwerking van de regeling ereschuld veteranen over de voortgang van het Veteranenbesluit - 30139-106

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Personeel d.d. 19 november 2012.
Besluit: De minister van Defensie verzoeken om een nieuwe brief te sturen en in deze

Zorg voor militairen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 2 oktober 2012 Zorg voor militairen - 30139-105

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Personeel d.d. 19 november 2012.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 1 november 2012 te 12.00 uur. De minister verzoeken om de antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk maandag 12 november 2012 aan de Kamer te doen toekomen ter agendering voor het wetgevingsoverleg Personeel d.d. 19 november 2012.