Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 4 december 2012

Gepubliceerd: 5 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A02835
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=daabe66c-8a86-45a0-992c-9850387f2384&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%204%20december%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 29407, 22112, 31268, 32824, 33085, 33085, 33410, 21501, 32043, 24515, 17050, 29407, 31311, 17050, 33367

Inhoud


Wetsvoorstel tot Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 5 december 2012 Wetsvoorstel tot Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855) - 2012Z21154

Besluit: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om de Kamer te informeren of de regering voornemens is het wetsvoorstel te wijzigen naar aanleiding van het Regeerakkoor en een daarbij behorende planning te verschaffen.

Verzoek aan kabinet om brief over de stand van zaken van het sociaal overleg en een eventueel sociaal akkoord, vooafgaand aan begrotingsbehandeling SZW

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.E. Heerma (CDA) - 3 december 2012 Verzoek aan kabinet om brief over de stand van zaken van het sociaal overleg en een eventueel sociaal akkoord, vooafgaand aan begrotingsbehandeling SZW - 2012Z20912

Besluit: Ambtelijk nagaan of de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voornemens is om om voorafgaande aan Begrotingsbehandeling SZW de Kamer te informeren

Ontbijtbijeenkomst Pilot Wetenschap en Parlement d.d. 5 december 2012

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 30 november 2012 BOR-notitie - Ontbijtbijeenkomst over arbeidsdeelname van ouderen - 2012Z20782

Besluit: Desgewenst betrekken bij de ontbijtbijeenkomst d.d. 5 december 2012

Commissiestaf/BOR-Notitie - Verificatie Evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel 44 en quick scan

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 23 november 2012 Verificatie Evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel 44 en quick scan - 2012Z20211

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 28 november 2012

Commissiestaf/BOR-notitie – Overzicht van de aanbevelingen van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (LURA) en de reactie van het kabinet hierop (tussenstand).

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 23 november 2012 Commissiestaf/BOR-notitie – Overzicht van de aanbevelingen van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (LURA) en de reactie van het kabinet hierop (tussenstand). - 2012Z20210

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg arbeidsmigratie op 17 januari 2013.

Uitnodiging DNB voor werkbezoek over het toezicht op pensioenfondsen

Zaak: Brief derden - De Nederlandsche Bank (DNB) te Amsterdam - 23 november 2012 Uitnodiging DNB voor werkbezoek over het toezicht op pensioenfondsen - 2012Z20223

Besluit: Per e-mail belangstelling en beschikbaarheid inventariseren voor een werkbezoek aan DNB in februari 2013.

Aandachtspunten bij de Begroting 2013 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 november 2012 Aandachtspunten bij de Begroting 2013 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 31865-45

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2013.

Uitnodiging House of Representatives of the Republic of Cyprus voor vergadering van voorzitters van commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 16 en 17 december 2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F. (Ans) Seriese - 30 november 2012 EU-stafnotitie Interparlementaire conferentie SZW op 16 en 17 december 2012 te Cyprus - 2012Z20744

Besluit: De commissie stemt in met de inbreng

Zaak: Brief derden - House of Representatives of the Republic of Cyprus te Nicosia - 18 oktober 2012 Uitnodiging House of Representatives of the Republic of Cyprus voor vergadering van voorzitters van commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 16 en 17 december 2012 - 2012Z18134

Besluit: Uitnodiging doorgeleid naar nieuwe commissievoorzitter.
Noot: • Reeds door middel van een e-mailprocedure aan de orde gesteld • Uw commissievoorzitter zal aan de conferentie deelnemen

Verslag internationale conferentie “Free movement and participation of EU

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 2 november 2012 Verslag internationale conferentie “Free movement and participation of EU citizens – making it work for all” - 29407-151

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmigratie op 17 januari 2013

Reactie op een brief met betrekking tot de Wet Inburgering Buitenland

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 31 oktober 2012 Reactie op een brief met betrekking tot de Wet Inburgering Buitenland - 2012Z18519

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken betreffende de kwalitatieve monitoring van Roma in Nederland

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 31 oktober 2012 Stand van zaken betreffende de kwalitatieve monitoring van Roma in Nederland - 22112-1497

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief commissie aan minister II en A met verzoek om reactie op monitor "Allochtonen op de arbeidsmarkt; 1e kwartaal 2012" van FORUM

Zaak: Brief commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 10 oktober 2012 Aan min. II en A: reactie inzake monitor 'Allochtonen op de arbeidsmarkt. 1e kwartaal 2012' van FORUM - 2012Z17173

Besluit: Minister SZW rappelleren ten aanzien van het verzoek aan de minister van II en A om een reactie op brief van FORUM d.d. 16 juli 2012

Aanbieding monitor 2012 inzake Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders en het onderzoek naar de ontwikkeling van jeugdoverlast

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 17 september 2012 Aanbieding monitor 2012 inzake Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders en het onderzoek naar de ontwikkeling van jeugdoverlast - 31268-59

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW en agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratiebeleid

Monitor inburgeringsexamen buitenland over de eerste helft van 2012

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 23 oktober 2012 Monitor inburgeringsexamen buitenland over de eerste helft van 2012 - 32824-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW en agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratiebeleid

Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid

Zaak: Wetgeving - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 8 juni 2012 Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking

Besluit: Nota naar aanleiding van het Verslag afwachten
Noot: • De commissie Immigratie, Integratie en Asiel heeft op 9 juli 2012 het Verslag vastgesteld.

Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 10 mei 2012 Tweede nota van wijziging Wijziging van de Remigratiewet - 33085-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 10 september 2012 Derde nota van wijziging - 33085-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 14 november 2011 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet) - 33085

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling
Noot: • Wetsvoorstel is in maart 2012 aangemeld voor plenaire behandeling • Griffie Plenair verzoeken wetsvoorstel na Kerstreces op agenda te plaatsen

Overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 27 november 2012 Overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures - 33410-68

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • De regering zal op het terrein van SZW twee wetsvoorstellen intrekken, te weten:

Geannoteerde agenda Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) d.d. 6 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 november 2012 Geannoteerde agenda Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) d.d. 6 december 2012 - 21501-31-296

Besluit: Betrokken bij het Algemeen Overleg Europese Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 29 november 2012.

Aanbieding rapport pilot onderzoek terug- en bijstortingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 november 2012 Aanbieding rapport pilot onderzoek terug- en bijstortingen - 32043-142

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Informatie t.b.v. het AO armoede en schuldenbeleid van 5 december 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 november 2012 Informatie t.b.v. het AO armoede en schuldenbeleid van 5 december 2012 - 24515-242

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid

Informatie t.b.v. het Algemeen Overleg Handhaving op 28 november 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 november 2012 Informatie t.b.v. het Algemeen Overleg Handhaving op 28 november 2012 - 17050-421

Besluit: Betrokken bij Algemeen Overleg handhaving op 28 november 2012.

Duurzame inzetbaarheid in cao en praktijk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 november 2012 Duurzame inzetbaarheid in cao en praktijk - 2012Z20542

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2013

Correctie op Jaarplan 2013 Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 november 2012 Correctie op Jaarplan 2013 Inspectie SZW - 33400-XV-9

Besluit: Betrokken bij Algemeen Overleg handhaving op 28 november 2012.

Aanpak van malafide uitzendbureaus (t.b.v. AO EU-arbeidsmigratie)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 november 2012 Aanpak van malafide uitzendbureaus (t.b.v. AO EU-arbeidsmigratie) - 29407-152

Besluit: Agenderen voor het Algemeen Overleg arbeidsmigratie op 17 januari 2013.

Vertraging inkomenstenverrekening door UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 november 2012 Vertraging inkomenstenverrekening door UWV - 31311-94

Besluit: Betrokken bij het Algemeen Overleg UWV-onderwerpen op 22 november 2012.

Integrale Rapportage Handhaving 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 november 2012 Integrale Rapportage Handhaving 2011 - 17050-420

Besluit: Betrokken bij het Algemeen Overleg handhaving op 28 november 2012.
Noot: • Reeds geagendeerd en behandeld in algemeen overleg conform de eerder gevoerde e-mailprocedure

Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssyteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 november 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33367-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 september 2012 Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssyteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet - 33367

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 6 december te 14.00 uur
Noot: • Inbrengtermijn centraal vastgesteld door het Presidium op 6 december 2012, te 14.00 uur. • Beantwoording van de vragen door de regering uiterlijk donderdag 13 december 2012, vóór 14.00 uur.

Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 november 2012 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad - 33481

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 december te 14.00 uur