Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 november 2012

Gepubliceerd: 7 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A02833
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8c0d5c3a-77ec-4ae4-a40d-0fdc49213abb&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20op%206%20november%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30545, 33161, 24515, 24515, 33327, 29817, 32043, 25883, 27879, 33327

Inhoud


Verzoek aan regering om actualisering en prioriteitsstelling ten aanzien van de geagendeerde onderwerpen van de algemeen overleggen in de komende periode

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 7 november 2012 Verzoek aan regering om actualisering en prioriteitsstelling ten aanzien van de geagendeerde onderwerpen van algemeen overleggen in de komende periode - 2012Z18869

Besluit: De minister en staatssecretaris verzoeken om voorafgaand aan de in de komende periode georganiseerde algemeen overleggen aan de hand van de geagendeeerde onderwerpen de beleidsprioriteiten van het nieuwe kabinet aan te geven en deze punten zo nodig te actualiseren.

Invulling Pilot Parlement en Wetenschap

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 5 november 2012

Besluit: De vraagstelling wordt conform bespreking aangevuld. De commisise accordeert voor het overige het voorstel.
Noot: Ten aanzien van de vastgestelde thema's 'arbeidsproductiviteit' en 'werkeloze ouderen' wordt het volgende voorgesteld: • Over beide thema's worden twee afzonderlijke factsheets gevraagd voor eind november. • Er vindt één ontbijtbijeenkomst (inclusief ontbijt) plaats over het thema 'werkloze ouderen' waarin met wetenschappers kan worden gesproken. De beoogde datum is woensdag 5 december 2012 van 08.30-10.00 uur.

Werkbezoek De Normaalste Zaak

Zaak: Overig - adjunct-griffier, W.A. Lips - 31 oktober 2012 Stand van zaken werkbezoek commissie SZW aan De Normaalste Zaak - 2012Z18463

Besluit: Nieuwe datum zoeken in januari 2013; belangstelling inventariseren via e-mail

Uitnodiging voor werkbezoek aan UWV

Zaak: Brief derden - UWV te Amsterdam - 25 oktober 2012 Uitnodiging voor werkbezoek aan UWV - 2012Z18088

Besluit: Belangstelling en mogelijke thema's inventariseren via e-mail

Selectie prioriteiten Werkprogramma Europese Commissie 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F. (Ans) Seriese - 31 oktober 2012 Selectie prioriteiten Werkprogramma Europese Commissie 2013 - 2012Z18523

Besluit: De prioriteiten kunnen uiterlijk 13 november 2012, te 12.00 uur, via email, worden ingediend bij het commissiesecretariaat
Noot: • Tijdens de procedurevergadering van 20 november 2012 wordt per meerderheid de uiteindelijke prioriteitenlijst voor uw commissie bepaald.

Rapporteur witboek pensioenen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.A. Lips - 31 oktober 2012 Afsprakenlijst en voorstellen begeleidingscommissie rapporteur witboek pensioenen van 25 oktober 2012 - 2012Z18499

Besluit: Na bespreking enkele aanpassingen door te voeren en de afspraken met betrekking tot het mandaat van de rapporteur te accorderen

Afgeronde onderzoeken en actualiteiten m.b.t. financiering WWB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 2 november 2012 Afgeronde onderzoeken en actualiteiten m.b.t. financiering WWB - 30545-116

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen

Uitvoering van de motie van de leden Azmani en Dijkgraaf (33161, nr. 50) over een vrijwillige overstap van de oude naar de nieuwe Wajong

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 2 november 2012 Uitvoering van de motie van de leden Azmani en Dijkgraaf over een vrijwillige overstap van de oude naar de nieuwe Wajong - 33161-106

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Wsw/Wajong
Gerelateerde kamerstukken: 33161-10

Reactie op de brief van de heer Froger, ambassadeur van de gezamenlijke Voedselbanken over de tekorten van de voedselbanken en de gevolgen daarvan voor – met name – gezinnen met kinderen(sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 2 november 2012 Reactie op de brief van de heer Froger, ambassadeur van de gezamenlijke Voedselbanken over de tekorten van de voedselbanken en de gevolgen daarvan voor – met name – gezinnen met kinderen - 24515-241

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid

Reactie op de brief van de Nationale ombudsman ten geleide van het rapport ‘Schulden komen nooit alleen – Aandachtspunten voor behoorlijke schuldhulpverlening’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 november 2012 Reactie op de brief van de Nationale ombudsman ten geleide van het rapport ‘Schulden komen nooit alleen – Aandachtspunten voor behoorlijke schuldhulpverlening’ - 24515-240

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid

Overgangsrecht levensloopregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 oktober 2012 Overgangsrecht levensloopregeling - 33400-XV-8

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 21 november 2012

Informatie m.b.t. de Wet vereenvoudiging regelingen UWV met een reactie op amendement Heerma (33327, nr. 14) inzake de calamiteitenregeling winterse omstandigheden en informatie over dagloonregels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 oktober 2012 Informatie m.b.t. de Wet vereenvoudiging regelingen UWV met een reactie op amendement Heerma (33327, nr. 14) inzake de calamiteitenregeling winterse omstandigheden en informatie over dagloonregels - 33327-15

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV.
Noot: • Stemmingen over het wetsvoorstel hebben plaatsgevonden op 30 oktober 2012
Gerelateerde kamerstukken: 33327-15

Reactie op verzoek Karabulut over dat het Sw-bedrijf BaanStede wil stoppen als werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 25 oktober 2012 Reactie op verzoek Karabulut over dat het Sw-bedrijf BaanStede wil stoppen als werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking - 29817-92

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Wsw/Wajong
Noot: • Conform besluitvorming in procedurevergadering van 24 oktober 2012

Nadere toelichting van De Nederlandsche Bank (DNB) op de UFR-methodiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 24 oktober 2012 Nadere toelichting van De Nederlandsche Bank (DNB) op de UFR-methodiek - 32043-139

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg pensioenonderwerpen op 21 november 2012

Aanbieding afschrift van de brief aan FNV Bondgenoten in antwoord op de brieven van 20 april en 24 juli 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 2 november 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan FNV Bondgenoten inzake verzuimbedrijven in antwoord op de brieven van 20 april en 24 juli 2012 - 25883-214

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt om een reactie op het bericht in het Parool van 27 september dat gepensioneerden moeite hebben om rond te komen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 2 november 2012 Reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt om een reactie op het bericht in het Parool van 27 september dat gepensioneerden moeite hebben om rond te komen - 27879-45

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 - 33400-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 20 november 2012, te 14.00 uur
Noot: • De oorspronkelijke inbrengdatum van 30 oktober 2012 is tot nader order uitgesteld in verband met het verschijnen van het regeerakkoord.

33327 Derde nota van wijziging inzake de Wet vereenvoudiging regelingen UWV

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 23 oktober 2012 Derde nota van wijziging - 33327-10

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: • Stemmingen over het wetsvoorstel hebben op 30 oktober 2012 plaatsgevonden
Gerelateerde kamerstukken: 33327-10