Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 oktober 2012

Gepubliceerd: 10 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A02831
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=74d4b08c-c5d0-461f-a2fc-87dd4e8649b6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20SZW%209%20oktober%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29817


Minister van SZW vragen naar de voorziene overgangsregeling voor deelenemers aan de huidige levensloopregeling (vitaliteitsregeling)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 10 oktober 2012 Minister van SZW vragen naar de voorziene overgangsregeling voor deelenemers aan de huidige levensloopregeling (vitaliteitsregeling) - 2012Z17113

Besluit: Verzoek honoreren

Aangehouden Rondetafelgesprekken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.I. Hamer (PvdA) - 10 oktober 2012 Rondetafelgesprekken - 2012Z17112

Besluit: In de eerstvolgende proceduredurevergadering op 23 oktober 2012 wordt een voorstel geagendeerd met betrekking tot deze rondetafelgesprekken

Verzoek om een overzicht van de voornemens en activiteiten in Europa met betrekking het Witboek pensioenen in het komende jaar

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. Vermeij (PvdA) - 10 oktober 2012 Verzoek aan de staatssecretaris, bij afwezigheid van de minister, om een overzicht van de voornemens en activiteiten in Europa met betrekking het Witboek pensioenen in het komende jaar - 2012Z17093

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Het lid Vermeij heeft verzocht haar verzoek als volgt uit te voeren: • De staatssecretaris, bij afwezigheid van de minister, verzoeken om een overzicht van de plannen van de Europese Commissie op het gebied van pensioenen in het komende jaar • De staatssecretaris verzoeken deze informatie ruim voor de volgende bijeenkomst van de begeleidingscommissie rapporteur witboek pensioenen (25 oktober) aan de Kamer te doen toekomen • De griffie verzoeken om eveneens een overzicht te maken van de informatie over de plannen van de Europese Commissie op het gebied van pensioenen in het komende jaar, die daar bekend zijn

Overzicht te organiseren algemeen overleggen in de komende periode

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 5 oktober 2012 Overzicht op korte termijn te organiseren algemeen overleggen oktober 2012 - 2012Z16857

Besluit: Besloten wordt tot het voeren van onderstaande algemeen overleggen:
Noot: Op korte termijn: • 24 oktober, 14.00-17.00 : AO Kinderopvang • 31 oktober, 10.00-13.00 : AO Arbeidsmarktbeleid (ontwikkelingen arbeidsmarkt ) • 1 november, 10.00-14.00 : AO Arbeidsomstandigheden • 7 november: 10.00-13.00 : AO Arbeidsmarktbeleid (arbeidsmobiliteit) • 14 november, 10.00-13.00: AO UWV-onderwerpen • 21 november, 10.00-13.00: AO Pensioenonderwerpen • ?? november,

Uitnodiging De Normaalste Zaak voor werkbezoek met partners van De Normaalste Zaak

Zaak: Brief derden - De Normaalste Zaak te Utrecht - 2 oktober 2012 Uitnodiging De Normaalste Zaak voor werkbezoek met partners van De Normaalste Zaak - 2012Z16542

Besluit: Positief reageren op de uitnodiging en via emailprocedure belangstelling inventariseren met een concreet datumvoorstel
Noot: • Bezoek van één dagdeel organiseren op maandag of vrijdag

Uitkomst inventarisatie deelname werkbezoek aan AFM op 22 oktober a.s.

Zaak: Brief derden - Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam - 6 september 2012 Uitnodiging voor werkbezoek aan AFM - 2012Z15752

Besluit: Het werkbezoek zal doorgang vinden op 22 oktober 2012 en één dagdeel beslaan; het programma wordt zo snel mogelijk toegezonden
Noot: Tot op heden hebben zich de volgende leden aangemeld: Van Weyenberg (D66) Vermeij (PvdA) Madlener (PVV) Ulenbelt (SP) Heerma (CDA) Lodders (VVD) Schut-Welkzijn (VVD)

Verslag van een schriftelijk overleg ter voorbereiding op de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 4 oktober.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 2 oktober 2012 Verslag van een schriftelijk overleg ter voorbereiding op de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 4 oktober. - 2012Z16551

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • De Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, waarvoor dit schriftelijk overleg de voorbereiding is geweest, heeft op 4 oktober j.l. plaatsgevonden in Luxemburg.

Brief aan alle voorzitters van de vaste kamercommissies inzake interparlementaire bijeenkomsten in de Europese Unie in het najaar van 2012

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 20 september 2012 Brief aan alle voorzitters van de vaste kamercommissies inzake interparlementaire bijeenkomsten in de Europese Unie in het najaar van 2012 - 2012Z16038

Besluit: Ter informatie, concrete uitnodiging afwachten
Noot: • Deze brief zet de EU-werkwijze bij deelname aan interparlementaire bijeenkomsten uiteen en geeft een overzicht van de geplande bijeenkomsten tijdens het Cypriotische voorzitterschap (juli-december 2012). • Op 16-17 december vindt een bijeenkomst plaats van de voorzitters van de commissies Sociale Zaken in de EU

Situatie Sw-bedrijf Licom

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 3 oktober 2012 Situatie Sw-bedrijf Licom - 29817-87

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat van 3 oktober 2012 over mogelijke ontslagen bij sociale werkplaatsen

Toezeggingen algemeen overleg Caribisch Nederland 30 januari 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 3 oktober 2012 brief inzake armoede caribisch Nederland - 2012Z16692

Besluit: zie bovengenoemde brief

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 juni 2012 Toezeggingen algemeen overleg Caribisch Nederland 30 januari 2012 - 33000-IV-76

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid
Noot: • In de procedurevergadering van 26 juni heeft de commsisie SZW besloten de behandeling van deze brief over te dragen aan de commissie Binnenlandse Zaken/Koninkrijksrelaties. Deze commsisie heeft echter verzocht de behandeling in de vakcommsisie te laten plaatsvinden