Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 3 juli 2012

Gepubliceerd: 4 juli 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A02827
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5fca48e5-f604-4388-ac61-ce94462d5bdf&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%203%20juli%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33006, 22112, 22112, 22112, 32013, 21501, 21501, 21501, 21501, 25087, 31066, 31066, 32131, 33006, 33006, 31980, 31980, 33280, 33221, 26234, 33000, 27863, 27863, 29023, 32014, 33246, 33287, 33287, 33287, 33287, 33287, 33287

Inhoud


Bereikbaarheid in het zomerreces 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Ch.B. Aptroot (VVD) - 4 juli 2012 Bereikbaarheid in het zomerreces 2012 - 2012Z13672

Besluit: Oproep aan de leden van de commissie om ook tijdens het zomerreces 2012 e-mails in de gaten te houden en, indien nodig, gewijzigde telefoonnummers door te geven aan de griffier.

Aanpassing behandelschema derde FM-pakket

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Ch.B. Aptroot (VVD) - 4 juli 2012 Aanpassing behandelschema derde FM-pakket - 2012Z13671

Besluit: Op verzoek van de minister van Financiën wordt besloten de datum waarop de nota's naar aanleiding van het verslag naar de Kamer moeten worden gestuurd te verzetten van 1 augustus 2012 naar 20 augustus 2012.
Noot: Verdere behandelschema derde FM-pakket • maandag 20 augustus 2012 - uiterste datum indienen nota's n.a.v. het verslag • maandag 24 september 2012 - wetgevingsoverleg derde FM-pakket (van 11.00 - 16.15 uur), inclusief het indienen van moties • stemmingen bij de eerste gelegenheid

Samenloop AO Eurogroep / Ecofin Raad met plenair debat op donderdag 5 juli 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Ch.B. Aptroot (VVD) - 4 juli 2012 Samenloop AO Eurogroep / Ecofin Raad met plenair debat - 2012Z13669

Besluit: Besloten wordt het AO Eurogroep / Ecofin Raad, gepland op 5 juli 2012, te annuleren. De voor het AO geagendeerde onderwerpen kunnen desgewenst worden betrokken bij het plenaire debat over de uitkomsten van de Europese Top.

Voorhang concept uitvoeringsregeling Geefwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 maart 2012 Voorhang concept uitvoeringsregeling Geefwet - 33006-17

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer uiterlijk woensdag 4 juli 2012, 10.00 uur, te informeren over de stand van zaken van het toegezegde wetsvoorstel ter uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Van Vliet (33003, nr. 52).
Noot: In de procedurevergadering van 13 juni 2012 is besloten de staatssecretaris van Financiën te verzoeken om het toegezegde wetsvoorstel ter uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Van Vliet (33003, nr. 52) over aanvullende informatie die de ANBI’s openbaar moeten maken binnen een week bij de Tweede Kamer in te dienen.

Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 juni 2012 Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer waaruit zou blijken dat de tabakslobby het Nederlandse standpunt over Europese regels ten aanzien van de tabaksindustrie heeft beïnvloed (verzoek lid Heijnen) - 2012Z13378

Besluit: Desgewenst betrekken bij verdere behandeling van het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak".

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 29 mei 2012 Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak - 33276

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • Het rapport is eerder aangehouden in afwachting van onderstaande brief van de staatssecretaris van Financiën. • In de volgende procedurevergadering zou kunnen worden besloten over het rapport feitelijke vragen te stellen aan de staatssecretaris van Financiën en/of aan de Algemene Rekenkamer. • De Algemene Rekenkamer biedt aan om de eerder geannuleerde besloten technische briefing alsnog te geven. Het aanbod van de Rekenkamer wordt geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.

Verzoek Nyse Euronext aan vaste commissie voor Financiën om informatie m.b.t. het organiseren werkbezoek aan de beurs

Zaak: Brief derden - Nyse Euronext te Amsterdam - 27 juni 2012

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

(Deels) openstaande toezeggingen op het terrein van de commissie Financiën

Zaak: Brief commissie - griffier, R.F. Berck - 4 juli 2012 Openstaande toezeggingen - 2012Z13763

Besluit: De minister en de staatssecretaris verzoeken om een uitgebreide reactie (actuele stand van zaken, tijdpad nakoming e.d.) op de lijst met (deels) openstaande toezeggingen te geven.
Noot: Het overzicht met (deels) openstaande toezeggingen op het terrein van de commissie Financiën is in Parlis geregistreerd onder nummer 2012D26813.

Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 juni 2012 Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl - 2012Z11769

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Risico's voor de overheidsfinanciën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 21 juni 2012 Risico's voor de overheidsfinanciën - 33299

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de minister van Financiën en aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op woensdag 5 september 2012 te 12.00 uur.

BOR-notitie Voorjaarsnota 2012 en suppletoire begrotingen

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 juni 2012 BOR-notitie Voorjaarsnota 2012 en suppletoire begrotingen - 2012Z11557

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota 2012 en de suppletoire begrotingen.

Fiche inzake Mededeling Actie voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 25 juni 2012 Fiche inzake Mededeling Actie voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid - 22112-1433

Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de agenda van de Europese Top d.d. 27 juni 2012.

Eerste appreciatie EU-voorstel Richtlijn voor herstel en afwikkeling van banken (COM(2012)280)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 juni 2012 Eerste appreciatie EU-voorstel Richtlijn voor herstel en afwikkeling van banken (COM(2012)280) - 22112-1431

Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de agenda van de Europese Top d.d. 27 juni 2012.
Noot: De minister van Financiën geeft in zijn brief aan dat hij binnenkort in het zogeheten BNC-fiche, zoals gebruikelijk bij richtlijnvoorstellen, uitgebreider zal ingaan ingaan op het voorstel van de Europese Commissie.

Fiche: Richtlijn BTW op vouchers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 18 juni 2012 Fiche: Richtlijn BTW op vouchers - 22112-1428

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Alternatieven voor de Financiële transactiebelasting (FTT)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 12 juni 2012 Alternatieven voor de Financiële transactiebelasting (FTT) - 32013-24

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 13 juni 2012.

Reactie op verzoek Tony Van Dijck over de uitkomst van de telefonische vergadering van de Eurogroep van 9 juni jl.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 juni 2012 Reactie op verzoek Tony Van Dijck over de uitkomst van de telefonische vergadering van de Eurogroep van 9 juni jl. - 21501-07-922

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 13 juni 2012.

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 21 en 22 juni 2012 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 12 juni 2012 Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 21 en 22 juni 2012 te Luxemburg - 21501-07-921

Besluit: Reeds betrokken bij het AO Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 13 juni 2012.

Zesde Review hervormingsprogramma Ierland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 12 juni 2012 Zesde Review hervormingsprogramma Ierland - 21501-07-920

Besluit: Reeds betrokken bij het AO Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 13 juni 2012.

Verslag Eurogroepvergadering over de Spaanse bankensector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 juni 2012 Verslag Eurogroepvergadering over de Spaanse bankensector - 21501-07-919

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 13 juni 2012.

Bevindingen DNB over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 juni 2012 Bevindingen DNB over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening - 2012Z13377

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 13 juli 2012 te 12.00 uur.

Voortgang moties Omtzigt en Van Vliet met betrekking tot Duitse Rente en

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 juni 2012 Voortgang moties Omtzigt en Van Vliet met betrekking tot Duitse Rente en dwangarbeid - 33000-IXB-27

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 13 juli 2012 te 12.00 uur.

Uitvoering motie Braakhuis en Groot over de substance-eisen (Kamerstuk 33003, nr.62)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 juni 2012 Uitvoering motie Braakhuis en Groot over de substance-eisen (Kamerstuk 33003, nr.62) - 25087-32

Besluit: Onderzoek van Holland Financial Centre naar het belang van de non-bank financial sector voor de Nederlandse economie afwachten.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer onverwijld te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van Holland Financial Centre en een kabinetsreactie op het onderzoek naar de Kamer te sturen.

Reactie verzoek lid Van Vliet om een reactie op het Volkskrantartikel van zaterdag 16 juni 2012 ‘Fiscus checkt aangiften van bedrijven nauwelijks nog’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 juni 2012 Reactie verzoek lid Van Vliet om een reactie op het Volkskrantartikel van zaterdag 16 juni 2012 ‘Fiscus checkt aangiften van bedrijven nauwelijks nog’ - 31066-134

Besluit: Reeds behandeld bij het (verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst d.d. 27 juni 2012.

Aanbieding Rapport commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 21 juni 2012 Aanbieding Rapport commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst "Fiscaal toezicht op maat" - 31066-133

Besluit: Reeds behandeld bij het (verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst d.d. 27 juni 2012.

Inwerkingtreding Wet uniformering loonbegrip

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 juni 2012 Inwerkingtreding Wet uniformering loonbegrip - 32131-25

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorgehangen ontwerp-uitvoeringsregeling Geefwet.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 juni 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de voorgehangen ontwerp-uitvoeringsregeling Geefwet. - 33006-18

Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt in kennis gesteld van het grote ongenoegen bij de leden van de commissie over het feit dat de uitvoeringsregeling is gepubliceerd in de Staatscourant voordat de uitvoeringsregeling in de procedurevergadering was behandeld. De leden van de commissie treden met elkaar in overleg over de mogelijkheid om een VSO aan te vragen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 maart 2012 Voorhang concept uitvoeringsregeling Geefwet - 33006-17

Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt in kennis gesteld van het grote ongenoegen bij de leden van de commissie over het feit dat de uitvoeringsregeling
Noot: De uitvoeringsregeling is op 22 juni 2012 in de Staatscourant gepubliceerd (klik hier).

Reactie Deloitte Belastingadviseurs BV m.b.t. verpakkingenbelasting bij de productie van tapijt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 19 juni 2012 Reactie Deloitte Belastingadviseurs BV m.b.t. verpakkingenbelasting bij de productie van tapijt - 2012Z12285

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Kabinetsreactie koopkrachtonderzoek Caribisch Nederland (recente inzichten opbrengsten nieuw stelsel van rijksbelastingen en marktomstandigheden op Caribisch Nederland)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 11 juni 2012 Kabinetsreactie koopkrachtonderzoek Caribisch Nederland (recente inzichten opbrengsten nieuw stelsel van rijksbelastingen en marktomstandigheden op Caribisch Nederland) - 33000-H-7

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 13 juli 2012 te 12.00 uur.

Samenvoegen Begrotingen IXA en IXB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 juli 2012 Samenvoegen Begrotingen IXA en IXB - 2012Z13454

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overleg met pensioensfondsen over uitgifte van indexleningen door de Nederlandse Staat

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 juni 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake overleg met pensioensfondsen over uitgifte van indexleningen door de Nederlandse Staat - 2012Z13204

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Consultatiereacties op rentemaatregelen Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 juni 2012

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitkomsten consultatie uitwerking eed of belofte financiële sector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 juni 2012 Uitkomsten consultatie uitwerking eed of belofte financiële sector - 31980-76

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2013 (33236) (nota naar aanleiding van het verslag in het zomerreces 2012; wetgevingsoverleg gepland op maandag 24 september 2012).

Aanhangige verzoeken van de vaste commissie voor Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 juni 2012 Aanhangige verzoeken van de vaste commissie voor Financiën - 2012Z13190

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatieverstrekking door DNB (verzoek van het lid Van Tongeren)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 juni 2012 Informatieverstrekking door DNB (verzoek van het lid Van Tongeren) - 31980-74

Besluit: Betrokken bij het plenair debat over het eindrapport van de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel (commissie-De Wit-2) (debat met de commissie).

Voorjaarsnota 2012 c.a.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 juni 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-IXB-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota 2012 c.a.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2012 - 33280-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota 2012 c.a.

Aanbieding van de by-laws van het ESM-Verdrag, zoals toegezegd tijdens het debat van 24 mei j.l. inzake Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (de bijlage is vertrouwelijk)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 juni 2012 Aanbieding van de by-laws van het ESM-Verdrag, zoals toegezegd tijdens het debat van 24 mei jl. inzake het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (de bijlage is vertrouwelijk) - 33221-15

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; de minister van Financiën verzoeken de by-laws van het ESM-verdrag zodra ze openbaar zijn gemaakt ter kennisneming aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Verslag voorjaarsvergadering IMF en Wereldbank 20 en 21 april 2012 in Washington DC

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 juni 2012 Verslag voorjaarsvergadering IMF en Wereldbank 20 en 21 april 2012 in Washington DC - 26234-124

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg IMF dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012.
Noot: • De najaarvergadering IMF/Wereldbank vindt plaats van vrijdag 12 oktober t/m zondag 14 oktober in Tokyo. • Website: http://www.imf-wb.2012tokyo.mof.go.jp/english/.

Aanbieding advies van de 14de Studiegroep Begrotingsruimte

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 15 juni 2012 Aanbieding advies van de 14de Studiegroep Begrotingsruimte - 33000-66

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het kabinet legt de overwegingen en aanbevelingen van de Studiegroep Begrotingsruimte zonder nadere standpuntbepaling aan de Kamer voor.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake evaluatie overstapservice, aanbieding rapport “Eenvoudig veranderd van betaalrekening” (27863, nr. 41)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 februari 2012 Evaluatie overstapservice, aanbieding rapport “Eenvoudig veranderd van betaalrekening” - 27863-41

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 juni 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake evaluatie overstapservice die het veranderen van betaalrekening ondersteunt - 27863-42

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Tijdpad van uitvoering van het onafhankelijk extern onderzoek naar afboekingen door Gasunie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 juni 2012 Tijdpad van uitvoering van het onafhankelijk extern onderzoek naar afboekingen door Gasunie - 29023-119

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wetsvoorstel goedkeuring begrotingspact / fiscal compact

Zaak: Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 28 juni 2012 Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2012, 51) - 33319

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 september 2012 te 14.00 uur.
Noot: Het verdrag is gepubliceerd in Tractatenblad 2012, nr. 51 - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2012-51.html.

Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, W.R.C. Sterk (CDA) - 20 juni 2012 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) - 33313

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het initiatiefvoorstel is ter advisering voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Nadat het advies van de Raad van State is ontvangen en de initiatiefnemers daarop hun reactie hebben gegegeven, wordt het initiatiefvoorstel in handen gesteld van de commissie Financiën. Het wordt dan opnieuw geagendeerd voor de procedurevergadering.

Schriftelijke reactie op de eerste termijn van de Tweede Kamer inzake wetsvoorstel Frijns (32014)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 juni 2012 Schriftelijke reactie op eerste termijn Tweede Kamer en ingediende amendementen bij het ‘Wetsvoorstel Frijns’ - 32014-30

Besluit: Afzien van een verdere mondelinge behandeling van het wetsvoorstel en het bij de griffie aanmelden voor de stemmingen (vóór het zomerreces). Er wordt nog wel een gewijzigd amendement en nieuw amendement aangekondigd maar dat hoeft naar het oordeel van de indieners niet in de weg te staan aan de stemmingen.
Noot: In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 16 mei 2012 is gesproken over de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (32014). De plenaire behandeling van het wetsvoorstel op woensdag 18 april 2012 kon vanwege de tijdsdruk niet worden afgerond. De behandeling is na de eerste termijn van de kant van de Kamer geschorst. De commissie in de procedurevergadering van 16 mei 2012 heeft besloten de minister van Financiën te verzoeken om schriftelijk te reageren op de inbreng in eerste termijn van de Kamer, inclusief de ingediende amendementen. Nu deze brief is ontvangen moet worden nagegaan of er nog behoefte is aan voortzetting van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. Indien dat niet het geval is, wordt het wetsvoorstel bij de griffie aangemeld voor de stemmingen.

Schriftelijk antwoord wetgevingsoverleg 18 juni 2012 over voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 19 juni 2012 Schriftelijk antwoord wetgevingsoverleg 18 juni 2012 over voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen - 33246-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 (33287).

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 21 juni 2012 Vierde nota van wijziging - 33287-22

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 juni 2012 Derde nota van wijziging - 33287-20

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 19 juni 2012 Tweede nota van wijziging - 33287-12

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 19 juni 2012 Schriftelijke antwoorden over wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 n.a.v. wetgevingsoverleg d.d. 18 juni 2012 - 33287-11

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 juni 2012 Nota van wijziging - 33287-8

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33287-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag met Japan inzake het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 11 juni 2012 Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag met Japan inzake het

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Ontvangen op 12 juni 2012. • Tractatenblad 2010, nr. 249: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2010-249.html • Wat het Koninkrijk betreft, zal het voornoemde uitvoeringsverdrag alleen voor het Europese deel van Nederland gelden. • De wens dat het uitvoeringsverdrag aan de goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen kan door of namens een van de kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 12 juli 2012.

Verantwoording over 2011

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag van het BTW-Compensatiefonds 2011 - 33240-G-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 juni 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de slotwet Ministerie van Financiën 2011 - 33240-IXB-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Financiën - 33240-IXB-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag Ministerie van Financiën 2011 - 33240-IXB-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag van het Ministerie van Financiën 2011 - 33240-IXB-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 juni 2012 Verslag houdende een vraag en een antwoord inzake de slotwet 2011 van Nationale Schuld (IXA) - 33240-IXA-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden bij het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van Nationale Schuld - 33240-IXA-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is besloten dit jaar geen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag 2011 van Nationale Schuld (IXA) - 33240-IXA-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de procedurevergadering van 11 april 2012 is besloten dit jaar geen wetgevingsoverleg te voeren, geen rapporteur aan te wijzen en geen technische briefing door de Algemene Rekenkamer te organiseren.