Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 26 juni 2012

Gepubliceerd: 26 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A02780
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9c59ba30-b611-48f5-a915-dae7f7bfcbd0&title=Besluitenlijst%20EXTRA-procedurevergadering%20cie.%20BiZa%20d.d.%2026%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 november 2011 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden - 33097

Besluit: De commissie besluit dat de commissievoorzitter de Kamer zal verzoeken de stemming over het controversieel verklaren van dit wetsvoorstel voorhands aan te houden in afwachting van een Nota van wijziging die door de regering voor vandaag is toegezegd.
Besluit: De agenda voor het wetgevingsoverleg op 2 juli 2012 blijft voorshands ongewijzigd.

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 juni 2012 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa) - 33298

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg op 2 juli 2012.