Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 19 december 2012

Gepubliceerd: 20 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A02777
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fccfd858-54c0-4ffb-a3dc-5fb1ad16fd8a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%20d.d.%2019%20december%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 21501, 21501, 21501, 31936, 27625, 31710, 27625, 31253, 31793, 30196, 33418, 33266, 31089, 32404, 32404, 32404, 32404, 32404, 30523, 29665, 29665, 29893, 22026, 29984, 29893, 29984, 23645, 29398, 29398, 29383, 29383, 29383, 29383, 29383, 26956, 26956, 30373

Inhoud


Verzoek van het lid De Boer (VVD) inzake besloten technische briefing HSL-Zuid/Fyra d.d. 19 december 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 18 december 2012 RONDVRAAGPUNT van het lid De Boer (VVD) tbv procedurevergadering IenM van morgen: afzien van besloten technische briefing HSL-Zuid/Fyra - 2012Z22435

Besluit: Tijdens de briefing over HSL-Zuid/Fyra zal enkel openbare informatie worden uitgewisseld. De technische briefing is in verband met de positie van rijksambtenaren, die de briefing verzorgen, wel besloten. Fractiemedewerkers kunnen de technische briefing bijwonen indien het Kamerlid, waarvoor de fractiemedewerker werkt, aan de technische briefing deelneemt.

Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een brief van de minister over ratificatie STCW-F Verdrag (internationaal verdrag visserij inzake opleiding, certificering en wachtdiensten)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 18 december 2012 Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een brief van de minister over ratificatie STCW-F Verdrag (internationaal verdrag visserij inzake opleiding, certificering en wachtdiensten) - 2012Z22386

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie aan de Kamer te sturen over ratificatie STCW-F Verdrag.

Voorstel van het lid De Vries (PvdA) om de minister van IenM namens de commissie te verzoeken om op korte termijn te laten weten hoe zij omgaat met de kritiek, die van diverse kanten wordt geuit, op het proces van totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet, en in hoeverre zij naar aanleiding van deze kritiek maatregelen zal nemen om dat proces te wijzigen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 14 december 2012 Voorstel van het lid De Vries (PvdA) om de minister van IenM namens de commissie te verzoeken om op korte termijn te laten weten hoe zij omgaat met de kritiek, die van diverse kanten wordt geuit, op het proces van totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet, en in hoeverre zij naar aanleiding van deze kritiek maatregelen zal nemen om dat proces te wijzigen. - 2012Z22059

Besluit: Minister van IenM verzoeken de Kamer op korte termijn te laten weten hoe zij omgaat met de kritiek, die van diverse kanten wordt geuit, op het proces van totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet, en in hoeverre zij naar aanleiding van deze kritiek maatregelen zal nemen om dat proces te wijzigen

Verzoek van het lid De Boer (VVD) om reactie minister op bericht in de Volkskrant (d.d. 6 december 2012) dat er gemiddeld een keer per maand een aanvaring op de Noordzee plaatsvindt.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 7 december 2012 Verzoek van het lid De Boer (VVD) om reactie minister op bericht in de Volkskrant (d.d. 6 december 2012) dat er gemiddeld een keer per maand een aanvaring op de Noordzee plaatsvindt. - 2012Z21405

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie naar de Kamer te sturen over aanvaringen op de Noordzee.

Wijzigingen in de agenda van de Milieuraad die op 17 december zal plaatsvinden in Brussel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 december 2012 Wijzigingen in de agenda van de Milieuraad die op 17 december zal plaatsvinden in Brussel - 21501-08-450

Besluit: Reeds besproken tijdens het algemeen overleg Milieuraad d.d. 12 december 2012

Fiche: Wijziging m.e.r.-richtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 december 2012 Fiche: Wijziging m.e.r.-richtlijn - 22112-1521

Besluit: Reeds besproken tijdens het algemeen overleg Milieuraad d.d. 12 december 2012

Geannoteerde agenda Milieuraad 17 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 december 2012 Geannoteerde agenda Milieuraad 17 december 2012 - 21501-08-448

Besluit: Reeds besproken tijdens het algemeen overleg Milieuraad d.d. 12 december 2012

Laatste ontwikkelingen EU-dossiers in aanloop naar Transportraad 20 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 december 2012 Laatste ontwikkelingen EU-dossiers in aanloop naar Transportraad 20 december 2012 - 21501-33-396

Besluit: Reeds besproken tijdens het algemeen overleg Transportraad d.d. 12 december 2012

Geannoteerde agenda Transportraad 20 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 december 2012 Geannoteerde agenda Transportraad 20 december 2012 - 21501-33-395

Besluit: Reeds besproken tijdens het algemeen overleg Transportraad d.d. 12 december 2012

EASA Werk- en Rusttijden (regelgeving ten aanzien van de Werk- en Rusttijden in de luchtvaart)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 december 2012 EASA Werk- en Rusttijden (regelgeving ten aanzien van de Werk- en Rusttijden in de luchtvaart) - 31936-118

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Transportraad d.d. 14 maart 2013
Besluit: Conform staande praktijk zal voorafgaand aan de bijeenkomsten van de EU Transportraad een algemeen overleg worden gepland om de Nederlandse inzet te bespreken. Leden kunnen op basis van de agenda van het algemeen overleg aan de commissie verzoeken, bij voorkeur een week voorafgaand aan het AO, om het overleg schriftelijk te laten plaatsvinden. Besluitvorming hierover zal per commissiemeerderheid plaatsvinden.
Noot: Tijdens het algemeen overleg Transportraad d.d. 12 december 2012 heeft de minister van IenM toegezegd in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers over de regelgeving ten aanzien van de werk- en rusttijden in de luchtvaart en de Kamer hier voorafgaand aan het volgende algemeen overleg Transportraad (in maart) over te berichten.

Reactie op motie Van Veldhoven (Kamerstuk 27625 nr. 246) ten aanzien van waterkwaliteitsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 december 2012 Reactie op motie Van Veldhoven (Kamerstuk 27625 nr. 246) ten aanzien van waterkwaliteitsbeleid - 27625-283

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Milieuraad d.d. 12 december 2012.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de beleidsbrief vegetatiebeheer van het rivierbed van de grote rivieren in relatie tot riviernatuur en hoogwaterveiligheid (Kamerstuk 31710, nr. 27)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 december 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de beleidsbrief vegetatiebeheer van het rivierbed van de grote rivieren in relatie tot riviernatuur en hoogwaterveiligheid - 31710-28

Besluit: Reeds behandeld tijdens het Wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012

Uitvoering van het Besluit beheer Haringvlietsluizen (het Kierbesluit)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 december 2012 Uitvoering van het Besluit beheer Haringvlietsluizen (het Kierbesluit) - 27625-284

Besluit: Reeds behandeld tijdens het Wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012.

Verzoek tot uitstel van kabinetsreactie op de Balans van de Leefomgeving

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 december 2012 Verzoek tot uitstel van kabinetsreactie op de Balans van de Leefomgeving - 31253-31

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister geeft aan dat ze de gevraagde kabinetsreactie uiterlijk op 19 december 2012 naar de Kamer zal sturen.

Uitkomsten van de VN-klimaatconferentie van 26 november tot en met 7 december in Doha, Qatar

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 december 2012 Uitkomsten van de VN-klimaatconferentie van 26 november tot en met 7 december in Doha, Qatar - 31793-73

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Milieuraad d.d. 12 december 2012.

Aanbieding afschrift van de brief aan Stichting Urgenda over het klimaatbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 december 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan Stichting Urgenda over het klimaatbeleid - 2012Z21722

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over de Milieuraad d.d. 21 maart 2013

Onderzoeksresultaten ecologische effecten windmolens op zee

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 december 2012 Onderzoeksresultaten ecologische effecten windmolens op zee - 33400-A-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Noordzee en Wadden d.d. 24 januari 2013

Beantwoording vraag van het lid Agnes Mulder gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van IenM over bijstook voor biomassa in kolencentrales

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 december 2012 Beantwoording vraag van het lid Agnes Mulder gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van IenM over bijstook voor biomassa in kolencentrales - 30196-188

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Biobrandstoffen d.d. 18 december 2012.

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer over het rapport handhaving Europese regels voor afvaltransport en de vooropname 2012, Factsheet over export van afval (Kamerstuk 33418)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 4 december 2012 Antwoorden op vragen van de commissie gesteld aan de Algemene Rekenkamer over het rapport 'Handhaving Europese regels voor afvaltransport' en 'Vooropname 2012, Factsheet over export van afval' - 33418-4

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 29 januari 2013.

Verslag van de rapporteur naar de VN-klimaatconferentie te Doha op 5-8 december 2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 14 december 2012 Stafnotitie: Verslag van de rapporteur naar de VN-klimaatconferentie te Doha op 5-8 december 2012 - 2012Z22031

Besluit: Het verslag van rapporteur Jan Vos is vastgesteld en zal worden gepubliceerd als Kamerstuk. Het verslag zal worden geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Milieuraad d.d. 21 maart 2013.

Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 december 2012 Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers - 33266-2

Besluit: De commissie wenst gebruik te maken van de mogelijkheid om de vastgestelde structuurvisie in behandeling te nemen in de vorm van een schriftelijk overleg. De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. dat schriftelijk overleg wordt vastgesteld op 24 januari 2013 te 12.00 uur.
Noot: • Met de verwezenlijking van de structuurvisie mag geen begin worden gemaakt tot na de afronding van die behandeling in de Kamer. De behandeling dient conform artikel 2.3, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening binnen zes maanden te zijn afgerond. • Na de behandeling van de structuurvisie in de Kamer moet de minister de Kamer schriftelijk op de hoogte stellen van de gevolgen die ze voor het nationaal ruimtelijk beleid aan de beraadslagingen verbindt.

Beantwoording vragen commissie over de derde Voortgangsrapportage van het Groot Project RRAAM en de resultaten van de marktuitvraag ecologie

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 december 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de derde Voortgangsrapportage van het Groot Project RRAAM en de resultaten van de marktuitvraag ecologie - 31089-97

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over het groot project RRAAM in 2013.

Uitstel besluitvorming OV SAAL en RRAAM

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 december 2012 Uitstel besluitvorming OV SAAL en RRAAM - 32404-60

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over het groot project RRAAM in 2013.
Besluit: Per e-mail wordt geinventariseerd in hoeverre er bij de leden van de commissie behoefte bestaat aan een werkbezoek aan het RRAAM-gebied. In diezelfde e-mail zal ook een aantal datumopties daartoe aan de commissie worden voorgelegd. Een eventueel werkbezoek zal voorafgaand aan het nog te plannen AO RRAAM worden afgelegd.
Besluit: Bij een volgende procedurevergadering zal worden besloten over het eventueel organiseren van een rondetafelgesprek inzake het groot project RRAAM, voorafgaand aan het nog te plannen AO RRAAM.

Definitief advies commissie MER Rijnlandroute

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 december 2012 Definitief advies commissie MER Rijnlandroute - 33400-A-24

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT medio april 2013.

Notitie ChristenUnie-fractie: Schultz-norm, Slim bezuinigen op het infrastructuurfonds

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 12 december 2012 Notitie ChristenUnie-fractie: Schultz-norm, Slim bezuinigen op het infrastructuurfonds - 2012Z21724

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg MIRT d.d. 11 december 2012.

Eerder controversieel verklaarde brieven over goederenroutering Oost Nederland als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 december 2012 Reactie naar aanleiding van de vragen tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu van 5 december 2012 - 33400-A-23

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg MIRT d.d. 11 december 2012.
Noot: In bijgaande brief heeft de regering onder meer aangegeven dat alle brieven met betrekking tot de ondewerpen Nieuwe Westelijke Oeververbinding en Goederenroutering Oost Nederland door het nieuwe kabinet worden gehandhaafd.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 april 2012 Zevende voortgangsrapportage PHS en Actieplan ‘Groei op het Spoor’ - 32404-56

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg spoor in het eerste kwartaal van 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juli 2012 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)- onderzoeksresultaten goederenstudies - 32404-57

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg spoor in het eerste kwartaal van 2013.

Lijst van vragen en antwoorden inzake rapportage van de second opinion over kortere opvolgtijden op het spoor in zijn algemeenheid en meer specifiek voor de OV-SAAL corridor (Kamerstuk 32404, nr. 58)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 december 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake rapportage van de second opinion over kortere opvolgtijden op het spoor in zijn algemeenheid en meer specifiek voor de OV-SAAL corridor - 32404-62

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg spoor in het eerste kwartaal van 2013.

Aanbieding Achtste voortgangsrapportage PHS, OV SAAL en Actieplan 'Groei op het Spoor'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 december 2012 Aanbieding Achtste voortgangsrapportage PHS, OV SAAL en Actieplan 'Groei op het Spoor' - 32404-61

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg spoor in het eerste kwartaal van 2013.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake besprekingen in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en problemen voor de Nederlandse traditionele zeilschepen op de Oostzee

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 december 2012 Toezeggingen en vragen inzake besprekingen in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en problemen voor de Nederlandse traditionele zeilschepen op de Oostzee - 30523-71

Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan plenaire afronding van het schriftelijk overleg dat over deze brief gevoerd is. Daarmee is de Kamerbehandeling van deze brief afgerond.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 december 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake besprekingen in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en problemen voor de Nederlandse traditionele zeilschepen op de Oostzee - 2012Z22341

Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan plenaire afronding van dit schriftelijk overleg.

Aanpassen emissiebeleid Schiphol en schrappen grenswaarde voor koolmonoxide uit het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 december 2012 Aanpassen emissiebeleid Schiphol en schrappen grenswaarde voor koolmonoxide uit het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol - 29665-182

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Leefomgeving in het eerste kwartaal van 2013.

Alternatief pakket maatregelen Continuous Descent Approach (CDA’s)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 december 2012 Alternatief pakket maatregelen Continuous Descent Approach (CDA’s) - 29665-181

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 19 december 2012.

Stand van zaken rond onderzoek storingen Schipholtunnel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 december 2012 Stand van zaken rond onderzoek storingen Schipholtunnel - 29893-138

Besluit: Betrekken bij de nog te ontvangen brief over de resultaten van het lopende onderzoek naar de storingen in de Schipholtunnel en de reactie van de staatssecretaris daarop.
Noot: De staatssecretaris heeft in onderhavige brief laten weten dat zij de resultaten van het onderzoek in maart 2013 verwacht. Zij zal de resultaten dan, inclusief een reactie daarop, aan de Kamer sturen.

Speciaal Fyra-tarief voor Europarlementariërs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 december 2012 Speciaal Fyra-tarief voor Europarlementariërs - 22026-373

Besluit: Betrekken bij het VAO Vervoersconcessie Hoofdrailnet.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg spoor in het eerste kwartaal van 2013.

Reactie op recente brieven aan uw Kamer omtrent onderhoud van het spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 december 2012 Reactie op recente brieven aan uw Kamer omtrent onderhoud van het spoor - 29984-336

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg spoor in het eerste kwartaal van 2013.

Rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport 'Frontale naar de frontale botsing tussen twee reizigerstreinen bij Amsterdam Westerpark'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 december 2012 Rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport 'Frontale naar de frontale botsing tussen twee reizigerstreinen bij Amsterdam Westerpark' - 29893-137

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen reactie van de staatssecretaris op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over hetzelfde treinongeluk in Amsterdam. Tevens de staatssecretaris verzoeken de Kamer die reactie zo snel mogelijk te doen toekomen.

Programma van eisen nieuwe vervoerconcessie voor het hoofdrailnet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 december 2012 Programma van eisen nieuwe vervoerconcessie voor het hoofdrailnet - 29984-335

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg d.d. 13 december 2012 over de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de nadere invulling van de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet vroeg in het najaar van 2013 aan de Kamer te doen toekomen, opdat er voldoende ruimte is voor een zorgvuldige behandeling door de Kamer.

Zevende voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 december 2012 Zevende voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart - 23645-520

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer / OV-chipkaart

Cijfers over ernstig verkeersgewonden in 2011

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 december 2012 Cijfers over ernstig verkeersgewonden in 2011 - 29398-346

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.

Staat van de transportveiligheid 2011

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 december 2012 Staat van de transportveiligheid 2011 - 33400-XII-50

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken rondom het meldpunt klachten over het CBR

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 december 2012 Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken rondom het meldpunt klachten over het CBR - 29398-347

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.
Noot: Dit betreft een procedurebriefje waarin de minister aangeeft dat er op dit moment een evaluatie plaatsvindt van het klachtenloket van de CBR bij de Nationale Onbudsman. Deze evaluatie is nog niet afgerond. De Kamer wordt vóór het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013 nader geinformeerd over de evaluatie, inclusief de resultaten en ervaringen met het klachtenloket van de CBR.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit derde tranche Activiteitenbesluit milieubeheer (Kamerstuk 29383, nr. 205)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 november 2012 Ontwerpbesluit derde tranche Activiteitenbesluit milieubeheer - 29383-205

Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan plenaire afronding van het schriftelijk overleg dat over dit besluit gevoerd is. Daarmee is de Kamerbehandeling van het besluit afgerond.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 december 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit derde tranche Activiteitenbesluit milieubeheer (Kamerstuk 29383, nr. 205) - 2012Z22391

Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan plenaire afronding van dit schriftelijk overleg.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013 (Kamerstuk 29383, nr. 198)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 mei 2012 Ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013 - 29383-198

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een brief waarin de consequenties van het verbod op aanvullende constructie-eisen zoals voortvloeit uit de internationale en Europese regelgeving op het onderhavige ontwerpbesluit inzichtelijk worden gemaakt.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 december 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013 (Kamerstuk 29383, nr. 198) - 29383-207

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een brief waarin de consequenties van het verbod op aanvullende constructie-eisen zoals voortvloeit uit de internationale en Europese regelgeving op het onderhavige ontwerpbesluit inzichtelijk worden gemaakt.
Noot: Uit de inleidende opmerkingen van de staatssecretaris blijkt dat het doelvoorschrift omtrent aanvullende constructie-eisen, zoals dat was opgenomen in het ontwerpbesluit, niet juridisch kan worden verankerd vanwege (nieuwe) internationale en Europese regelgeving voor een gelijk economisch speelveld voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Echter, uit de beantwoording blijkt niet eenduidig wat de gevolgen hiervan zijn voor het ontwerpbesluit, bijvoorbeeld of de staatssecretaris nog steeds streeft naar inwerkingtreding ervan per 1 juli 2013.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 8 oktober 2012 Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) - 29383-204

Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan plenaire afronding van het schriftelijk overleg dat over dit besluit gevoerd is. Daarmee is de Kamerbehandeling van het besluit afgerond.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 december 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) - 29383-206

Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan plenaire afronding van dit schriftelijk overleg.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tijdelijke bevoegdhedenoverdracht voor het volledig functioneren van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 20 september 2012 Aanbieding ontwerpbesluit tijdelijke bevoegdhedenoverdracht voor het volledig functioneren van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) - 26956-141

Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan plenaire afronding van het schriftelijk overleg dat over dit ontwerpbesluit gevoerd is. Daarmee is de Kamerbehandeling van het ontwerpbesluit afgerond.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 december 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tijdelijke bevoegdhedenoverdracht voor het volledig functioneren van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) - 26956-144

Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan plenaire afronding van dit schriftelijk overleg.

Aanbieding ontwerpbesluit externe veiligheid transportroutes

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 december 2012 Aanbieding ontwerpbesluit externe veiligheid transportroutes - 30373-46

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 22 januari 2013 te 12.00 uur.
Noot: Dit betreft een voorhang op grond van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 4.3, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening. Het einde van de voorhangtermijn is vanwege het kerstreces gesteld op 28 januari 2013. Het onderhavige besluit bevat de uitwerking van de ruimtelijke component van het zogeheten basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het besluit beoogt het basisbeschermingsniveau te waarborgen door te voorkomen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen mensen worden blootgesteld aan risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen. Tevens bevat het besluit regels omtrent het inzichtelijk maken van de kans op rampen en het op transparantie wijze afwegen van risico en ruimtelijke ontwikkelingen. De minister streeft naar inwerkingtreding van dit besluit per 1 juli 2013.

Uitnodiging kennismakingsgesprek Raad van State

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 5 december 2012 Verzoek RvS om kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies - 2012Z21879

Besluit: De commissie voor Binnenlandse Zaken verzoeken het voortouw over te nemen.
Besluit: De commissie voor Binnenlandse Zaken de wens doorgeven om voor de commissie voor Infrastructoor en Milieu en de commissie voor Economische Zaken een gezamenlijk kennismakingsgesprek met de Raad van State te organiseren.
Noot: De commissie voor Binnenlandse Zaken zal verschillende bijeenkomsten organiseren, waarbij commissies geclusterd een kennismakingsgesprek zullen voeren met de Raad van State.

Uitnodiging en programma ProRail, namens de spoorsector, voor werkbezoek Spoor d.d. 25 januari 2013

Zaak: Brief derden - ProRail te Utrecht - 5 december 2012 Uitnodiging en programma ProRail, namens de spoorsector, voor werkbezoek Spoor d.d. 25 januari 2013 - 2012Z21444

Besluit: Het programma van dit werkbezoek is conform het voorstel van de brede spoorsector vastgesteld.