Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 5 december 2012

Gepubliceerd: 7 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A02776
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=34fc3187-18f3-49b9-8aac-66e5b2ddfb4e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%20d.d.%205%20december%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 22112, 30080, 18106, 32698, 32698, 22343, 32813, 30872, 33418, 30175, 33291, 33041, 26956, 29665, 33285, 24691, 32404, 32707, 29398, 33043, 31898, 29398, 31305, 29984, 22026, 29984, 33361, 29383, 33485

Inhoud


Verzoek Van Gerven (SP) om reactie op uitspraken deskundigen over asbestprobleem

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 4 december 2012 Verzoek Van Gerven (SP) om reactie op uitspraken deskundigen over asbestprobleem - 2012Z21067

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een schriftelijke reactie op de uitzending van Brandpunt d.d. 2 december 2012 over de asbestproblematiek.

Voorstel om de minister per brief te verzoeken om vóór het WGO Water op 10 december 2012 een brief aan de Kamer te sturen over de stand van zaken aangaande de uitvoering van het Kierbesluit Haringvliet, inclusief een indicatie van het tijdspad

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 4 december 2012 Voorstel om de minister per brief te verzoeken om vóór het WGO Water op 10 december 2012 een brief aan de Kamer te sturen over de stand van zaken aangaande de uitvoering van het Kierbesluit Haringvliet, inclusief een indicatie van het tijdspad - 2012Z21060

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie aan de Kamer te sturen over de stand van zaken aangaande de uitvoering van het Kierbesluit Haringvliet, inclusief een indicatie van het tijdspad, te ontvangen voor het WGO Water op 10 december 2012.

Voorstel van het lid De Boer (VVD) verzoek om reactie brief Strukton Rail

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 4 december 2012 Voorstel van het lid De Boer (VVD) verzoek om reactie brief Strukton Rail - 2012Z21013

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om de Kamer uiterlijk maandag 10 december 2012 haar reactie te doen toekomen op de brandbrief van Strukton Rail, op de brief van FNV Bondgenoten en op de brief van BAM, VolkerWessels en ASSET Rail.
Noot: • De drie genoemde brieven hebben betrekking op de prestatiegerichte onderhoudscontracten die ProRail hanteert voor spooronderhoud. • De in het besluit genoemde termijn is gesteld met het oog op de stemmingen van dinsdag 11 december over de gewijzigde motie Bashir over een duurzaam onderhoudsmodel (32 707, nr. 19).

Reactie staatssecretaris I&M op berichtgeving rondom luchtkwaliteit in vliegtuigen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 3 december 2012 Reactie staatssecretaris IM vragen op berichtgeving rondom luchtkwaliteit in vliegtuigen - 2012Z20913

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op berichtgeving rondom luchtkwaliteit in vliegtuigen, te ontvangen vóór het algemeen overleg Luchtvaart van 19 december 2012'.

Uitkomst subsidiariteitstoets richtlijn Milieueffectbeoordeling

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 30 november 2012 Uitkomst subsidiariteitstoets richtlijn Milieueffectbeoordeling - 2012Z20787

Besluit: Middels een brief wordt de Europese Commissie geïnformeerd over de standpunten van de fracties over de wijziging van de richtlijn Milieueffectbeoordeling.

EU-voorstel: Blauwdruk voor het behoud van Europese wateren COM (2012) 673

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 november 2012 EU-voorstel: Blauwdruk voor het behoud van Europese wateren COM (2012) 673 - 2012Z20746

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 12 december 2012
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012.
Noot: Deze blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren betreft een EU-prioriteit van de commissie I&M en is erop gericht de belemmeringen voor maatregelen ter bescherming van de Europese wateren weg te nemen.

Reactie van het kabinet op het verslag over de koolstofmarkt en het gedeeltelijk uitstellen van de veiling van emissierechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 november 2012 Reactie van het kabinet op het verslag over de koolstofmarkt en het gedeeltelijk uitstellen van de veiling van emissierechten - 21501-08-447

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Klimaat d.d. 29 november 2012.

Uitvoering motie Van Veldhoven c.s. (21501-08, nr. 438) over versterking van emissiehandel en uitstel van CO2-veilingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 november 2012 Uitvoering motie Van Veldhoven c.s. (21501-08, nr. 438) over versterking van emissiehandel en uitstel van CO2-veilingen - 21501-08-446

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Klimaat d.d. 29 november 2012.

Fiche: Wijziging richtlijn hernieuwbare energie en richtlijn brandstofkwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 23 november 2012 Fiche: Wijziging richtlijn hernieuwbare energie en richtlijn brandstofkwaliteit - 22112-1515

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biobrandstoffen d.d. 18 december 2012
Noot: Het fiche betreft het zogenaamde "ILUC" voorstel van de Europese Commissie waarin voorstellen worden gedaan voor het verduurzamen van biobrandstoffen voor het vervoer. Het kabinet noemt het EU-voorstel een goede eerste stap, maar is van mening dat op termijn de indirecte emissies als gevolg van de productie van biobrandstoffen ook moeten worden meegeteld bij het bepalen van de klimaatprestatie van deze brandstoffen. Het voorstel moet volgens het kabinet op diverse punten nog verder worden uitgewerkt om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid te verbeteren. Het kabinet maakt tenslotte een algemeen voorbehoud op zijn positie, omdat de budgettaire consequenties van het voorstel voor het halen van de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2020 nog niet in kaart zijn gebracht. In het fiche wordt niet ingegaan op de vraag wat het EU-voorstel betekent voor de uitvoering van de moties Leegte c.s. over versnelde ophoging van het percentage biobrandstoffen, volledig ingevuld met de tweede generatie.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Voortgangsrapportage 20 Ruimte voor de Rivier

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 december 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Voortgangsrapportage 20 Ruimte voor de Rivier - 30080-63

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012

Lijst van vragen en antwoorden inzake de 22e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 december 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de 22e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-215

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012

BOR/Stafnotitie Begroting Deltafonds, grote waterprojecten en waterkwaliteit

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 3 december 2012 BOR/Stafnotitie Begroting Deltafonds, grote waterprojecten en waterkwaliteit - 2012Z20851

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012

Reactie op het verzoek commissie inzake Eems-Dollard onderhandelingen tussen Nederland en Duitsland

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 november 2012 Reactie op het verzoek commissie inzake Eems-Dollard onderhandelingen tussen Nederland en Duitsland - 2012Z20786

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Noordzee en Wadden d.d. 24 januari 2013

Aanbieding accountantsrapport behorend bij de tweede voortgangsrapportage Hoogwaterbeschermings-programma-2 (HWBP-2)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 november 2012 Aanbieding accountantsrapport behorend bij de tweede voortgangsrapportage Hoogwaterbeschermings-programma-2 (HWBP-2) - 32698-8

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012

Lijst van vragen en antwoorden inzake de tweede Voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (Kamerstuk 32698, nr. 6)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 november 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de tweede Voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma - 32698-7

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012

Rapportage van de Commissie Otapan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 december 2012 Rapportage van de Commissie Otapan - 22343-283

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 29 januari 2012.

Hernieuwbare energie vervoer (biobrandstoffen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 december 2012 Hernieuwbare energie vervoer (biobrandstoffen) - 32813-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Biobrandstoffen d.d. 18 december 2012.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond) (Kamerstuk 30872, nr. 128)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 november 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond) (Kamerstuk 30872, nr. 128) - 30872-130

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 29 januari 2013.

Uitstel beantwoording vragen over het rapport ‘Handhaving Europese regels voor afvaltransport’ en de ‘Voorop-name 2012, Factsheet over export van afval’

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 26 september 2012 Handhaving Europese regels voor afvaltransport - 33418

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 29 januari 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 november 2012 Uitstel beantwoording vragen over het rapport ‘Handhaving Europese regels voor afvaltransport’ en de ‘Vooropname 2012, Factsheet over export van afval’ - 33418-3

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 29 januari 2013.

Rekenmodellen luchtkwaliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 november 2012 Rekenmodellen luchtkwaliteit - 30175-152

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Leefomgeving, voorjaar 2013.

Nadere toelichting inzake de intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet Milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw 2013-2020) (33 291)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 november 2012 Nadere toelichting inzake de intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet Milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw 2013-2020) - 33291-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De intrekking van het wetsvoorstel is aan de orde geweest tijdens het algemeen overleg Klimaat d.d. 29 november 2012.

BOR-notitie beleidsdoorlichting kwaliteit leefomgeving (Klimaat en Energie) tbv AO Klimaat van 29 november

Zaak: Overig - adjunct-griffier, A.W. Westerhoff - 23 november 2012 BOR-notitie beleidsdoorlichting kwaliteit leefomgeving (Klimaat en Energie) tbv AO Klimaat van 29 november - 2012Z20228

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Beleidsdoorlichting kwaliteit leefomgeving hoofdwegen en spoorwegen (32861-3), die op de agenda stond van het algemeen overleg Klimaat d.d. 29 november 2012.

Aanbieding eindevaluaties van de klimaatakkoorden Rijk-VNG, Rijk-IPO en Rijk-Unie van Waterschappen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 november 2012 Aanbieding eindevaluaties van de klimaatakkoorden Rijk-VNG, Rijk-IPO en Rijk-Unie van Waterschappen - 33041-4

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Klimaat d.d. 29 november 2012.

Reactie op het amendement van het lid Van Veldhoven (33400 XII, nr. 14) inzake klimaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 november 2012 Reactie op het amendement van het lid Van Veldhoven (33400 XII, nr. 14) inzake klimaat - 33400-XII-48

Besluit: Betrekken bij de stemmingen over de bij de begrotingsbehandeling van I&M (33400 XII, 33400 A) ingediende amendementen.

Stand van zaken van de RUD-vorming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 november 2012 Stand van zaken van de RUD-vorming - 26956-143

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Externe Veiligheid.

Nadere reactie Stichting Mainport en Groen m.b.t. afspraken PASO en Rijksbufferzone in het Convenant mainport en Groen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2012 Nadere reactie Stichting Mainport en Groen m.b.t. afspraken PASO en Rijksbufferzone in het Convenant mainport en Groen (sts ELI) - 29665-180

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over ruimtelijke ordening in de eerste helft van 2013.
Noot: De commissie voor EZ heeft de behandeling van deze brief overgedragen aan de commissie voor IenM in verband met de inhoudelijke samenhang met het ruimtelijk beleid en het luchtvaartbeleid.

Status van controversiele onderwerpen

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 30 oktober 2012 Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 30 oktober 2012 - 33285-23

Besluit: De minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verzoeken de Kamer uiterlijk maandag 10 december 201 te laten weten in hoeverre zij de onderstaande brieven, die de Kamer vóór de verkiezingen controversieel heeft verklaard, ongewijzigd wensen te handhaven.
Besluit: Indien de brieven over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding ongewijzigd worden overgenomen door het nieuwe kabinet dan zullen deze worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg MIRT d.d. 11 december 2012. Over de wijze waarop de brieven met betrekking tot de goederenroutering Oost-Nederland in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt in de eerstvolgende procedurevergadering besloten.
Noot: Programma Hoogfrequent Spoorvervoer goederenroutering Oost-Nederland • 32 404-56 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 april 2012 Zevende voortgangsrapportage PHS en Actieplan «Groei op het Spoor», betreffende het onderdeel Routering goederenvervoer Oost-Nederland. • 32 404-57 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 juli 2012 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer – onderzoeksresultaten goederenstudies Nieuwe Westelijke Oeververbinding • 32 598-4 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 januari 2012 Nieuwe Westelijke Oeververbinding Rotterdam • 32 598-5 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 januari 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) • 32 598-7 PKB/Structuurvisie – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 maart 2012 Stand van zaken m.b.t. de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in verband met de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding, t.b.v. het AO op 13 maart a.s. • 32 598-8 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 maart 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de stand van zaken m.b.t. de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in verband met de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding • 32 598-9 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 3 april 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Nieuwe Westelijke Oeverver-binding (NWO) • 32 598-10 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 19 april 2012 Beantwoording aanvullende vragen t.b.v. de tweede termijn van het AO over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding • 32 598-11 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 april 2012 Aanbieding verkeersrapport Nieuwe Westelijke Oeververbinding • 32 598-13 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 april 2012 Onderbouwing lengte landtunnel NWO • 33 000-A-45 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 7 december 2011 Hoofdlijnen van besluiten prioritaire infrastructuurprojecten in de Zuidvleugel die de komende periode nader zullen worden uitgewerkt en te zijner tijd aan de Kamer zullen worden gezonden • 32 598-15 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 31 augustus 2012 Aanbieding van de toegezegde Integrale Verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad

Lijst van vragen en antwoorden over de 11e voortgangsrapportage Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 november 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de 11e voortgangsrapportage Project Mainportontwikkeling Rotterdam - 24691-117

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zee- en binnenvaart d.d. 6 februari 2013.

Reactie op de motie van de leden Bashir en de Graaf (33400 XII, nr. 24) over het gebruik van matrixsignaalgevers voor het aangeven van de maximumsnelheid op het hoofdwegennet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 november 2012 Reactie op de motie van de leden Bashir en de Graaf (33400 XII, nr. 24) over het gebruik van matrixsignaalgevers voor het aangeven van de maximumsnelheid op het hoofdwegennet - 33400-XII-49

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.
Noot: In haar reactie ontraadt de minister de motie. De motie is op verzoek van het lid Bashir aangehouden.

Voorlopig advies van de commissie MER inzake de Rijnlandroute

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 november 2012 Voorlopig advies van de commissie voor de milieueffectrapportage MER inzake de Rijnlandroute - 33400-A-18

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 11 december 2012.

Uitstel beantwoording vragen van de commissie inzake de rapportage van de second opinion over kortere opvolgtijden op het spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 november 2012 Uitstel beantwoording vragen van de commissie inzake de rapportage van de second opinion over kortere opvolgtijden op het spoor - 32404-59

Besluit: Met het oog op het algemeen overleg over de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet d.d. 13 december 2012 wordt de staatssecretaris verzocht de antwoorden op de genoemde feitelijke vragen uiterlijk op maandag 10 december 2012 aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek inzake Roadmap ERTMS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 november 2012 Verzoek inzake Roadmap ERTMS - 32707-27

Besluit: Reeds betrokken bij het notaoverleg over het eindrapport van de tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor d.d. 26 november 2012.

Uitstelbrief ter voorbereiding AO MIRT 11 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 november 2012 Uitstelbrief ter voorbereiding AO MIRT 11 december 2012 - 2012Z20779

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit betreft enkel een procedurebriefje, waarin de minister aangeeft dat zij de Kamer vóór de procedurevergadering van 5 december zal informeren over de stand van zaken met betrekking tot het MIRT.

Bestuurlijke Overleggen MIRT najaar 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 december 2012 Bestuurlijke Overleggen MIRT najaar 2012 - 33400-A-20

Besluit: Het algemeen overleg MIRT d.d. 11 december 2012 blijft gehandhaafd.
Besluit: De minister en de staatssecretaris verzoeken om de toezegging zoals gedaan tijdens de begrotingsbehandeling, dat de Kamer een brief zal ontvangen waarin een knip zal worden opgenomen tussen projecten die op korte termijn kunnen worden besproken en projecten die beter in het voorjaar van 2013 kunnen worden besproken in verband met mogelijke consequenties door de (aanvullende) bezuinigingen op het Infrastructuurfonds, alsnog gestand te doen en beide bewindspersonen aangeven dat de Kamer onaangenaam verrast is door de lichte inhoud van de op 4 december ontvangen brief.

Lijst van vragen en antwoorden inzake in- en uitkomende geldstromen van de Stichting Toeslagfonds CBR (Kamerstuk 29398, nr. 338)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 december 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake in- en uitkomende geldstromen van de Stichting Toeslagfonds CBR - 29398-345

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.

Aanbieding van de tekst "Green Deal Fiets in het woon-werkverkeer"

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 december 2012 Aanbieding van de tekst "Green Deal Fiets in het woon-werkverkeer" - 33043-13

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 11 december 2012.
Besluit: Betrekken bij de nog te ontvangen brief over het programma Beter Benutten.
Noot: Tijdens de begrotingsbehandeling in 2011 heeft de minister toegezegd dat de Kamer op 1 december 2012 het programma Beter Benutten zal ontvangen.

Vliegbasis Brüggen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 november 2012 Vliegbasis Brüggen - 31898-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording schriftelijke vragen n.a.v. de Motie Bashir 29398, nr. 330) over de periodieke herkeuringen voor het rijbewijs

Zaak: Brief derden - De Onderzoeksraad voor Veiligheid te Den Haag - 29 november 2012 Aanbieding rapport "Vrachtwagenongevallen op snelwegen" van De Onderzoeksraad voor Veiligheid - 2012Z20868

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 18 december 2012 te 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 november 2012 Antwoorden op vragen van de commissie over de Motie Bashir 29398, nr. 330) over de periodieke herkeuringen voor het rijbewijs - 29398-344

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 30 januari 2013.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 18 december 2012 te 12.00 uur

Aanbieding publicatie ‘Mobiliteitsbalans 2012’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 november 2012 Aanbieding publicatie ‘Mobiliteitsbalans 2012’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) - 31305-201

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 11 december 2012.
Besluit: Agenderen voor een notaoverleg MIRT in het voorjaar van 2013.

Rapportage “Optimaliseren van de samenwerking tussen NS en ProRail”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 november 2012 Rapportage “Optimaliseren van de samenwerking tussen NS en ProRail” - 29984-333

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg d.d. 13 december 2012 over de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet.

Akkoord inzake treinverbinding Nederland - België

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 december 2012 Akkoord inzake treinverbinding Nederland - België - 22026-371

Besluit: In het licht van een eventueel spoed algemeen overleg over dit onderwerp, wordt de staatssecretaris gevraagd of zij voornemens is om nog deze week onomkeerbare stappen te zetten op dit dossier.

Samenhang en stappenplan spoordossiers

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 november 2012 Samenhang en stappenplan spoordossiers - 29984-334

Besluit: Handhaven van het algemeen overleg Vervoersconcessie Hoofdrailnet d.d. 13 december 2012 te 15.00 - 21.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg d.d. 13 december 2012 over de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet. Ook de brieven die waren geagendeerd voor het eerder uitgestelde algemeen overleg over de lange termijn spooragenda worden aan de agenda van het algemeen overleg van 13 december toegevoegd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-A

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 6 december 2012 te 14.00 uur.
Noot: Ten einde een afhandeling van de suppletoire begrotingen voor het kerstreces mogelijk te maken, heeft het Presidium - zoals gebruikelijk - een uiterste termijn vastgesteld waarbinnen de vaste commissies een verslag over de in hun handen gestelde suppletoire begrotingen moeten uitbrengen. Op grond van artikel 95, eerste lid, van het Reglement van Orde is de vaststelling van een dergelijke termijn een bevoegdheid van het Presidium. Voor de suppletoire begrotingen, samenhangend met de Najaarsnota 2012, eindigt de termijn waarbinnen de vaste commissies een verslag moeten hebben vastgesteld op donderdag 6 december 2012 om 14.00 uur. Beantwoording van de vragen door de regering dient plaats te vinden op donderdag 13 december 2012, uiterlijk voor 14.00 uur. De plenaire behandeling is voorzien in de daaropvolgende week van 18 t/m 20 december (week 51).

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-XII

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 6 december 2012 te 14.00 uur.
Noot: Ten einde een afhandeling van de suppletoire begrotingen voor het kerstreces mogelijk te maken, heeft het Presidium - zoals gebruikelijk - een uiterste termijn vastgesteld waarbinnen de vaste commissies een verslag over de in hun handen gestelde suppletoire begrotingen moeten uitbrengen. Op grond van artikel 95, eerste lid, van het Reglement van Orde is de vaststelling van een dergelijke termijn een bevoegdheid van het Presidium. Voor de suppletoire begrotingen, samenhangend met de Najaarsnota 2012, eindigt de termijn waarbinnen de vaste commissies een verslag moeten hebben vastgesteld op donderdag 6 december 2012 om 14.00 uur. Beantwoording van de vragen door de regering dient plaats te vinden op donderdag 13 december 2012, uiterlijk voor 14.00 uur. De plenaire behandeling is voorzien in de daaropvolgende week van 18 t/m 20 december (week 51).

Antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van I&M (33400 XII, 33400 A)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 november 2012 Antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van I&M (33400 XII, 33400 A) - 2012Z19962

Besluit: Is reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting I&M d.d. 20 en 22 november jl.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013, de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 en de antwoorden op de vragen over deze begrotingsstaten d.d. 30 oktober 2012 (33400-XII-5 en 3334. 00-A-8).

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 november 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013, de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 en de antwoorden op de vragen over deze begrotingsstaten d.d. 30 oktober 2012 (33400-XII-5 en 3334. 00-A-8). - 33400-XII-13

Besluit: Is reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting I&M d.d. 20 en 22 november jl.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012, voor wat betreft de wateronderwerpen.

Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake luchtdiensten tussen en via hun respectieve grondgebieden; Panama, 2 maart 2012/8 augustus 2012

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 november 2012 Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake luchtdiensten tussen en via hun respectieve grondgebieden; Panama, 2 maart 2012/8 augustus 2012 - 33361-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit wijzigingsverdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd aan de beide Kamers, conform artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens de Kamer of door ten minste dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 27 december 2012.

Ontwerpbesluit derde tranche Activiteitenbesluit milieubeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 november 2012 Ontwerpbesluit derde tranche Activiteitenbesluit milieubeheer - 29383-205

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 11 december 2012 om 12.00 uur.
Noot: Dit ontwerpbesluit is aan de Kamer voorgelegd conform artikel 21.6, lid vijf van de Wet milieubeheer. Dit betreft een nahangprocedure, waarbij de Kamer weinig mogelijkheden heeft om nog invloed uit te oefenen. Het besluit is reeds gepubliceerd in het Staatsblad; alleen de datum van inwerkingtreding moet nog worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. De staatssecretaris kondigt aan het besluit per 1 januari 2013 in werking te willen laten treden. Het concept van dit besluit is reeds behandeld door de commissie I&M. Het is aan de Kamer op 21 november 2011 voorgehangen conform artikel 21.6, vierde lid van de Wet milieubeheer, zie Kamerstuk 29383-187. De commissie heeft toen besloten tot een schriftelijk overleg met inbrengdatum op 18 januari 2012. De antwoorden op de gestelde vragen zijn op 26 maart 2012 ontvangen en op 11 april 2012 door de commissie I&M voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie Wet wegvervoer goederen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 november 2012 Evaluatie Wet wegvervoer goederen - 33485-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de Europese verordening inzake biociden

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 november 2012 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden - 33490

Besluit: De vaste commissie voor Economische Zaken verzoeken de behandeling van dit wetsvoorstel over te nemen.

Uitnodiging Gemeente Lansingerland voor werkbezoek aan de locatie HSL-Zuid Lansingerland

Zaak: Brief derden - Gemeente Lansingerland te Berkel en Rodenrijs - 19 november 2012 Uitnodiging Gemeente Lansingerland voor werkbezoek aan de locatie HSL-Zuid Lansingerland - 2012Z20261

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.