Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 november 2012

Gepubliceerd: 21 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A02775
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c31a274e-b9bc-42c8-9145-21482e4fde6a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%20d.d.%2021-11-2012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 22112, 22112, 29684, 29684, 31793, 33410, 32660, 32660, 29385, 22026, 29984, 33222, 33222

Inhoud


Voorstel van het lid Bashir (SP) om namens de commissie de minister te verzoeken om een brief waarin de eerste ervaringen met het meldpunt klachten CBR worden gedeeld naar aanleiding van de motie van het lid Bashir (SP) over een onafhankelijke klachtencommissie rijbewijzen (29 398 nr. 253).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 21 november 2012 Voorstel van het lid Bashir (SP) om namens de commissie de minister te verzoeken om een brief waarin de eerste ervaringen met het meldpunt klachten CBR worden gedeeld naar aanleiding van de motie van het lid Bashir (SP) over een onafhankelijke klachtencommissie rijbewijzen (29 398 nr. 253). - 2012Z19873

Besluit: Minister verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken rondom dit meldpunt en daarbij aan te geven wat de ervaringen met en resultaten van dit meldpunt zijn.

Rondvraagpunt: voorstel Van Veldhoven (D66) om minister IM te verzoeken de Kamer te informeren over de datum van afronding van het onderzoek vd Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de uitgebrande bus in Wassenaar

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 21 november 2012 Rondvraagpunt: voorstel Van Veldhoven (D66) om minister IM te verzoeken de Kamer te informeren over de datum van afronding van het onderzoek vd Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de uitgebrande bus in Wassenaar - 2012Z19844

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om (1) de Kamer te informeren over de beoogde datum van afronding van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en (2) na afronding van het onderzoek het onderzoeksrapport, met een reactie van de bewindspersoon, aan de te bieden aan de Kamer.
Noot: Bij de aankondiging van het onderzoek heeft de Onderzoeksraad aangegeven speciale aandacht te zullen besteden aan de eisen die worden gesteld aan passagiersbussen die rijden op aardgas en hoe met de risico’s van dit type bus wordt omgegaan. Dit vanwege de toename van het aantal bussen die als brandstof aardgas, biogas of waterstof gebruiken.

Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de staatssecretaris namens de commissie te verzoeken om de Kamer uiterlijk vrijdag 23 november te 16.00 uur een brief te sturen over de wijze waarop de aanhoudende storingen in de Schipholtunnel structureel worden opgelost.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 16 november 2012 Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de staatssecretaris namens de commissie te verzoeken om een brief waarin zij aangeeft op welke wijze zij de aanhoudende storingen in de Schipholtunnel structureel denkt op te lossen. - 2012Z19600

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om het rapport, dat NS en ProRail laten uitvoeren naar de storingen in de Schipholtunnel, aan de Kamer te doen toekomen zodra het beschikbaar is en om daarbij tevens haar reactie op het rapport te voegen.

Voorstel van het lid De Vries (PvdA) om de minister te verzoeken om te reageren op het rapport 'Ondernemend Bestuur, Commissie Operatie Schoon Schip' en om -mede in relatie tot de gang van zaken bij bestemmingswijzigingen van omvangrijke gebieden elders in het land (bijvoorbeeld Blauwe Stad)- aan te geven welke lessen er uit dat rapport kunnen worden getrokken ten aanzien van het omgaan met grote financiële belangen die met bestemmingswijzigingen gepaard kunnen gaan.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 8 november 2012 Voorstel van het lid De Vries (PvdA) om de minister te verzoeken om te reageren op het rapport 'Ondernemend Bestuur, Commissie Operatie Schoon Schip' Over de bestuurscultuur van de provincie Noord-Holland 2003 – 2011 en aan te geven welke lessen er uit dat rapport kunnen worden getrokken. - 2012Z18956

Besluit: Conform voorstel doorgeleiden naar de minister.
Noot: Het genoemde rapport is beschikbaar via deze link.

Vaststellen Europese prioriteiten 2013 I&M

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 15 november 2012 Vaststellen Europese prioriteiten 2013 I&M - 2012Z19484

Besluit: De commissie I&M zal zes te verwachten EU-voorstellen in 2013 prioritair behandelen. Op 1 voorstel (EU-havenbeleid) wordt daarnaast een behandelvoorbehoud voorzien. De lijst met prioriteiten van alle Kamercommissies wordt in december plenair vastgesteld.
Noot: De volgende te verwachten EU-voorstellen worden prioritair behandeld: - Het pakket betreffende het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES) – Single Sky II Plus - Kader voor een toekomstig EU-havenbeleid - De interne markt voor het wegvervoer – Toegang tot de markt voor goederenvervoer over de weg en toegang tot het beroep van wegvervoerder - De EU-strategie inzake aanpassing aan de klimaatverandering - Een nieuw klimaat- en energiekader voor de periode tot 2030 - Herziening van de thematische strategie inzake luchtverontreiniging en van de daarmee samenhangende wetgeving Bij het voorstel inzake het toekomstig EU-havenbeleid is daarnaast een behandelvoorbehoud voorzien.

Inzet rapporteur VN-klimaatconferentie Doha

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 15 november 2012 Inzet rapporteur VN-klimaatconferentie Doha - 2012Z19483

Besluit: De commissie stemt in met de in de stafnotitie beschreven inzet. In het verslag zal de rapporteur bijzondere aandacht besteden aan het onderwerp klimaatfinanciering.
Noot: Het lid Jan Vos (PvdA) zal namens de commissie I&M als rapporteur deelnemen aan de VN-klimaatconferentie te Doha. De stafnotitie geeft een toelichting op zijn programma en inzet. Dhr. Vos zal rapporteren over de volgende zaken: - de inzet van de Nederlandse regeringsdelegatie en de mate waarin deze gerealiseerd is; - de uitkomsten van de onderhandelingen en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen (krachtenveld, proces); - inzichten uit de verdiepende gesprekken/events. Bij de keuze van te bezoeken events en te organiseren gesprekken zal de nadruk liggen op: - Ontwikkelingen in het klimaatbeleid van grote mondiale spelers (EU, VS, China, India etc.); - Wetenschappelijke inzichten; - Contacten met andere (EU) parlementariërs, waarbij kan worden geïnformeerd over het Nederlandse klimaatdebat, o.a. de Kamermoties Leegte c.s. over bijmenging van biobrandstoffen en Van Veldhoven c.s. over structurele verbetering van het ETS.

Reactie op berichtgeving over schrappen CO2-heffing luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 november 2012 Reactie op berichtgeving over schrappen CO2-heffing luchtvaart - 21501-08-445

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 29 november 2012
Noot: In de brief licht de staatssecretaris van IenM het voornemen van de Europese Commissie toe om de verplichtingen voor vluchten van en naar derde landen onder het ETS voor de periode van een jaar uit te stellen. Hiermee probeert de EU de besluitvorming op de ICAO assemblee in september 2013 over opties voor een mondiaal systeem voor CO2 reductie door de luchtvaart , te bespoedigen.

Verslag Transportraad 29 oktober 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 november 2012 Verslag Transportraad 29 oktober 2012 - 21501-33-392

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 12 december 2012

Fiche inzake Mededeling evaluatie regelgeving nanomaterialen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 9 november 2012 Fiche inzake Mededeling evaluatie regelgeving nanomaterialen - 22112-1506

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 12 december 2012
Noot: De Europese Commissie heeft een evaluatie uitgevoerd van de EU-regelgeving op het gebied van nanomaterialen om na te gaan hoe een veilig gebruik van nanomaterialen in de EU-wetegeving kan worden verankerd. De Commissie geeft aan dat zij vooral gebruik wil maken van de huidige risicobeoordelingsmethoden onder de REACH verordening. De Commissie wil bij de eerstkomende evaluatie van REACH in 2012 specifieke regelgevingsopties voorstellen. Het kabinet verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie, maar geeft in het fiche aan dat de voorstellen nog tekort schieten. Naast opname van nanomaterialen in de REACH verordening zijn ook een wetsvoorstel voor registratie van nanomaterialen en specifieke aanvullingen en aanpassingen op de REACH verordening nodig. Het kabinet is van mening dat er haast moet worden gemaakt met het ontwikkelen van regelgeving voor nanomaterialen op EU-niveau, ook om marktverstoring door verschillende nationale initiatieven te voorkmen.

Fiche: Mededeling extern EU luchtvaartbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012 Fiche: Mededeling extern EU luchtvaartbeleid - 22112-1504

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 12 december 2012
Noot: Het fiche betreft een mededeling van de Europese Commissie waarin de internationale uitdagingen voor de concurrentiepositie van de Europese luchtvaarstector worden geschetst. De Commissie betoogt dat alleen verdragen waarbij de EU partij is, in plaats van bilaterale verdragen tussen EU lidstaten en derde landen, een passend antwoord kunnen bieden op deze internationale uitdagingen. Hiervoor zou het huidige mandaat aan de Europese Commissie voor het onderhandelen van verdragen met derde landen moeten worden uitgebreid. Het kabinet erkent dat een aantal uidtagingen op Europees niveau moeten worden opgelost, maar uit zich in het fiche kritisch over een generieke uitbreiding van het onderhandelingsmandaat aan de Commissie. Het kabinet zal per geval bezien of maandaatverstrekking aan de Europese Commissie wenselijk is of dat de Nederlandse belangen van de luchtvaarsector beter behartigd worden door middel van bilaterale verdragen.

Voortgang Programma Rijke Waddenzee en Transitie mosselsector 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 juli 2012 Voortgang Programma Rijke Waddenzee en Transitie mosselsector 2011 - 29684-105

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Noordzee en Wadden d.d. 24 januari 2013.
Noot: In de procedurevergadering van de vaste commissie voor ELI van 6 november jongstleden is besloten de behandeling van deze brief over te dragen aan de vaste commissie voor IM.

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen - 29684-104

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Noordzee en Wadden d.d. 24 januari 2013.
Noot: In de procedurevergadering van de vaste commissie voor ELI van 6 november jongstleden is besloten de behandeling van deze brief over te dragen aan de vaste commissie voor IM.

Aanbieding rapport "De Nederlandse voetafdruk op de wereld: hoe groot en hoe diep?" van PBL

Zaak: Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Bilthoven - 13 november 2012 Aanbieding rapport "De Nederlandse voetafdruk op de wereld: hoe groot en hoe diep?" van PBL - 2012Z19595

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 11 december 2012

Reactie op het verzoek van de commissie en vragen inzake de set temperatuurgegevens van het Britse MET Office (HadCRUT4)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 november 2012 Reactie op het verzoek van de commissie en vragen inzake de set temperatuurgegevens van het Britse MET Office (HadCRUT4) - 31793-63

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 29 november 2012.

Contra-expertise meetsysteem Geluidsnet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 november 2012 Contra-expertise meetsysteem Geluidsnet - 33400-XII-10

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 4 december 2012 te 12.00 uur.
Noot: Het betreft hier de contra-expertise van het meetsysteem van Geluidsnet inzake AWACS. Conclusie van de staatssecretaris IM is dat de (gecorrigeerde) metingen van Geluidsnet voldoende bruikbaar zijn voor de validatie van de middels berekeningen vast te stellen geluidsreductie in de Zuid-Limburgse omgeving van de vliegbasis Geilenkirchen.

Aanbieding PBL-rapport "Analyse van de milieu- en natuureffecten van Bruggen slaan" inzake doorrekening regeerakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 november 2012 Aanbieding PBL-rapport "Analyse van de milieu- en natuureffecten van Bruggen slaan" inzake doorrekening regeerakkoord - 33410-30

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het minister van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) op 20 en 22 november 2012.

Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 13 november 2012 Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid - 33470

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 29 november 2012.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 5 december 2012 te 12 uur.

Voortgang van de gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 november 2012 Voortgang van de gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder - 32660-56

Besluit: Agenderen voor het AO Luchtvaart d.d. 19 december 2012.
Besluit: Eveneens agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 3 december 2012.

Lijst van vragen en antwoorden inzake publicatie ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012, nulmeting’ aan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (Kamerstuk 32660, nr. 54) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 november 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012, nulmeting’ aan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - 32660-55

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 3 december 2012.

Actualisatie webdossier www.rekenkamer.nl/ruimtelijkeinrichting

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 november 2012 Actualisatie webdossier www.rekenkamer.nl/ruimtelijkeinrichting - 2012Z19208

Besluit: Technische briefing organiseren.

Afrit Hoevelaken in WAB A28 Utrecht-Amersfoort

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 november 2012 Afrit Hoevelaken in WAB A28 Utrecht-Amersfoort - 29385-74

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 3 december 2012.

Beantwoording vragen commissie over de verbreding van de A27

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 november 2012 Antwoorden op vragen van commissie , gesteld tijdens het algemeen overleg van 10 oktober 2012, over de verbreding van de A27 - 33400-A-12

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 3 december 2012.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het dertigledendebat, dat het lid Van Tongeren (GroenLinks) heeft aangevraagd, over de verbreding van de A27 bij Utrecht en de bestuurlijke situatie daaromtrent.

Aanbieding rapport van bevindingen behorend bij VGR 31 HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 november 2012 Aanbieding rapport van bevindingen behorend bij voortgangsrapportage (VGR) 31 HSL-Zuid - 22026-370

Besluit: Reeds betrokken bij de feitelijke vragenronde over de 31ste voortgangsrapportage HSL-Zuid op 15 november 2012.

Commissiestaf/BOR-notitie - Ontbijtbijeenkomst Groeiscenario’s mobiliteit (WLO-scenario’s) ihkv de pilot ‘Parlement en Wetenschap’

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 16 november 2012 Commissiestaf/BOR-notitie - Ontbijtbijeenkomst Groeiscenario’s mobiliteit (WLO-scenario’s) ihkv de pilot ‘Parlement en Wetenschap’ - 2012Z19587

Besluit: Besproken en interesse in deelname aan de bijeenkomst geïnventariseerd
Noot: Op 24 oktober 2012 is besloten tot het organiseren van een masterclass/workshop over groeiscenario's mobiliteit in november 2012. Deze notitie over een ontbijtbijeenkomst met vier wetenschappers op 29 november, voorafgegaan door een briefing door het Planbureau voor de Leefomgeving op 27 november, beiden met als thema de groeiscenario's die worden gebruikt voor mobiliteitsbeleid, betreft de uitwerking van dit besluit.

Voortgangsrapportage realisatie toegankelijkheid spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 november 2012 Voortgangsrapportage realisatie toegankelijkheid spoor - 29984-331

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 3 december 2012.
Noot: De staatssecretaris laat in deze brief onder meer weten dat het Programma Toegankelijkheid Spoor met ingang van het jaar 2013 als aanlegproject zal worden opgenomen in het MIRT.

Programmavoorstel voor het rondetafelgesprek over sociale veiligheid in het openbaar vervoer d.d. 6 december 2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 15 november 2012 Inventarisatie van suggesties van de fracties voor de genodigdenlijst van het rondetafelgesprek over sociale veiligheid in het openbaar vervoer d.d. 6 december 2012 - 2012Z19431

Besluit: Het programma van het rondetafelgesprek is conform voorstel vastgesteld.
Noot: Met het oog op diepgang tijdens het rondetafelgesprek wordt voorgesteld om per blok, van drie kwartier, slechts drie tot vier sprekers uit te nodigen. Op basis van de bijgaande inventarisatie van suggesties voor de genodigdenlijst is het volgende programmavoorstel opgesteld. Blok 1: Toezichthouders/handhavers (16.00-16.45 uur) 1. Theo Vegter, wordt uitgenodigd in zijn rol als voorzitter van de projectgroep Verbeterd Toezicht OV, niet in zijn rol als bestuurder bij Conexxion en FMN) 2. Frans Heeres, korpschef politieregio Midden en West Brabant 3. Leo Zaal, algemeen directeur instituut Fysieke Veiligheid 4. Elyass Iamrachen, NS-hoofd conducteur (BOA OV)

BOR-notitie Begrotingen I&M en Infrastructuurfonds 2013

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 8 november 2012 BOR-notitie Begrotingen I&M en Infrastructuurfonds 2013 - 2012Z19068

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het schriftelijk overleg begrotingsonderzoek d.d. 14 november 2012
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het minister van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) op 20 en 22 november 2012.

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Infrastructuur en Milieu

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 6 november 2012 Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Infrastructuur en Milieu - 33400-XII-6

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het schriftelijk overleg begrotingsonderzoek d.d. 14 november 2012
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het minister van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) op 20 en 22 november 2012.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 november 2012 Nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 - 33400-XII-8

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het minister van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) op 20 en 22 november 2012.
Noot: De minister geeft in de toelichting bij deze Nota van Wijziging aan dat hiermee de taakstellingen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte I op de BDU deels worden verzacht door het beschikbaar stellen van extra middelen voor de Brede Doeluitkering (BDU) (€ 30 mln. voor de G3 en € 45 mln. voor de rest van Nederland). De hiervoor bestemde middelen staan gereserveerd op de "aanvullende post ".

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 - 33400-XII

Besluit: Reeds geagendeerd voor bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het minister van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) op 20 en 22 november 2012.

Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 november 2012 Aanbieding van de nota van wijziging met betrekking tot het wetsvoorstel Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds - 33222-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33222-7

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 november 2012 Nota van wijziging - 33222-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33222-8

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 april 2012 Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds - 33222

Besluit: Het wetsvoorstel is, conform besluitvorming in de procedurevergadering van 27 juni 2012, reed aangemeld voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de uitvoering van verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 november 2012 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de uitvoering van verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart - 33476

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 16 januari 2013 te 12.00 uur.
Noot: Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan Verordening nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. Het wetsvoorstel schept grondslagen voor de uitoefening van enkele bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor een effectieve uitvoering van de basisverordening. Tevens worden bepalingen van de wet die met de basisverordening in strijd zijn, gewijzigd of geschrapt. Het wetgevingsrapport wordt uiterlijk donderdag 20 december 2012 verspreid.

Ontwerp Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 november 2012 Ontwerp Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - 33400-XII-9

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De staatssecretaris IM biedt de regeling aan op grond van artikel 21, lid 6, Wet milieubeheer: het ontwerp van een ministeriële regeling wordt ten minste vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld, toegezonden aan de beide kamers der Staten-Generaal. De regeling bevat regels over het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en is een implementatie van de Europese richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EG). De richtlijn moet op 2 januari 2013 zijn geimplementeerd in de nationale regelgeving van de lidstaten. De richtlijn bevat geen ruimte om zaken nationaal in te vullen hetgeen ook blijkt uit het gegeven dat deze geen zogenaamde ‘kan-bepalingen’ kent. Daarom is gekozen voor een strikte implementatie waarbij definities en inhoudelijke verplichtingen nagenoeg letterlijk zijn overgenomen.

Verzoek Gemeente Vught tot aanbieding petitie 'Rijksinfrastructuur in Vught: spoor (PHS) en N65' d.d. 27 november 2012

Zaak: Brief derden - Gemeente Vught te Vught - 15 november 2012 Verzoek Gemeente Vught tot aanbieding petitie 'Rijksinfrastructuur in Vught: spoor (PHS) en N65' d.d. 27 november 2012 - 2012Z19565

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Uitnodiging Stichting Urgenda voor persconferentie voor een duurzame toekomst d.d. 14 november 2012

Zaak: Brief derden - Stichting Urgenda te Amsterdam - 9 november 2012 Uitnodiging Stichting Urgenda voor persconferentie voor een duurzame toekomst d.d. 14 november 2012 - 2012Z19119

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.