Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 november 2012

Gepubliceerd: 9 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A02774
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=889826b5-c0f2-4266-b920-6ec26dda13b8&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%20d.d.%207%20november%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 29338, 21501, 22112, 33450, 22112, 22112, 28240, 33037, 31710, 30080, 26956, 31253, 30175, 26991, 32357, 31089, 31089, 33473, 29398, 29398, 31936, 29665, 31936, 29984, 29984, 28642, 22026, 30872, 33291, 33225, 33125, 33150

Inhoud


Voorstel van het lid De Vries (PvdA) om de minister te verzoeken om te reageren op het rapport 'Ondernemend Bestuur, Commissie Operatie Schoon Schip' over de bestuurscultuur van de provincie Noord-Holland 2003 – 2011 en aan te geven welke lessen er uit dat rapport kunnen worden getrokken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 8 november 2012 Voorstel van het lid De Vries (PvdA) om de minister te verzoeken om te reageren op het rapport 'Ondernemend Bestuur, Commissie Operatie Schoon Schip' Over de bestuurscultuur van de provincie Noord-Holland 2003 – 2011 en aan te geven welke lessen er uit dat rapport kunnen worden getrokken. - 2012Z18956

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Het genoemde rapport is beschikbaar via deze link.

Voorstel van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om de spreektijdenverdeling voor het notaoverleg MIRT d.d. 3 december te heroverwegen in verband met de beperkte spreektijd voor kleine fracties.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 7 november 2012 Voorstel van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om de spreektijdenverdeling voor het notaoverleg MIRT d.d. 3 december te heroverwegen in verband met de beperkte spreektijd voor kleine fracties. - 2012Z18946

Besluit: De eerder vastgestelde spreektijdenverdeling blijft gehandhaafd.

Voorstel van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om de staatssecretaris te verzoeken om de toegezegde brief over de roadmap ERTMS aan de Kamer te doen toekomen vóór het overleg over het eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie 'Onderhoud en Innovatie spoor'.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 7 november 2012 Voorstel van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om de staatssecretaris te verzoeken om de Kamer een brief te doen toekomen over de stand van zaken ten aanzien van de roadmap ERTMS vóór het overleg over het eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie 'Onderhoud en Innovatie spoor'. - 2012Z18945

Besluit: Het verzoek wordt aan de staatssecretaris doorgeleid.

Verzoek van het lid Leegte (VVD) om reactie staatssecretaris I&M op berichtgeving over schrappen CO2-heffing voor luchtvaart

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 7 november 2012 Verzoek van het lid Leegte (VVD) om reactie staatssecretaris I&M op berichtgeving over schrappen CO2-heffing voor luchtvaart - 2012Z18936

Besluit: De staatssecretaris I&M verzoeken om een schriftelijke reactie op de berichtgeving in de Volkskrant dat de Europese Commissie bereid is de Europese CO2-heffing voor het vliegverkeer af te schaffen als de internationale luchtvaartbranche met een goed alternatief komt.

Verzoek om een brief van de staatssecretaris IM over de stand van zaken van deel 2 van de herziening van het geluidbeleid (SWUNG II)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 7 november 2012 Verzoek om een brief van de staatssecretaris IM over de stand van zaken van deel 2 van de herziening van het geluidbeleid (SWUNG II) - 2012Z18922

Besluit: De staatssecretaris IM verzoeken om de Kamer per brief te informeren over de stand van zaken van deel 2 van de herziening van het geluidbeleid, waarbij ondermeer wordt ingegaan op de verschillende gehanteerde scenario's.

Voorstel Elias (VVD) tot uitstel notaoverleg Vervoersconcessie Hoofdrailnet d.d. 19 november 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 6 november 2012 Voorstel Elias (VVD) tot uitstel notaoverleg Vervoersconcessie Hoofdrailnet d.d. 19 november 2012 - 2012Z18851

Besluit: Het notaoverleg wordt uitgesteld. Er zullen drie separate overleggen worden gepland over respectievelijk en achtereenvolgens: 1. het eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie 'Onderhoud en Innovatie spoor' (commissie Kuiken), 2. de lange termijn spooragenda, 3. de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet.

Voorstel van De Graaf (PPV) om te verzoeken om een brief over beloningsafspraken NS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. de Graaf (PVV) - 6 november 2012 Voorstel van De Graaf (PPV) om te verzoeken om een brief over beloningsafspraken NS - 2012Z18852

Besluit: De minister van Financien en de staatssecretaris van IenM worden verzocht om de Kamer een brief te doen toekomen over de concrete invulling van de door de Kamer gewenste aanpassingen in het huidige beloningsbeleid van NS, zoals schriftelijk toegezegd in de brief met Kamerstuk 29 984, nr. 307.

Uitkomst e-mailprocedure werkbezoek klimaat aan Brussel op 16 november

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 24 oktober 2012 Memo inventarisatie programma werkbezoeken, masterclasses en activiteiten in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap - 2012Z17889

Besluit: Het werkbezoek zal wegens onvoldoende aanmeldingen op 16 november geen doorgang vinden. Er wordt gezocht naar een alternatieve datum in de agenda van Eurocommissaris Hedegaard begin 2013. Zodra deze bekend is, zal opnieuw worden geïnventariseerd welke leden aan het werkbezoek kunnen deelnemen.
Noot: Voor het werkbezoek aan Brussel op 16 november over klimaatbeleid hebben zich drie leden aangemeld. Een aantal leden gaf aan wel belangstelling te hebben voor het werkbezoek, maar op 16 november verhinderd te zijn. Inmiddels is ook bekend dat eurocommissaris Hedegaard op 16 november niet beschikbaar is voor een gesprek met de Kamercommissie.

Follow-up subsidiariteitstoets APK-voorstellen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 1 november 2012 Follow-up subsidiariteitstoets APK-voorstellen - 2012Z18653

Besluit: De commissie I&M zal de vroegtijdige informatie-uitwisseling met andere nationale parlementen versterken door voorgenomen subsidiariteitstoetsen op basis van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2013 aan (de corresponderende commissies van) andere parlementen te communiceren.
Besluit: De rapporteur van het Europees Parlement op de EU-voorstellen inzake APK, dhr. Kuhn, wordt uitgenodigd voor een gesprek met de commissie I&M, bij voorkeur via videoconferentie.
Besluit: De minister van IenM wordt verzocht om de Kamer in de geannoteerde agenda's voor de Transportraad te informeren over de stand van zaken in de onderhandelingen over de EU-voorstellen inzake APK en de ontwikkeling van de Nederlandse positie.
Besluit: De commissie I&M zal voortaan na elke uitgevoerde subsidiariteitstoets in de procedurevergadering een besluit nemen over het al dan niet ondernemen van vervolgactiviteiten om het standpunt van de Kamer verder uit te dragen, bijvoorbeeld via een gesprek met de rapporteur van het Europees Parlement.

Verslag EU Milieuraad 25 oktober 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 november 2012 Verslag EU Milieuraad 25 oktober 2012 - 21501-08-444

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 12 december 2012

Voortgang in EU op dossier Risico's Nanomaterialen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 22 mei 2012 Voortgang in EU op dossier Risico's Nanomaterialen - 29338-116

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 12 december 2012
Noot: In de brief licht de staatssecretaris van IenM toe welke acties hij onderneemt op Europees niveau om ervoor te zorgen dat de risicobeheersing van nanomaterialen in Europese regelgeving wordt verankerd.

EU voorstel: Richtlijn milieueffectbeoordeling COM (2012) 628

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 1 november 2012 EU voorstel Richtlijn milieueffectbeoordeling - 2012Z18652

Besluit: Ter informatie.
Noot: In de stafnotitie vindt u een toelichting op de inhoud van het EU-voorstel

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 oktober 2012 EU voorstel: Richtlijn milieueffectbeoordeling COM (2012) 628 - 2012Z18348

Besluit: Technische briefing organiseren over het EU-voorstel en de mogelijke implicaties voor nationale regelgeving op het gebied van de milieueffectrapportage.
Besluit: Het EU-voorstel en het nog te ontvangen BNC-fiche agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 12 december 2012
Besluit: Subsidiariteitstoets uitvoeren op het EU-voorstel
Noot: De leden van de commissie I&M zullen na de technische briefing worden gevraagd inbreng te leveren over de subsidiariteit van het EU-voorstel.

Verslag van een schriftelijk overleg n.a.v. de Milieuraad op 25 oktober 2012 en mededeling dat de batterijenrichtlijn van de Milieuraadagenda wordt gehaald

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 22 oktober 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding van de geannoteerde agenda toekomen van de Milieuraad die op 25 oktober a.s. in Luxemburg plaatsvindt, een voortgangsoverzicht van actuele Europese milieuwetgevinginitiatieven en tevens een mededeling dat de batterijenrichtlijn van de Milieuraadagenda wordt gehaald - 21501-08-442

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De staatssecretaris van IenM wordt verzocht om de Kamer, voorafgaand aan de behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A), te informeren over de uitvoering van de motie Van Veldhoven c.s. over structurele verbetering van het ETS (Kamerstuk 21501-08, nr. 438).
Noot: De antwoorden van de staatssecretaris zijn betrokken bij het VSO Milieuraad d.d. 24 oktober 2012.

Fiche inzale Mededeling onderzoek en innovatie voor toekomstige mobiliteit in Europa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 22 oktober 2012 Fiche inzale Mededeling onderzoek en innovatie voor toekomstige mobiliteit in Europa - 22112-1494

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 12 december 2012
Noot: De mededeling is het startpunt voor een nog op te stellen Europees Strategisch Vervoerstechnologieplan. Het doel van dat plan, aangekondigd in het Witboek Vervoer in 2011, is een coherente benadering voor onderzoek en innovatie op het gebied van vervoer met ingang van 2014. De Europese Commissie doet in de mededeling nog geen concrete voorstellen.

Aanbieding Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, Deel I

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 oktober 2012 Aanbieding Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, Deel I - 33450-1

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Noordzee/Wadden begin 2013
Noot: De Mariene Strategie is de Nederlandse uitwerking van de EU-Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Met het toegestuude deel I van de strategie geeft de Nederlandse regering uitwerking aan de verplichting uit de richtlijn om een initiele beoordeling van de mariene wateren uit te voeren en de te bereiken goede milieustand vast te stellen. Hierna zal in 2014 het monitoiringsprogramma (deel II) worden vastgesteld en in 2015 het programma van maatregelen (deel III), waarna de strategie definitief is.

Fiche inzake Mededeling Blauwe groei

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 22 oktober 2012 Fiche inzake Mededeling Blauwe groei - 22112-1491

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Noordzee/Wadden begin 2013
Noot: In de medeling Blauwe Groei kondigt de Europese Commissie een aantal initiatieven aan voor een geintegreerde benadering van economische activiteiten en duurzaamheid in zee- en kustgebieden. De Commissie wil initiatieven nemen op vijf specifieke gebieden om zogenaamde "blauwe" economische groei te bevorderen. Deze gebieden zijn: 1.maritiem en kusttoerisme en cruises, 2.blauwe energie (energie uit water), 3.delfstoffen op zee, 4.aquacultuur en 5.blauwe biotechnologie (op basis van mariene organismen).

Verslag Informele ministersconferentie Geïntegreerd Maritiem Beleid 7-8 oktober 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 oktober 2012 Verslag Informele ministersconferentie Geïntegreerd Maritiem Beleid 7-8 oktober 2012 - 22112-1495

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Noordzee/Wadden begin 2013
Noot: Tijdens de informele EU-ministersconferentie is de verklaring van Limasol aangenomen over geintegreerd marien en maritiem beleid. Hierin wordt het belang van een geintegreerde benadering van economische activiteiten en duurzaamheid in zee- en kustgebieden benadrukt en wordt de Europese Commissie gevraagd een aantal initiatieven te nemen. Deze initiatieven worden onder andere uitgewerkt in de mededeling Blauwe Groei (zie BNC-fiche bij volgend agendapunt). Daarnaast zal eind 2012 of begin 2013 een EU-voorstel verschijnen op het gebied van mariene ruimtelijke ordening. Dit is een EU-prioriteit van de commissie I&M.

Selectie Europese prioriteiten I&M 2013 - Groslijst

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 1 november 2012 Selectie Europese prioriteiten I&M 2013 - Groslijst - 2012Z18552

Besluit: De leden worden verzocht om de prioriteiten van de fracties uiterlijk 14 november 2012 te 17.00 te selecteren en te zenden aan de inbreng inbox van de commissie.
Noot: De stafnotitie bevat u een toelichting op het proces van EU-prioritering en een overzicht van de activiteiten die de commissie I&M in 2012 heeft ondernomen op prioritaire EU-dossiers.

Veilingen van CO2-rechten (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 oktober 2012 Veilingen van CO2-rechten - 28240-114

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De staatssecretaris informeert de Kamer over de veilingen van CO2-rechten in de tweede handelsfase (2008–2012) van het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS).

BOR/Stafnotitie 2e Voortgangsrapportage Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.W. Westerhoff - 30 oktober 2012 BOR/Stafnotitie 2e Voortgangsrapportage Hoogwaterbeschermingsprogramma - 2012Z18428

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng van feitelijke vragen over de Tweede voortgangsrapportage (VGR2) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) d.d. 6 november 2012.

Deltaprogramma 2013; Werken aan de delta; De weg naar deltabeslisingen.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 oktober 2012 Deltaprogramma 2013; Werken aan de delta; De weg naar deltabeslisingen. - 33400-J-3

Besluit: Agenderen voor gesprek met de Deltacommissaris voorafgaand aan het WGO Water d.d. 10 december 2012
Noot: Op 1 november 2012 vond het Derde Nationaal Deltacongres plaats. De leden Jacobi (PvdA), De Vries (PvdA), Van Gerven (SP) en Dik-Faber (ChristenUnie) hebben (een deel van) het congres bijgewoond.

Aanbieding rapport “Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2010”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 oktober 2012 Aanbieding rapport “Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2010” - 33037-31

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water, d.d. 10 december 2012.
Besluit: Aangezien het rapport betrekking heeft op de waterkwaliteit kan het, vanwege de relatie met het milieubeleid, ook worden betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Beleidsbrief vegetatiebeheer rivierbed van de grote rivieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 oktober 2012 Beleidsbrief vegetatiebeheer van het rivierbed van de grote rivieren in relatie tot riviernatuur en hoogwaterveiligheid - 31710-27

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 14 november 2012 te 12 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg d.d. 10 december 2012.
Noot: Met de beleidsbrief informeert de staatssecretaris IM de Kamer over de wijze waarop het kabinet het vegetatiebeheer in de uiterwaarden van de grote rivieren wil vormgeven. Het kabinet kiest daarbij voor een aanpak, gericht op waterveiligheid, met oog voor overige belangen en functies aanwezig in het rivierbed. Het betreft een inhaalslag, waarmee de vegetatie in het rivierbed wordt aangepakt, waardoor het waterafvoerend vermogen van de grote rivieren, in combinatie met de projecten Ruimte voor de Rivier en Maaswerken, wordt hersteld. Het ministerie van IM heeft voor uitvoering van de inhaalslag een bedrag van maximaal € 75 mln. gereserveerd.

Aanbieding accountantsrapport behorend bij de twintigste voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 oktober 2012 Aanbieding accountantsrapport behorend bij de twintigste voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 30080-62

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng de inbreng van feitelijke vragen over de 20ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier d.d. 6 november 2012.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012.

Financiën Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) vorming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 november 2012 Financiën Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) vorming - 26956-142

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A).
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) te informeren over de stand van zaken van de RUD-vorming en de zogenoemde 'witte vlekken'.
Noot: In de brief geeft de staatsecretaris aan welk akkoord hij met IPO en VNG heeft bereikt over de financiën ten aanzien van de RUD-vorming. Daarbij is geconstateerd dat het proces van de RUD-vorming gestaag vordert. Het akkoord moet nog bestuurlijk worden geaccordeerd door de koepels.

Reactie op het verzoek om een kabinetsreactie op de Balans voor de Leefomgeving (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012 Reactie op het verzoek om een kabinetsreactie op de Balans voor de Leefomgeving - 31253-30

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een kabinetsreactie te geven op de Balans voor de Leefomgeving.
Noot: In de brief geeft de minister aan de kabinetsreactie over te willen laten aan het nieuwe kabinet en dat het daarom niet wenselijk om op korte termijn aan het verzoek van de Kamer te voldoen. Ze vraagt dan ook of de Kamer dit verzoek zelf opnieuw wil richten aan het nieuwe kabinet.

Luchtberekeningen A10 West

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 30 oktober 2012 Luchtberekeningen A10 West - 30175-151

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A).
Besluit: De staatssecretaris I&M verzoeken om een nadere toelichting op de overwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze tussen rekenmodellen voor luchtkwaliteit.

Procedurele voortgang klankbordgroep onderzoek ‘Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid’

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, L. Tijdink - 29 oktober 2012 Procedurele voortgang klankbordgroep onderzoek ‘Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid’ - 2012Z18313

Besluit: Technische briefing over extern onderzoeksrapport 'Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid' organiseren op 21 november te 09:30-10:00 uur.
Besluit: Gezamenlijke procedurevergadering van de commissies I&M en ELI organiseren over het externe onderzoeksrapport op 21 november te 10:00-10:15.
Noot: Tijdens de gezamenlijke procedurevergadering zal besloten worden over openbaarmaking van het rapport, waarna (bij positief besluit) het rapport formeel door de klankbordgroep aan de vaste commissies wordt aangeboden. Hierbij zal gelegenheid zijn voor een fotomoment voor aanwezige pers. Tevens zal besloten worden over de behandeling van het rapport.

Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 januari 2012 Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen - 26991-332

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De brief van de minister van VWS gaat in op de resultaten van enkele onderzoeken naar de risicobeoordeling van nanosilica in levensmiddelen. Aan het eind van de brief verwijst de minister nog naar de discussie die op Europees niveau speelt over de definitie van nanomateriaal. Zij kondigt daarbij aan dat de staatssecretaris IM de Kamer hierover in het voorjaar van 2012 nader zal informeren. Op 22 mei 2012 heeft de staatssecretaris de Kamer hierover per brief geïnformeerd ('Voortgang in EU op dossier Risico's Nanomaterialen', 29338, nr. 116). Deze brief staat geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad, d.d. 12 december 2012. De brief is door de commissie ELI overgedragen aan de commissie IenM

Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 december 2011 Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa - 32357-33

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biobrandstoffen, d.d. 18 december 2012.
Noot: In deze brief (van december 2011) kondigt de minister van ELI aan dat de Kamer begin 2012 de 'Strategische overheidsagenda voor de biobased economy' zal ontvangen. Deze is tot op heden nog niet ontvangen. De brief is door de commissie ELI toegevoegd met als voorstel deze te agenderen voor het algemeen overleg Biobrandstoffen.
Gerelateerde kamerstukken: 32357-33

Aanbieding rapport "Nieuwe steden in de Randstad: verstedelijking en suburbaniteit" van PBL

Zaak: Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 22 oktober 2012 Aanbieding rapport "Nieuwe steden in de Randstad: verstedelijking en suburbaniteit" van PBL - 2012Z17938

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A).

Het groot project RRAAM

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 30 oktober 2012 BOR/Stafnotitie derde voortgangsrapportage groot project Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) - 2012Z18340

Besluit: Desgewenst betrekken bij de feitelijke vragenronde d.d. 8 november 2012 over de derde voortgangsrapportage RRAAM.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 1 november 2012 Voorstel van de rapporteur van het groot project RRAAM, het lid Jacobi (PvdA), om in te gaan op het aanbod van de minister van IenM om een technische briefing over RRAAM te laten verzorgen - 2012Z18632

Besluit: Organiseren technische briefing over het groot project RRAAM.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 oktober 2012 Aanbieding Accountantsrapport behorend bij de derde voortgangsrapportage Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere- Markermeer (RRAAM) - 31089-96

Besluit: Agenderen voor de feitelijke vragenronde d.d. 8 november 2012 over de derde voortgangsrapprtage RRAAM.
Noot: De te ontvangen lijst van vragen en antwoorden zal worden geagendeerd voor een eventueel algemeen overleg over RRAAM.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 september 2012 Derde Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM en resultaten Marktuitvraag Ecologie - 31089-95

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg van 1,5 uur over RRAAM eind november of begin december 2012.

BOR-notitie – 11e Voortgangsrapportage Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, S. Vink - 1 november 2012 BOR-notitie – 11e Voortgangsrapportage Project Mainportontwikkeling Rotterdam - 2012Z18553

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng van feitelijke vragen over Project Mainportontwikkeling Rotterdam: Voortgangsrapportage 11 d.d. 8 november 2012 te 12.00 uur.

Informatie over laatste stand van zaken subsidie Spoorse Doorsnijdingen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 31 oktober 2012 Informatie over laatste stand van zaken subsidie Spoorse Doorsnijdingen - 33400-A-11

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 3 december 2012.
Noot: Het oplossen van knelpunten als gevolg van spoorse doorsnijdingen is onderdeel van het nationale programma 'Intensivering Spoor in Steden, fase 1 en 2', dat dat is opgenomen in het MIRT-projectenboek 2013.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het MIRT Projectenboek 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het MIRT Projectenboek 2013 - 33400-A-9

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 3 december 2012.

Structuurvisie buisleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012 Structuurvisie buisleidingen - 33473-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 20 november 2012 te 12 uur.
Noot: • Voorliggende Structuurvisie Buisleidingen is op 12 oktober 2012 door de Ministerraad vastgesteld. In 2007 is het Rijk gestart met de voorbereidingen van deze Structuurvisie. Bij brief van 4 feburari 2008 is de conceptversie van de Structuurvisie aan de Kamer aangeboden (26018, nr. 7). • Met de Structuurvisie wil de Rijksoverheid voor de komende 20 tot 30 jaar ruimte vrijhouden voor ondergrondse buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen over lange afstanden. Daartoe zijn leidingstroken aangewezen waar nieuwe buisleidingen kunnen worden gelegd. Er wordt regelgeving voorbereid om gemeenten te verplichten de leidingstroken vrij te houden van bebouwing. • De vastgestelde Structuurvisie wordt op basis van artikel 2.3, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening aan de Kamers der Staten-Generaal voorgelegd. Beide Kamers kunnen tot 24 december 2012 aangeven of zij over de visie in het openbaar willen beraadslagen. • Als de Kamers tot beraadslaging overgaan, dan mag met de verwezenlijking van de visie geen begin worden gemaakt binnen zes maanden na de toezending. Daardoor ligt er wel een druk op de Kamers om, als zij over de visie willen beraadslagen, dit binnen zes maanden te doen.

Reactie op verzoek commissie om actuele informatie rondom vervangingsstrategie Vloot Rijksrederij

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 oktober 2012 Reactie op verzoek commissie om actuele informatie rondom vervangingsstrategie Vloot Rijksrederij - 33400-XII-4

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn te plannen algemeen overleg Zee-en Binnenvaart.

Aanpak scooteroverlast en veelplegers in het verkeer

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 oktober 2012 Aanpak scooteroverlast en veelplegers in het verkeer - 29398-342

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Verkeersveiligheid.

Stand van zaken CBR

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 oktober 2012 Stand van zaken CBR - 29398-343

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Verkeersveiligheid.
Noot: Op 30 oktober 2012 zou het algemeen overleg Verkeersveiligheid plaatsvinden. Door samenloop met plenaire activiteiten is dit algemeen overleg tot nader order uitgesteld.

Luchtruimvisie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 10 september 2012 Luchtruimvisie - 31936-114

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om technische briefing te (doen) verzorgen over de Luchtruimvisie.
Noot: Op 25 oktober heeft het Platform Duurzame Luchtvaart (PDL) een luchtvaartlunch georganiseerd waarin een briefing is gegeven over de Luchtruimvisie en de Alderstafels Eindhoven en Lelystad. Tijdens de luchtvaartlunch heeft een ambtenaar van het ministerie van IenM de Luchtruimvisie toegelicht aan de aanwezige Kamerleden en fractiemedewerkers van de PVV, VVD, D66, 50PLUS en PvdA. De Luchtruimvisie is een strategische visie van het ministerie van IenM en het ministerie van Defensie op de inrichting, het beheer en het gebruik van het luchtruim tot 2030. Kamerleden die niet aanwezig waren bij de luchtvaartlunch kunnen aangeven of zij nog behoefte hebben aan een technische briefing over de Luchtruimvisie. De Luchtruimvisie is al geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart van 13 december 2012.

Stand van Zaken Alderstafel Schiphol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 oktober 2012 Stand van Zaken Alderstafel Schiphol - 29665-179

Besluit: Betrokken bij het gesprek met de heer Alders over de Alderstafel Schiphol d.d. 7 november 2012
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 13 december 2012

Advies van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS: Remmende Voorsprong

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 oktober 2012 Advies van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS: Remmende Voorsprong - 31936-117

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 13 december 2012
Noot: De staatssecretaris reageert op de 15 aanbevelingen die zijn gedaan door de Dutch Expert Group Aviation Safety (DEGAS) in de vierjaarlijkse evaluatie van de veiligheid van de burgerluchtvaart in Nederland. De betreffende rapporten met resultaten zijn met deze brief meegestuurd naar de Tweede Kamer.

Fietsparkeren bij stations

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 oktober 2012 Fietsparkeren bij stations - 29984-317

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 3 december 2012.
Noot: • Fietsparkeren bij stations is een nationaal programma dat is opgenomen in het MIRT-projectenboek 2013. • In onderhavige brief schrijft de minister van IenM dat zij de verplichting, om een gratis fietsparkeermogelijkheid aan te bieden op maximaal 400 meter van een station, opneemt als aanvullende voorwaarde voor de verstrekking van een rijkssubsidie ten beheve van fietsparkeren bij stations.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Lange termijn spooragenda (29984, nr.313)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 oktober 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Lange termijn spooragenda - 29984-318

Besluit: Agenderen voor een separaat overleg over de lange termijn spooragenda, dat zal worden ingepland na het overleg over het eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie 'Onderhoud en Innovatie spoor' en vóór het notaoverleg over de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet.
Besluit: De duur van het overleg over het eindrapport de parlementaire onderzoekscommissie 'Onderhoud en Innovatie spoor' en de toevoeging van de agendapunten met betrekking tot railveiligheid blijft gehandhaafd.
Noot: Het genoemde overleg duurt nu drie uur en naar aanleiding van de plenaire agenda zijn de brieven over railveiligheid aan de agenda van dit overleg toegevoegd. Uitgaande van een algemeen overleg van drie uur, geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Stand van zaken pilot Verbeterd toezicht openbaar vervoer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 1 november 2012 Voorstel van de leden Monasch (PvdA) en Elias (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over sociale veiligheid in het openbaar vervoer - 2012Z18551

Besluit: Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd, waarvoor ook de woorvoerders van commissie voor Veiligheid en Justitie worden uitgenodigd. Het rondetafelgesprek zal bestaan uit drie blokken, van elk drie kwartier, met als onderwerpen/genodigden: 1. Toezichthouders/handhavers, 2. Bestuurders, 3. Vervoerders. Suggesties voor de genodigdenlijst worden per e-mail geïnventariseerd. Fracties worden verzocht daarbij een prioriteitsvolgorde aan te geven.
Noot: Met betrekking tot de organisatie van rondetafelgesprekken heeft de commissie voor IenM in september 2011 de volgende werkwijze afgesproken: • In het geval de commissie wenst te besluiten tot het houden van een rondetafelgesprek c.q. hoorzitting zal de commissie eerst vaststellen wat het doel van het rondetafelgesprek/de hoorzitting is.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 oktober 2012 Stand van zaken pilot Verbeterd toezicht openbaar vervoer - 28642-57

Besluit: Reeds betrokken bij het Verzamel VAO Spoor d.d. 30 oktober 2012.

Uitwerking opties van treinverbindingen Nederland - België

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012 Uitwerking opties van treinverbindingen Nederland - België - 22026-368

Besluit: Agenderen voor de feitelijke vragenronde d.d. 15 november 2012 over de 31ste voortgangsrapportage HSL-Zuid.
Noot: Deze brief is tevens betrokken bij het Verzamel VAO Spoor d.d. 30 oktober 2012.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Begroting Ministerie Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 33400 XII)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Begroting Ministerie Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 33400 XII) - 33400-XII-5

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek d.d. 14 november 2012.
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A).

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake het Infrastructuurfonds (Kamerstuk 33400 A)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake het Infrastructuurfonds (Kamerstuk 33400 A) - 33400-A-8

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek d.d. 14 november 2012.
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A).
Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 3 december 2012.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake het Deltafonds (Kamerstuk 33400 J)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 oktober 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake het Deltafonds (Kamerstuk 33400 J) - 33400-J-4

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water, d.d. 10 december 2012.
Besluit: De onderdelen van het verslag die betrekking hebben op waterkwaliteit kunnen, vanwege hun relatie met het milieubeleid, ook betrokken worden bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Noot: Voor het WGO Water worden in ieder geval de volgende stukken geagendeerd: • Kamerstuk 33400-XII: begroting ministerie IM (alleen de wateronderdelen) • Kamerstuk 33400-A: begroting Infrastructuurfonds (alleen de wateronderdelen) • Kamerstuk 33400-A-3: MIRT projectenboek 2013 (alleen de waterprojecten) • Kamerstuk 33400-J: Deltafonds • Kamerstuk 33400-J-3: Deltaprogramma • Kamerstuk 18106-214: 22e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas • Kamerstuk 30080-61: 20e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier • Kamerstuk 30080-62: Accountantsrapport bij de 20e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier • Kamerstuk 32698-6: 2e voortgangsrapportage Hoogwaterbeschermingsprogramma • Kamerstuk 29684-106: Uitvoering van de motie Van Veldhoven en Jacobi (29684, nr. 96 ) over decentralisatie van het Waddenfonds • Kamerstuk 27625-281: Aanvullende zuivering geneesmiddelen van afvalwater uit zorginstellingen

Nahang Besluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 8 oktober 2012 Informatie Nahangprocedures - 2012Z16950

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 22 oktober 2012 Nahang Besluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen - 30872-129

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: • Het besluit regelt een herziening van een onderdeel van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa). De belangrijkste wijziging in dit ontwerpbesluit betreft een uitbreiding van het aantal categorieën afvalstoffen waarvoor een stortverbod geldt. • Het betreft hier een 'nahang' op grond van artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeer. De nahang eindigt op 19 november 2012. • Het ontwerpbesluit is in het kader van de voorhangprocedure op 11 januari 2012 aan de Kamer aangeboden (30872, nr. 82). Op 20 februari 2012 heeft de Kamer hierover, via een schriftelijk overleg, vragen voorgelegd aan de staatssecretaris IM, die op 10 mei 2012 middels een verslag schriftelijk overleg (vso) door de staatssecretaris zijn beantwoord (30872, nr. 110). Dit vso is behandeld in het AO Grondstoffen en afval van 7 juni 2012.

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de acrreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 3000/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 november 2012 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) - 33466

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 december 2012 te 12.00 uur.
Noot: Het wetgevingsrapport zal uiterlijk 27 november 2012 verspreid worden.

Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 november 2012 Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming) - 33465

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 december 2012 te 12.00 uur.
Noot: Het wetgevingsrapport zal uiterlijk 20 november 2012 verspreid worden. Het doel van dit wetsvoorstel is: • Het structureel borgen van de bekostiging van maatregelen die zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de versterking van primaire waterkeringen in beheer bij de waterschappen. • Het vergroten van de doelmatigheid en beheersbaarheid van dit programma en het verbeteren van het proces van periodieke toetsing en rapportage conform het Bestuursakkoord Water. • Het vastleggen van de zeggenschap van de waterschappen bij besluiten die van invloed zijn op de hoogwaterbeschermingsmaatregelen.

Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw 2013-2020)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 november 2012 Brief houdende intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet Milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw 2013-2020) - 33291-5

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een brief over de gevolgen van de intrekking, voorzien van een nadere toelichting op de staatssteunaspecten die hiertoe hebben geleid.
Gerelateerde kamerstukken: 33291-5

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 juni 2012 Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw 2013-2020) - 33291

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De staatssecretaris laat in onderstaande brief weten dat het genoemde wetsvoorstel is ingetrokken, omdat het staatssteunaspecten blijkt te bevatten die invoering niet mogelijk maken.

Verdrag tot wijziging van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 29 oktober 2012 Verdrag tot wijziging van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië - 33225-2

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 oktober 2012 Tweede nota van wijziging - 33125-18

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel, dat bij de stemmingen van woensdag 31 oktober 2012 is aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33125-18

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 december 2011 Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels - 33125

Besluit: Het wetsvoorstel is bij de stemmingen van woensdag 31 oktober 2012 aangenomen.

Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 oktober 2012 Tweede nota van wijziging - 33150-8

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel, waarbij op woensdag 31 oktober 2012 de Voorzitter heeft vastgesteld dat het wetsvoorstel zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming is aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33150-8

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 januari 2012 Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering - 33150

Besluit: Op woensdag 31 oktober 2012 heeft de Voorzitter vastgesteld dat het wetsvoorstel zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming is aangenomen.

Uitnodiging UvW voor presentatie "Waterschapspeil" d.d. 14 november 2012

Zaak: Brief derden - Unie van Waterschappen (UvW) te Den Haag - 1 november 2012 Uitnodiging UvW voor presentatie "Waterschapspeil" d.d. 14 november 2012 - 2012Z18603

Besluit: Agenderen voor een presentatie door de Unie van Waterschappen op 28 november 2012, 10.00 - 11.00 uur.
Noot: De Unie van Waterschappen (UvW) biedt aan om een presentatie te verzorgen over de brancherapportage 'Waterschapspeil'. Met deze publicatie worden de prestaties van de waterschappen, en van de sector als geheel, op het gebied van het regionale waterbeheer gepresenteerd. Hierbij wordt ondermeer aandacht besteed aan de opvallendste ontwikkelingen en verschillen binnen de sector. De UvW stelt als datum 14 november 2012 voor, maar wil de presentatie desgewenst ook op een andere datum verzorgen.

Aanbieding rapport 'Groengas in verkeer en vervoer' van GGM met verzoek het rapport te mogen aanbieden.

Zaak: Brief derden - Vereniging GroenGasMobiel (GGM) te Amsterdam - 29 oktober 2012 Aanbieding rapport 'Groengas in verkeer en vervoer' van GGM met verzoek het rapport te mogen aanbieden. - 2012Z18390

Besluit: Petitieaanbieding vindt plaats op 27 november 2012, 13.30 - 13.45 uur.
Noot: Het verzoek was in eerste instantie gericht aan de vaste commissie voor ELI. De afzender heeft zelf verzocht om de petitie aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu te kunnen overhandigen.