Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 oktober 2012

Gepubliceerd: 26 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A02773
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6e90c7dc-d885-4001-ad06-bc62452b1f94&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%20d.d.%2024-10-2012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 27428, 21501, 21501, 18106, 31920, 31089, 24691, 22026, 22026, 23645, 26959, 29665, 30873, 29984, 28642, 32537, 32537

Inhoud


Voorstel van het lid Kuiken (PvdA0 om de minister te verzoeken te reageren op het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage over de Rijnlandroute

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 25 oktober 2012 Voorstel van het lid Kuiken (PvdA0 om de minister te verzoeken te reageren op het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage over de Rijnlandroute - 2012Z18147

Besluit: De minister vragen de Kamer te informeren over de gevolgen van het advies van de commissie voor de Milieueffectrapportage over de Rijnlandroute.

Voorstel van het lid Jacobi (PvdA) om de commissie voor ELI te verzoeken om de behandeling van de brieven onder Kamersttuk 29684, nr. 1104 en 2968. 4, nr. 105 over te dragen aan de commissie voor IenM, opdat beide brieven kunnen worden geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Noordzee/Wadden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 25 oktober 2012 Voorstel van het lid Jacobi (PvdA) om de commissie voor ELI te verzoeken om de behandeling van de brieven onder Kamersttuk 29684, nr. 1104 en 2968. 4, nr. 105 over te dragen aan de commissie voor IenM, opdat beide brieven kunnen worden geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Noordzee/Wadden - 2012Z18146

Besluit: Verzoek wordt conform voorstel doorgeleid naar de commissie EL&I.

Voorstel van het lid Leegte (VVD) om de Wijziging van de wet bodembescherming als hamerstuk aan te melden

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 januari 2012 Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering - 33150

Besluit: Het wetsvoorstel wordt als hamerstuk aangemeld. Indien leden bij nader inzien toch plenaire behandeling van het wetsvoorstel wensen, dan staat het hen vrij zich daarvoor in te schrijven.

Voorstel lid Elias (VVD) om de brief van de minister over de Lange Termijn Spooragenda (29984-313) te agenderen voor het AO Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor d.d. 31 oktober 2012 en dit AO desgewenst uit te stellen tot na de beantwoording van feitelijke vragen over de Lange Termijn Spooragenda

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 24 oktober 2012 Voorstel lid Elias (VVD) met betrekking tot AO Parlementair onderzoek spoor en de Lange Termijn Spooragenda - 2012Z17887

Besluit: Het AO Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor blijft gehandhaafd op 31 oktober. De minister wordt verzocht om de feitelijke vragen, die op 25 oktober 2012 worden aangeleverd, vóór het genoemde AO te beantwoorden.

Voorstel lid Bashir (SP) om AO Zee- en binnenvaart snel in te plannen en minister om brieven te vragen over CCR en historische schepen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 24 oktober 2012 Voorstel lid Bashir (SP) om AO Zee- en binnenvaart snel in te plannen en minister om brieven te vragen over CCR en historische schepen - 2012Z17890

Besluit: Er zal op korte termijn een algemeen overleg Zee- en binnenvaart worden ingepland.
Besluit: De minister van I&M verzoeken om een brief, die ingaat op: 1. de stand van zaken met betrekking tot de CCR-regels voor binnenvaartschepen; 2. de problemen die zijn ontstaan voor de Nederlandse traditionele zeezeilschepen op de Oostzee, in relatie tot de afspraken met Denemarken en Duitsland over de acceptatie van de certificaten van deze schepen.

Voorstel van het lid De Rouwe (CDA) om rappel aan minister I&M ivm toezenden evaluatie Wet wegvervoer goederen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 23 oktober 2012 Voorstel van het lid De Rouwe (CDA) om rappel aan minister I&M ivm toezenden evaluatie Wet wegvervoer goederen - 2012Z17825

Besluit: Het verzoek aan de minister wordt conform het voorstel doorgeleid.

Verzoek van het lid Vos (PvdA) om in commissieverband deel te nemen aan de klimaatconferentie in Doha, d.d. 26-11-2012 - 07-12-2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 16 oktober 2012 Verzoek van het lid Vos (PvdA) om in commissieverband deel te nemen aan de klimaatconferentie in Doha, d.d. 26-11-2012 - 07-12-2012 - 2012Z17521

Besluit: Via een e-mailprocedure inventariseren welke overige leden er zouden willen deelnemen aan de klimaatconferentie in Doha.
Besluit: In een extra procedurevergadering beslissen welke leden er deelnemen aan de klimaatconferentie in Doha.
Noot: De Kamer is geïnformeerd over de inzet van de Europese Unie tijdens de klimaatconferentie door middel van de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 25 oktober 2012 (21501-08-436). Over de geannoteerde agenda zijn door de fracties op 9 oktober jl vragen en opmerkingen opgenomen in een een verslag schriftelijk overleg. De staatssecretaris is gevraagd zijn reactie in dit verband uiterlijk 22 oktober 2012 aan de Kamer te doen toekomen. Mocht er behoefte zijn aan meer informatie over de Europese inzet tijdens de klimaatconferentie dan is de staatssecretaris bereid een technische briefing te (doen) geven voorafgaand de klimaatconferentie in Doha.

Verzoek van het lid Leegte (VVD) om via de commissie I&M aan de staatssecretaris I&M een reactie te vragen op de dataset van MET Office over klimaatverandering.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 15 oktober 2012 Verzoek van het lid Leegte (VVD) om via de commissie I&M aan de staatssecretaris I&M een reactie te vragen op de dataset van MET Office over klimaatverandering. - 2012Z17518

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht om een reactie te geven op de dataset van MET Office over klimaatverandering. Via een email-procedure, met als deadline donderdag 25 oktober 2012 te 12 uur, krijgen de leden de gelegenheid om nog aanvullende vragen bij dit verzoek te voegen.

Pilot Parlement en Wetenschap

Zaak: Overig - medewerker BOR, Balster M. - 5 oktober 2012 Flyer mogelijkheden ‘parlement en wetenschap’ - 2012Z16868

Besluit: Onder agendapunt 4 'Planning van werkbezoeken en masterclasses voor de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu voor de komende periode' heeft de commissie besloten tot het houden van masterclasses/ workshops eind 2012/ begin 2013 over: 1. Klimaat en duurzame economie 2. Groeiscenario's 3. Omgevingsrecht Met de wetenschapsorganisaties zal worden overlegd of deze deels of geheel door hen in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap kunnen worden georganiseerd. Een inhoudelijk programmavoorstel voor deze masterclasses/workshops zal te zijner tijd aan de commissie worden voorgelegd.

Fiche: Mededeling tenuitvoerlegging van de Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 12 oktober 2012 Fiche: Mededeling tenuitvoerlegging van de Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS) - 22112-1488

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 12 december 2012
Noot: Het fiche betreft een mededeling van de Europese Commissie over de voortgang bij de invoering van een Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS). Hiermee wordt het, middels interoperabiliteit en gegevensuitwisseling tussen nationale toldiensten, mogelijk om met één contract en één kastje in de auto door de EU te rijden. In de mededeling doet de Europese Commissie verslag van de voortgang tot nu toe, die volgens de Commissie teleurstellend is. Zij behoudt zich het recht voor om in 2013 een nieuw wetgevend initiatief te doen om de voortgang te versnellen. De Nederlandse regering is positief over het invoeren van EETS. Nederland heeft geen nationaal systeem dat onder de EETS-richtlijn valt, maar heeft wel belang bij de invoering van EETS, vooral voor het vrachtvervoer dat door de verschillende toldomeinen in Europa rijdt.

Reactie op motie Ormel/Wiegman betreffende bevorderen Europese vrijstelling cisgenese

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 15 oktober 2012 Reactie op motie Ormel/Wiegman betreffende bevorderen Europese vrijstelling cisgenese - 27428-239

Besluit: De commissie EL&I verzoeken de behandeling over te nemen
Noot: De brief betreft de uitvoering van de motie OrmelWiegman waarmee de regering wordt opgeroepen zich in Europees verband in te zetten voor het vrijstellen van cisgenese van de ggo wet- en regelgeving. Dit onderwerp is meermaals met de staatssecretaris van EL&I besproken in overleggen over biotechnologie. U wordt daarom geadviseerd het voortouw bij de behandeling van deze brief over te dragen aan de commissie EL&I.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 29 oktober 2012 en een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 oktober 2012 Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 29 oktober 2012 en een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu - 21501-33-390

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Algemeen Overleg Transportraad d.d. 24 oktober 2012

Beantwoording vragen over het concept EU-voorstel biobrandstoffenbeleid en uitvoering motie Leegte c.s. (30872, nr. 120)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 8 oktober 2012 Beantwoording vragen over het concept EU-voorstel biobrandstoffenbeleid en uitvoering motie Leegte c.s. (30872, nr. 120) en aanbieding wijziging van de agenda - 21501-08-437

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Biobrandstoffen.
Noot: De staatssecretaris van IenM zal worden verzocht om in het BNC-fiche over het EU ILUC-voorstel een reactie te geven op de door hem nog niet beantwoorde vragen over het concept EU-voorstel.

EU voorstel: Broeikasgasemissies door indirecte veranderingen in landgebruik door biobrandstoffen (ILUC) COM (2012) 595 (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 19 oktober 2012

Besluit: Ter informatie.
Noot: In de stafnotitie worden het EU-voorstel en de relatie met nationaal beleid toegelicht.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 oktober 2012 EU voorstel: Broeikasgasemissies door indirecte veranderingen in landgebruik door biobrandstoffen (ILUC) COM (2012) 595 (Engelstalige versie) - 2012Z17578

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Biobrandstoffen, dat ruim voor het kerstreces 2012 dient plaats te vinden.
Besluit: De staatssecretaris van IenM verzoeken om het BNC-fiche over het EU-voorstel, inclusief een reactie op de eerder door de commisie I&M gestelde vragen over het concept EU-voorstel, uiterlijk 23 november 2012 aan de Kamer te zenden.
Besluit: Inventariseren van de belangstelling van de leden van de commissie I&M voor een werkbezoek aan Brussel over klimaatbeleid, waaronder het ILUC voorstel, op 16 november.
Noot: Oorspronkelijk was het voorstel om het algemeen overleg Klimaat d.d. 29 november 2012 uit te breiden met het onderwerp Biobrandstoffen. Aangezien voor het onderwerp Klimaat al veel brieven zijn of zullen worden geagendeerd, is besloten een apart algemeen overleg Biobrandstoffen in te plannen.
Noot: Door uw commissie is reeds een werkbezoek aan Brussel over klimaatbeleid voorzien. Voor het werkbezoek wordt in ieder geval getracht een gesprek met klimaatcommissaris Hedegaard te organiseren, alsmede een gesprek met belangenorganisaties, gevestigd in Brussel. Tijdens het werkbezoek kunnen ook andere klimaatonderwerpen aan bod komen, waaronder de voorbereidingen van de VN-klimaatconferentie te Doha. Het werkbezoek Spoor, dat gepland stond op 16 november, wordt waarschijnlijk uitgesteld.

Aanbieding voortgangsrapportage 22 Zandmaas en Grensmaas (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 11 oktober 2012 Aanbieding voortgangsrapportage 22 Zandmaas en Grensmaas - 18106-214

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 6 november 2012 te 12 uur.
Noot: De antwoorden op deze feitelijke vragen zullen worden geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg Water van 10 december 2012, dat betrekking zal hebben op alle waterartikelen van de begroting Infrastructuur en Milieu (XII), van het Infrastructuurfonds (A) en het MIRT-projectenboek, almede over het Deltafonds (J), het Deltaprogramma en de voortgangsrapportages HWBP, Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas.

Uitstel toezending reactie verzoek commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het Eems-Dollard gebied (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 18 juni 2012 Uitstel toezending reactie verzoek commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het Eems-Dollard gebied (sts ELI) - 2012Z12231

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer voor 1 december 2012 te informeren over de stand van zaken van de onderhandelingen tussen Nederland en Duitsland over het Eems-Dollard gebied.
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Noordzee/Wadden.
Noot: De vaste commissie voor Ecomische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in haar procedurevergadering van 9 oktober 2012 besloten deze brief over te dragen aan de commissie IM.

Nieuwe vergunning Natuurbeschermingswet RWE centrale Eemshaven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 juli 2012 Nieuwe vergunning Natuurbeschermingswet RWE centrale Eemshaven - 31920-23

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Noordzee/Wadden waartoe de commissie in de vorige Kamerperiode reeds had besloten.
Noot: De vaste commissie voor Ecomische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in haar procedurevergadering van 9 oktober 2012 besloten deze brief over te dragen aan de commissie IM met de suggestie deze te agenderen voor een algemeen overleg Noordzee/Wadden, waartoe de commissie IM reeds had besloten.

Reactie op het briefadvies van de Raad voor de Wadden over ‘De Wadden in internationaal perspectief; aandachtspunten voor internationale samenwerking en beheer van trekvogels’ (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juni 2012 Reactie op het briefadvies van de Raad voor de Wadden over ‘De Wadden in internationaal perspectief; aandachtspunten voor internationale samenwerking en beheer van trekvogels’ (sts ELI) - 2012Z12433

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Noordzee/Wadden waartoe de commissie in de vorige Kamerperiode reeds had besloten. Dit zal na het aantreden van het nieuwe kabinet worden ingepland.
Besluit: Na het aantreden van het nieuwe kabinet zal, op basis van de binnen het kabinet afgesproken portefeuilleverdeling, opnieuw in de procedurevergadering worden besproken welke bewindspersonen voor het algemeen overleg Noordzee/Wadden dienen te worden uitgenodigd.
Noot: De vaste commissie voor Ecomische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in haar procedurevergadering van 9 oktober 2012 besloten deze brief over te dragen aan de commissie IM met de suggestie deze te agenderen voor een algemeen overleg Noordzee/Wadden, waartoe de commissie IM reeds had besloten. Voor dat nog te plannen algemeen overleg Noordzee/Wadden zijn tot dusver al de volgende brieven geagendeerd: 30195-31 - Brief regering d.d. 19-06-2012 - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - Reactie op het advies ‘Een zee van mogelijkheden’ dat op 28 september 2011 is uitgebracht door de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) 29684-101 - Brief regering d.d. 28-09-2011 - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - Aanbieding Verklaring van de 11de Trilaterale Waddenzee Regerings-conferentie te Sylt, maart 2010 29675-118 - Brief regering d.d. 15-06-2011 - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - Afweging over een rijksbestemmingsplan Noordzee

Deltaprogramma 2013; Werken aan de delta; De weg naar deltabeslisingen.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 oktober 2012 Deltaprogramma 2013; Werken aan de delta; De weg naar deltabeslisingen. - 33400-J-3

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012
Besluit: De stukken die geagendeerd staan voor het WGO Water en die betrekking hebben op waterkwaliteit kunnen, vanwege hun relatie met het milieubeleid, ook betrokken worden bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, die naar verwachting in de week van 19 november 2012 plaatsvindt.
Noot: Op 11 oktober 2012 zijn door de fracties feitelijke vragen ingediend over onder andere het Deltafonds (J) en het Deltaprogramma, welke zijn voorgelegd aan de bewindspersonen, met het verzoek deze uiterlijk 1 november 2012 te beantwoorden. Deze zullen worden geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg Water van 10 december 2012, dat betrekking zal hebben op alle waterartikelen van de begroting Infrastructuur en Milieu (XII), van het Infrastructuurfonds (A) en het MIRT-projectenboek, almede over het Deltafonds (J), het Deltaprogramma en de voortgangsrapportages HWBP, Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas. Dat betekent dat tijdens de begrotingsbehandeling Infastructuur en Milieu die plenair plaatsvindt in week 47 en tijdens het Notaoverleg MIRT d.d. 3 december in principe geen onderwerpen op het terrein van water worden behandeld. Overigens vindt op 1 november 2012 het Derde Nationaal Deltacongres plaats waarvoor de leden van de commissie door de Deltacommissaris zijn uitgenodigd. De volgende leden hebben inmiddels aangegeven deel te zullen nemen aan dit congres: • Bosman (VVD) • Jacobi (PvdA) • De Vries (PvdA) • De Graaf (PVV) • Van Gerven (SP) • Hachchi (D66) • Dik-Faber (ChristenUnie)

Derde Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM en resultaten Marktuitvraag Ecologie

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 september 2012 Derde Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM en resultaten Marktuitvraag Ecologie - 31089-95

Besluit: Het lid Jacobi (PvdA) wordt benoemd tot rapporteur van het groot project RRAAM. De Voorzitter en de minister zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 3 oktober 2012 is besloten om de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vast te stellen op 8 november 2012 te 12.00 uur. Dat betekent dat de notitie over bovenstaande voortgangsrapportage uiterlijk 1 november 2012 zal worden verspreid.

Aanbieding accountantsrapport behorend bij de elfde Voortgangsrapportage Project Mainport Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 oktober 2012 Aanbieding accountantsrapport behorend bij de elfde Voortgangsrapportage Project Mainport Rotterdam - 24691-116

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 8 november 2012 te 12 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 3 oktober 2012 is bovenstaande inbrengdatum reeds vastgesteld voor de elfde Voortgangsrapportage Project Mainport Rotterdam.

Aanbieding Voortgangsrapportage 31 HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 oktober 2012 Aanbieding Voortgangsrapportage 31 HSL-Zuid - 22026-366

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 november 2012 te 12.00 uur.
Noot: Op 8 november 2012 wordt een BOR-notitie over deze voortgangsrapportage verspreid.

Planning notaoverleg over de nieuwe Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 oktober 2012 Planning notaoverleg over de nieuwe Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet - 22026-367

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Vervoersconcessie hoofdrailnet d.d. 19 november 2012, 11.00 - 16.00 uur.
Noot: In de brief geeft de minister aan welke planning gehanteerd zou moeten worden om per 1 januari 2015 de nieuwe concessie voor het Hoofdrailnet te kunnen gunnen. Op basis van die planning is het gewenst om het notaoverleg over (onder meer) het beleidsvoornemen voor de nieuwe hoofdrailnet concessie uiterlijk begin december 2012 te laten plaatsvinden. Dit notaoverleg is inmiddels gepland op 19 november 2012.

Handhavinginstantie passagiersrechten spoor en bus (motie Van Gent)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 oktober 2012 Handhavinginstantie passagiersrechten spoor en bus (motie Van Gent) - 23645-519

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar Vervoer d.d. 8 november 2012.
Noot: In de brief geeft de minister aan dat ze ervoor heeft gekozen om de Inspectie voor Leefomgeving en Transport aan te wijzen als toezichthoudende/ handhavende instantie van de verordeningen passagiersrechten voor alle vervoersmodaliteiten, mede vanuit het oogpunt van efficiency. De minister loopt daarmee vooruit op de EU-busverordening passagiersrechten die in maart 2013 van kracht moet worden en waarvoor ook een handhavingsinstantie aangewezen moet worden (EU-verordening nr. 81/2011).

Aanbieding zestiende voortgangsrapportage aan over het Project Geluidsisolatie Schiphol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 oktober 2012 Aanbieding zestiende voortgangsrapportage aan over het Project Geluidsisolatie Schiphol - 26959-139

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.
Noot: Met betrekking tot het geluidsisolatieproject Schiphol fase 3 (GIS-3) zijn de werkzaamheden nu grotendeels afgerond. De staatssecretaris is voornemens de projectorganisatie op te heffen en de resterende activiteiten over te hevelen naar de lijnorganisatie van Rijkswaterstaat. De staatssecretaris verzoekt u dan ook te overwegen om, eventueel na nader overleg rondom de eindevaluatie, de beëindigingsprocedure van de grote projectenstatus te starten.

Aanbieding Gebruiksprognose Schiphol 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 15 oktober 2012 Aanbieding Gebruiksprognose Schiphol 2013 - 29665-178

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

Aanbieding rapport “Evaluatie baten-lastendienst Inspectie VenW”

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 oktober 2012 Aanbieding rapport “Evaluatie baten-lastendienst Inspectie VenW” - 30873-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van het Infrastructuurfonds (A) in week 47 (20, 21 en 22 november)

Publieksrapportage over het Rijkswegennet 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 oktober 2012 Publieksrapportage over het Rijkswegennet 2012 - 33400-A-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begrotingsstaten van het

Reactie op verzoek commissie over het verstrekken van een rapport van NS en ProRail

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 oktober 2012 Reactie op verzoek commissie over het verstrekken van een rapport van NS en ProRail - 29984-315

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Winterweer op het spoor van 23 oktober te 16-19 uur.

Stand van zaken m.b.t. de pilot ‘verbeterd toezicht’

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 oktober 2012 Stand van zaken m.b.t. de pilot ‘verbeterd toezicht’ - 28642-56

Besluit: Minister verzoeken om de Kamer vandaag (24 oktober 2012) te informeren over de uitkomsten van het overleg van decentrale overheden over een mogelijk vervolg van de pilot verbeterd toezicht en over de financiering daarvan.
Besluit: Afhankelijk van de inhoud van de brief wenst de commissie het reeds aangevraagde VAO Spoor mogelijk te vervroegen naar donderdag 25 oktober of dinsdag 30 oktober. Indien dat niet past in de plenaire agenda, dan wordt donderdag 25 oktober een spoed algemeen overleg gehouden.

Spreektijdenverdelingen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, D. Crijns - 19 oktober 2012 Spreektijdenverdeling Wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012 - 2012Z17675

Besluit: De spreektijdenverdeling is vastgesteld conform optie 3 (middelend naar fractiegrootte).

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 10 oktober 2012 Spreektijdenverdeling notaoverleg Vervoersconcessie Hoofdrailnet d.d. 19 november 2012 - 2012Z17191

Besluit: De spreektijdenverdeling is vastgesteld conform optie 3 (middelend naar fractiegrootte).
Noot: De commissie in oude samenstelling had besloten om optie 3 (middelend naar fractiegrootte) te hanteren.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 10 oktober 2012 Spreektijdenverdeling notaoverleg MIRT d.d. 3 december 2012 - 2012Z17082

Besluit: De spreektijdenverdeling is vastgesteld conform optie 3 (middelend naar fractiegrootte).

Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderwet I en M)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 oktober 2012 Derde nota van wijziging - 32537-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: De derde nota van wijziging betreft: • correcties van wetstechnische aard; • een aanpassing van de door de eerste nota van wijziging (32 537, nr. 6) voorgestelde wijziging van de Wet overige BZK-subsidies. Dit is wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze derde nota van wijziging wordt daarom mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ingediend; • een voorstel tot aanpassing van de inwerkingtredingsbepaling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32537-10

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 32537-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32537-9

Zaak: Wetgeving - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 14 oktober 2010 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderwet I en M) - 32537

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van de Wet zeevarenden, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 oktober 2012 Wijziging van de Wet zeevarenden, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning - 33442

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 december 2012 te 12 uur.
Noot: Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en van de daarbij behorende Code; dit is het internationale verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst. Daarnaast is in het voorstel, in overleg met onder andere de sociale partners in de maritieme sector, een aantal andere wijzigingen in de Wet zeevarenden opgenomen (bijvoorbeeld met betrekking tot het bemanningsplan, de vaarbevoegdheden, de monsterrol en het monsterboekje). Ook is in overleg met het tuchtcollege voor de scheepvaart is een aantal wijzigingen in het hoofdstuk omtrent tuchtrechtspraak opgenomen.

Uitnodiging HbR en Europees Parlement voor evenement 'Europees Transportbeleid: Havens missen de boot niet!' d.d. 23 november 2012

Zaak: Brief derden - Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR) te Rotterdam - 16 oktober 2012 Uitnodiging HbR en Europees Parlement voor evenement 'Europees Transportbeleid: Havens missen de boot niet!' d.d. 23 november 2012 - 2012Z17557

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Op 23 november organiseert het Havenbedrijf Rotterdam, in samenwerking met het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland, het evenement “Europees Transportbeleid: Havens missen de boot niet!”. Onderwerpen van discussie tijdens deze dag: 1. Het nieuwe TEN-T beleid (trans-Europese transport netwerk) van de Europese Commissie. 2. Het voorstel voor de Connecting Europe Facility, waarin een bedrag van € 31.7 mrd. wordt gereserveerd voor het co-financieren van transportinfrastructuur. 3. Het belang van investeren in een geïntegreerd, multimodaal vervoersnetwerk voor zowel de haven- en transportsector, alsook voor het stimuleren van economische groei.

Uitnodiging EUREGIO voor internationale conferentie 'Partnership for Corridor2' d.d. 23 november 2012

Zaak: Brief derden - EUREGIO te Enschede - 18 oktober 2012 Uitnodiging EUREGIO voor internationale conferentie 'Partnership for Corridor2' d.d. 23 november 2012 - 2012Z17620

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: In een eerdere procedurevergadering is - op basis van de vooraankondiging van dit evenement - reeds besloten om het aan de individuele leden/fracties over te laten om al dan niet aan dit evenement deel te nemen.

Verzoek Ambassade van Vietnam, namens delegatie Vietnamese commissie van Wetenschap, Technologie en Milieu, om gesprek met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Zaak: Brief derden - Ambassade van Vietnam (NL) te Den Haag - 15 oktober 2012 Verzoek Ambassade van Vietnam, namens delegatie Vietnamese commissie van Wetenschap, Technologie en Milieu, om gesprek met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu - 2012Z17618

Besluit: De delegatie uit Vietnam zal worden ontvangen voor een lunchgesprek op een nader te bepalen moment.

Planning van werkbezoeken en masterclasses voor de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu voor de komende periode

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 24 oktober 2012 Memo inventarisatie programma werkbezoeken, masterclasses en activiteiten in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap - 2012Z17889

Besluit: Conform voorstel wordt besloten.
Noot: De planning van werkbezoeken en masterclasses de komende periode is als volgt vastgesteld: 1. Werkbezoek aan Brussel (16 november 2012) 2. Masterclass/ workshop over Europese Milieu- en klimaatdoelstellingen en de transitie naar duurzame economie (november 2012) 3. Masterclass/ workshop over groeiscenario's mobiliteit (november 2012) 4. Werkbezoek beschikbaarheid van het spoor (25 januari 2013) 5. Masterclass herziening omgevingsrecht (eerste kwartaal 2013) 6. Werkbezoek luchtvaart (begin april 2013) 7. Werkbezoek regionale mobiliteit (derde kwartaal 2013) 8. Werkbezoek Luchtkwaliteit milieuzones, stimuleren elektrisch vervoer etc (vierde kwartaal 2013). Per e-mail zal de belangstelling voor deelname aan deze activiteiten worden geïnventariseerd. Het inhoudelijke programma van deze activiteiten zal u te zijner tijd worden voorgelegd.

Uitnodiging voor kennismakingsgesprek met Connexxion

Zaak: Brief derden - Connexxion Holding te Hilversum - 10 oktober 2012 Uitnodiging voor kennismakingsgesprek met Connexxion - 2012Z17264

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Op 8 november 2012 vindt van 12.30 tot 15.30 uur een algemeen overleg Openbaar Vervoer plaats van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu. De vaste commissie voor Financiën heeft op 6 december 2012 een algemeen overleg Connexxion; NS over de stand van zaken verkoop aandelen Connexxion en over de belastingafdracht door de NS (Staatsdeelneming).

Uitnodiging CURNET voor studiebijeenkomsten over de klimaatbestendige stad d.d. 16 en 28 november 2012

Zaak: Brief derden - CURNET te Gouda - 8 oktober 2012 Uitnodiging CURNET voor studiebijeenkomsten over de klimaatbestendige stad d.d. 16 en 28 november 2012 - 2012Z16904

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.