Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 oktober 2012

Gepubliceerd: 12 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A02771
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=254ed851-bf17-4645-9065-13e651f60c4d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IenM%2010%20oktober%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33412, 22112, 32667, 22112, 30080, 32861, 31089, 29984, 29398, 29398, 29665, 32862, 29984, 29984, 32598, 32404, 33285, 29383, 27664, 30872

Inhoud


Voorstel van het lid Kuiken (PvdA) om de brief van het VNV m.b.t. EASA voorstel Werk- en Rusttijdenregeling te behandelen in de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief derden - Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) te Badhoevedorp - 3 oktober 2012 Afschrift brief VNV aan ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ministerie van Infrastructuur en Milieu m.b.t. EASA voorstel Werk- en Rusttijdenregeling ondermijnt veiligheid luchtreiziger - 2012Z16712

Besluit: Brief agenderen voor de procedurevergadering van 24 oktober 2012.

Voorstel PvdA en D66 om de staatssecretaris IM te verzoeken tot het AO biobrandstoffenbeleid geen onomkeerbare stappen m.b.t. een eventuele versnelling van de bijmengverplichting te zetten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 9 oktober 2012 Voorstel PvdA en D66 om de staatssecretaris IM te verzoeken tot het AO biobrandstoffenbeleid geen onomkeerbare stappen m.b.t. een eventuele versnelling van de bijmengverplichting uit te voeren - 2012Z17028

Besluit: Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. een eventuele versnelling van de verhoging van het bijmengpercentage.

Voorstel van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om een gesprek te voeren met een bewonersgroep over de spoorboog bij Deventer/Batmen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 4 oktober 2012 Voorstel van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om een gesprek te voeren met een bewonersgroep over de spoorboog bij Deventer/Batmen - 2012Z16734

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) om de staatssecretaris IM te verzoeken een reactie te geven op het rapport van de Algemene Rekenkamer over het onderzoek 'Handhaving Europese Regels voor afvaltransport'

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 26 september 2012 Handhaving Europese regels voor afvaltransport - 33418

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de regering vaststellen op 7 november 2012 te 14.00 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op 7 november 2012 te 14.00 uur.

Zaak: Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 4 oktober 2012 Vooropname 2012, Factsheet over export van afval - 33412-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de regering vaststellen op 7 november 2012 te 14.00 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op 7 november 2012 te 14.00 uur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 4 oktober 2012 Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) om de staatssecretaris IM te verzoeken een reactie te geven op het rapport van de Algemene Rekenkamer over het onderzoek 'Handhaving Europese Regels voor afvaltransport' - 2012Z16769

Besluit: Over het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) over het onderzoek 'Handhaving Europese Regels voor afvaltransport' en over de 'Vooropname 2012, Factsheet over export van afval' kunnen feitelijke vragen worden gesteld aan zowel de ARK als aan de regering, met als inbrengdatum 7 november 2012, te 14.00 uur.
Noot: In het rapport is - zoals te doen gebruikelijk - een reactie opgenomen van betrokken bewindspersonen. In het geval van rapporten van de Algemene Rekenkamer worden over het algemeen feitelijke vragen gesteld aan zowel regering als de Algemene Rekenkamer, indien gewenst.

Pilot Parlement en Wetenschap

Zaak: Overig - medewerker BOR, Balster M. - 5 oktober 2012 Flyer mogelijkheden ‘parlement en wetenschap’ - 2012Z16868

Besluit: U wordt gevraagd de komende week (via een e-mailprocedure) suggesties te doen voor de volgende zaken en hier in de eerstvolgende PV over te besluiten: 1. Een datum voor een startbijeenkomst (workshop) voor de pilot parlement en wetenschap. U wordt tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd over de mogelijkheden die de pilot biedt en kunt kennismaken met enkele voor u -interessante wetenschappers, 2. Een onderwerp vast te stellen voor het tweede deel van de workshop, 3. De behoefte aan besloten wetenschappelijke colleges en de onderwerpen die daarbij centraal zouden moeten staan, 4. Indien daar reeds behoefte aan is een aanvraag voor een wetenschappelijk factsheet, een ontbijtbijeenkomst of een wetenschappelijke reflectie op een rapport aan de regering aan te vragen.
Noot: De commissie Infrastructuur en Milieu wordt gevraagd kennis te nemen van de mogelijkheden die geboden worden om gebruik te maken van wetenschappelijke kennis. In het kader van de pilot parlement en wetenschap (eind 2011 gestart) experimenteert de Kamer met nieuwe mogelijkheden om wetenschappelijke kennis te benutten. In samenwerking met de wetenschapsorganisaties KNAW, Jonge Akademie, NWO en de Vereniging van Universiteiten kan de Kamer in korte tijd rekenen op bijdragen van topwetenschappers, op een voor u toegankelijke wijze. De leden wordt gevraagd het komend jaar actief gebruik te maken van de mogelijkheden. U kunt vragen stellen aan topwetenschappers via de virtuele kennisdesk en ontvangt maandelijks een digitale nieuwsbrief parlement en wetenschap. Daarnaast kan uw commissie een wetenschappelijk factsheet (stand van de wetenschap) of een besloten, informele ontbijtbijeenkomst met topwetenschappers aanvragen; over een actueel politiek onderwerp. Ten slotte kunt u vragen om een wetenschappelijke reflectie op een rapport van de regering.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de informele ministersbijeenkomst op Cyprus op 8 oktober over het toekomstig Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) van Europa (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 oktober 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de informele ministersbijeenkomst op Cyprus op 8 oktober over het toekomstig Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) van Europa - 22112-1483

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapport “Costs and Effectiveness of Domestic Offset schemes” opgesteld door Ecofys

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 oktober 2012 Aanbieding rapport “Costs and Effectiveness of Domestic Offset schemes” opgesteld door Ecofys - 32667-25

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 29 november 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 32667-25

Fiche: mededeling combinatie-effecten chemische stoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 6 juli 2012 Fiche: mededeling combinatie-effecten chemische stoffen - 22112-1436

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Milieuraad in december
Noot: In het BNC fiche geeft het kabinet een oordeel over een analyse van de Europese Commissie naar de combinatie-effecten van chemische stoffen. De Commissie heeft geanalyseerd of met de bestaande EU regelgeving de risico's van combinatie-effecten voldoende worden geadresseerd. De Commissie beveelt aan om de coordinatie tussen de betrokken EU agentschappen bij de beoordeling van de milieu- en gezondsheidseffecten van chemische stoffen te verbeteren, de uitwerking van EU regelgeving te verhelderen en de kennis over combinatie-effecten te vergroten. In 2015 zal de Commisie rapporteren over de voortgang van deze acties. Het kabinet ondersteunt de analyse en vervolgacties van de Commissie, maar benadrukt in het fiche dat dit slechts een eerste stap dient te zijn en dat de hiaten die mogelijk worden geconstateerd in EU regelgeving ook dienen te worden aangepakt.

20ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier (STS eli)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 oktober 2012 Aanbieding 20ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 30080-61

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 6 november 2012 te 12 uur.
Besluit: Agenderen voor het Wetgevingsoverleg Water d.d. 10 december 2012, 11.00 - 18.00 uur
Noot: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven zal in samenwerking met de commissiestaf een notitie opstellen ten behoeve van het WGO Water waarin wordt ingegaan op de begrotingsartikelen Water, (de opzet van) het Deltafonds 2013 en de verschillende Grote Projecten die op watergebied lopen (Zand- en Grensmaas, Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma).

Afschrift brief Kara Energy Systems aan minister van Infrastructuur en Milieu mbt emissie-eisen houtgestookte ketelinstallaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 augustus 2012 Afschrift brief Kara Energy Systems aan minister van Infrastructuur en Milieu mbt emissie-eisen houtgestookte ketelinstallaties - 2012Z14881

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten) (33428) en het ontwerpbesluit intrekking handel in NOx-emissierechten (27664-82).
Noot: Het lid Leegte (VVD) heeft in de vorige vergadering voorgesteld de brief aan de orde te stellen in de volgende procedurevergadering zodat er een goed moment gekozen kan worden om de brief te bespreken. In de brief aan Kara Energy Systems houdt de staatssecretaris vast aan het beleid om de inwerktreding van de emissienormen voor kleine ketels (<1 MW) uit te stellen tot 1 januari 2015, waarbij wordt aangesloten bij de inwerktreding van nieuwe normen in Duitsland en waarbij de markt twee jaar extra tijd krijgt om zich voor te beireden op deze normen. Er is een evaluatie gestart waarbij knelpunten in de regulering van de luchtemissies van kleine en middelgrote stookinstallaties nader wordt onderzocht.

Aanbieding Beleidsdoorlichting kwaliteit leefomgeving hoofdwegen en spoorwegen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 oktober 2012 Aanbieding Beleidsdoorlichting kwaliteit leefomgeving hoofdwegen en spoorwegen - 32861-3

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 29 november 2012.
Noot: Hoewel de titel van deze brief anders suggereert, richt deze beleidsdoorlichting zich met name op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde energie- en klimaatbeleid voor verkeer en vervoer over de periode 2006–2010.

Eventuele heroverweging van het rapporteurschap en de grootprojectstatus van RRAAM

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 5 oktober 2012 Staf/BOR-notitie over de heroverweging van het rapporteurschap en de grootprojectstatus van RRAAM - 2012Z16840

Besluit: De grootprojectstatus van RRAAM wordt in ieder geval gehandhaafd tot na ontvangst van de concept rijksstructuurvisie voor RRAAM eind 2012.
Besluit: Tijdens de volgende procedurevergadering van 24 oktober 2012 wordt een nieuwe rapporteur voor RRAAM aangewezen.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 september 2012 Derde Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM en resultaten Marktuitvraag Ecologie - 31089-95

Besluit: Tijdens de procedurevergadering van 3 oktober 2012 is besloten de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vast te stellen op 8 november 2012 te 12.00 uur én in de procedurevergadering van 10 oktober te bespreken of het noodzakelijk wordt geacht de grootprojectstatus van RRAAM te heroverwegen.

Reactie op de brief van de Federatie Particulier Grondbezit inzake het opleggen van gedoogplichten

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juli 2012 Reactie op de brief van de Federatie Particulier Grondbezit inzake het opleggen van gedoogplichten - 2012Z13908

Besluit: De commissie voor ELI verzoeken de behandeling over te nemen, zodat de brief kan worden betrokken bij de begrotingsbehandeling van ELI, onderdeel economie en innovatie, kort na het herfstreces.

De effecten van een lagere maximumsnelheid op de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd (Amelisweerd)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 oktober 2012 De effecten van een lagere maximumsnelheid op de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd (Amelisweerd) - 33400-A-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ring Utrecht d.d. 10 oktober 2012.

Winteranalyse NS en ProRail

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 oktober 2012 Winteranalyse NS en ProRail - 29984-314

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg spoor d.d. 11 oktober 2012.
Besluit: Minister verzoeken om het opgevraagde McKinsey rapport vandaag aan de Kamer te doen toekomen. Indien dat om bedrijfsgevoelige informatie niet mogelijk blijkt, is het verzoek aan de minister om toe te lichten om welke reden het rapport niet vertrouwelijk ter inzage kan worden gelegd voor Kamerleden.

Stand van zaken van het trekkerrijbewijs voor land- en bosbouwtrekkers (LBT’s) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS-en)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 oktober 2012 Stand van zaken van het trekkerrijbewijs voor land- en bosbouwtrekkers (LBT’s) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS-en) - 29398-341

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 30 oktober 2012.

Cijfers verkeershandhaving binnen de bebouwde kom

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 juli 2012 Cijfers verkeershandhaving binnen de bebouwde kom - 29398-335

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 30 oktober 2012.

Handhavingsrapportage Schiphol 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 oktober 2012 Handhavingsrapportage Schiphol 2012 - 29665-177

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart

Beantwoording mondelinge vragen Basisnet goederenvervoer over de Hanzelijn

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 oktober 2012 Beantwoording mondelinge vragen Basisnet goederenvervoer over de Hanzelijn - 32862-52

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg spoor d.d. 11 oktober 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 32862-52

Voortgang uitvoering winterweerprogramma

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 oktober 2012 Voortgang uitvoering winterweerprogramma - 29984-312

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg spoor d.d. 11 oktober 2012.

Lange Termijn Spooragenda

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 oktober 2012 Lange Termijn Spooragenda - 29984-313

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 25 oktober 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Ingaan op het aanbod van de minister om een technische briefing te verzorgen, nog vóór de feitelijke vragenronde.
Noot: De minister stelt in haar brief: "Voor de uitwerking van het gehele traject van de Spooragenda zoals hiervoor geschetst, verwacht ik een doorlooptijd van ongeveer 1 jaar. Het voorliggende concept van de Spooragenda wil ik de komende tijd bespreken met belanghebbenden en met uw kamer. Indien gewenst, kan ik voor de Kamer een presentatie over de Spooragenda verzorgen. Begin december van dit jaar zal ik de definitieve versie van de Spooragenda naar de Kamer sturen. "

Controversiële onderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 31 augustus 2012 Aanbieding van de toegezegde Integrale Verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad - 32598-15

Besluit: Aan de Kamer zal worden voorgesteld deze brief toe te voegen aan de lijst van controversieel verklaarde onderwerpen/zaken, aangezien deze brief het controversieel verklaarde onderwerp 'Nieuwe Westelijke Oeververbinding' betreft.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juli 2012 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)- onderzoeksresultaten goederenstudies - 32404-57

Besluit: Aan de Kamer zal worden voorgesteld deze brief toe te voegen aan de lijst van controversieel verklaarde onderwerpen/zaken, aangezien deze brief het controversieel verklaarde onderwerp 'Routering goederenvervoer Oost-Nederland' betreft.

Zaak: Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet - 27 juni 2012 Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 juni 2012 - 33285-13

Besluit: Onderstaande lijst van onderwerpen/zaken die door de (vorige) Kamer controversieel zijn verklaard (stand 26 juni 2012) blijft ongewijzigd. Aan de lijst zullen de brieven 'Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) - Onderzoeksresultaten goederenstudies' (32404, nr. 57) en 'Aanbieding van de toegezegde Integrale Verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad' (32598, nr. 15) worden toegevoegd. Dit vanwege het feit dat deze de controversieel verklaarde onderwerpen 'Routering goederenvervoer Oost-Nederland', respectievelijk 'Nieuwe Westelijke Oververbinding' betreffen. Over de toegevoegde brieven zal namens de commissie een voorstel aan de Kamer worden gedaan, waarover vervolgens plenair wordt gestemd.
Noot: Goederenroutering over het spoor door Oost-Nederland • 32 404-56 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 april 2012 Zevende voortgangsrapportage PHS en Actieplan «Groei op het Spoor», betreffende het onderdeel Routering goederenvervoer Oost-Nederland Nieuwe Westelijke Oeververbinding • 32 598-4 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 januari 2012 Nieuwe Westelijke Oeververbinding Rotterdam • 32 598-5 Brief regering – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 januari 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) • 32 598-7 PKB/Structuurvisie – minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 maart 2012 Stand van zaken m.b.t. de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in verband met de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding, t.b.v. het AO op 13 maart a.s.

Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 8 oktober 2012 Informatie Nahangprocedures - 2012Z16950

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 8 oktober 2012 Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) - 29383-204

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 23 oktober 2012 te 12 uur.
Noot: Het betreft een nahangprocedure volgens artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer. De nahangtermijn eindigt op 6 november 2012. In de stafnotitie bij dit agendapunt is nadere informatie opgenomen over (de mogelijkheden van) de nahangprocedure. Het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit), bevat algemene regels voor inrichtingen. Met het onderhavige wijzigingsbesluit is de reikwijdte van het Activiteitenbesluit verbreed met agrarische inrichtingen en activiteiten buiten inrichtingen. Beoogde inwerkingtreding van het besluit is 1 januari 2013. De Raad van State (RvS) heeft, na afronding van de voorhangprocedure, advies uitgebracht. Dit advies, inclusief de reactie van de staatssecretaris hierop (nader rapport), is te vinden op de website van de RvS (www.raadvanstate.nl), onder adviesnummer W14.11.0509/IV.

Ontwerpbesluit intrekking handel in NOx-emissierechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 oktober 2012 Ontwerpbesluit intrekking handel in NOx-emissierechten - 27664-82

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 14 november 2012 te 12.00 uur.
Noot: Dit ontwerpbesluit vloeit voort uit en hangt samen met de Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten). In het wijzigingsbesluit worden drie algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) gewijzigigd (het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit handel in emissierechten en het Besluit omgevingsrecht). Daarnaast wordt een AMvB ingetrokken, namelijk het Wijzigingsbesluit Besluit handel in emissierechten. Dit allen heeft tot doel de onderliggende, op het NOx -emmissiehandelsysteem betrekking hebbende via AMvB's geregelde uitvoeringsregels in te trekken. De voorlegging geschiedt in het kader van de voorhangprocedure (artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit, voordat het ontwerpbesluit wordt voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 oktober 2012 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten) - 33428

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 14 november 2012 te 12.00 uur.
Noot: Met dit wetsvoorstel wordt het systeem van handel in emissierechten voor stikstofoxiden (hierna: NOx) ingetrokken. Over het voornemen tot intrekking van het systeem van handel in emissierechten voor stikstofoxiden is in het voorjaar van 2012 reeds gecorrespondeerd met de staatssecretaris (kamerstukken 27664-81 en 2766. 4-79). Deze brieven zijn tijdens de procedurevergadering van 30 mei 2012 voor kennisgeving aangenomen. Het wetgevingsrapport wordt uiterlijk woensdag 31 oktober 2012 verspreid.

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 oktober 2012 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen - 33424

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 november 2012 te 12.00 uur.
Noot: Dit wetsvoorstel beoogt fraude met tellerstanden te bestrijden. Het voorstel introduceert daartoe een verbod op het (doen) wijzigen of beïnvloeden van kilometertellers. Daarmee samenhangend wordt een grondslag gecreëerd voor een uitbreiding van de verplichte registratie van kilometertellerstanden door de Dienst wegverkeer. Deze registratie maakt het voor consumenten en handelaren mogelijk om onlogische opeenvolgingen van kilometertellerstanden te signaleren. Het wetgevingsrapport wordt uiterlijk donderdag 1 november 2012 verspreid.

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 oktober 2012 Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond) - 30872-128

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 24 oktober 2012 te 12 uur.
Noot: Met het wijzigingsbesluit wordt het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (BSSA) zodanig aangepast, dat er niet alleen reiniging, maar ook koude-immobilisatie van grond mag plaatsvinden om een nuttige toepassing mogelijk te maken. Dit betekent dat grond pas mag worden gestort als een verklaring van de minister kan worden overlegd, waaruit blijkt dat de grond zowel niet reinigbaar als niet koud-immobiliseerbaar is. Indien grond dus koud geïmmobiliseerd kan worden, mag het niet worden gestort. Het betreft een voorhang op grond van artikel 21.6, lid 4, van de Wet Milieubeheer. De voorhangtermijn eindigt op 30 oktober 2012.

Uitnodiging PDL voor luchtvaartlunch 'Luchtruimvisie & Regionale Alderstafels' d.d. 25 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Platform Duurzame Luchtvaart (PDL) te Utrecht - 8 oktober 2012 Uitnodiging PDL voor luchtvaartlunch 'Luchtruimvisie & Regionale Alderstafels' d.d. 25 oktober 2012 - 2012Z16972

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Stafnotitie: Voorstel voor programmering werkbezoeken en (kennis)makingsgesprekken voor de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu voor de komende periode

Zaak: Overig - griffier, I.B. Sneep - 5 oktober 2012 Inventarisatie werkbezoeken en masterclasses - 2012Z16859

Besluit: Via een E-mailprocedure wordt de onderstaande inventarisatie van de door de verschillende fracties aangedragen suggesties voor werkbezoeken en masterclasses aan de commissie voorgelegd met het verzoek daaruit een keuze te maken en/of daarin een prioritering aan te brengen.

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 2 oktober 2012 Stafnotitie: Voorstel voor programmering werkbezoeken en (kennis)makingsgesprekken voor de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu voor de komende periode - 2012Z16605

Besluit: Via een E-mailprocedure wordt de onderstaande inventarisatie van de door de verschillende fracties aangedragen suggesties voor werkbezoeken en masterclasses aan de commissie voorgelegd met het verzoek daaruit een keuze te maken en/of daarin een prioritering aan te brengen.