Besluitenlijst van de extra-procedurevergadering van donderdag 21 juni 2012

Gepubliceerd: 21 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A02720
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2a7f2bd8-b713-435d-89a1-4238e8353222&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20SZW%2021%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Behandeling wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (33241)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.E. Huizing (VVD) - 21 juni 2012 behandeling wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (33241) - 2012Z12636

Besluit: Vooruitlopend op de ontvangst van de Nota naar aanleiding van het Verslag zal bij de griffie de wens van de commissie worden neergelegd om dit wetsvoorstel nog voor het zomerreces plenair te behandelen. Definitieve besluitvorming hierover zal plaatsvinden in de procedurevergadering van 26 juni 2012 om 13.30

RTG Aanpassing ontslagrecht en WW op 28 juni 2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.E. Esmeijer - 21 juni 2012 RTG Aanpassing ontslagrecht en WW op 28 juni 2012 - 2012Z12597

Besluit: Het conceptprogramma wordt conform bespreking aangepast en zal heden ter definitieve vaststelling worden rondgestuurd per email met als uiterlijke reactietermijn 22 juni om 10.00 uur