Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 5 december 2012

Gepubliceerd: 6 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A02699
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=74d8fe36-3594-4a69-9c1c-18252bccdb63&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%205%20december%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33123, 33123, 33260, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 33405, 28165, 33457, 33402, 33447, 33480, 28165, 33227, 28165, 33236, 33121, 33121, 33121, 33121, 31371, 33227, 33489, 33262, 33410, 33262, 33405

Inhoud


Verzoek Oxfam Novib om aandacht voor NSFM-nota over de impact van FTT op de pensioensector en tevens verzoek om gesprek vaste commissie voor Financiën

Zaak: Brief derden - Oxfam Novib te Den Haag - 29 november 2012 Verzoek Oxfam Novib om aandacht voor NSFM-nota over de impact van FTT op de pensioensector en tevens verzoek om gesprek vaste commissie voor Financiën - 2012Z20767

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Overdragen zaken van commissie Financiën naar commissie Wonen en Rijksdienst

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 maart 2012

Besluit: Deze zaak ligt op het beleidsterrein van de nieuwe ingestelde algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst. Besloten wordt om die commissie te verzoeken de verdere behandeling van de zaak over te nemen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 15 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport 'Vastgoed van het Rijk: volume en waarde' - 33123-2

Besluit: Deze zaak ligt op het beleidsterrein van de nieuwe ingestelde algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst. Besloten wordt om die commissie te verzoeken de verdere behandeling van de zaak over te nemen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 december 2011 Brief Algemene Rekenkamer t.g.v. het rapport 'Vastgoed van het Rijk: volume en waarde' - 33123-1

Besluit: Deze zaak ligt op het beleidsterrein van de nieuwe ingestelde algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst. Besloten wordt om die commissie te verzoeken de verdere behandeling van de zaak over te nemen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 mei 2012 Aanbieding van de beleidsnota "Waardering commercieel vastgoed" over de wijze waarop commercieel vastgoed wordt gewaardeeerd en de mogelijke overwaardering die daaruit zou kunnen voortvloeien - 33260-1

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om de Kamer te informeren welke bewindspersoon de eerstverantwoordelijke is op dit dossier.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 1 november 2012 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen - 33462

Besluit: De commissie Financiën heeft besloten het voortouw bij de behandeling van dit wetsvoorstel te behouden.

Voorstel Evert Vermeer Stichting, mede namens Tax Justice Nederland, voor bijeenkomst met vaste commissie voor Financiën voorafgaand algemeen overleg Belastingverdragen d.d. 23 januari 2013

Zaak: Brief derden - Evert Vermeer Stichting te Amsterdam - 20 november 2012 Voorstel Evert Vermeer Stichting, mede namens Tax Justice Nederland, voor bijeenkomst met vaste commissie voor Financiën voorafgaand algemeen overleg Belastingverdragen d.d. 23 januari 2013 - 2012Z19774

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Versnelde kabinetsappreciatie van het voorstel tot wijziging van de MiFID/MiFIR

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 november 2012 Versnelde kabinetsappreciatie van het voorstel tot wijziging van de MiFID/MiFIR - 21501-07-971

Besluit: Technische briefing organiseren.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg. In de eerstvolgende procedurevergadering na de technische briefing wordt besloten of behandeling van de kabinetsappreciatie zal plaatsvinden in een afzonderlijk algemeen overleg of in een verzamel-algemeen overleg.

Eerste voortgangsrapportage Spanje

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 november 2012 Eerste voortgangsrapportage Spanje - 21501-07-970

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Blauwdruk voor een hechte EMU - COM (2012) 777 - (Engelse versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 november 2012 EU-voorstel: Blauwdruk voor een hechte EMU - COM (2012) 777 - (Engelse versie) - 2012Z20759

Besluit: Ter informatie.
Noot: De wijze van behandeling van dit EU-voorstel wordt besproken in de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken.

Verslag Begrotingsraden 9 en 13 november 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 november 2012 Verslag Begrotingsraden 9 en 13 november 2012 - 21501-03-64

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorlopige akkoord dat de Eurogroep op 26 november bereikte over de voortgang van het leningenprogramma aan Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 november 2012 Voorlopige akkoord dat de Eurogroep op 26 november bereikte over de voortgang van het leningenprogramma aan Griekenland - 21501-07-972

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg leningenprogramma Griekenland d.d. 4 december 2012.

Opheffen vertrouwelijkheid stukken bij de Kamerbrief vijfde voortgangsrapportage Portugal

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 november 2012

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en de Ecofin Raad van 3 en 4 december 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 november 2012 Aanbieding van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en de Ecofin Raad van 3 en 4 december 2012 te Brussel - 21501-07-968

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de Ecofin Raad van 13 november te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 november 2012 Verslag van de Ecofin Raad van 13 november te Brussel - 21501-07-966

Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad.

Aanbieding van het verslag van de Eurogroep van 20 november jl

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 november 2012 Aanbieding van het verslag van de Eurogroep van 20 november jl - 21501-07-967

Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad.

Extra ingelaste Eurogroep Griekenland 20 november 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 november 2012 Extra ingelaste Eurogroep Griekenland 20 november 2012 - 21501-07-960

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep (Griekenland) d.d. 19 november 2012.

Toezeggingen wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 november 2012 Toezeggingen wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning - 33405-25

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel d.d. 20 november 2012.

De brief van de staatssecretaris van Financiën inzake belastingafdracht door de NS

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 november 2012 Vennootschapbelasting door staatsdeelnemingen - 28165-137

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011.
Noot: D.m.v. een emailprocedure op vrijdag 30 november 2012 is besloten deze brief van de agenda van het geplande AO op donderdag 6 december af te halen en in deze procedurevergadering te besluiten over de verdere wijze van behandeling.

Reactie op de brief van de vaste commissie voor Financiën inzake het besluit aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting als massaal bezwaar

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 november 2012 Reactie op de brief van de vaste commissie voor Financiën inzake het besluit aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting als massaal bezwaar - 33457-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Oordeel over de amendementen en moties tav het Belastingplan 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 19 november 2012 Oordeel over de amendementen en moties tav het Belastingplan 2013 - 33402-45

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het Belastingplanpakket d.d. 20 november 2012.

Interimrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen “Naar een activerender belastingstelsel”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 oktober 2012 Aanbieding Interimrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen “Naar een activerender belastingstelsel” - 33447-1

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het definitieve rapport van de commissie Van Dijkhuizen.
Noot: In de procedurevergadering van 24 oktober 2012 is besloten na het gesprek met de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (commissie Van Dijkhuizen) deze brief van de staatssecretaris t.g.v. het interimrapport opnieuw te agenderen voor een procedurevergadering. Het gesprek met de Commissie Van Dijkhuizen heeft plaatsgevonden op donderdag 29 november 2012.

Najaarsnota 2012 c.a.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-IXB

Besluit: Het behandelschema is al eerder vastgesteld (zie de noot hierboven).

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-IXA

Besluit: Het behandelschema is al eerder vastgesteld (zie de noot hierboven).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 november 2012 Najaarsnota 2012 - 33480-1

Besluit: Het behandelschema is al eerder vastgesteld (zie de noot).
Noot: • Behandelschema Najaarsnota 2012 c.a. • Op grond van de Comptabiliteitswet dienen op 1 december aanstaande de Najaarsnota 2012 en de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen bij de Tweede Kamer te worden ingediend. • De inbrengdatum voor feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 6 december 2012 om 14.00 uur. Beantwoording van de vragen dient plaats te vinden uiterlijk donderdag 13 december 2012 voor 14.00 uur. • De plenaire behandeling is voorzien in de daaropvolgende vergaderweek (dinsdag 18 december – donderdag 20 december 2012). • Een notitie van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) wordt op 5 december 2012 in de loop van de ochtend aan de leden toegestuurd.

Reactie op de motie Leegte (29023, nr. 125) over inzicht in alle mogelijke financiële risico’s voor de Nederlandse belastingbetaler als gevolg van de Duitse investering door TenneT

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 november 2012 Reactie op de motie Leegte (29023, nr. 125) over inzicht in alle mogelijke financiële risico’s voor de Nederlandse belastingbetaler als gevolg van de Duitse investering door TenneT - 28165-135

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Staatsdeelnemingen.

Reactie op het KPMG-rapport “Stapeling Regelgeving”

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 november 2012 Reactie op het KPMG-rapport “Stapeling Regelgeving” - 33227-6

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Oprichting Stichting Depositogarantiefonds d.d. 28 november 2012.
Besluit: Agenderen voor het in agendapunt 14 bedoelde algemeen overleg met de ministers van Financiën en van Economische Zaken.

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 november 2012 Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011 - 28165-136

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011.

Voortgang van de invoering van de eed of belofte voor de financiële sector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 november 2012 Voortgang van de invoering van de eed of belofte voor de financiële sector - 33236-13

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: De minister meldt in deze brief o.a. dat hij verwacht de Kamer in het voorjaar van 2013 nader te kunnen informeren over zijn beleidsvoornemens ten aanzien van het totaalpakket aan maatregelen rond de eed of belofte. Dit pakket zal worden gerealiseerd via een wetswijziging.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de analyse DNB over effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken (Kamerstuk 33121, nr. 33)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 oktober 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake bevindingen DNB over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening - 33121-35

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de ministers van Financiën en van Economische Zaken.
Noot: • Het algemeen overleg wordt gepland na het rondetafelgesprek kredietmarkt (zie ook agendapunt 38). • Voor het algemeen overleg worden tevens geagendeerd de, nog te ontvangen, toegezegde brieven:

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 juni 2012 Bevindingen DNB over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening - 33121-32

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de ministers van Financiën en van Economische Zaken.
Noot: • Het algemeen overleg wordt gepland na het rondetafelgesprek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 2 juli 2012 Analyse DNB over effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken - 33121-33

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de ministers van Financiën en van Economische Zaken.
Noot: • Het algemeen overleg wordt gepland na het rondetafelgesprek kredietmarkt (zie ook agendapunt 38). • Voor het algemeen overleg worden tevens geagendeerd de, nog te ontvangen, toegezegde brieven:

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 november 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de analyse van de Nederlandsche Bank (DNB) over effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken - 33121-36

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de ministers van Financiën en van Economische Zaken.
Noot: • Het algemeen overleg wordt gepland na het rondetafelgesprek kredietmarkt (zie ook agendapunt 38). • Voor het algemeen overleg worden tevens geagendeerd de, nog te ontvangen, toegezegde brieven:

Akkoord met de Europese Commissie en ING over het terugbetalen van staatssteun

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 november 2012 Akkoord met de Europese Commissie en ING over het terugbetalen van staatssteun - 31371-372

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op brief Algemene Rekenkamer inzake het ontbreken van de verplichting tot schatkistbankieren door de Stichting Depositogarantiefonds

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 november 2012 Reactie op brief Algemene Rekenkamer inzake het ontbreken van de verplichting tot schatkistbankieren door de Stichting Depositogarantiefonds - 33227-5

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Oprichting Stichting Depositogarantiefonds d.d. 28 november 2012.

Derivatenposities van publieke en semi-publieke instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 november 2012 Derivatenposities van publieke en semi-publieke instellingen - 33489-1

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over het bericht ‘Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten’.

Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 november 2012 Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) - 2012Z19718

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nadere informatie inzake wetsvoorstel Wet uitstel van betaling exitheffingen (33262)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 30 november 2012 Nadere informatie inzake wetsvoorstel Wet uitstel van betaling exitheffingen (33262) - 33262-10

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvooorstel.

Verdrag ten behoeve van Aruba, en de Britse Maagdeneilanden inzake de

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 november 2012 Verdrag ten behoeve van Aruba, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - 33492-(R1997)

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Verdrag ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd (termijn: 28 december 2012). • De goedkeuring wordt voor Aruba gevraagd.

Verdrag ten behoeve van Aruba, en Grenada inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 november 2012 Verdrag ten behoeve van Aruba, en Grenada inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken - 33491-(R1996)

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Verdrag ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd (termijn: 28 december 2012). • De goedkeuring wordt voor Aruba gevraagd.

Overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 5 augustus 2009 Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop - 32025

Besluit: In bovenvermelde brief kondigt de minister-president aan dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken.

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 27 november 2012 Overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures - 33410-68

Besluit: Ter informatie.
Noot: In deze brief kondigt de minister-president aan dat het wetsvoorstel Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop (32025; zie hieronder) wordt ingetrokken.

Nota van wijziging wetsvoorstel Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 23 november 2012 Nota van wijziging - 33262-6

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Vierde nota van wijziging wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 november 2012 Vierde nota van wijziging - 33405-26

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 september 2012 Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) - 33416

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op donderdag 31 januari 2013 te 14.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 10 oktober 2012 is besloten over de verdere wijze van behandeling van het wetsvoorstel te besluiten in de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek. Het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 21 november 2012.