Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 november 2012

Gepubliceerd: 8 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A02697
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d5c4ee8d-6077-4e0d-8ada-c5b20c7b59e1&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%207%20november%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 33405, 31066, 33457, 31066, 33287, 33006, 33003, 33006, 33402, 32545, 32013, 26234, 33405, 33407, 33406, 33405, 33405, 33404, 33403, 33403, 33402

Inhoud


Algemeen overleg Griekenland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV) - 8 november 2012 Algemeen overleg Griekenland - 2012Z18950

Besluit: Voorbereiding treffen om volgende week een algemeen overleg (AO) over steun aan Griekenland te voeren, gezien de mogelijkheid dat dan het rapport van de trojka en de kabinetsbrief terzake beschikbaar is. De griffie verzoeken om in dat geval rekening te houden met een VAO met stemmingen.

Termijn indiening Startnota

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 8 november 2012 Termijn indiening startnota - 2012Z18949

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om de Kamer te informeren over de termijn waarop de Startnota naar de Kamer wordt gestuurd.

Algemeen overleg Bankenunie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 8 november 2012 Algemeen overleg Bankenunie - 2012Z18948

Besluit: Verzoek om een algemeen overleg inzake de Bankenunie aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • De commissie geeft er de voorkeur aan het algemeen overleg te agenderen nadat het rondetafelgesprek EMU (voortouw commissie EU-Zaken) heeft plaatsgevonden. • Op dit moment is de datum van het rondetafelgesprek nog niet vastgesteld.

Berichtgeving SNS Reaal; oprichting bad bank

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 8 november 2012 Staatssteun SNS en oprichting bad bank - 2012Z18947

Besluit: De minister van Financiën verzoeken de Kamer op korte termijn schriftelijk te informeren over de recente berichtgeving in de media over mogelijke staatssteun aan SNS Reaal. De minister verzoeken hierbij tevens in te gaan op het in de berichtgeving genoemde idee tot oprichting van een zgn. "bad bank".

Uitkomst inventarisatie personen en/of organisaties rondetafelgesprek kredietmarkt

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 5 november 2012 Voorstel vraagstellingen rondetafelgesprek kredietverlening - 2012Z18795

Besluit: Met de door de heer Duisenberg (VVD) gesuggereerde blokindeling resp. vraagstelling voor het rondetafelgesprek Kredietmarkt wordt ingestemd (zie de noot).
Noot: Blokindeling resp. vraagstelling rondetafelgesprek Kredietmarkt (voorlopige datum woensdag 12 december 2012) 1. Werking van de Nederlandse kredietmarkt (macro niveau) a. Wat is de samenstelling van vraag en aanbod van kredieten in de Nederlandse markt (€, wie)? b. Wat zijn de ontwikkelingen uit het verleden en welke verwachtingen zijn er voor de komende jaren (€, prijzen, marges, spelers)? c. Zijn er knelpunten in de kredietmarkt en zo ja, in welke omvang, waar en waardoor worden deze veroorzaakt? d. Welke oplossingen zijn er om deze knelpunten te adresseren, wat is de rol daarin van de verschillende spelers? 2. Hypotheken a. Wat is de samenstelling van vraag en aanbod van hypotheken in de Nederlandse markt (€, wie)? b. Wat zijn de ontwikkelingen uit het verleden en welke verwachtingen zijn er voor de komende jaren? c. Zijn er knelpunten in de kredietmarkt en zo ja, in welke omvang, waar en waardoor worden deze veroorzaakt (bijvoorbeeld wetgevende en toezichthoudende omgeving, funding gap, terugkerende discussies over te hoge hypotheekrentes, risico en stabiliteit versus kredietvoorziening, Europese regelgeving zoals prijsleiderschap, Loan-to-Income/Loan-to-Value vereisten, etc.)? d. Welke oplossingen zijn er om deze knelpunten te adresseren, wat is de rol daarin van de verschillende spelers (bijvoorbeeld huidige spelers, maar ook eventuele nieuwe mogelijkheden voor pensioenfondsen, verzekeraars, covered bonds, securitisatie, etc.)? 3. MKB-kredieten a. Wat is de samenstelling van vraag en aanbod van kredieten in de Nederlandse

Reactie op verzoek van het lid Tony van Dijck over het leningenprogramma voor Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2012 Reactie op verzoek van het lid Tony van Dijck over het leningenprogramma voor Griekenland - 21501-07-955

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad en Begrotingsraad d.d. 7 november 2012.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 12 en 13 november 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2012 Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 12 en 13 november 2012 te Brussel - 21501-07-956

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad en Begrotingsraad d.d. 7 november 2012.

Geannoteerde agenda Begrotingsraad 9 november 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2012 Geannoteerde agenda Begrotingsraad 9 november 2012 - 21501-03-63

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad en Begrotingsraad d.d. 7 november 2012.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over alternatieven op de financiële transactie belasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 oktober 2012 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over alternatieven op de financiële transactie belasting - 2012Z18269

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het onderwerp financiële transactiebelasting (FTT). De minister van Financiën verzoeken de Kamer te informeren wanneer hij zijn eerstvolgende brief over dit onderwerp aan de Kamer zal toesturen.
Noot: De in bovengenoemde brief van de staatssecretaris aangekondigde analyse van de uitwerking en de economische consequenties van een versterkte samenwerking van de FTT in andere lidstaten wordt t.z.t. (ook) aan de Tweede Kamer toegestuurd. Dit is door de minister van Financiën aan de commissie Financiën toegezegd tijdens het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad en Begrotingsraad van 7 november 2012. Tevens is door de minister in het overleg toegezegd dat de Kamer door hem op de hoogte wordt gehouden over het verdere proces en de inhoud van dit dossier, o.a. door uitgebreide informatie in de geannoteerde agenda's voor de Europese Raden. In het voorjaar van 2013 stuurt de minister een uitgebreide reactie op het nieuwe voorstel van de Europese Commissie aan de Tweede Kamer.

Reactie op verzoek Madlener inzake mogelijke additionele middelen voor EU-begroting 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 oktober 2012 Reactie op verzoek Madlener inzake mogelijke additionele middelen voor EU-begroting 2012 - 21501-03-62

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad en Begrotingsraad d.d. 7 november 2012.

Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst Financiën

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 1 november 2012 Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst Financiën - 2012Z18615

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 23 oktober 2012 EU-voorstel: Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie (Engelstalige versie) - 2012Z17864

Besluit: U wordt verzocht om de prioriteiten van uw fractie uiterlijk 14 november 2012 te 17.00 uur uit de lijst (zie onderstaande stafnotitie) te selecteren met daarbij een indeling naar categorie (prioritair, subsidiariteitstoets, behandelvoorbehoud) en te zenden aan cie.fin@tweedekamer.nl.

Besluitvorming Europees toezichtmechanisme voor banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 1 november 2012 Besluitvorming Europees toezichtmechanisme voor banken - 21501-07-953

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad en Begrotingsraad d.d. 7 november 2012.

Verslag van de Ecofin Raad van 9 oktober 2012 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 oktober 2012 Verslag van de Ecofin Raad van 9 oktober 2012 te Luxemburg - 21501-07-952

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad en Begrotingsraad d.d. 7 november 2012.

Antwoord van het CPB inzake aanvullende vragen over de CPB-notitie “Second opinion rapport Nederland en de euro van Lombard Street Research”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 oktober 2012 Antwoord van het CPB inzake aanvullende vragen over de CPB-notitie “Second opinion rapport Nederland en de euro van Lombard Street Research” - 33400-IX-

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van het lid Omtzigt over het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning en de vraag inzake de restschuld

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 oktober 2012 Verzoek van het lid Omtzigt over het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning en de vraag inzake de restschuld - 33405-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning.
Gerelateerde kamerstukken: 33405-9

Reactie op verzoek Omtzigt m.b.t. de afhandeling kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 oktober 2012 Reactie n.a.v. het verzoek Omtzigt m.b.t. de afhandeling van de definitieve toekenning kinderopvangtoeslag - 31066-147

Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende - nog te plannen - algemeen overleg Belastingdienst.

Besluit aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting als massaal bezwaar

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 oktober 2012 Besluit aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting als massaal bezwaar - 33457-1

Besluit: De commissie kan zich in beginsel verenigen met de aanwijzing maar verzoekt de staatssecretaris van Financiën om de Kamer nog wel te informeren over de gekozen datum en tevens toe te lichten of terugwerkende kracht met nog één maand mogelijk is.
Noot: • De aanwijzing als massaal bezwaar treedt in werking vier weken na toezending van het besluit aan de Kamer (termijn: 23 november 2012). • De Kamer kan binnen die termijn van vier weken besluiten dat zij zich niet met deze aanwijzing kan verenigen. • Indien de Kamer zich niet kan verenigen met het besluit, vervalt de aanwijzing.

Reactie op deze brief van de Nationale ombudsman inzake de verrekening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 oktober 2012 Reactie op deze brief van de Nationale ombudsman inzake de verrekening van toeslagen door de Belastingdienst/Toeslagen - 31066-148

Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende - nog te plannen - algemeen overleg Belastingdienst.

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 12 oktober 2012 Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente - 33287-24

Besluit: Het Uitvoeringsbesluit kan worden betrokken bij het wetgevingsoverleg Belastingplanpakket 2013, gepland op vrijdag 9 november 2012. Verzocht wordt het ontwerp nog niet voor advies aan de Raad van State te sturen. Uiterlijk bij de plenaire behandeling van het Belastingplanpakket 2013 geeft de commissie dan wel de Kamer uitsluitsel over de verdere wijze van behandeling van het Uitvoeringsbesluit.
Noot: • In de procedurevergadering van 24 oktober 2012 is besloten het uitvoeringsbesluit desgewenst te betrekken bij de verdere behandeling van het Belastingplan 2013 c.a. Tevens is besloten het uitvoeringsbesluit opnieuw te agenderen voor deze procedurevergadering vanuit de verwachting dat dan de wetgevingsoverleggen over het belastingplanpakket 2013 zouden hebben plaatsgevonden. Inmiddels is er een wetgevingsoverleg gepland op vrijdag 9 november 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 33287-24

Verslag van een schriftelijk overleg over uitvoeringsregeling Geefwet alsmede over de uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Van Vliet over een anbi-register (Kamerstuk 33003, nr. 84)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 4 juli 2012 De uitvoeringsregeling Geefwet: publicatie van de uitvoeringsregeling in de Staatscourant in relatie tot de behandeling in de commissie van de antwoorden op gestelde vragen over de uitvoeringsregeling - 33006-19

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33006-19

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 4 juli 2012 Uitvoering motie Omtzigt en Van Vliet over anbi-register (Kamerstuk 33003, nr. 52) - 33003-84

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33003-84

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 oktober 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de uitvoeringsregeling Geefwet alsmede over de uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Van Vliet over een anbi-register (Kamerstuk 33003, nr. 84) - 33006-20

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33006-20

Evaluatie werkkostenregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 oktober 2012 Evaluatie werkkostenregeling - 33402-9

Besluit: Agenderen voor een (verzamel-)algemeen overleg Diverse fiscale onderwerpen.
Gerelateerde kamerstukken: 33402-9

Oprichting financieel stabiliteitscomité

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 november 2012 Oprichting financieel stabiliteitscomité - 32545-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de parlementaire enquete onderzoek financieel stelsel.

Instelling van de Commissie Structuur Nederlandse banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 1 november 2012 Instelling van de Commissie Structuur Nederlandse banken - 32013-26

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de parlementaire enquete onderzoek financieel stelsel.

Reactie op het Global Financial Stability Report (najaar 2012) van het IMF

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 1 november 2012 Reactie op het Global Financial Stability Report (najaar 2012) van het IMF - 26234-128

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de parlementaire enquete onderzoek financieel stelsel.
Besluit: Gezien de druk op de plenaire agenda, stemt de commissie ermee in dat de plenaire behandeling van het enquêterapport wordt uitgesteld tot na het kerstreces.
Noot: De plenaire behandeling van het enquêterapport staat op dit moment op het schema in vergaderweek 47 (20, 21, 22 november). In verband met de zeer drukke plenaire agenda is door de griffie verzocht na te gaan of er bezwaar tegen bestaat om de plenaire behandeling na de begrotingsbehandeling te doen plaatsvinden.

Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 1 november 2012 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen - 33462

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 20 december 2012 te 14.00 uur.

Schriftelijke reactie op vragen in verband met goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse Administratieve bijstand in belastingzaken (33174)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 oktober 2012 Schriftelijke reactie op vragen van de leden Omtzigt en Bashir, gesteld tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel inzake goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse Administratieve bijstand in belastingzaken - 33174-(R1974)-12

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer voor de stemmingen op dinsdag 13 november 2012 te informeren over de vraag of het contact met de regeringen van Zwitserland en Curacao reeds heeft plaatsgevonden, met het oog op de aanhangige motie Omtzigt/Van Vliet (33174-(R1974), nr. 13).

Belastingplan 2013 c.a.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 6 november 2012 Gevolgen van de nieuwe portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen in relatie tot het Wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en wetsvoorstel Wet verhuurderheffing - 33405-10

Besluit: Om agendaproblemen te voorkomen (ook bij de Eerste Kamer), wordt besloten het wetgevingsoverleg doorgang te laten vinden op vrijdag 9 november 2012, ondanks het feit dat het debat over de regeringsverklaring later zal plaatsvinden. Tevens wordt besloten de griffie te verzoeken de plenaire behandeling te plannen op donderdag 15 november 2012 en de stemmingen op dinsdag 20 november 2012.
Besluit: De brief inzake de portefeuilleverdeling is toegevoegd aan de agenda van de procedurevergadering. Mede naar aanleiding van die brief is het volgende besloten over het op vrijdag 9 november 2012 geplande wetgevingsoverleg inzake het Belastingplanpakket 2013.
Besluit: Onderstaande blokindeling hanteren bij het wetgevingsoverleg. Blok 1 (met staatssecretaris Weekers) Belastingplanpakket 2013 algemeen + de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 (33402), Overige fiscale maatregelen 2013 (33403), Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer (33404) en Wet elektronische registratie notariële akten (33406). Gebruikelijke wijze van behandeling: eerste termijn commissie, eerste termijn regering, tweede termijn commissie, tweede termijn regering. Blok 2 (met minister Blok en staatssecretaris Weekers) De wetsvoorstellen Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33405) en de Wet verhuurderheffing (33407). Gebruikelijke wijze van behandeling: eerste termijn commissie, eerste termijn regering, tweede termijn commissie, tweede termijn regering.
Besluit: Besloten wordt de mogelijkheid om moties tijdens het wetgevingsoverleg in te dienen, open te houden.
Besluit: De eerder vastgestelde indicatieve spreektijd per fractie opnieuw bevestigen. Spreektijden voor het gehele wetgevingsoverleg (beide blokken en telkens eerste en tweede termijn gezamenlijk): VVD - 45 PvdA - 40 PVV - 30 SP - 30 CDA - 25 D66 - 25 ChristenUnie - 18 GroenLinks - 18 SGP - 15 PvdD - 15 50PLUS - 15 N.B. Ik maak u er op attent dat het restaurant op vrijdag vanaf 17.00 uur gesloten is.
Gerelateerde kamerstukken: 33405-10

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33407-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33407-6

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33406-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33406-6

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 oktober 2012 Nota van wijziging - 33405-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33405-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33405-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33405-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33404-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33404-6

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 oktober 2012 Nota van wijziging - 33403-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33403-9

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33403-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33403-8

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 oktober

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33402-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33402-7