Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 oktober 2012

Gepubliceerd: 12 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A02694
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=657adc4d-5cd6-4723-aba5-888481f73404&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2010%20oktober%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33285, 21501, 33299, 33299, 31880, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 22112, 21501, 26485, 26234, 33235, 33400, 33400, 33236, 25087

Inhoud


Verzoek om een reactie op het DNB-rapport Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS najaar 2012)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 11 oktober 2012 Verzoek om een reactie op het DNB-rapport Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS najaar 2012) - 2012Z17222

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een reactie te geven op het rapport.

KPMG-Rapport Stapeling Regelgeving uitgevoerd in opdracht van VNO-NCW

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Koolmees (D66) - 10 oktober 2012

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om de Kamer uiterlijk op 18 oktober 2012 een reactie op het rapport te sturen. Deze reactie wordt geagendeerd voor het algemeen overleg Oprichting Stichting Depositogarantiefonds dat is gepland op 24 oktober 2012.

Dertigledendebatten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. Neppérus (VVD) - 10 oktober 2012 Dertigledendebatten - 2012Z17174

Besluit: Oproep aan de aanvragers van debatten om de lijst met dertigledendebatten te bekijken en, waar mogelijk, debatten van de lijst af te voeren.
Noot: De leden worden per e-mail geinformeerd over de Financiëndebatten die staan vermeld op de langtermijnagenda van de griffie.

Gesprek met de president van de Nederlandsche Bank (DNB) over monetair beleid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 6 oktober 2012 Hoorzitting president van de Nederlandsche Bank (DNB) - 2012Z16894

Besluit: Openbaar gesprek voeren met de president van de Nederlandsche Bank (DNB) over monetair beleid.
Noot: • Bij het gesprek kunnen aan de orde komen het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) van staatsobligaties, de nadere voorwaarden die de ECB stelt en de relatie tot het mandaat van de centrale bank, alsmede institutionele wijzigingen die de Economische en Monetaire Unie raken. • De Dienst Verslag en Redactie wordt verzocht een verslag van het gesprek te maken. • De minister van Financiën wordt over het besluit van de commissie tot het voeren van een openbaar gesprek geïnformeerd.

Lijst van controversiële onderwerpen (onderdeel Financiën)

Zaak: Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet - 27 juni 2012 Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 juni 2012 - 33285-13

Besluit: Er wordt bevestigd dat op het terrein van Financiën geen onderwerpen/zaken controversieel worden verklaard.
Noot: Op de lijst staan de onderwerpen/zaken vermeld die door de (vorige) Kamer controversieel zijn verklaard (stand 26 juni 2012). De lijst bevat geen onderwerpen/zaken op het terrein van Financiën. Nu na de verkiezingen de samenstelling van de Kamer is gewijzigd, is aan de leden van de commissie Financiën verzocht aan te geven of zij onderwerpen/zaken op het terrein van Financiën controversieel wensen te verklaren.

Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl en webdossier EU-governance

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 2 oktober 2012 Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl en webdossier EU-governance - 21501-07-949

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport Algemene Rekenkamer Risico's voor de overheidsfinanciën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Risico's voor de overheidsfinanciën" - 33299-4

Besluit: Desgewenst betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer "Risico's voor de overheidsfinanciën" (Kamerstuk 33299, nr. 2) - 33299-5

Besluit: Desgewenst betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 21 juni 2012 Risico's voor de overheidsfinanciën - 33299

Besluit: Desgewenst betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Rekenkamerrapport "Intracommunautaire btw-fraude; Terugblik"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 21 september 2012 Aanbieding van het rapport "Intracommunautaire btw-fraude; Terugblik" - 31880-6

Besluit: Agenderen voor een komend (verzamel-)algemeen overleg Diverse fiscale onderwerpen.

Brief aan alle voorzitters van de vaste kamercommissies inzake interparlementaire bijeenkomsten in de Europese Unie in het najaar van 2012

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 20 september 2012 Brief aan alle voorzitters van de vaste kamercommissies inzake interparlementaire bijeenkomsten in de Europese Unie in het najaar van 2012 - 2012Z16038

Besluit: Ter informatie.
Noot: Deze brief zet de EU-werkwijze bij deelname aan interparlementaire bijeenkomsten uiteen en geeft een overzicht van de geplande bijeenkomsten tijdens het Cypriotische voorzitterschap (juli-december 2012).

Uitnodiging House of Representatives of the Republic of Cyprus voor vergadering van voorzitters van commissies voor Financiën d.d. 25 en 26 november 2012

Zaak: Brief derden - House of Representatives of the Republic of Cyprus te Nicosia - 3 september 2012 Uitnodiging House of Representatives of the Republic of Cyprus voor vergadering van voorzitters van commissies voor Financiën d.d. 25 en 26 november 2012 - 2012Z15635

Besluit: Mevrouw Neppérus (VVD) zal namens de commissie Financiën deelnemen aan de interparlementaire bijeenkomst op Cyprus.

Vijfde voortgangsrapportage Portugal, gebaseerd op de uitkomsten van een gezamenlijke missie van het IMF, de Europese Commissie en de ECB (de Trojka)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 4 oktober 2012 Brief van de minister bij de aanbieding van vertrouwelijke stukken, als achtergrond bij de eerder aangeboden stukken inzake de vijfde voortgangsrapportge Portugal. - 21501-07-948

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 3 oktober 2012 Vijfde voortgangsrapportage Portugal, gebaseerd op de uitkomsten van een gezamenlijke missie van het IMF, de Europese Commissie en de ECB (de Trojka). - 21501-07-947

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en de Ecofin Raad van 8 en 9 oktober 2012 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 oktober 2012 Aanbieding geannoteerde agenda voor de Eurogroep en de Ecofin Raad van 8 en 9 oktober 2012 te Luxemburg - 21501-07-950

Besluit: Desgewenst betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).
Noot: Het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat was gepland op donderdag 4 oktober 2012 is geannuleerd; de agendapunten van het algemeen overleg konden desgewenst worden betrokken bij de algemene financiële beschouwingen.

Aanbieding richtsnoeren ESM n.a.v. de Eurogroep van 14 september 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 oktober 2012 Aanbieding richtsnoeren ESM n.a.v. de Eurogroep van 14 september 2012. - 21501-07-943

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • De ESM-richtsnoeren zijn ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Inaugurele vergadering van het ESM op 8 en 9 oktober

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 oktober 2012 Inaugurele vergadering van het ESM op 8 en 9 oktober - 21501-07-951

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 8 november 2012.

Verslag van de vergadering van Eurogroep en de informele Ecofin Raad van 14 en 15 september 2012 te Nicosia, Cyprus

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 1 oktober 2012 Aanbieding van het verslag van de vergadering van Eurogroep en de informele Ecofin Raad van 14 en 15 september 2012 te Nicosia, Cyprus - 21501-07-944

Besluit: Desgewenst betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).
Noot: Het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat was gepland op donderdag 4 oktober 2012 is geannuleerd; de agendapunten van het algemeen overleg konden desgewenst worden betrokken bij de algemene financiële beschouwingen.

Overleg ministers van Financiën Finland, Duitsland en Nederland op 25 september 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 1 oktober 2012 Overleg ministers van Financiën Finland, Duitsland en Nederland op 25 september 2012 - 21501-07-945

Besluit: Desgewenst betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).
Noot: Het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat was gepland op donderdag

Fiches

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 september 2012 Fiche: Wijziging verordening marktmisbruik en richtlijn strafrechtelijke sancties marktmisbruik - 22112-1478

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 8 november 2012.

Europees toezichtsmechanisme voor banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 1 oktober 2012 Reactie op verzoek appreciatie op voorstellen van de Europese Commissie inzake de oprichting van een Europees toezichtmechanisme voor banken - 21501-07-946

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 8 november 2012.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken om de Kamer uiterlijk 1 november 2012 te informeren over de vraag hoe de besluitvorming in Brussel over het Europees toezichtsmechanisme verder zal verlopen en op welke manier de Kamer hier bij betrokken wordt. Deze brief wordt geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op 8 november 2012.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 12 september 2012 EU-voorstel: Europees toezichtsmechanisme voor banken - COM(2012) 510 - 2012Z15827

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 8 november 2012.

Uitvoering van de motie Nepperus (33 121, nr. 21) m.b.t. de verdeling van heffingsrechten ter voorkoming van dubbele bankenbelastingheffing en melding van de voortgang aan de Tweede Kamer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers (VVD) -

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Het MVO beleid voor door de Nederlandse Staat verzekerde exportkredieten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 5 oktober 2012 Het MVO beleid voor door de Nederlandse Staat verzekerde exportkredieten - 26485-146

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda Jaarvergadering IMF en Wereldbank

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2012 Geannoteerde agenda Jaarvergadering IMF en Wereldbank - 26234-126

Besluit: Desgewenst betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).
Noot: Het algemeen overleg IMF dat was gepland op donderdag 4 oktober 2012 is geannuleerd; de agendapunten van het algemeen overleg konden desgewenst worden betrokken bij de algemene financiële beschouwingen.

Reactie op het amendement Huizing c.s. op wetsvoorstel ter implementatie van aifm-richtlijn (Kamerstuk 33235, 11)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 oktober 2012 Reactie op het amendement Huizing c.s. op wetsvoorstel ter implementatie van aifm-richtlijn (Kamerstuk 33235, 11) - 33235-14

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Schriftelijke antwoorden op een enkele van de vragen tijdens de algemene financiële beschouwingen (AFB)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 4 oktober 2012 Schriftelijke antwoorden op een enkele van de vragen tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen - 2012Z16738

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) en de begrotingsbehandeling Financiën voor het jaar 2013 (33400-IX).

Antwoorden Miljoenennota 2013, MEV 2013, Begroting Financiën 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 - 33400-IX-5

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) en de begrotingsbehandeling Financiën voor het jaar 2013 (33400-IX).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Macro Economische Verkenning 2013 van het Centraal Planbureau - 33400-5

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) en de begrotingsbehandeling Financiën voor het jaar 2013 (33400-IX).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Miljoenennota 2013 - 33400-4

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) en de

Vierde nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013) (33236)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 27 september 2012 Vierde nota van wijziging - 33236-12

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol ondertekend te New Delhi op 30 juli 1988; ’s-Gravenhage, 10 mei 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers (VVD) - 5 oktober 2012 Toetsingsschema’s m.b.t. belastingverdrag met Ethiopië en het wijzigingsprotocol inzake de uitwisseling van fiscale informatie m.b.t. het belastingverdrag met India - 25087-33

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg inzake Belastingverdragen in januari of februari 2013.
Noot: In de procedurevergadering van de commissie BuZa van 4 oktober 2012 is besloten over de genoemde brief van de minister van Buitenlandse Zaken met een lijst van in onderhandeling zijnde ontwerp-verdragen (23530, nr. 94) feitelijke vragen te stellen.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 september 2012 Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol ondertekend te New Delhi op 30 juli 1988; ’s-Gravenhage, 10 mei 2012 - 33413

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Aangehouden in de procedurevergadering van 26 september 2012. • In afwachting van de gevraagde brief inzake de toepassing van de standaardcriteria bij verdragsonderhandeling (zie hieronder). • Ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd. Termijn 20 oktober 2012.

Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 september 2012 Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) - 33416

Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek met de sector en de wetenschap in de maand november.
Besluit: Over de verdere wijze van behandeling van het wetsvoorstel wordt besloten in de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek.
Besluit: Het Centraal Planbureau (CPB) verzoeken om toezending van de recente CPB-notitie - Variant voor verdeling toegestane tekort tussen Rijk en lokale overheid.
Noot: In een e-mailprocedure wordt geïnventariseerd welke personen / organisaties voor het rondetafelgesprek worden uitgenodigd.
Noot: De CPB-notitie is inmiddels gepubliceerd op de website van het CPB: http://www.cpb.nl/publicatie/variant-voor-verdeling-toegestane-tekort-tussen-rijk-en-lokale-overheid.