Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 26 september 2012

Gepubliceerd: 28 september 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2012A02693
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d75b1feb-8281-406c-993e-c31adf05b714&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2026%20september%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33412, 21501, 21501, 21501, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 21501, 21109, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 31311, 33003, 31066, 33121, 33003, 33006, 31980, 32545, 28165, 32013, 21501, 31123, 27863, 32362, 29507, 26234, 33273, 33273, 33273, 33238, 33238, 33237, 33236, 33236, 33236, 33236, 33235, 33235, 33235

Inhoud


Global Financial Stability Report van het IMF

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 27 september 2012 Global Financial Stability Report van het IMF - 2012Z16306

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om uiterlijk op vrijdag 2 november zijn reactie op het rapport aan de Kamer toe te sturen. De reactie kan, samen met het rapport, desgewenst worden betrokken bij het plenaire debat over de parlementaire enquete onderzoek financieel stelsel.

Overleg van de ministers van Financiën van Finland, Duitsland en Nederland op 25 september 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV) - 27 september 2012 Verslag overleg ministers van Financiën van Finland, Duitsland en Nederland van 25 september 2012 - 2012Z16305

Besluit: De minister van Financiën verzoeken de Kamer tijdig vóór het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012 te informeren over de uitkomsten van zijn overleg over de stand van zaken in de eurozone met de ministers van Financiën van Finland en Duitsland dat heeft plaatsgevonden op 25 september 2012 in Finland.

Aanwezigheid staatssecretaris van Financiën bij het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.J. Harbers (VVD) - 27 september 2012 Aanwezigheid staatssecretaris van Financiën bij het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012. - 2012Z16304

Besluit: Besloten wordt dat de staatssecretaris van Financiën niet aanwezig hoeft te zijn bij het algemeen overleg.

Agenda week van 1 oktober 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.J. Harbers (VVD) - 27 september 2012 Agenda week van 1 oktober 2012 - 2012Z16303

Besluit: De agenda van volgende week is erg vol met de algemene financiële beschouwingen (AFB) en twee AO's. Besloten wordt beide AO's te handhaven en na te gaan of het mogelijk is het AO Eurogroep / Ecofin Raad en het AO IMF - beide gepland op donderdag 4 oktober 2012 - om te draaien.

Vooropname 2012; Schetsen van recent Rekenkameronderzoek

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 september 2012 Aanbod briefing Vooropname 2012; Schetsen van recent Rekenkameronderzoek - 33412-1

Besluit: Ter informatie.
Noot: • Vooropname 2012 is een publicatie die de Algemene Rekenkamer ter gelegenheid van de installatie van de Tweede Kamer op 20 september 2012 uitbrengt om met name de nieuwe Kamerleden te helpen om snel de nodige basiskennis te vergaren over een groot aantal beleidsterreinen. Elk onderwerp wordt in een afzonderlijke factsheet besproken.

Reactie de Nationale ombudsman m.b.t. Belastingdienst Toeslagen

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 10 september 2012 Reactie de Nationale ombudsman m.b.t. Belastingdienst Toeslagen - 2012Z15749

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om een reactie.

Uitnodiging House of Representatives of the Republic of Cyprus voor vergadering van voorzitters van commissies voor Financiën d.d. 25 en 26 november 2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 18 september 2012 EU-stafnotitie - deelname aan interparlementaire bijeenkomst Financiën op 25-26 november 2012 te Cyprus - 2012Z15941

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief derden - House of Representatives of the Republic of Cyprus te Nicosia - 3 september 2012 Uitnodiging House of Representatives of the Republic of Cyprus voor vergadering van voorzitters van commissies voor Financiën d.d. 25 en 26 november 2012 - 2012Z15635

Besluit: Besloten wordt het bestaande roulatiesysteem voort te zetten (zie de noot).
Besluit: Door middel van een e-mailprocedure wordt de interesse voor deelname geinventariseerd onder de leden van de commissies Financiën, Europese Zaken en EL&I. De uitkomst van de inventarsaitie wordt geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.
Noot: De vaste commissie voor Financiën hanteert een roulatiesysteem voor deelname aan dit type bijeenkomsten. Het roulatiesysteem houdt in dat de leden van de grote(re) fracties (VVD, PvdA, PVV, SP, CDA en D66) per toerbeurt zorgen voor een afvaardiging. Indien een aangemeld Kamerlid (op het laatste moment) verhinderd is de bijeenkomst bij te wonen, b.v. door de plenaire agenda, dan zorgt de fractie die aan de beurt is voor vervanging. Het verhinderde Kamerlid neemt hierin het voortouw en stemt e.e.a. af met de griffier van de vaste commissie voor Financiën.
Noot: In verband met de inhoud van de onderwerpen tijdens deze conferentie op 25-26 november 2012 te Cyprus, namelijk Meerjarig Financieel Kader (voortouw EU), Eengemaakte markt (voortouw EL&I) en Europees Semester (voortouw EU) is besloten om de vaste commissies voor Europese Zaken en EL&I ditmaal te betrekken bij de inventarisatie.

Verzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken, namens kabinetslid van kabinet Van Rompuy, om gesprek met vaste commissie voor Financiën over de eurocrisis en het interimpaper inzake EMU

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 27 juli 2012 Verzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken, namens kabinetslid van kabinet Van Rompuy, om gesprek met vaste commissie voor Financiën over de eurocrisis en het interimpaper inzake EMU - 2012Z14800

Besluit: De voorzitter van de vergadering attendeert de leden van de commissie nadrukkelijk op het geplande werkbezoek op maandag 8 oktober 2012 aan Brussel (zie de noot). Hij verzoekt de leden van de commissie Financiën zich ook voor dit werkbezoek aan te melden. Staande de vergadering blijkt dat enkele leden veel interesse hebben om aan het werkbezoek deel te nemen. Onmiddelijk na de vergadering wordt bij de leden van de commissie per email verder geïnventariseerd.
Noot: Voorzien programma werkbezoek aan Brussel op maandag 8 oktober 2012 (voortouw commissie EU-zaken) Zondag 7 oktober 2012 Desgewenst aanreizen op Brussel en hotelovernachting (desgewenst informeel diner). Maandag 8 oktober 2012 08.30u – 09.45u Technische briefing PVEU 10.00u – 11.00u Gesprek met de Voorzitter Europese Raad - Herman Van Rompuy – Rapport over toekomst EMU, Europese schuldencrisis 11.30u – 12.30u Gesprek met de Eurocommissaris Begrotingen - Janusz Lewandowski – Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 13.00u – 14.30u Lunch op residentie PVEU met externe tafelgenoten (mogelijk de heer Guy Verhofstadt)

Actualisatie webdossier www.rekenkamer.nl/eu-governance

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 6 juli 2012 Actualisatie webdossier www.rekenkamer.nl/eu-governance - 21501-07-930

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Werkbezoek aan de beurs

Zaak: Brief derden - Nyse Euronext te Amsterdam - 27 juni 2012 Verzoek Nyse Euronext aan vaste commissie voor Financiën om informatie m.b.t. het organiseren werkbezoek aan de beurs - 2012Z13322

Besluit: De commissie maakt graag gebruik van de uitnodiging voor een werkbezoek aan de beurs in Amsterdam.

Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 29 mei 2012 Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak - 33276

Besluit: De commissie maakt graag gebruik van het aanbod van de Algemene Rekenkamer om de eerder geannuleerde besloten technische briefing alsnog te geven. Na de briefing wordt het Rekenkamerrapport opnieuw geagendeerd voor de procedurevergadering om de verdere wijze van behandeling te bespreken.
Noot: Het rapport is aangehouden in de procedurevergadering van 3 juli 2012.

Actualisatie invulling behandelprocedures inzake EFSF/ESM-besluiten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 september 2012 Actualisatie invulling behandelprocedures inzake EFSF/ESM-besluiten - 21501-07-942

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Europees toezichtsmechanisme voor banken - COM(2012) 510

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 12 september 2012 EU-voorstel: Europees toezichtsmechanisme voor banken - COM(2012) 510 - 2012Z15827

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken om uiterlijk op maandag 1 oktober 2012 (vóór de AFB) zijn appreciatie van het EU-voorstel aan de Kamer toe te sturen.
Besluit: Opnieuw agenderen voor de volgende procedurevergadering Financiën (gepland op 10 oktober 2012).
Noot: Op 12 september 2012 is aan u over de voorstellen een EU-signalering toegestuurd.

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en de informele Ecofin Raad van 14 en 15 september 2012 te Nicosia, Cyprus

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 september 2012 Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en de informele Ecofin Raad van 14 en 15 september 2012 te Nicosia, Cyprus - 21501-07-941

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het verslag van deze vergaderingen wordt geagendeerd voor het eerstvolgende algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad.

Fiches

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 10 september 2012 Fiche inzake Richtlijn snellereactiemechanisme tegen btw-fraude - 22112-1464

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 10 september 2012 Fiche inzake Herziening richtlijn verzekeringsbemiddeling - 22112-1463

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 10 september 2012 Fiche inzake Verordening essentiële-informatiedocumenten voor retail beleggingsproducten (PRIPs) - 22112-1462

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 10 september 2012 Fiche inzake Wijziging richtlijn betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) - 22112-1461

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 31 augustus 2012 Fiche Verordening betalingsbalansfaciliteit voor niet-eurolanden - 22112-1453

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 31 augustus 2012 Fiche Mededeling bestrijding belastingfraude en belastingontduiking - 22112-1455

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19 juli 2012 Fiche inzake richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen - 22112-1446

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012.

Zevende voortgangsrapportage hervormingsprogramma Ierland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 6 september 2012 Zevende voortgangsrapportage hervormingsprogramma Ierland n.a.v. de formele missie van de Trojka van het IMF, de Europese Commissie en de ECB naar Dublin - 21501-07-940

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

I-timer (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19 juli 2012 Stand van Zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2012 - 21109-206

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: • Op het gebied van financiën waren er per 30 juni 2012 geen implementatieachterstanden. • Sinds de vorige I-timer heeft de Europese Commissie geen nieuwe infractieprocedures gestart en zijn er twee procedures ingetrokken/geseponeerd. Het aantal lopende infractieprocedures komt daarmee op dertien.

Reactie op het verzoek van de commissie Financiën inzake opheffen vertrouwelijkheid ESM-richtlijnen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 12 juli 2012 Reactie op het verzoek van de commissie Financiën inzake opheffen vertrouwelijkheid ESM richtlijnen - 21501-07-929

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer op korte termijn te informeren over de actuele stand van zaken van de openbaarmaking van de ESM-richtlijnen. De minister wordt tevens verzocht de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang.
Noot: Tijdens het algemeen overleg op 12 juli 2012 over de uitkomsten Eurogroep van 9 juli 2012 en het Spaanse programma voor bankensteun heeft de minister van Financiën toegezegd de ESM-richtlijnen zodra ze openbaar zijn gemaakt aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Verslag van de telefonische vergadering van de Eurogroep van 20 juli 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 juli 2012 Aanbieding verslag van de telefonische vergadering van de Eurogroep van 20 juli 2012 - 21501-07-938

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep d.d. 2 augustus 2012.

Verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 10 juli 2012 te Brussel.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 12 juli 2012 Verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 10 juli 2012 te Brussel - 21501-07-933

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012.

Aanbieding vertrouwelijke richtlijnen voor de inwerkingtreding van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) en assesment aanvraag Spanje

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 juli 2012 Aanbieding vertrouwelijke richtlijnen voor de inwerkingtreding van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) en assesment aanvraag Spanje - 21501-07-926

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het document "Final Assessment of Spain's eligibility for an EFSF/ESM loan to recapitalize certain financial institutions" is als bijlage gevoegd bij de brief van de minister van 11 juli 2012 over het Spaanse programma voor bankensteun (2012Z14377) en daarmee openbaar gemaakt.

Spaanse programma voor bankensteun

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 juli 2012 Spaanse programma voor bankensteun - 21501-07-932

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg op 12 juli 2012 over de uitkomsten van de Eurogroep van 9 juli 2012 en het Spaanse programma voor bankensteun.

Verslag van de vergadering van de Eurogroep van 9 juli 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 juli 2012 Aanbieding verslag van de vergadering van de Eurogroep van 9 juli 2012 te Brussel - 21501-07-931

Besluit: Deels behandeld in het algemeen overleg op 12 juli 2012 over de uitkomsten van de Eurogroep van 9 juli 2012 en het Spaanse programma voor bankensteun.
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012.

Reactie op verzoek Pechtold inzake nadere informatie m.b.t. de uitkomsten van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone op 28 en 29 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 4 juli 2012 Reactie op verzoek Pechtold inzake nadere informatie m.b.t. de uitkomsten van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone op 28 en 29 juni 2012 - 21501-07-934

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de uitkomsten van de Europese Top d.d. 5 juli 2012.

Verslag van de vergadering van de Ecofinraad van 22 juni 2012 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 3 juli 2012 Verslag van de vergadering van de Ecofinraad van 22 juni 2012 te Luxemburg - 21501-07-927

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenair debat op 5 juli 2012 over de uitkomsten van de Europese Top.
Noot: Het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat zou plaatsvinden op 5 juli 2012 is i.v.m. samenloop met het plenair debat over de uitkomsten van de Eurotop geannuleerd. De voor het algemeen overleg geagendeerde onderwerpen konden desgewenst worden betrokken bij het plenair debat.

Vierde voortgangsrapportage Portugal

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 juli 2012 Vierde voortgangsrapportage Portugal - 21501-07-923

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenair debat op 5 juli 2012 over de uitkomsten van de Europese Top.
Noot: Het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat zou plaatsvinden op 5 juli 2012 is i.v.m. samenloop met het plenair debat over de uitkomsten van de Eurotop geannuleerd. De voor het algemeen overleg geagendeerde onderwerpen konden desgewenst worden betrokken bij het plenair debat.

Verslag van de vergadering van de Eurogroep van 21 juni 2012 te Luxemburg en de Eurogroep van 27 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 juli 2012 Correctie verslag van de Ecofin Raad van 22 juni 2012 te Luxemburg - 21501-07-928

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 juli 2012 Verslag van de vergadering van de Eurogroep van 21 juni 2012 te Luxemburg en de Eurogroep van 27 juni 2012 - 21501-07-924

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenair debat op 5 juli 2012 over de uitkomsten van de Europese Top.
Noot: Het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat zou plaatsvinden op 5 juli 2012 is i.v.m. samenloop met het plenair debat over de uitkomsten van de Eurotop geannuleerd. De voor het algemeen overleg geagendeerde onderwerpen konden desgewenst worden betrokken bij het plenair debat.

Reactie op verzoek commissie FIN inzake aanvullende vragen over de CPB-notitie "Second opinion rapport Nederland en de euro van Lombard Street Research" (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 augustus 2012 Reactie op verzoek commissie FIN inzake aanvullende vragen over de CPB-notitie "Second opinion rapport Nederland en de euro van Lombard Street Research" - 33000-IXB-29

Besluit: Bij het Centraal Planbureau (CPB) wordt nagegaan of bij hen inmiddels weer voldoende capaciteit beschikbaar is om de aanvullende vragen over de CPB-
Noot: • In de brief van de minister van 16 agustus 2012 staat vermeld dat het CPB o.a. wegens drukke werkzaamheden (Centraal Economisch Plan, Macro-Economische Verkenning, doorrekeningen Catshuispakket, Begrotingsakkoord 2013, tegenbegrotingen, doorrekening verkiezingsprogramma’s en werkzaamheden in de studiegroep begrotingsruimte) onvoldoende capaciteit beschikbaar had om aan het verzoek van de commissie te voldoen. • Zie ook agendapunt 18.

Fiscale toezeggingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 september 2012 Fiscale toezeggingen - 33400-IX-4

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de behandeling van het Belastingplan 2013 c.a.

Eenduidige definitie van zelfstandige zonder personeel (zzp’er)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 september 2012 Eenduidige definitie van zelfstandige zonder personeel (zzp’er) - 31311-91

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - halfjaarlijkse algemeen overleg Belastingdienst.

Uitwerking van de motie van de leden Groot en Omtzigt (33003, nr. 56) over visie op woningcorporaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 13 september 2012 Uitwerking van de motie van de leden Groot en Omtzigt (Kamerstuk 33 003, nr. 56) over visie op woningcorporaties en de daarbij passende fiscale behandeling - 33003-85

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013 (33404).

Verslag van een schriftelijk overleg inzake voortgang moties Omtzigt en Van Vliet met betrekking tot Duitse Rente en dwangarbeid (Kamerstuk 33000 IXB, nr. 27)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 augustus 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake voortgang moties Omtzigt en Van Vliet met betrekking tot Duitse Rente en dwangarbeid - 33000-IXB-30

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - halfjaarlijkse algemeen overleg Belastingdienst.

Fraudebestendigheid Toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 21 augustus 2012 Fraudebestendigheid Toeslagen - 31066-146

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013 (33403).

Op verzoek van de vaste cie Financiën reageert de staatssecretaris van Financiën op de brief inzake sparen op een geblokkeerde rekening t.b.v. begrafeniskosten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 24 juli 2012 Op verzoek van de vaste cie Financiën reageert de staatssecretaris van Financiën op de brief inzake sparen op een geblokkeerde rekening t.b.v. begrafeniskosten - 2012Z14700

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Afschrift antwoordbrief staatssecretaris van Financiën aan dhr. G. over de misleidingen van het nieuwe model taxatieverslag woningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 12 juli 2012 Afschrift antwoordbrief staatssecretaris van Financiën aan dhr. G. over de misleidingen van het nieuwe model taxatieverslag woningen - 2012Z14430

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding afschrift beantwoording vragen van de Eerste Kamer het toegezonden Rapport van bevindingen kansspelautomatensector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 12 juli 2012 Aanbieding afschrift beantwoording vragen van de Eerste Kamer het toegezonden Rapport van bevindingen kansspelautomatensector - 2012Z14452

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Analyse DNB over effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 2 juli 2012 Analyse DNB over effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken - 33121-33

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 10 oktober 2012 te 15.00 uur.

Hoofdlijnennotitie inzake uitwerking Begrotingsakkoord 2013 op het punt van de herziening van het fiscale regime voor kosten van woon-werkverkeer(forensentax)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 4 juli 2012

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer (33404).

(Uitvoeringsregeling) Geefwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 4 juli 2012 Uitvoering motie Omtzigt en Van Vliet over anbi-register (Kamerstuk 33003, nr. 52) - 33003-84

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 4 oktober 2012 te 14.00 uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 4 juli 2012 De uitvoeringsregeling Geefwet: publicatie van de uitvoeringsregeling in de Staatscourant in relatie tot de behandeling in de commissie van de antwoorden op gestelde vragen over de uitvoeringsregeling - 33006-19

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 4 oktober 2012 te 14.00 uur.

Kabinetsreactie parlementaire enquête financieel stelsel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 september 2012 Kabinetsreactie parlementaire enquête financieel stelsel - 31980-77

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in de tweede helft van de maand november 2012.
Noot: Het algemeen overleg over de tweede voortgangsrapportage van de 27 aanbevelingen van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (de commissie De Wit-1) dat is gepland op 25 oktober 2012 wordt geannuleerd. De voortgangsrapportage (31980, nr. 72) kan desgewenst worden betrokken bij de plenaire behandeling van de kabinetsreactie op het enquêterapport.

Overzicht van initiatieven voor wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 september 2012 Overzicht van initiatieven voor wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten - 32545-10

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de kabinetsreactie parlementaire enquête financieel stelsel (31980, nr. 77).
Noot: Zie ook agendapunt 22.

Stand van zaken verkoop aandelen Connexxion

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 september 2012 Stand van zaken verkoop aandelen Connexxion - 28165-134

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de minister en de staatssecretaris van Financiën. Voor dit algemeen overleg zal tevens worden geagendeerd de - nog te ontvangen - brief inzake de belastingafdracht door de NS. Deze brief is gevraagd bij de regeling van werkzaamheden van 20 september 2012.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om in de reeds gevraagde brief
Besluit: De minister van Financiën verzoeken om ten aanzien van de verkoop van de aandelen van Connexxion geen onomkeerbare stappen te zetten en de gedachtewisseling in het algemeen overleg af te wachten.
Noot: Zie ook de op 5 september 2012 ontvangen antwoorden van staatssecretaris Weekers (Financiën), mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën, op schiftelijke vragen van het lid Bashir (SP) over mogelijke belastingontwijking door NS (Aanhangsel Handelingen II, 2011/12, nr. 3379).

Voortgang bij de instelling van de commissie structuur van de Nederlandse banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 3 september 2012 Voortgang bij de instelling van de commissie structuur van de Nederlandse banken - 32013-25

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; de in de brief aangekondigde nadere informatie afwachten.

Kabinetsreactie op The Netherlands & The Euro van Lombard Street

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 21 augustus 2012 Kabinetsreactie op The Netherlands & The Euro van Lombard Street - 21501-20-673

Besluit: Aanhouden.
Noot: Zie ook agendapunt 34.

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 21 augustus 2012 Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2012 - 2012Z15250

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te voeren (verzamel-)algemeen overleg.

Declaratiebeleid toezichthouders

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 juli 2012 Declaratiebeleid toezichthouders - 31123-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 17 juli 2012 Aanbieding Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011 - 27863-43

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schatkistbankieren voor decentrale overheden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 13 juli 2012 Schatkistbankieren voor decentrale overheden - 32362-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Monitoring best of class flankerend beleid beleggingsverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 5 juli 2012 Monitoring best of class flankerend beleid beleggingsverzekeringen - 29507-113

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Op 1 december 2011 is tijdens een algemeen overleg gesproken over het flankerend beleid bij beleggingsverzekeringen.Eind 2012 moeten verzekeraars hun (verbeterde) flankerend beleid geheel hebben gerealiseerd. Deze brief beoogt de stand van zaken op dit moment weer te geven op basis van een tussenrapportage. Over de stand van zaken eind 2012 zal een eindrapportage worden uitgebracht. De Tweede Kamer wordt hierover begin 2013 geïnformeerd.

Stand van zaken rond de kiesgroep IMF-stoel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 5 juli 2012 Stand van zaken rond de kiesgroep IMF-stoel - 26234-125

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg IMF dat is gepland op donderdag 4 oktober 2012.

Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 september 2012 Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) - 33416

Besluit: De commissie besluit voldoende tijd uit te trekken voor een zorgvuldige behandeling van het wetsvoorstel. Over de verdere wijze van behandeling wordt besloten in de volgende procedurevergadering.

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol ondertekend te New Delhi op 30 juli 1988; ’s-Gravenhage, 10 mei 2012

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 september 2012

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de brief van de staatssecretaris van Financiën inzake de toepassing van de standaardcriteria bij verdragsonderhandelingen (zie agendapunt 5, Verdrag met Ethiopië).

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB)

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 september 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB) - 33409

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag houdende een lijst van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 10 oktober 2012 te 14.00 uur.

Belastingplan 2013 c.a.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 september 2012 Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) - 33407

Besluit: Zie het eerder vastgestelde behandelschema in bovenstaande noot.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 september 2012 Wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten) - 33406

Besluit: Zie het eerder vastgestelde behandelschema in bovenstaande noot.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 september 2012 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) - 33405

Besluit: Zie het eerder vastgestelde behandelschema in bovenstaande noot.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 september 2012 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) - 33404

Besluit: Zie het eerder vastgestelde behandelschema in bovenstaande noot.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 september 2012 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) - 33403

Besluit: Zie het eerder vastgestelde behandelschema in bovenstaande noot.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 september 2012 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) - 33402

Besluit: Zie het eerder vastgestelde behandelschema in bovenstaande noot.

Begrotingsstukken 2013 c.a.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 21 september 2012 BOR-notitie inzake de Miljoenennota 2013 - 2012Z16116

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Miljoenennota 2013, MEV 2013 en begroting Financiën en Nationale schuld voor het jaar 2013 (IX).

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 september 2012 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies - 2012Z16048

Besluit: Begrotingsbehandeling volgens het gebruikelijke model: (1) schriftelijke vragenronde (feitelijke vragen) over de Miljoenennota 2013 c.a. (2) gezamenlijke plenaire behandeling van bovenstaande stukken tijdens de algemene financiële beschouwingen (AFB); (3) verder geen inzet van andere instrumenten (zoals begrotingsonderzoek, rapporteur, begrotingsoverleg, wetgevingsoverleg, e.d.).

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 - 33400-IX

Besluit: Via een emailprocedure is op 17 september 2012 de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op maandag 24 september 2012 te 14.00 uur.
Noot: De minister van Financiën is verzocht zijn antwoorden uiterlijk op vrijdag 28 september 2012 aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 september 2012 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën - 33400

Besluit: Via een emailprocedure is op 17 september 2012 de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op maandag 24 september 2012 te 14.00 uur.

33174 Wetsvoorstel inzake Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 mei 2012 Wetsvoorstel inzake Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 augustus 2012 Nota van wijziging - 33174-(R1974)-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 augustus 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33174-(R1974)-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Vooraankondiging Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting

Zaak: Verdrag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 augustus 2012 Vooraankondiging Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting - 2012Z15293

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken - tijdig voor de volgende procedurevergadering - per fase in de onderhandelingen aan te geven of aan de standaardcriteria is voldaan, zowel wat betreft het verdrag met Ethiopië als het verdrag met India. Deze standaardcriteria zijn geformuleerd naar aanleiding van de motie Van Vliet (Kamerstukken II 2011/12, 25087, nr. 8). Voorts wordt de staatssecretaris verzocht om de Kamer in de toekomst in een eerder stadium over de stand van zaken van de onderhandelingen over een belastingverdrag te informeren.

Derde pakket wetgeving op het terrein van de financiële markten (derde FM-pakket)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 september 2012 Tweede nota van wijziging - 33273-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 augustus 2012 Nota van wijziging - 33273-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 augustus 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33273-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 september 2012 Nota van wijziging - 33238-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 augustus 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33238-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 augustus 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33237-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 september 2012 Derde nota van wijziging - 33236-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 augustus 2012 Tweede nota van wijziging - 33236-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 augustus 2012 Nota van wijziging - 33236-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 augustus 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33236-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 september 2012 Tweede nota van wijziging - 33235-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 augustus 2012 Nota van wijziging - 33235-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 augustus 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33235-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het derde FM-pakket.

Wijziging van de Wet op het BTW-compensatiefonds in verband met het ontnemen van de status van begrotingsfonds aan het BTW-compensatiefonds

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 13 augustus 2012 Wijziging van de Wet op het BTW-compensatiefonds in verband met het ontnemen van de status van begrotingsfonds aan het BTW-compensatiefonds - 33347

Besluit: Wetsvoorstel aanmelden bij de griffie als hamerstuk.