Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 juni 2012

Gepubliceerd: 21 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2012A02671
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9c4897bb-6840-48c4-998b-04e5dd46d3b0&title=Besluitenlijst%20pv%20EUZA%20dd%2021%20juni%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuringswet EU-toetredingsverdrag Kroatië

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 19 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33183-(R1975)-5

Besluit: 1. De fractie van de SP stelt voor om de ontvangen nota en het onderhavige wetsvoorstel toe te voegen aan de lijst van controversieelverklaringen. 2. Geconstateerd is dat onder de aanwezige commissieleden geen meerderheid bestaat voor dit voorstel.
Besluit: Nu de ontvangen nota en het onderhavige wetsvoorstel niet aan de lijst van controversieelverklaringen worden toegevoegd, besluit de commissie het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling en de Voorzitter te verzoeken het plenair debat en de stemmingen daarover vóór het zomerreces te plannen.
Noot: Een wetsvoorstel, nota of brief kan alleen aan de lijst van controversieelverklaringen worden toegevoegd: op voorstel van de commissie (het voorstel wordt dan als hamerstuk opgenomen in de plenaire stemmingslijst) of op voorstel van een of meer fracties (het voorstel wordt dan op verzoek van deze fractie(s) plenair in stemming gebracht).