Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 december 2012

Gepubliceerd: 20 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A02652
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b34c12d6-a2d5-45da-ab24-6281ced74727&title=Besluitenlijst%20pv%20Buza%2020%20december.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 23530, 33363, 23432, 29521, 23432

Inhoud


Wetgevingsrapport over Goedkeuring Associatieovereenkomst EU met Midden-Amerika

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.M. Wiskerke - 30 november 2012 Wetgevingsrapport over Goedkeuring Associatieovereenkomst EU met Midden-Amerika - 2012Z20812

Besluit: Desgewenst betrokken bij inbreng verslag.

BOR-notitie Nota van Wijziging op de begroting 2013 van Buitenlandse Zaken

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 11 december 2012 BOR-notitie Nota van Wijziging op de begroting 2013 van Buitenlandse Zaken - 2012Z21616

Besluit: Desgewenst betrokken bij briefing Nota van Wijziging op de begroting van Buitenlandse Zaken d.d. 13 december 2012.

BOR-notitie Begroting Buitenlandse Zaken 2013

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 5 december 2012 BOR-notitie Begroting Buitenlandse Zaken 2013 - 2012Z21182

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche inzake Mededeling visumbeleid als instrument voor economische groei in de EU

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 december 2012 Fiche inzake Mededeling visumbeleid als instrument voor economische groei in de EU - 2012Z22092

Besluit: De commissie Veiligheid en Justitie verzoeken de behandeling over te nemen en het fiche te agenderen voor het eerstkomende AO over de EU Raad Binnenlandse Zaken en Justitie.

Kabinetsreactie op het rapport van de Europese Rekenkamer over EU-steun aan Kosovo specifiek gerelateerd aan capaciteitsopbouw rule of law.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 december 2012 Kabinetsreactie op het rapport van de Europese Rekenkamer over EU-steun aan Kosovo specifiek gerelateerd aan capaciteitsopbouw rule of law. - 2012Z22105

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ d.d. 30 januari 2013.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 10 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 december 2012 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 10 december 2012 - 21501-02-1204

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg RBZ van 30 januari 2013.

Lijst van vragen en antwoorden inzake verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 december 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2012 - 23530-96

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, en de Republiek Irak

Zaak: Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 11 september 2012 Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten , enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb. 2012, 101) - 33363

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 december 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33363-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Ontbrekende beantwoording van vraag 232 (begroting Buitenlandse Zaken, 33480-V)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 december 2012 Ontbrekende beantwoording van vraag 232 bij het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 - 33400-V-91

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken.

Reactie op verzoek commissie over de dreiging van gebruik van sarin gas door het Syrische regime

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 december 2012 Reactie op verzoek commissie over de dreiging van gebruik van sarin gas door het Syrische regime - 2012Z22311

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierd project in Jordanië.. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 december 2012 Mogelijke malversaties bij een door Nederland gefinancierd project in Jordanië.. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2012Z22202

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 33480 V)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 december 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33480-V-3

Besluit: Betrekken bij plenaire afhandeling suppletoire begroting.

Reactie op verzoek commissie over de leiderschapswisseling in China

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14 december 2012 Reactie op verzoek commissie over de leiderschapswisseling in China - 33400-V-95

Besluit: Betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken 18-19 december 2012.

Reactie op verzoek commissie inzake het verzoek om medewerking aan een ambtelijke briefing over bestrijding van internationale terrorisme

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 december 2012 Reactie op verzoek commissie inzake het verzoek om medewerking aan een ambtelijke briefing over bestrijding van internationale terrorisme - 2012Z21749

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Instemmen met voorstel van minister om ook ambtenaar van NCTV aan de briefing te laten deelnemen.
Noot: De minister stemt in met het verzoek van de commissie tot medewerking aan een ambtelijke briefing over bestrijding van internationale terrorisme. De briefing wordt gegeven door de Directuer van de Directie Veiligheidsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Hoofd van de Afdeling Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid. De minister verneemt graag van de commissie of zij ermee kan instemmen dat ook een ambtenaar van de NCTV aan de briefing zal deelnemen.

Voorgenomen kabinetsbeleid t.a.v. het Midden-Oosten Vredesproces (MOVP) en de betrekkingen van Nederland met Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 december 2012 Voorgenomen kabinetsbeleid t.a.v. het Midden-Oosten Vredesproces (MOVP) en de betrekkingen van Nederland met Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) - 23432-339

Besluit: Betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken 18-19 december 2012.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de beleidsnotitie over de bescherming van de burgerbevolking in gewapende conflicten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 december 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de beleidsnotitie over de bescherming van de burgerbevolking in gewapende conflicten - 2012Z21805

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling begroting Buitenlandse Zaken 18-19 december 2012.

Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek naar de moord op de heer Willem Geertman op 3 juli 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 december 2012 Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek naar de moord op de heer Willem Geertman op 3 juli 2012. - 33400-V-48

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Verslag van een Schriftelijk Overleg over het verslag van de tweede Freedom Online conferentie, gehouden op 6 en 7 september 2012 in Nairobi (Kamerstuk 33 000 V, nr. 164)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 december 2012 Verslag van een schriftelijk over het verslag van de tweede Freedom Online conferentie, gehouden op 6 en 7 september 2012 in Nairobi (Kamerstuk 33 000 V, nr. 164) - 2012Z21681

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 16 november aangaande het artikel in Vrij Nederland over de United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10 december 2012 Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 16 november aangaande het artikel in Vrij Nederland over de United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) - 2012Z21539

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg ontwikkelingen in Sudan en Zuid Sudan d.d. 13 december 2012.

Verlenging Nederlandse bijdrage missies Atalanta en Ocean Shield

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 december 2012 Verlenging Nederlandse bijdrage missies Atalanta en Ocean Shield - 29521-198

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg piraterijbestrijding. Dit AO stond aanvankelijk gepland voor 14 februari 2013. Aangezien uit deze artikel 100 brief blijkt dat de Nederlandse bijdrage aan de operatie Atalanta (LCF) reeds begin februari wordt ingezet, wordt het AO vervroegd naar 16 januari van 19.00 tot 22.00 uur.

Nota van wijziging

Zaak: Nota van wijziging - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 december 2012 Nota van wijziging - 33400-V-15

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 17 december 2012 en begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken.
Noot: Inmiddels is een nieuwe Nota van Wijziging ontvangen.

De ontwikkelingen in de Syrië-crisis

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 december 2012 De ontwikkelingen in de Syrië-crisis - 2012Z21317

Besluit: Betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken 18-19 december 2012.

Nederlandse inzet ten aanzien van het Midden-Oosten Vredesproces in de Raad Buitenlandse Zaken van 10 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 december 2012 Nederlandse inzet ten aanzien van het Midden-Oosten Vredesproces in de Raad Buitenlandse Zaken van 10 december 2012 - 23432-338

Besluit: Betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken 18-19 december 2012.

Reactie op verzoek commissie om enkele technische briefings door ambtenaren

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 december 2012 Reactie op verzoek commissie om enkele technische briefings door ambtenaren - 2012Z21054

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek Kerk in Nood, namens aartsbisschop Mgr. Elias Chacour van de Grieks-Katholieke Kerk in Israël, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 20 maart 2013

Zaak: Brief derden - Kerk in Nood te Den Bosch - 12 december 2012 Verzoek Kerk in Nood, namens aartsbisschop Mgr. Elias Chacour van de Grieks-Katholieke Kerk in Israël, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 20 maart 2013 - 2012Z21746

Besluit: Ontvangen voor gesprek op 20 maart 2013.

Aanbod HRW voor briefing over World Report 2013

Zaak: Brief derden - Human Rights Watch (HRW) te Amsterdam - 11 december 2012 Aanbod HRW voor briefing over World Report 2013 - 2012Z21815

Besluit: Gesprek plannen na publicatie van rapport (31 januari 2013).

Verzoek EMHRN om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de situatie van Israel en Palestina

Zaak: Brief derden - Euro Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) te - 10 december 2012 Verzoek EMHRN om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de situatie van Israel en Palestina - 2012Z21574

Besluit: Ontvangst in het kader van de bijzondere procedure door het lid Bonis op 29 of 30 januari 2013.