Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 december 2012

Gepubliceerd: 7 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A02651
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=df94e467-dd49-4b24-ad81-9d1895e79f1d&title=Besluitenlijst%20pv%20Buza%206%20dec.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 30952, 30952, 30952, 30952, 30952, 28676, 28676, 21501, 23432, 32735


Verzoek om nadere informatie over berichtgeving over sarin gas in Syrië

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 6 december 2012 Verzoek om nadere informatie over berichtgeving over sarin gas in Syrië - 2012Z21242

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om in aansluiting op zijn heden ontvangen brief de Kamer nader te informeren over de dreiging van gebruik van sarin gas door het Syrische regime.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 10 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 23 november 2012 Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 10 december 2012 - 21501-02-1199

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg RBZ d.d. 29 november 2012.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 november 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 november 2012 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 november 2012 te Brussel - 21501-02-1196

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg RBZ d.d. 29 november 2012.

Wetsvoorstel ter goedkeuring van Protocol tot wijziging Overeenkomst ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van Benelux Economische Unie; Brussel, 6 juni 2012 (Trb. 2012, 108)

Zaak: Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 november 2012 Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37,

Besluit: Inbrengdatum voor verslag vaststellen op donderdag 17 januari 2013, 16.00 uur.
Noot: Ruim voor de inbrengdatum ontvangt u een door de staf van de commissie op te stellen wetgevingsrapport.

Ter kennisname toegezonden verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 november 2012 Briefwisseling verdrag tot verlenging Verdrag Somalië betreffende de steun van Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming van humanitaire hulp voor Somalië tegen piraterij - 30952-95

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 november 2012 Briefwisseling verdrag Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de gezamenlijke IAEA-JRC/EC technische bijeenkomst over "Assessment of Safety of Operating Nuclear Power Plants" te Petten - 30952-94

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 november 2012 Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uganda betreffende de status van personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden, dat aanwezig zal zijn op het grondgebied van de Republiek Uganda voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten - 30952-93

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 november 2012 Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties inzake een CTED-bijeenkomst met betrekking tot de bevriezing van fondsen en andere bezittingen van individuen of entiteiten die betrokken zijn bij terroristische activiteiten, te Amsterdam van 22 tot en met 24 oktober 2012 - 30952-92

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 november 2012 Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - 30952-91

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 november 2012 Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen met Hong Kong inzake de overlevering van voortvluchtige delinkwenten en Bangladesh inzake technische samenwerking - 23908-(R1519)-105

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-V

Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde met als inbrengdatum donderdag 6 december 2012 om 14.00 uur (conform besluit Presidium).

Aanvulling op geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, Brussel 4-5 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 november 2012 Aanvulling op geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, Brussel 4-5 december 2012 - 28676-170

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie evaluatie IOB: Tactische diplomatie voor een Strategisch Concept, de Nederlandse inzet voor het NAVO Strategisch Concept 2010

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 november 2012 Beleidsreactie evaluatie IOB: Tactische diplomatie voor een Strategisch Concept, de Nederlandse inzet voor het NAVO Strategisch Concept 2010 - 28676-169

Besluit: Agenderen voor Schriftelijk Overleg. Inbrengdatum vaststellen op donderdag 17 januari 2013 om 16.00 uur.
Noot: Het BOR zal u tijdig een notitie toezenden.

Toezegging tijdens AO RBZ 15 november inzake Iran

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 november 2012 Reactie op het verzoek inzake Iran gedaan tijdens het Algemeen Overleg Raad Buitenlandse Zaken van 15 november - 21501-02-1201

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken.

Reactie op het verzoek commissie over de situatie inzake Gaza

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 november 2012 Reactie op het verzoek commissie over de situatie inzake Gaza - 23432-337

Besluit: Behandeld bij het algemeen overleg Ontwikkelingen Gaza van 29 november 2012
Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer nog heden vóór 17.00 uur in een brief te informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de Nederlandse inzet bij de bespreking van het agendapunt Midden-Oosten Vredesbeleid in de Raad Buitenlandse Zaken van maandag a.s. en hierbij aan te geven wat de opstelling van de minister zal zijn ten aanzien van mogelijke maatregelen van de EU naar aanleiding van het recente besluit van de Israëlische regering over het bouwen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Reactie op de aanbevelingen van het rapport van het lid Voordewind “Macht van de staat naar de straat: Pakistaanse minderheden steeds verder in verdrukking”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 november 2012 Reactie op de aanbevelingen van het rapport van het lid Voordewind “Macht van de staat naar de straat: Pakistaanse minderheden steeds verder in verdrukking” - 32735-72

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken.

Onderzoek naar ontplooiing Patriot-systemen in Turkije

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 21 november 2012 Onderzoek naar ontplooiing Patriot-systemen in Turkije - 2012Z19955

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: N.a.v.: De kabinetsbrief houdende het besluit over de ontplooiing van Patriot-systemen in Turkije die de Kamer naar verwachting vrijdag 7 december 2012 zal worden toegezonden, wordt geagendeerd voor een extra procedurevergadering op dinsdag 11 december 2012 van 13.30 tot 14.00 uur.