Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 november 2012

Gepubliceerd: 22 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A02650
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3924e122-6b1e-4861-a7bb-ec6d8aa22153&title=Besluitenlijst%20p.v.%20BuZa%2022%2F11.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 23432, 28676


Gesprek met minister Buitenlandse Zaken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 22 november 2012 Gesprek met minister Buitenlandse Zaken - 2012Z20131

Besluit: Voorzitter zal wens overbrengen voor kennismakingsbijeenkomst van commissie met minister Buitenlandse Zaken.

Appreciatie leiderschapswisseling China

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 22 november 2012 Appreciatie leiderschapswisseling China - 2012Z20124

Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer in een brief een appreciatie te geven van de gevolgen van de recente leiderschapswisseling in China voor de binnen- en buitenlandse politiek van dat land.

Procedure behandeling nog te ontvangen brief over ontplooiing Patriot-systemen in Turkije

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 22 november 2012 Procedure behandeling nog te ontvangen brief over ontplooiing Patriot-systemen in Turkije - 2012Z20087

Besluit: De commissie zal zo spoedig mogelijk na ontvangst door de Kamer van de kabinetsbrief over de ontplooiing van Patriot-systemen in Turkije in een extra procedurevergadering besluiten over de wijze van behandeling van deze brief.

Verzoek algemeen overleg over Israel en de situatie in Gaza op korte termijn.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 22 november 2012 Verzoek algemeen overleg over Israel en de situatie in Gaza op korte termijn. - 2012Z20086

Besluit: De commissie besluit tot het houden van een Algemeen Overleg op donderdag 29 november a.s. (van 12.00 tot 13.30 uur) met de minister van Buitenlandse Zaken over de situatie rond Gaza en hiervoor te agenderen het deel Midden-Oosten Vredesproces (MOVP) van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 november jl. (brief minister Buitenlandse Zaken d.d. 21 november 2012) en een nog te ontvangen brief over de actuele situatie sinds het totstandkomen van de wapenstilstand.
Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer, in aansluiting op het hierover gestelde in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 november jl., in een brief te informeren over de laatste stand van zaken inzake Gaza, en hierbij een appreciatie te geven van het wapenstilstandsakkoord, de gevolgen voor de blokkade van Gaza en de militaire situatie in de Sinai en de afspraken met Egypte met betrekking tot het tegengaan van de aanvoer van wapens via tunnnels. Voorts verzoekt de commissie de minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking om in deze brief de Kamer nader te informeren over de humanitaire situatie in Gaza, de door Nederland toegezegde hulp aan Gaza en de hulpvraag vanuit UNRWA. De ministers wordt verzocht deze brief uiterlijk dinsdag 27 november om 12.00 uur aan de Kamer toe te zenden.

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Buitenlandse Zaken

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 november 2012 Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Buitenlandse Zaken - 33400-V-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg ontwikkelingssamenwrking en plenaire behandeling begroting Buitenlandse Zaken.
Besluit: De commissie gaat in op het aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een gesprek over deze brief, na ontvangst van de Nota van Wijziging op de begroting Buitenlandse Zaken.

Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.T.A. van Haaster - 20 november 2012 Memo inzake selectie Europese prioriteiten 2013 - 2012Z19793

Besluit: De commissie merkt het volgende te verwachten EU-voorstel als prioritair dossier aan: “Naar een voorstel betreffende de solidariteitsclausule”.

Verzoek om enkele technische briefings door ambtenaren

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 november 2012 Verzoek om enkele technische briefings door ambtenaren - 2012Z19715

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken alsnog in te stemmen met het eerdere verzoek van de commissie om enkele technische briefings te laten verzorgen door ambtenaren van zijn Ministerie ter voorbereiding op het debat met hem en zijn ambtsgenoot voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de begroting.

Reactie op verzoek van het lid Sjoerdsma over de statusaanvraag van de Palestijnen bij de AVVN

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 november 2012 Reactie op verzoek van het lid Sjoerdsma over de statusaanvraag van de Palestijnen bij de AVVN - 23432-336

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg RBZ d.d. 15 november 2012 (en aansluitend VAO).

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, Brussel 4-5 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 15 november 2012 Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, Brussel 4-5 december 2012 - 28676-168

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO NAVO 21 november 2012.

Geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 6-7 december 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 november 2012 Geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 6-7 december 2012 - 33400-V-12

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO OVSE 21 november 2012.

Reactie op verzoek commissie op een lijst met gruwelijke gebeurtenissen Zuid-Afrika

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 november 2012 Reactie op verzoek commissie op een lijst met gruwelijke gebeurtenissen Zuid-Afrika - 2012Z19281

Besluit: Betrekken bij behandeling begroting Buitenlandse Zaken

Aanbieding manifest SYNL en verzoek om gesprek over actuele situatie in Syrië

Zaak: Brief derden - Het Syrische Comite (SYNL) te Amsterdam - 15 november 2012 Aanbieding manifest SYNL en verzoek om gesprek over actuele situatie in Syrië - 2012Z19568

Besluit: Ontvangst in het kader van de bijzondere procedure door het lid Van Bommel.

Verzoek The Laogai Research Foundation, namens Dr. K. Weeks, om gesprek met 'Human Rights Committee of the Dutch parliament'

Zaak: Brief derden - The Laogai Research Foundation te Wennigsen - 7 november 2012 Verzoek The Laogai Research Foundation, namens Dr. K. Weeks, om gesprek met vaste commissie voor Veiligheid en Justitie - 2012Z18917

Besluit: Ontvangst in het kader van de bijzondere procedure door het lid Voordewind (in week 3-7 december).

Verzoek Agentschap NL, namens delegatie uit Maleisië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over internationaal recht in de week van 4-7 december 2012

Zaak: Brief derden - Agentschap NL te Den Haag - 20 november 2012 Verzoek Agentschap NL, namens delegatie uit Maleisië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over internationaal recht in de week van 4-7 december 2012 - 2012Z19826

Besluit: Gesprek plannen in week van 4-7 december.

Verzoek Gender Concerns International, namens delegatie Afghaanse vrouwelijke leiders, voor bijeenkomst met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Zaak: Brief derden - Gender Concerns International te Den Haag - 13 november 2012 Verzoek Gender Concerns International, namens delegatie Afghaanse vrouwelijke leiders, voor bijeenkomst met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken - 2012Z19318

Besluit: Gesprek plannen woensdag 28 november 10.00-11.00 uur. De leden Bonis, Voordewind en Ten Broeke hebben aangegeven bij dit gesprek aanwezig te zullen zijn.

ontvangst in bijzondere procedure van dr. Amichai Magen, Israëlisch topexpert op het gebied van counterterrorisme.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.H. ten Broeke (VVD) - 19 november 2012 ontvangst in bijzondere procedure van dr. Amichai Magen, Israëlisch expert op het gebied van counterterrorisme. - 2012Z19692

Besluit: Reeds geagendeerd voor ontvangst in bijzondere procedure d.d. 20 november 2012.