Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 oktober 2012

Gepubliceerd: 5 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2012A02647
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=10a90fb6-341f-4cf8-a75e-47cf08b72c34&title=Besluitenlijst%20pv%20Buza%204%20okt.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 22112, 22112, 22112, 21501, 21501, 21501, 30952, 30952, 30952, 30952, 30952, 33339, 23530, 29344, 27925, 32623, 32623, 26049, 27925, 26150, 27925, 28498, 23432, 32735, 30010, 29521, 29521, 29521, 21501, 32605, 32605, 32605, 30196, 32605, 30573, 33195, 32735, 22831, 32706

Inhoud


Verzoek tot houden hoorzitting over Landroof

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 4 oktober 2012 Verzoek tot houden hoorzitting over landroof - 2012Z16789

Besluit: Organiseren van hoorzitting over landroof, mede n.a.v. recent rapport van Oxfam Novib 'Our Land, Our Lives', vóór het Kerstreces.

Suggestie tot een scheiding in de agenda procedurevergadering tussen brieven over Buitenlandse Zaken en die over Ontwkkelingssamenwerking

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 4 oktober 2012 Suggestie tot een scheiding in de agenda procedurevergadering tussen brieven over Buitenlandse Zaken en die over Ontwikkelingssamenwerking - 2012Z16791

Besluit: Suggestie wordt besproken met de nieuwe commissievoorzitter en is mede afhankelijk van de portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen Buitenlandse Zaken van het nieuwe kabinet.

Oprichting meerpartijeninitiatief Gender

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, I.S.H. de Caluwé (VVD) - 4 oktober 2012 Oprichting meerpartijeninitiatief Gender - 2012Z16792

Besluit: Het lid De Caluwé kondigt de oprichting aan van het meerpartijeninitiatief Gender.

Meerpartijen initiatief Hiv/Aids en SRGR

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 4 oktober 2012 Meerpartijen initiatief Hiv/Aids en SRGR - 2012Z16786

Besluit: De coördinator van het meerpartijeninitiatief Hiv/Aids en SRGR, Riekje Camara, zal via een e-mail onder de leden belangstelling voor deelname aan dit initiatief inventariseren.

Verzoek om een brief te zenden aan de president van het parlement van Armenië inzake de spanningen tussen Armenië en Azerbeidjan.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 4 oktober 2012 Verzoek om een brief te zenden aan de president van het parlement van Armenië inzake de spanningen tussen Armenië en Azerbeidjan. - 2012Z16771

Besluit: Het wordt aan de individuele leden overgelaten om de brief mede te ondertekenen.

Goedkeuring nieuwe lening Griekenland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 26 september 2012 Goedkeuring nieuwe lening Griekenland - 2012Z16276

Besluit: Minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer uiterlijk dinsdag 9 oktober 2012 om 11.00 uur in een brief te informeren over het nieuws dat Griekenland door Frankrijk en Duitsland onder druk is gezet Duitse en Franse defensiecontracten niet te annuleren, als voorwaarde voor de goedkeuring van een nieuwe lening (tijdens de Europtop 2010). Tevens wordt de bewindspersonen verzocht om in de brief ook informatie te geven over de Griekse uitgaven aan Defensie in de afgelopen 10 jaar en hiervan een appreciatie te geven in het licht van de hevige financiële problemen waarin Griekenland verkeert. De brief wordt geagendeerd voor het AO RBZ van 10 oktober a.s.

Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken tot voordracht kandidaten t.b.v. verkiezingswaarnemingsmissie Georgië

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 5 september 2012 Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken tot voordracht kandidaten t.b.v. verkiezingswaarnemingsmissie Georgië - 2012Z15761

Besluit: Reeds geïnventariseerd.
Noot: Vanuit de Tweede Kamer heeft het lid Van Bommel zich aangemeld voor deelname aan de verkiezingswaarnemingsmissie.

Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken tot voordracht kandidaten t.b.v. verkiezingswaarnemingsmissie Sierra Leone

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 7 september 2012 Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken tot voordracht kandidaten t.b.v. verkiezingswaarnemingsmissie Sierra Leone - 2012Z15758

Besluit: Reeds geïnventariseerd.
Noot: Vanuit de Tweede Kamer hebben zich geen leden aangemeld.

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken OS d.d. 15 oktober 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 september 2012 Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking d.d. 15 oktober 2012 - 21501-04-145

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg RBZ Ontwikkelingssamenwerking d.d. 4 oktober 2012.

Verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken (‘Gymnich’) van 7 en 8 september 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 september 2012 Aanbieding verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken (‘Gymnich’) van 7 en 8 september 2012 - 21501-02-1181

Besluit: Reeds geagendeerd voor Algemeen overleg d.d. 10 oktober 2012 over EU Raad Buitenlandse Zaken.

Verslag van een Schriftelijk Overleg over de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 7-8 september 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 6 september 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 7-8 september 2012 - 21501-02-1179

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 7-8 september 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 31 augustus 2012 Aanbieidng van de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 7-8 september 2012 - 21501-02-1176

Besluit: Reeds behandeld in Schriftelijk Overleg.

Fiche inzake Mededeling ontwikkelingsfinanciering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 17 september 2012 Fiche inzake Mededeling ontwikkelingsfinanciering - 22112-1465

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg RBZ Ontwikkelingssamenwerking 4 oktober 2012.

EU-voorstel: Sociale bescherming in de ontwikkelingssamenwerking van de Europese Unie COM(2012) 446

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 september 2012 EU-voorstel: Sociale bescherming in de ontwikkelingssamenwerking van de Europese Unie COM(2012) 446 - 2012Z15903

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg RBZ Ontwikkelingssamenwerking 4 oktober 2012.

Fiche 9: Mededeling Ontwikkeling EU Beleid voor het Noordpoolgebied

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 31 augustus 2012 Fiche Mededeling Ontwikkeling EU Beleid voor het Noordpoolgebied - 22112-1460

Besluit: Toevoegen aan agenda van algemeen overleg d.d. 10 oktober 2012 over RBZ.

Fiche 8: Mededeling Gezamenlijke strategie voor een partnerschap tussen de EU en het Caribisch gebied

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 31 augustus 2012 Fiche Mededeling Gezamenlijke strategie voor een partnerschap tussen de EU en het Caribisch gebied - 22112-1459

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg RBZ Ontwikkelingssamenwerking 4 oktober 2012.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 juli 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 7 augustus 2012 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 juli 2012 - 21501-02-1173

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken op 10 oktober 2012

Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 25 juni 2012 en de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 juli 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 juli 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 25 juni 2012 en de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 juli 2012 - 21501-02-1168

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 23 juli 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 16 juli 2012 Aanbieding Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 23 juli 2012 - 21501-02-1167

Besluit: Reeds behandeld in Schriftelijke Overleg.

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie; Brussel, 6 juni 2012

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 september 2012 Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie; Brussel, 6 juni 2012 - 33414

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Verdrag is ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal voorgelegd. Ter informatie: vanuit de VVD-fractie zal de wens te kennen worden gegeven om dit verdrag aan de expliciete goedkeuring van de Staten-Generaal te onderwerpen.

Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten , enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb. 2012, 101)

Zaak: Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 11 september 2012 Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten , enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb. 2012, 101) - 33363

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 25 oktober om 16.00 uur.

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 27 september 2012 Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake aanvaarding van de Maatregelen, die in 2012 op basis van artikel IX van het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148) door de jaarlijkse Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) - 23908-(R1519)-104

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 september 2012 Notawisseling verdrag Duitsland m.b.t. de aanvullende Overeenkomst bij het NAVO Status Verdrag (Trb. 1960, 37) en wijziging verdrag over grensoverschrijdende luchtverontreiniging; protocol persistente organische verontreinigende stoffen - 23908-(R1519)-103

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 september 2012 Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen o.a. inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Geneve tot stand gekomen ECE-Overeenkomst - 23908-(R1519)-102

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voornemen tot verlenging verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 september 2012 Voornemen tot verlenging verdrag Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking - 24493-R1557-51

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ter kennisname voorgelegde verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 23 augustus 2012 Briefwisseling houdende een verdrag tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Somalië betreffende de steun van Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming van humanitaire hulp voor Somalië tegen piraterij - 30952-85

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 9 augustus 2012 Notawisseling houdende een verdrag tot aanvulling van het Verdrag inzake de zetel van het Permanente Hof van Arbitrage; ’s-Gravenhage, 6 juni 2012 - 30952-84

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 augustus 2012 Briefwisseling verdrag IAEA inzake de "1st IAEA Technical Meeting on Development and Implementation of Routine Automation in Advanced NAA Laboratories", 2-6 juli 2012; Wenen 3 mei 2012 - 30952-83

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 augustus 2012 Briefwisseling verdrag IAEA inzake de gezamenlijke IAEA/EC-JRC regionale workshop over "Precursor, Transient and Root Cause Analyses" te Petten, Nederland, van 20 tot 24 augustus 2012 (Trb. 2012, 105) - 30952-82

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 augustus 2012 Briefwisseling verdrag IAEA inzake de "1st IAEA Technical Meeting on Development of an Integrated Approach to Routine Automation of Neutron Activation Analysis" in Delft, Nederland, van 27-31 augustus 2012 (Trb. 2012, 109) - 30952-81

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorlopige toepassing verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 juli 2012 Voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië; Brussel, 26 juni 2012 - 33339-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht van Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 3 juli 2012 Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2012 - 23530-94

Besluit: Feitelijke vragenronde, inbreng uiterlijk op op dinsdag 23 oktober 2012 om 16.00 uur.

Terugkeer van vreemdelingen naar Ghana

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 september 2012 Terugkeer van vreemdelingen naar Ghana - 29344-90

Besluit: Agenderen voor nog te plannen Algemeen Overleg over Migratie en Ontwikkeling

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de aanscherping van de afspraken over de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) over de financiering van crisisbeheersingsoperaties met ingang van 2013 (Kamerstuk 32503, nr. 7)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 27 september 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de aanscherping van de afspraken over de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) over de financiering van crisisbeheersingsoperaties met ingang van 2013 (Kamerstuk 32503, nr. 7) - 2012Z16379

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van het bezoek staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met Duitse minister van ontwikkelingssamenwerking Niebel aan Afghanistan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 24 september 2012 Verslag van het bezoek staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met Duitse minister van ontwikkelingssamenwerking Niebel aan Afghanistan - 27925-465

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over voortgangsrapportage politietrainingsmissie Afghanistan.
Noot: De voortgangsrapportage wordt begin oktober aan de Kamer toegezonden. N.B.: het voortouw bij het organiseren van het Algemeen Overleg over deze voortgangsrapportage ligt (conform eerdere afspraken) bij de vaste commissie voor Defensie.

Afwikkeling financieel misbruik SNV-kantoor Laos

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 21 september 2012 Afwikkeling financieel misbruik SNV-kantoor Laos - 33400-V-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag 2e Freedom Online Conferentie in Nairobi, Kenia

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 september 2012 Verslag 2e Freedom Online Conferentie in Nairobi, Kenia - 33000-V-164

Besluit: Schriftelijk Overleg, inbreng uiterlijk op donderdag 11 oktober 2012 om 16.00 uur.

Misbruik van fondsen in de onderwijssector in Kenia

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 14 september 2012 Misbruik van fondsen in de onderwijssector in Kenia - 33000-V-163

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op AIV-advies nr. 79 ‘De Arabische regio, een onzekere toekomst’

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 10 september 2012 Kabinetsreactie op AIV-advies nr. 79 ‘De Arabische regio, een onzekere toekomst’ - 32623-71

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken.

Huidige situatie en de Nederlandse inzet in Syrië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 5 september 2012 Huidige situatie en de Nederlandse inzet in Syrië - 32623-70

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Syrië woensdag 10 oktober van 15.00 tot 17.00 uur.
Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer uiterlijk dinsdag 9 oktober a.s. vóór 14.00 uur in een brief te informeren over de actuele situatie in Syrië en hierin ook een appreciatie te geven van het Nederlands standpunt t.a.v. de beschieting door Syrië van Turks grondgebied, de Turkse reactie hierop en de uitkomsten van de vergaderingen van de NAVO en de VN-Veiligheidsraad hierover. Deze brief wordt eveneens geagendeerd voor het AO Syrië van 10 oktober a.s.

Een mogelijk geval van fraude bij 1 ontwikkelingsproject in Oeganda. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 augustus 2012 Een mogelijk geval van fraude bij 1 ontwikkelingsproject in Oeganda. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2012Z15464

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie BuZa over stopzetting financiering Nederlands Instituut in Damascus en nevenvestigingen in Beiroet en Amman

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 augustus 2012 Reactie op verzoek commissie BuZa over stopzetting financiering Nederlands Instituut in Damascus en nevenvestigingen in Beiroet en Amman - 33000-V-162

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Syrië van woensdag 10 oktober 2012.

Standaardkader ontwikkelingssamenwerking 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 15 augustus 2012 Wijziging in de beleidsregels van het Standaardkader ontwikkelingssamenwerking 2012 (algemene bepalingen voor subsidiëring maatschappelijke organisaties gericht op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden) - 33000-V-161

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Van Bommel, Peters en Timmermans (RvW 19 juni) over onderzoek naar het gebruik van geweld in de periode van dekolonisatie van Indonesië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 14 augustus 2012 Reactie op verzoek Van Bommel, Peters en Timmermans (gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 juni 2012) over onderzoek naar het gebruik van geweld in de periode van dekolonisatie van Indonesië - 26049-74

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Benoeming Senior Civiele Vertegenwoordiger ISAF Afghanistan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 7 augustus 2012 Benoeming Senior Civiele Vertegenwoordiger ISAF Afghanistan - 27925-464

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU prioriteiten voor de 67e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 augustus 2012 EU prioriteiten voor de 67e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - 26150-125

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de motie Ormel (Kamerstuk 33 000 V, nr 81) over uitbreiding van het mandaat van MONUSCO

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 26 juli 2012 Uitvoering van de motie Ormel (Kamerstuk 33 000 V, nr 81) over uitbreiding van het mandaat van MONUSCO - 33000-V-160

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitkomsten van de Tokio conferentie inzake de economische groei en ontwikkeling van Afghanistan en de Nederlandse beoordeling daarvan en uitvoering van de toezegging gedaan tijdens het AO van 27 juni jl. over de meest recente cijfers van het re-integratieprogramma APRP

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 19 juli 2012 Uitkomsten van de Tokio conferentie inzake de economische groei en ontwikkeling van Afghanistan en de Nederlandse beoordeling daarvan en uitvoering van de toezegging gedaan tijdens het AO van 27 juni jl. over de meest recente cijfers van het re-integratieprogramma APRP - 27925-462

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over voortgangsrapportage politietrainingsmissie Afghanistan
Noot: De voortgangsrapportage wordt begin oktober aan de Kamer toegezonden.

Jaarlijkse evaluatie van het zogenoemde FOL-verdrag over de periode oktober 2009 tot en met september 2010

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 juli 2012 Jaarlijkse evaluatie van het zogenoemde FOL-verdrag over de periode oktober 2009 tot en met september 2010 - 33000-V-159

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek inzake activiteiten naar aanleiding van 10 jaar Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 16 juli 2012 Reactie op het verzoek inzake activiteiten naar aanleiding van 10 jaar Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof - 28498-25

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Naar aanleiding van: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken ook een (beperkt) aantal Kamerleden uit te nodigen voor de sessie ter herdenking van 10 jaar Statuut van Rome (Atrium en Ridderzaal Den Haag)
Besluit: Naar aanleiding van: Interesse in deelname inventariseren voor de 7e sessie van Consultative Assembly of Parliamentarians for ICC (Italiaans parlement, Rome, georganiseerd door Parliamentarian for Global Action) op 10 en 11 december 2012.

Reactie verzoek lid Driessen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 19 juni jl. over de veroordeling van de heer Muhammad Rashid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 16 juli 2012 Reactie verzoek lid Driessen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 19 juni jl. over de veroordeling van de heer Muhammad Rashid - 23432-335

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding regeringsreactie inzake het AIV Briefadvies: “De receptorbenadering, een kwestie van maatvoering”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 11 juli 2012 Aanbieding regeringsreactie inzake het AIV Briefadvies: “De receptorbenadering, een kwestie van maatvoering” - 32735-70

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg kort na het Herfstreces.

Jaarlijkse rapportage over Nederlandse gedetineerden in het buitenland (motie Pechtold 32500-V, nr 137) – peildatum 1 april 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 10 juli 2012 Jaarlijkse rapportage over Nederlandse gedetineerden in het buitenland (motie Pechtold 32500-V, nr 137) – peildatum 1 april 2012 - 30010-18

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken.

Beleidsnotitie over de bescherming van de burgerbevolking in gewapende conflicten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 10 juli 2012 Beleidsnotitie over de bescherming van de burgerbevolking in gewapende conflicten - 29521-192

Besluit: Feitelijke vragenronde, inbreng uiterlijk op donderdag 11 oktober 2012 om 16.00 uur.

Werking Toetsingskader

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 9 juli 2012 Werking Toetsingskader - 29521-191

Besluit: Feitelijke vragenronde, inbreng uiterlijk op donderdag 11 oktober 2012 om 16.00 uur.

Verlenging Nederlandse bijdrage aan rule of law missie EULEX Kosovo

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 6 juli 2012 Verlenging Nederlandse bijdrage aan rule of law missie EULEX Kosovo - 29521-190

Besluit: Feitelijke vragenronde, inbreng uiterlijk op donderdag 11 oktober 2012 om 16.00 uur.

Reactie op het verzoek van het lid Kortenoeven over het visumbeleid met betrekking tot Russische burgers, mede in het licht van de EU-Rusland Top (3-4 juni 2012, St. Petersburg)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 6 juli 2012 Reactie op het verzoek van het lid Kortenoeven over het visumbeleid met betrekking tot Russische burgers, mede in het licht van de EU-Rusland Top (3-4 juni 2012, St. Petersburg) - 21501-02-1166

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Criteria voor subsidieverlening Fonds Duurzaam Water (FDW) en Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 6 juli 2012 Criteria voor subsidieverlening Fonds Duurzaam Water (FDW) en Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) - 32605-107

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking

Scholenproject in Afghanistan en mogelijk geconstateerde onregelmatigheden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 5 juli 2012 Scholenproject in Afghanistan en mogelijk geconstateerde onregelmatigheden - 32605-106

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over voortgangsrapportage politietrainingsmissie Afghanistan.

Verslag bezoek aan Colombia: van ‘Aid naar Trade’ in de praktijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 5 juli 2012 Verslag bezoek aan Colombia: van ‘Aid naar Trade’ in de praktijk - 32605-105

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking

Het verslag van de VN Conferentie over Duurzame Ontwikkeling van 20-22 juni 2012 in Rio de Janeiro

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 5 juli 2012 Het verslag van de VN Conferentie over Duurzame Ontwikkeling van 20-22 juni 2012 in Rio de Janeiro (Rio+20) - 30196-182

Besluit: Betrekken bij behandeling begrotingen van resp. Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking en Infrastructuur&Milieu.

Uitvoering tweede fase inzake ontsluiting OS-gegevens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 4 juli 2012 Uitvoering tweede fase inzake ontsluiting OS-gegevens - 33000-V-158

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking.
Besluit: Minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken verzoeken om een technische briefing over dit onderwerp door ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Modernisering van de ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 4 juli 2012 Modernisering van de ontwikkelingssamenwerking - 32605-102

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking.

Beleidsevaluatie migratie en ontwikkeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 4 juli 2012 Beleidsevaluatie migratie en ontwikkeling - 30573-107

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Migratie en Ontwikkeling

Reactie op verzoek Voordewind over de zorgwekkende situatie van het Mor Gabriel klooster

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 4 juli 2012 Reactie op verzoek Voordewind over de zorgwekkende situatie van het Mor Gabriel klooster - 33195-11

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, waarvoor de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 3 oktober over hetzelfde onderwerp zal worden geagendeerd.

Toezegging m.b.t. de capaciteit op het gebied van gender en mensenrechten op het ministerie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 3 juli 2012 Toezegging m.b.t. de capaciteit op het gebied van gender en mensenrechten op het ministerie - 32735-69

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken.

Stand van zaken onderhandelingen tussen Sudan en Zuid-Sudan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 3 juli 2012 Stand van zaken tussen de onderhandelingen tussen Sudan en Zuid-Sudan - 22831-81

Besluit: Reeds behandeld in Algemeen Overleg d.d. 4 juli 2012
Besluit: Minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer uiterlijk donderdag 11 oktober 2012 in een brief te informeren over de actuele situatie in Zuid-Sudan en de onderhandelingen tussen Sudan en Zuid-Sudan over de uitvoering van het vredesakkoord en hierbij o.a. in te gaan op de situatie m.b.t. de drie provincies waarvoor Nederland verantwoordelijk is, en een appreciatie te geven van het op 2 oktober jl. verschenen rapport van Amnesty International over geweld door de Zuid-Sudanese politie en leger mede in het licht van de VN-missie in Zuid-Sudan waaraan ook Nederland deelneemt.

Veroordeelde Somalische piraten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 juni 2012 Veroordeelde Somalische piraten - 32706-31

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Behandeling begrotingsstukken Buitenlandse Zaken 2013

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 september 2012 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies - 2012Z16048

Besluit: - De commissie houdt een begrotingsonderzoek over opzet en kwaliteit van de begroting. - De commissie wijst het lid De Caluwé aan als rapporteur t.b.v. het begrotingsonderzoek - De commissie besluit tot het houden van een wetgevingsoverleg over het deel ontwikkelingssamenwerking van de begroting BuZa. - De commissie zal de Algemene Rekenkamer verzoeken een briefing te verzorgen waarbij de onderwerpen uit de Vooropname 2012 toegelicht worden die de commissie regarderen, gecombineerd met relevante aspecten uit het verantwoordingsonderzoek van mei 2012 en opmerkingen naar aanleiding van de begroting 2013 van het ministerie en de geplande onderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de komende periode op het terrein van de commissie.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 18 september 2012 Homogene Groep Internationale Samenwerking 2013 (HGIS-nota 2013) - 33401

Besluit: Feitelijke vragenronde, inbrengdatum op woensdag 24 oktober 2012 om 12.00 uur. De bewindspersonen verzoeken de antwoorden uiterlijk woensdag 7 november 2012 aan de Kamer toe te zenden.

Zaak: Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 - 33400-V

Besluit: Feitelijke vragenronde, inbrengdatum op woensdag 24 oktober 2012 om 12.00 uur. De bewindspersonen verzoeken de antwoorden uiterlijk woensdag 7 november 2012 aan de Kamer toe te zenden.
Noot: De plenaire begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken is voorzien voor de week van 27-28-29 november 2012.

Verzoek UNICEF Nederland, mede namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. kinderrechten d.d. 23 oktober 2012

Zaak: Brief derden - UNICEF Nederland te Voorburg - 1 oktober 2012 Verzoek UNICEF Nederland, mede namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. kinderrechten d.d. 23 oktober 2012 - 2012Z16495

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 23 oktober 2012.

Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. protest tegen proces voor de Rwandese oppositieleidster, mw. Victoire Ingabire Umuhoza

Zaak: Brief derden - F.J. Zwanenburg te - 1 oktober 2012 Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. protest tegen proces voor de Rwandese oppositieleidster, mw. Victoire Ingabire Umuhoza - 2012Z16533

Besluit: Petitieaanbieding organiseren dinsdag 9 oktober om 13.45 uur.

Verzoek Dance4life, namens de SRGR Alliantie, tot aanbieding petitie "Blije Doos SRGR"

Zaak: Brief derden - Dance4life te Amsterdam - 26 september 2012 Verzoek Dance4life, namens de SRGR Alliantie, tot aanbieding petitie "Blije Doos SRGR" - 2012Z16279

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Verzoek Consulaat Generaal voor Nepal in Nederland om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens bezoek Maoïstenleider Pushpa Kamal Dahal d.d. 18 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Consulaat Generaal voor Nepal in Nederland te Amsterdam - 26 september 2012 Verzoek Consulaat Generaal voor Nepal in Nederland om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens bezoek Maoïstenleider Pushpa Kamal Dahal d.d. 18 oktober 2012 - 2012Z16292

Besluit: Overlaten aan individuele leden.
Noot: Bezoek valt in Herfstreces. Het lid Bonis is bereid betrokkene te ontvangen.

Verzoek ActionAid om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens bezoek van Keniaanse biobrandstofexpert David Barissa

Zaak: Brief derden - ActionAid te Amsterdam - 11 september 2012 Verzoek ActionAid om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu tijdens bezoek van Keniaanse biobrandstofexpert David Barissa - 2012Z15810

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid De Caluwé op 11 oktober.

Verzoek Kurdistan Regional Government om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens bezoek van vice-minister van Buitenlandse Zaken van de Kurdistan Regional Government, DR. D. Zebari

Zaak: Brief derden - Kurdistan Regional Government te - 2 oktober 2012 Verzoek Kurdistan Regional Government om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens bezoek van vice-minister van Buitenlandse Zaken van de Kurdistan Regional Government, DR. D. Zebari - 2012Z16576

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Van Bommel
Noot: Bezoek van vice-minister aan Nederland valt in Herfstreces van de Kamer.

Verzoek van minister van Oorlogsslachtoffers van Kurdistan Regional Government Council of Ministers om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. erkenning van massamoord uit 1988 als genocide

Zaak: Brief derden - Kurdistan Regional Government Council of Ministers te - 26 augustus 2012 Verzoek Kurdistan Regional Government Council of Ministers om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. erkenning van massamoord uit 1988 als genocide - 2012Z15369

Besluit: Antwoorden dat commissie instemt met gesprek met de Koerdische minister voor oorlogsslachtoffers tijdens een bezoek aan Nederland.
Noot: De briefschrijver refereert aan gesprekken met de leden Van Bommel en Timmermans op 18 en 19 juni jl.

Verzoek van Mensenrechtencommissie van het Iraakse Parlement, tot bezoek aan Nederland en gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 14 september 2012 Verzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken, namens Mensenrechtencommissie van het Iraakse Parlement, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten - 2012Z15921

Besluit: Antwoorden dat commissie graag bereid is nog dit jaar een delegatie uit de Iraakse parlementaire commissie voor mensenrechten te ontvangen voor gesprek.
Noot: Ministerie van Buitenlandse Zaken verzoeken om bezoek en programma in Nederland voor delegatie uit deze commissie mogelijk te maken.

Verzoek Clingendael om gesprek, i.h.k.v. leergang internationale betrekkingen voor junior-diplomaten uit Marokko, Libië, Tunesië en Jordanië, d.d. woensdag 12 december 2012

Zaak: Brief derden - Clingendael Academy te Den Haag - 31 augustus 2012 Verzoek Clingendael om gesprek, i.h.k.v. leergang internationale betrekkingen voor junior-diplomaten, met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens werkbezoek aan de Tweede Kamer d.d. 12 december 2012 - 2012Z15649

Besluit: Gesprek organiseren op 12 december 2012 van 13.30 - 14.30 uur

Verzoek Clingendael om gesprek van senior-diplomaten uit Zuid Afrika met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken op dinsdag 9 oktober 2012.

Zaak: Brief derden - Clingendael Academy te Den Haag - 12 juli 2012 Verzoek Clingendael om gesprek, i.h.k.v. leergang internationale betrekkingen voor diplomaten, met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens werkbezoek aan de Tweede Kamer d.d. 9 oktober 2012 - 2012Z15572

Besluit: Gesprek plannen dinsdag 9 oktober 16.00-17.00 uur.