Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 oktober 2012

Gepubliceerd: 5 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A02609
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=faeff32a-0619-4502-ab61-22c81e720abe&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2004-10-2012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 33415, 31289, 32587, 31293, 29240, 29240, 31288, 31288, 30220, 30220, 30220, 31935, 31288, 31288, 31288, 31288, 31289, 31293, 29281, 31288, 31288, 31288, 31288, 31524, 31524, 31568, 31288, 27923, 28760, 32836, 31288, 31524, 27923, 27923, 33336, 33187, 33187, 32827, 32827, 32033, 32156, 32820, 32827, 31482, 32820, 32820

Inhoud


Financien PO

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Smits (SP) - 17 september 2012 Verzoek om algemeen overleg over financiële situatie primair onderwijs - 2012Z15928

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Een AO wordt gepland op 1 november a.s., waarvoor ook de brief over financiële reserves van besturen wordt geagendeerd.

Geannoteerde agenda informele Onderwijs raad 4-5 oktober 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 september 2012 Geannoteerde agenda informele Onderwijs raad 4-5 oktober 2012 - 21501-34-193

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 21 november 2012 over de OJCS Raad van 22 en 23 november.
Noot: Ter info: • Op 21-11-2012 van 10.00 - 12.00 uur: Algemeen overleg OJCS-raad d.d. 22-23 november • Op 15-05-2013 van 10.00 - 12.00 uur: Algemeen overleg OJCS-raad d.d. 16-17 mei 2013

Rapport Onderwijsraad "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 september 2012 Rapport Onderwijsraad "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief" - 33400-VIII-5

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief: kabinetsreactie wordt overgelaten aan nieuwe kabinet).
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D17896

Aanbieding Besluit van 29 augustus 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB inzake de bekostiging van kenniscentra

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 21 september 2012 Aanbieding Besluit van 29 augustus 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB inzake de bekostiging van kenniscentra - 33415-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

(Voorlopig) Financieel beeld voortgezet onderwijs 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 21 september 2012 (Voorlopig) Financieel beeld voortgezet onderwijs 2011 - 31289-133

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Openstelling diplomaregister

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 september 2012 Openstelling diplomaregister - 32587-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32587-8

Nahang Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 september 2012 Nahang Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding 2013 - 31293-147

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Veiligheid in en om het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 september 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over veiligheid op school - 29240-49

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 mei 2012 Veiligheid in en om het onderwijs - 29240-47

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Uitstel beantwoording vragen over veiligheid op school (Kamerstuk 29 240, nr. 47)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 juli 2012 Uitstel beantwoording vragen over veiligheid op school (Kamerstuk 29 240, nr.

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (betreft uitstelbrief, maar de antwoorden zijn inmiddels ontvangen).

Uitvoering motie De Rouwe (31288, nr. 280) over een kwaliteitscode voor raden van toezicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 17 september 2012 Uitvoering motie De Rouwe (31288, nr. 280) over een kwaliteitscode voor raden van toezicht - 31288-316

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk (31288, nr. 171) over de schaalvergroting in het hbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 17 september 2012 Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk (31288, nr. 171) over de schaalvergroting in het hbo - 31288-315

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Aanbieding werkprogramma 2013 van de Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 september 2012 Aanbieding werkprogramma 2013 van de Onderwijsraad - 33000-VIII-232

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 17 september 2012 Toezegging aantal studenten en verhouding onderwijs- en onderzoeksdeel per instelling - 33000-VIII-233

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Mededeling van de minister OCW dat vanwege de demissionaire status van het kabinet de kabinetsreactie op het advies ‘Over de drempel van

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 augustus 2012 Mededeling van de minister OCW dat vanwege de demissionaire status van het kabinet de kabinetsreactie op het advies ‘Over de drempel van postinitieel leren’ van de Onderwijsraad zal worden uitgebracht door de nieuwe bewindspersoon van OCW - 33000-VIII-231

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (uitstelbrief).

Advies van de Onderwijsraad "Over de drempel van postinitieel leren", uitgebracht op verzoek van de Kamer

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 september 2012 Advies van de Onderwijsraad "Over de drempel van postinitieel leren", uitgebracht op verzoek van de Kamer - 33000-VIII-230

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg een Leven lang leren.

Reactie op brief van Alt Kam Boer Advocaten inzake ongevallenverzekering voor studenten bij risicovolle buitenschoolse activiteiten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 september 2012 Reactie op brief van Alt Kam Boer Advocaten inzake ongevallenverzekering voor studenten bij risicovolle buitenschoolse activiteiten - 2012Z15806

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2012D09385

Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 september 2012 Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2012 - 33000-VIII-229

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Trends in beeld 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 september 2012 Trends in beeld 2012 - 33400-VIII-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Lijst van vragen en antwoorden over de aanbiedingsbrief bij het rapport van de Algemene Rekenkamer “Publieke organisaties en private activiteiten”

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005 - 30220-6

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van beantwoording feitelijke vragenlijst aan bewindspersonen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de aanbiedingsbrief bij het rapport van de Algemene Rekenkamer “Publieke organisaties en private activiteiten” - 30220-5

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van beantwoording feitelijke vragenlijst aan bewindspersonen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 juni 2012 Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005 - 30220-4

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van beantwoording feitelijke vragenlijst aan bewindspersonen.

Evaluatie van de afdrachtvermindering onderwijs 2006-2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 september 2012 Evaluatie van de afdrachtvermindering onderwijs 2006-2012 - 31935-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Rapport Geldstromen in het hoger beroepsonderwijs in 2010; Beeld van drie hogescholen

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 10 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport Geldstromen in het hoger beroepsonderwijs in 2010; Beeld van drie hogescholen - 31288-313

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 juni 2012 Rapport Geldstromen in het hoger beroepsonderwijs in 2010; Beeld van drie hogescholen - 31288-302

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Aanbieding ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met het oog op verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs door de

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 september 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over het concept Besluit experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs - 31288-312

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (de termijn is op 19 september jl. verstreken).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 juli 2012 Aanbieding ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met het oog op verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs door de invoering van prestatiebekostiging (Besluit experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs) - 31288-308

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (de termijn is op 19 september jl. verstreken).

Reactie op verzoek Van Toorenburg over het bericht dat Nederlandse scholieren het slechtst scoren op burgerschap van alle onderzochte landen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 augustus 2012 Reactie op verzoek Van Toorenburg over het bericht dat Nederlandse scholieren het slechtst scoren op burgerschap van alle onderzochte landen - 33000-VIII-228

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen kabinetsstandpunt bij het advies van de Onderwijsraad over burgersschap.

Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad 'Verder met burgerschap in het onderwijs'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 augustus 2012 Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad 'Verder met burgerschap in het onderwijs' - 33000-VIII-227

Besluit: Aanhouden in afwachting van het aangekondigde kabinetsstandpunt.

Evaluatie Ondersteuningsaanbod Zeer Zwakke Scholen Voortgezet Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 september 2012 Evaluatie Ondersteuningsaanbod Zeer Zwakke Scholen Voortgezet Onderwijs - 31289-132

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Afschrift van het antwoord op de brief van de Stifting AktiFYKteiten te Dearsum inzake het behoud van het universitaire hoofdvak Friese taal en cultuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 17 augustus 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van de Stifting AktiFYKteiten te Dearsum inzake het behoud van het universitaire hoofdvak Friese taal en cultuur - 2012Z15167

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Onderzoek naar de financiële positie van schoolbesturen in po en vo n.a.v. van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (CVO)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 augustus 2012 Onderzoek naar de financiële positie van schoolbesturen in po en vo n.a.v. van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (CVO) - 31293-146

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 1 november a.s. over de Financiële situatie in het primair onderwijs

Monitor invoering van het principe 'eerst je bachelor, dan je master' in het universitaire onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 27 augustus 2012 Monitor invoering van het principe 'eerst je bachelor, dan je master' in het universitaire onderwijs - 29281-18

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Reactie op verzoek commissie inzake integratieklassen in het voortgezet onderwijs (31289, nr. 129)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 augustus 2012 Reactie op verzoek commissie inzake integratieklassen in het voortgezet onderwijs (31289, nr. 129) - 2012Z15413

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief; de gevraagde uitwerking wordt in oktober op de website passend onderwijs geplaatst).
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D30077

Tussenmeting bekendheid plannen rondom hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 augustus 2012 Tussenmeting bekendheid plannen rondom hoger onderwijs - 31288-311

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de correspondentie tussen het Barlaeus Gymnasium en het College voor Examens m.b.t. het examen economie vwo 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 augustus 2012 Reactie op de correspondentie tussen het Barlaeus Gymnasium en het College voor Examens m.b.t. het examen economie vwo 2012 - 2012Z15197

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (indien gewenst betrekken bij nog te plannen ao Evaluatie Examenregeling vo).

Uitstel toezegging over onderwijsachterstand van jongens

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 augustus 2012 Uitstel toezegging over onderwijsachterstand van jongens - 33000-VIII-226

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vermindering van regeldruk in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 juli 2012 Vermindering van regeldruk in het onderwijs - 33000-VIII-216

Besluit: T.z.t. agenderen voor een algemeen overleg met het nieuwe kabinet.

Herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 augustus 2012 Herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012 - 33000-VIII-225

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 10 oktober a.s. te 10.00 uur.

Aanbieding afschrift brief aan VSNU en HBO-raad inzake langstudeerdersmaatregel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 augustus 2012 Aanbieding afschrift brief aan VSNU en HBO-raad inzake langstudeerdersmaatregel - 31288-309

Besluit: Betrokken bij het AO van 23 augustus jl.

Verzoek tot terzijde leggen uitvoering langstudeerdersmaatregel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 17 augustus 2012 Verzoek tot terzijde leggen uitvoering langstudeerdersmaatregel - 31288-310

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 23 augustus jl.

Voortgang van de prestatiebekostiging in het hoger onderwijs en de in verband daarmee met de instellingen te maken prestatieafspraken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 9 juli 2012 Voortgang van de prestatiebekostiging in het hoger onderwijs en de in verband daarmee met de instellingen te maken prestatieafspraken - 31288-306

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Versterking positie mbo-studenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 juli 2012 Versterking positie mbo-studenten - 31524-151

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met het nieuwe kabinet.

Uitvoering van de motie van het lid Biskop inzake behoud van expertise van het Landelijk informatie- en steunpunt Specifieke Doelgroepen (LISD) en het

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 juli 2012 Uitvoering van de motie van het lid Biskop inzake behoud van expertise van het Landelijk informatie- en steunpunt Specifieke Doelgroepen (LISD) en het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM) (Kamerstuk 32500-VIII-189) - 33000-VIII-220

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Resultaten van de experimenten vmbo mbo-2 (vm2) tot nu toe en het plan voor het vervolg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 juli 2012 Resultaten van de experimenten vmbo mbo-2 (vm2) tot nu toe en het plan voor het vervolg - 31524-152

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Kamer wordt over de precieze invulling van de plannen voor nieuwe experimenten nog nader geïnformeerd.

Evaluatie Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 juli 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland en het wegnemen van belemmeringen voor Nederlandse leraren in het Caribisch gebied - 33000-IV-79

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 mei 2012 Evaluatie Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland - 31568-103

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wegnemen belemmeringen Nederlandse leraren Caribisch Nederland en mogelijke kwijtschelding studieschuld terugkerende CN-studenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 mei 2012 Wegnemen belemmeringen Nederlandse leraren Caribisch Nederland en mogelijke kwijtschelding studieschuld terugkerende CN-studenten - 33000-IV-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 juli 2012 Evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs - 33000-VIII-217

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 14 november a.s. te 10.00 uur.

Aanbieding geactualiseerd overzicht van de stand van zaken en de afhandelingstermijn van openstaande toezeggingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 juli 2012

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoord op de brief van de wethouder Onderwijs en Jeugd van de gemeente Amsterdam inzake aanvragen voor vrijstelling van de leerplicht.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 juli 2012 Antwoord op de brief van de wethouder Onderwijs en Jeugd van de gemeente Amsterdam inzake aanvragen voor vrijstelling van de leerplicht. - 2012Z14103

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (betrekken bij het nog te ontvangen/aangekondigde wetsvoorstel houdende een wijziging van de leerplichtwet).

Hoofdlijnenbrief SLOA 2013-2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 juli 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Hoofdlijnenbrief SLOA 2013–2014 - 33000-VIII-219

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 april 2012 Hoofdlijnenbrief SLOA 2013-2014 - 33000-VIII-188

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland - 31288-304

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Kabinetsreactie op het banenplan primair onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (AOb)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 juli 2012 Kabinetsreactie op het banenplan primair onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (Aob) - 27923-143

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Moties en toezeggingen inzake volwasseneneducatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 juli 2012 Moties en toezeggingen inzake volwasseneneducatie - 28760-34

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren (waarbij in een volgende p.v. de agenda van het AO nader wordt bezien, m.n. het onderdeel laaggeletterdheid).
Besluit: Minister verzoeken om stand van zaken brief over eerder aangekondigde processtappen inzake de Open Universiteit

Vier toezeggingen, gedaan tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg op 15 juni 2011, inzake het terugbetalen van studieschuld in de Caribische regio

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 juli 2012 Vier toezeggingen, gedaan tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg op 15 juni 2011, inzake het terugbetalen van studieschuld in de Caribische regio - 32836-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Oprichten van een regieorgaan onderwijsonderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 juli 2012 Oprichten van een regieorgaan onderwijsonderzoek - 31288-307

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013

Uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk over de kwestie-Amarantis (31 524, nr. 149)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 juli 2012 Uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk over de kwestie-Amarantis (31 524, nr. 149) - 31524-153

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In het najaar 2012 wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het sanerings- en defusieproces.

Aanbieding Bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012- 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 juli 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012-2015 - 27923-142

Besluit: Desgewenst betrekken bij het dossier leraren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 mei 2012 Aanbieding Bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012- 2015 - 27923-139

Besluit: Desgewenst betrekken bij het dossier leraren.

Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 24 augustus 2012 Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013 - 33349

Besluit: Wetsvoorstel wordt tot nader order aangehouden.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 mei 2010 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs - 32396

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken-brief m.b.t. het professioneel statuut

Wetsvoorstel inzake herstel van wetstechnische gebreken, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 september 2012 Nota van wijziging - 33336-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33336-5

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 juli 2012 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen. - 33336

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 31 oktober a.s. 10.00 uur, met attendering op mogelijkheid blanco verslag

Wetsvoorstel in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 augustus 2012 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voorgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde - 33356

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen donderdag 25 oktober a.s. 10.00 uur, met attendering op mogelijkheid blanco verslag

Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M. Çelik - 28 maart 2012 Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen - 33218

Besluit: Nota van wijziging afwachten

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Hoeven, van der - 14 september 2005 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen - 30246

Besluit: Blijft aangemeld als gereed voor plenaire behandeling, géén prioriteit.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 augustus 2011 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten - 32857

Besluit: Blijft aangemeld als gereed voor plenaire behandeling

Wetsvoorstel in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 januari 2012 Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere

Besluit: Blijft aangemeld als gereed voor plenaire behandeling

Wetsvoortel inzake centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 januari 2012 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) - 33157

Besluit: Blijft aangemeld als gereed voor plenaire behandeling, géén prioriteit.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 juli 2012 Brief van de minister bij de aanbieding van de nota n.a.v. het verslag inzake de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187), met daarin de mededeling m.b.t. de invoering van de wet in relatie tot het Lente-akkoord - 33187-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33187-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 juli 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33187-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33187-8

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 februari 2012 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs - 33187

Besluit: Aanmelden voor spoedige plenaire behandeling, zie Kamerstuk nr.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van 30 jaar en ouder

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 maart 2012

Besluit: Controversiële status behouden

Evaluatie Beloningskader presentatoren publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 september 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie Beloningskader presentatoren publieke omroep - 32827-43

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over OCW-begroting 2013, onderdeel media

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 juli 2012 Evaluatie Beloningskader presentatoren publieke omroep - 32827-40

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over OCW-begroting 2013, onderdeel media

Aanbieding Mediamonitor 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 21 september 2012 Aanbieding Mediamonitor 2011 - 32033-12

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over OCW-begroting 2013, onderdeel media.

Reactie op een verzoek inzake wijzigingen mediawet, m.b.t. Radio Nederland Wereldomroep (RNW) d.d. 2 april 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 19 september 2012 Reactie op een verzoek inzake wijzigingen mediawet, m.b.t. Radio Nederland Wereldomroep (RNW) d.d. 2 april 2012 - 33400-V-3

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken betreffende huidige positie van RNW, in afwachting van Regeerakkoord

Het inzetten van € 47,2 miljoen bestemd voor rijksmonumenten, als extra impuls ter bestrijding van de crisis in de bouwsector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 september 2012 Het inzetten van € 47,2 miljoen bestemd voor rijksmonumenten, als extra impuls ter bestrijding van de crisis in de bouwsector - 32156-42

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2013, onderdeel cultuur

Aanbieding advies "Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!" van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 augustus 2012 Aanbieding advies Cultuureducatie van Onderwijsraad en Raad voor Cultuur - 32820-64

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2013, onderdeel cultuur
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om vóór 24 oktober a.s. de beleidsreactie naar de Kamer te zenden (feitelijke vragenronde OCW-begroting, onderdeel cultuur 29 oktober).

Reactie op brieven van de NPO en de WNL m.b.t. wijziging Mediawet t.b.v. hervormingen en bezuinigingen van de publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 augustus 2012 Reactie op brieven van de NPO en de WNL m.b.t. wijziging Mediawet t.b.v. hervormingen en bezuinigingen van de publieke omroep - 32827-42

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over OCW-begroting 2013, onderdeel media
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012Z09583-2012Z09888/2012D25010

Voortgangsbericht verbouwing Rijksmuseum Amsterdam over de eerste helft van 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 9 juli 2012 Voortgangsbericht verbouwing Rijksmuseum Amsterdam over de eerste helft van 2012 - 31482-85

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Alternatieve financiering filmproductie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 juli 2012 Alternatieve financiering filmproductie - 32820-62

Besluit: Te zijner tijd agenderen voor rondetafelgesprek met betrokkenen uit de filmsector en fiscalisten. De griffier inventariseert bij de woordvoerders suggesties voor deelnemers.
Noot: Betreft nakoming van toezegging tijdens algemeen overleg over cultuurbeleid op 21 juni 2012 om de Kamer een kort overzicht te doen toekomen van mogelijke alternatieve vormen van financiering van de Nederlandse filmproductie.

Stand van zaken aan met betrekking tot de toezeggingen uit 2008 naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Schone Kunsten, preventieve doorlichting kunst- en antiekhandel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding advies 'Slagen in Cultuur, Het vervolg2, culturele basisinfrastructuur 2013-2016' van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 31 augustus 2012 Aanbieding advies 'Slagen in Cultuur, Het vervolg2, culturele basisinfrastructuur 2013-2016' van Raad voor Cultuur - 2012Z15683

Besluit: Agenderen voor OCW-begrotingsoverleg, onderdeel cultuur

Aanbieding besluiten culturele basisinfrastructuur 2013-2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 18 september 2012 Aanbieding besluiten culturele basisinfrastructuur 2013-2016 - 32820-65

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2013, onderdeel cultuur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 oktober a.s. 10.00 uur (antwoorden vóór 12 november a.s. 12.00 uur)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 september 2012 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies - 2012Z16048

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 - 33400-VIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen (onderdeel Onderwijs, Wetenschap) vaststellen op 22 oktober a.s. 10.00 uur
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen (onderdeel Cultuur en Media) vaststellen op 29 oktober 10.00 uur
Besluit: Ingaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing organiseren. Deze kan worden gericht op de vooropname-factsheet OCW (Geldstromen hoger onderwijs en Passend onderwijs), gecombineerd met informatie over de mogelijk te ontvangen begrotingsbijsluiter.
Noot: - antwoorden door OCW vóór 12 november 12.00 uur, 12.00 uur; - OCW-begrotingsbehandeling laatste week november, n.b. BOR schrijft een stafnotitie ter ondersteuning van de feitelijke vragenronde en de OCW-begrotingsbehandeling, te verwachten rond 12 oktober a.s.
Noot: - antwoorden door OCW op donderdag 22 november a.s. 12.00 uur - wetgevingsoverleg media op 10 december van 11.00 - 17.00 uur - wetgevingsoverleg cultuur op 17 december a.s. van 11.00 - 18.00 uur