Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 27 september 2012

Gepubliceerd: 27 september 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2012A02602
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=787e89f2-26f7-4e22-b056-b2a3d28e91d9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20dd%2027%20september%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22660, 23987, 23987, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 32833, 21109, 21501, 21501, 21501

Inhoud


Verslag van het werkbezoek van een delegatie uit de commissie Europese Zaken van 17 tot en met 19 mei 2012 naar Cyprus.

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 23 augustus 2012 Verslag van het werkbezoek van een delegatie uit de commissie Europese Zaken van 17 tot en met 19 mei 2012 naar Cyprus. - 2012Z15314

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de COSAC-voorzittersconferentie, gehouden te Limassol (Cyprus) op 8-9 juli 2012

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, H. van Bommel (SP) - 14 september 2012 Verslag van de COSAC-voorzittersconferentie, gehouden te Limassol (Cyprus) op 8-9 juli 2012 - 22660-51

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Deelname en delegatie-inzet COSAC op 14-16 oktober te Cyprus

Zaak: Brief derden - House of Representatives of the Republic of Cyprus te Nicosia - 18 augustus 2012 Uitnodiging van House of Representatives of the Republic of Cyprus voor de COSAC vertegenwoordigersconferentie d.d. 14 en 16 oktober 2012 - 2012Z15264

Besluit: De delegatie is vastgesteld en bestaat uit de Tweede Kamerleden Van Bommel, Servaes en Bonis alsmede uit de Eerste Kamerleden Franken en Van Dijk.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 19 september 2012 Deelname en delegatie-inzet COSAC op 14-16 oktober te Cyprus - 2012Z16008

Besluit: De commissie heeft de delegatie-inzet conform voorstel vastgesteld. Mochten delegatieleden opmerkingen of suggesties hebben over de delegatie-inzet, dan kunnen zij zich wenden tot de fungerend voorzitter van de commissie.

Voorstel voor werkbezoek commissie EU aan Brussel op 8 oktober 2012

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 7 september 2012 Brief aan dhr. Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, inzake een werkbezoek vaste commissie voor Europese Zaken aan Brussel in 2012 - 2012Z15965

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 19 september 2012 Voorstel voor werkbezoek commissie EU aan Brussel op 8 oktober 2012 - 2012Z16011

Besluit: 1.) De commissie besluit in te stemmen met het werkbezoek; de delegatie is vastgesteld. 2.) In de week voorafgaand aan het werkbezoek wordt een voorbereidend delegatieoverleg belegd. 3.) Gelet op de samenstelling van de delegatie wordt gesuggereerd om ook een ontmoeting met Eurocommissaris Rehn (economische en monetaire zaken) en/of Eurocommissaris Barnier (interne markt en diensten) in het programma op te nemen.

Brief aan alle voorzitters van de vaste kamercommissies inzake interparlementaire bijeenkomsten in de Europese Unie in het najaar van 2012

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 20 september 2012 Brief aan alle voorzitters van de vaste kamercommissies inzake interparlementaire bijeenkomsten in de Europese Unie in het najaar van 2012 - 2012Z16038

Besluit: Brief is vastgesteld en wordt doorgeleid naar alle vaste en algemene Kamercommissies.
Noot: Deze brief zet de EU-werkwijze bij deelname aan interparlementaire bijeenkomsten uiteen en geeft een overzicht van de geplande bijeenkomsten tijdens het Cypriotische voorzitterschap (juli-december 2012).

Kabinetsappreciatie Commissierapporten over het Coöperatie- en Verificatiemechanisme voor Bulgarije en Roemenië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 september 2012 Kabinetsappreciatie Commissierapporten over het Coöperatie- en Verificatiemechanisme voor Bulgarije en Roemenië - 23987-125

Besluit: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2012.

Aanbieding van de rapporten van de Europese Commissie inzake de voortgang van Bulgarije en Roemenië in het kader van het Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 18 juli 2012 Aanbieding van de rapporten van de Europese Commissie inzake de voortgang van Bulgarije en Roemenië in het kader van het Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM) - 23987-124

Besluit: Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2012.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 24 september 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 september 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 24 september 2012 - 21501-02-1182

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 12 september 2012 Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2012 - 21501-02-1180

Besluit: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2012.

Verslag van de Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30-31 augustus 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 6 september 2012 Verslag van de Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30 en 31 augustus 2012 - 21501-02-1178

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2012.

Verslag schriftelijk overleg inzake Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30-31 augustus 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 29 augustus 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30-31 augustus 2012 - 21501-02-1177

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda van de Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30-31 augustus 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 24 augustus 2012 Geannoteerde agenda van de Informele Raad Algemene Zaken van 30 augustus 2012 - 21501-02-1175

Besluit: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30-31 augustus 2012.

Aanbieding verslag van de Raad Algemene Zaken (RAZ) d.d. 24 juli 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 27 juli 2012 Aanbieding verslag van de Raad Algemene Zaken (RAZ) d.d. 24 juli 2012 - 21501-02-1171

Besluit: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 30-31 augustus 2012.

Verslag schriftelijk overleg inzake Raad Algemene Zaken d.d. 24 juli 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 juli 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake Raad Algemene Zaken d.d. 24 juli 2012 - 21501-02-1169

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 24 juli 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 13 juli 2012 Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 24 juli 2012 - 21501-02-1165

Besluit: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 24 juli 2012.

Stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de periode 2014-2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 augustus 2012 Stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de periode 2014-2020 - 32833-8

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 16 oktober 2012.

Stand van Zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19 juli 2012 Stand van Zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2012 - 21109-206

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Kamercommissies zijn door hun EU-adviseur geattendeerd op de stand van zaken met betrekking tot hun beleidsterrein.

Verslag informele Reflectiegroep “Toekomst van Europa”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 19 september 2012 Verslag informele Reflectiegroep “Toekomst van Europa” - 21501-20-674

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 16 oktober 2012.

Reactie verklaring en interim-rapport Westerwelle, zoals toegezegd tijdens het plenaire debat d.d. 27 juni 2012 over de agenda van de Europese top van 28-29 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 17 juli 2012 Reactie verklaring en interim-rapport Westerwelle, zoals toegezegd tijdens het plenaire debat d.d. 27 juni 2012 over de agenda van de Europese top van 28-29 juni 2012 - 21501-20-669

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 16 oktober 2012.

Reactie van het kabinet op het verzoek van het lid Pechtold van 5 juli jl. om een reactie op het verwerpen van de motie Pechtold c.s. over steun voor het besluit over herkapitalisering van banken (TK 21 501-20, nr. 660)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 juli 2012 Reactie van het kabinet op het verzoek van het lid Pechtold van 5 juli jl. om een reactie op het verwerpen van de motie Pechtold c.s. over steun voor het besluit over herkapitalisering van banken (TK 21 501-20, nr. 660) - 21501-20-671

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging Europese Commissie voor conferentie op hoog niveau "Jobs for Europe" d.d. 6 en 7 september 2012

Zaak: Brief derden - Europese Commissie te Brussels - 18 juli 2012 Uitnodiging Europese Commissie voor conferentie op hoog niveau "Jobs for Europe" d.d. 6 en 7 september 2012 - 2012Z14809

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.