Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 juni 2012

Gepubliceerd: 14 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2012A02568
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f26ec76c-d0ca-4f8e-b89b-cf1547503209&title=Besluitenlijst%20pv%20EUZA%20dd%2014%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 32833, 21501, 21501, 21501


Mededeling betreffende de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 april 2012 Fiche: Mededeling betreffende de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied - 22112-1406

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 26 juni 2012.

EU-voorstel: Voortgangsrapport Montenegro COM(2012) 222

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 6 juni 2012 EU-voorstel: Voortgangsrapport Montenegro COM(2012) 222 - 2012Z11308

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 26 juni 2012.
Noot: Mede aan de hand van dit voortgangsrapport zal de Raad Algemene Zaken besluiten of de voorgenomen EU-toetredingsonderhandelingen met Montenegro daadwerkelijk worden geopend.

Mededeling dat de brieven van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken t.g.v. het eerste kwartaaloverzicht en het tweede kwartaaloverzicht van het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-2020 zijn gepubliceerd als respectievelijk kamerstuk 21501-20, nr. 601 en 21 501-20, nr. 628.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 30 mei 2012 Mededeling dat de brieven van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken t.g.v. het eerste kwartaaloverzicht en het tweede kwartaaloverzicht van het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-2020 zijn gepubliceerd als respectievelijk kamerstuk 21501-20, nr. 601 en 21 501-20, nr. 628. - 32833-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het betreft hier een door het systeem gegenereerd archiefstuk.

Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) d.d. 29 mei 2012 / geannoteerde agenda informele RAZ 10-11 juni a.s. / stand van onderhandelingen MFK

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 30 mei 2012 Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) d.d. 29 mei 2012 / geannoteerde agenda informele RAZ 10-11 juni a.s. / stand van onderhandelingen MFK - 21501-02-1157

Besluit: Reeds behandeld in het AO MFK/ informele RAZ d.d. 31 mei 2012.

Reactie op het verzoek inzake een Kabinetsreactie aangaande landenspecifieke aanbevelingen voor Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 juni 2012 Appreciatie landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester - 2012Z11844

Besluit: Samen met de aanbevelingen agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 26 juni 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 mei 2012 Reactie op het verzoek inzake een Kabinetsreactie aangaande landenspecifieke aanbevelingen voor Nederland - 21501-20-638

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag informeel diner Europese Raad d.d. 23 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 25 mei 2012 Verslag informeel diner Europese Raad d.d. 23 mei 2012 - 21501-20-637

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de agenda van de Europese Raad d.d. 28-29 juni 2012.

Uitnodiging Clingendael voor ronde tafel discussie met twintig senior Commissieambtenaren over Nederlandse EU beleid d.d. 20 juni 2012

Zaak: Brief derden - Clingendael te Den Haag - 30 mei 2012 Uitnodiging Clingendael voor ronde tafel discussie met twintig senior Commissieambtenaren over Nederlandse EU beleid d.d. 20 juni 2012 - 2012Z10818

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Ormel.