Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 juni 2012

Gepubliceerd: 19 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A02451
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a9f91c73-4fc4-4b87-8cf1-7914675ae41d&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20vc%20SZW%2019%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26642, 21501, 33161, 32043, 32144, 33277, 33290, 33284, 33284, 33207, 33212

Inhoud


Verzoek ABVAKABO FNV tot aanbieding petitie m.b.t. gevolgen wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd

Zaak: Brief derden - ABVAKABO FNV te Zoetermeer - 15 juni 2012 Verzoek ABVAKABO FNV tot aanbieding petitie m.b.t. gevolgen wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd - 2012Z12146

Besluit: Petitie is in ontvangst genomen op dinsdag 19 juni 2012, te 13.15 uur

Uitvoering van het huidige Europees Sociaal Fonds (ESF) programma 2007-2013 in Nederland en informatie over de afsluiting van de oude programmaperiodes ESF en EQUAL *

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 15 juni 2012 Uitvoering van het huidige Europees Sociaal Fonds (ESF) programma 2007-2013 in Nederland en informatie over de afsluiting van de oude programmaperiodes ESF en EQUAL - 26642-120

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012

Geannoteerde agenda Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 juni 2012 Geannoteerde agenda Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 21 juni 2012 - 21501-31-282

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni 2012.
Noot: • Het algemeen overleg zal plaatsvinden met de staatssecretaris SZW (ipv de minister SZW)

Afsprakenlijst bijeenkomst begeleidingscommissie rapporteur witboek pensioenen van 12 juni 2012.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.A. Lips - 14 juni 2012 Afsprakenlijst begeleidingscommissie rapporteur witboek pensioenen. - 2012Z11966

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Het lid Vermeij wordt benoemd tot co-rapporteur

Financiële gevolgen voor gemeenten door controversieel verklaren van wetsvoorstel werken naar vermogen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 12 juni 2012 Financiële gevolgen voor gemeenten door controversieel verklaren van wetsvoorstel werken naar vermogen - 33161-104

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 4 juli 2012, 15.00-17.00 uur
Gerelateerde kamerstukken: 33161-10

Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 juni 2012 Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW - 2012Z12219

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 5 juli 1012, 13.30-17.30 uur
Noot: • Gelegenheid tot het aandragen van uit te nodigen personen/organisaties voor het rondetafelgesprek bestaat tot donderdag 21 juni 2012, te 10.00 uur. • Rondetafelgesprek op 28 juni 2012, 10.00-13.00 uur

Behandeling hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen (ftk)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 15 juni 2012 Behandeling hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen (ftk) - 32043-114

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 4 juli 2012, 10.00-14.00 uur

Reactie op verzoek Hamer over berichten van het CBS, DNB en de OESO over het stijgende aantal werklozen en werkzoekenden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp -

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid van 28 juni 2012

Informatie m.b.t. het debat inzake stages van jongeren die hier illegaal verblijven

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 13 juni 2012 Informatie m.b.t. het debat inzake stages van jongeren die hier illegaal verblijven - 32144-14

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat van 14 juni 2012 inzake stages van jongeren die hier illegaal verblijven

Lijst van vragen en antwoorden aan de Regering inzake het Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 13 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden aan de Regering inzake het Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 - 33240-XV-7

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 13 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 - 33240-XV-6

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets) (33277)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 15 juni 2012 Nota van wijziging - 33277-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33277-9

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 12 juni 2012 Nota van wijziging - 33290-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33290-8

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 juni 2012 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) - 33290

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Noot: Plenaire behandeling vindt plaats op 19 juni 2012

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 15 juni 2012 Nota van wijziging - 33284-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33284-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 15 juni 2012 Nota n.a.v. Verslag - 33284-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33284-6

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 juni 2012 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers - 33284

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Noot: Plenaire behandeling vindt plaats op 19 juni 2012

Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 15 juni 2012 Nota van wijziging - 33207-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33207-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 20 maart 2012 Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) - 33207

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 12 juni 2012 Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang - 33212-10

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvang mogelijk maken etc (33212)
Gerelateerde kamerstukken: 33212-10