Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 5 juni 2012

Gepubliceerd: 6 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2012A02340
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=357b378e-0754-4a3b-aa3a-7543ce327edb&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20VWS%205%20juni%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om inplannen algemeen overleg over Europsyche

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 5 juni 2012 Verzoek om inplannen algemeen overleg over Europsyche - 2012Z11101

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand-van-zaken-brief vóór 21 juni 2012, waarin tevens wordt ingegaan op de waarborging van de continuïteit van zorg.
Besluit: Algemeen overleg plannen na 21 juni 2012 (2 uur)

Verzoek om stand van zaken brief en algemeen overleg over herstel van het PGB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 5 juni 2012 Verzoek om stand van zaken brief en algemeen overleg over herstel van het PGB - 2012Z11102

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd
Besluit: Algemeen overleg plannen voor het zomerreces (2,5 uur)

Verzoek om toezending rapportage over de effecten van de risicoverevening

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. van der Veen (PvdA) - 5 juni 2012 Verzoek om toezending rapportage over de effecten van de risicoverevening - 2012Z11106

Besluit: De rapportage van de commissie-Don, vergezeld van een standpunt, wordt ruim voor het algemeen overleg aan de Kamer gezonden

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juni 2012 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord - 33288

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 juni 2012