BESLUITENLIJST van de extra procedurevergadering van woensdag 6 juni 2012

Gepubliceerd: 7 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A02333
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=18ede636-a1e4-4d50-953e-1a2312b127e1&title=Besluitenlijst%20extra%20PV%20SZW%206%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 33161, 22112, 22112, 21501, 22112, 32043, 29544, 29407, 22112, 22112, 33277, 25883, 29427, 29544, 26956, 25883, 32043, 32043, 33275, 32144, 32043, 32043, 29427, 26448, 17050, 32521, 32637, 31322, 29502, 29544, 32144, 31322, 32043, 32328, 32328

Inhoud


Verzoek om gesprek met promovenda mevr. Borghouts over begeleiding van werk naar werk

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) -

Besluit: Eventueel uitnodigen voor een nog voor het zomerreces te plannen rondetafelgesprek over de hoofdlijnennotitie ontslagrecht/WW

Vaststelling indeling rondetafelgesprek Flexibiliteit en Zekerheid 25 april 2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.A. Lips - 20 april 2012 Vaststelling indeling rondetafelgesprek Flexibiliteit en Zekerheid 25 april 2012 - 2012Z08625

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Dit eerste rondetafelgesprek heeft reeds plaatsgevonden

Uitnodiging, namens aantal besturen van politieke afdelingen uit Oldambt, voor werkbezoek aan Synergon in Winschoten

Zaak: Brief derden - L.J.N. de Raad te Ganzedijk - 10 april 2012 Uitnodiging, namens aantal besturen van politieke afdelingen uit Oldambt, voor werkbezoek aan Synergon in Winschoten - 2012Z07584

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Behandeling van verantwoordingsstukken 2011

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 - 33240-XV-2

Besluit: Inbreng feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 30 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 mei 2012 Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 - 33240-XV-1

Besluit: Inbreng feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 30 mei 2012

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 mei 2012 Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 - 33240-XV

Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds vastgesteld op 30 mei 2012

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, G.A. Verbeet (PvdA) - 23 maart 2012 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2011 - 31428-5

Besluit: Inbreng feitelijke vragen inzake de jaarverslagen en suppletoire begroting SZW is reeds vastgesteld op 30 mei 2012
Besluit: Vooralsnog bestaat er geen behoefte aan de inzet van aanvullende instrumenten. Na ontvangst van de antwoorden (uiterlijk 13 juni 2012) een en ander nader bespreken
Noot: • De inbrengtermijn is centraal vastgesteld; de antwoorden van het ministerie en/of de ARK moeten uiterlijk 13 juni 2012 bij de Kamer zijn.

Reactie op verzoek Roemer over het bericht dat werkgevers met de invoering van de wet Werken naar Vermogen gehandicapten vervangen door Polen

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 12 april 2012 Reactie op verzoek Roemer over het bericht dat werkgevers met de invoering van de wet Werken naar Vermogen gehandicapten vervangen door Polen - 33161-36

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33161-36

Fiche: Mededeling “Naar een banenrijk herstel”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 1 juni 2012 Fiche: Mededeling “Naar een banenrijk herstel” - 22112-1423

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni 2012

Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM(2012)173 Mededeling “Naar een banenrijk herstel”

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 mei 2012 Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM(2012)173 Mededeling “Naar een banenrijk herstel” - 22112-1419

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Betreft een procedurele brief

Aanbieding verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, die op 24 en 25 april in Horsens (Denemarken)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 mei 2012 Aanbieding verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, die op 24 en 25 april in Horsens (Denemarken) - 21501-31-279

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (Luxemburg) op 20 juni 2012

Fiche: Besluiten EU-standpunt coördinatie sociale zekerheid Turkije, Montenegro, San Marino en Albanië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 mei

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni 2012

Fiche: Mededeling Externe Dimensie Coördinatie Sociale Zekerheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 mei 2012 Fiche: Mededeling Externe Dimensie Coördinatie Sociale Zekerheid - 22112-1415

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 20 juni 2012

Kabinetsreactie Witboek pensioenen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 april 2012 Kabinetsreactie Witboek pensioenen - 32043-109

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 28 juni 2012 van 10.00-13.00 uur

Rapporteurschap Witboek pensioenen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.A. Lips - 20 april 2012 Afsprakenlijst begeleidingscommissie rapporteur witboek pensioenen 5 april 2012 - 2012Z08676

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.A. Lips - 27 april 2012 Afsprakenlijst begeleidingscommissie rapporteur witboek pensioenen 26 april 2012. - 2012Z09181

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Via email belangstelling inventariseren voor het werkbezoek aan Brussel op 9 juli 2012

Zaak: Brief Kamer - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 20 april 2012 Instemming door Presidium met budget t.b.v. rapporteurschap Witboek pensioenen - 2012Z08666

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Klaver inzake het “nationaal banenplan”

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 april 2012 Reactie op verzoek Klaver inzake het “nationaal banenplan” - 29544-392

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 19 april 2012

Reactie op vragen van de Europese Commissie over arbeidsmigratie en sociale zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 17 april 2012 Reactie op vragen van de Europese Commissie over arbeidsmigratie en sociale zekerheid - 29407-147

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni 2012

Fiche: Richtlijn handhaving detacheringsrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 april 2012 Fiche: Richtlijn handhaving detacheringsrichtlijn - 22112-1396

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni 2012
Besluit: Technische briefing organiseren vóór het algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 20 juni 2012

Fiche: Verordening uitoefening recht op collectieve actie in relatie tot de vrijheden van vestiging en dienstverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 april 2012 Fiche: Verordening uitoefening recht op collectieve actie in relatie tot de vrijheden van vestiging en dienstverlening - 22112-1395

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenaire debat over een Europese verordening inzake het stakingsrecht

Afschaffing huishoudinkomenstoets in de WWB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 mei 2012 Afschaffing huishoudinkomenstoets in de WWB - 33277-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot afschaffing huishoudinkomenstoets (33277)
Noot: • Inbrengdatum voor het Verslag vastgesteld op 6 juni 2012
Gerelateerde kamerstukken: 33277-5

Reactie op het rapport 'Instorting verdiepingsvloer B-Tower Rotterdam' van

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 16 mei 2012 Reactie op het rapport 'Instorting verdiepingsvloer B-Tower Rotterdam' van De Onderzoeksraad voor Veiligheid - 25883-210

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbo-onderwerpen op 27 juni 2012

Uitstel reactie over het opschorten van de huishoudinkomenstoets

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 11 mei 2012 Uitstel reactie over het opschorten van de huishoudinkomenstoets - 33000-XV-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • betreft een procedurele brief

Kabinetsstandpunt ILO verdragen nr. 119, 139, 148, 167, 170, 184 en 187

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 9 mei 2012 Kabinetsstandpunt ILO verdragen nr. 119, 139, 148, 167, 170, 184 en 187 - 29427-84

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbo-onderwerpen op 27 juni 2012
Besluit: Staatssecretaris van SZW verzoeken om brief over de positie van de Nederlandse regering in ILO-vergadering te Geneve ten aanzien van het stakingsrecht

Nadere informatie over jeugdwerkeloosheid (verzoek van het lid Hamer)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 27 april 2012 Nadere informatie over jeugdwerkeloosheid (verzoek van het lid Hamer) - 29544-393

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012, 15.00-18.00 uur
Noot: • Het lid Hamer heeft bij de Regeling van Werkzaamheden van 20 maart 2012 een dertigledendebat over dit onderwerp aangevraagd • Betrekken bij dertigledendebat indien dit plaats vindt vóór 28 juni 2012

Reactie op verzoek Holtackers over de verontrustende staat van onderhoud in de petrochemische industrie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 23 april 2012 Reactie op verzoek Holtackers over de verontrustende staat van onderhoud in de petrochemische industrie - 26956-124

Besluit: De commissie Infrastructuur en Milieu verzoeken de behandeling over te nemen

Antwoord op een vraag van het lid Sterk over het fiscale regime voor Het Nieuwe Werken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 16 mei 2012 Antwoord op een vraag van het lid Sterk over het fiscale regime voor Het Nieuwe Werken - 25883-211

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbo-onderwerpen op 27 juni 2012

Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 30 mei 2012 Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen - 32043-113

Besluit: De commissie wenst nog voor het zomerreces een debat over dit onderwerp te voeren. De griffier zal contact opnemen met de griffie wat de mogelijkheden hiertoe zijn.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 juni 2012 te 12.00 uur

Stand van zaken van de hoofdlijnennota inzake de herziening van het financieel toetsingskader voor aanvullende pensioenen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 mei 2012 Stand van zaken van de hoofdlijnennota inzake de herziening van het financieel toetsingskader voor aanvullende pensioenen - 32043-111

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Betreft een procedurele brief

Evaluatie van de Wet kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 mei 2012 Evaluatie van de Wet kinderopvang - 33275-1

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over kinderopvang
Noot: • Algemeen overleg plannen na het zomerreces

Reactie op verzoek Van Hijum over stages door jongeren die hier illegaal verblijven

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 mei 2012 Reactie op verzoek Van Hijum over stages door jongeren die hier illegaal verblijven - 32144-13

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het aangevraagde plenaire debat over dit onderwerp
Besluit: Minister rappelleren ten aanzien van verzoek om reactie inzake rechterlijke uitspraak over stages door jongeren die hier illegaal verblijven

Antwoorden op vragen van de commissie over het bericht ‘Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten’ (Kamerstuk 32043, nr. 107)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 april 2012 Reactie op verzoek Omtzigt over het bericht ‘Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten’ - 32043-107

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 28 juni 2012, 10.00-13.00 uur
Noot: • Het lid Omtzigt heeft tijdens de regeling van 20 maart 2012 een debat over dit onderwerp aangevraagd

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 mei 2012 Antwoorden op vragen van de commissie over het bericht ‘Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten’ (Kamerstuk 32043, nr. 107) - 32043-110

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 28 juni 2012, 10.00-13.00 uur

Richtlijnen voor de delegatie naar de 101ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 30 mei tot en met 15 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 mei 2012 Richtlijnen voor de delegatie naar de 101ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 30 mei tot en met 15 juni 2012 - 29427-85

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over ILO-onderwerpen op 23 mei 2012

Aanbieding jaarverslag van de Inspectie SZW 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 mei 2012 Aanbieding jaarverslag van de Inspectie SZW 2011 - 33000-XV-73

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over handhaving op 6 juni 2012

SUWI-rapportages

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 15 mei 2012 SUWI-rapportages - 26448-476

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Noot: • Algemeen overleg plannen na zomerreces

Effect op TOG-regeling voor ouders van thuiswonende kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 april 2012 Effect op TOG-regeling voor ouders van thuiswonende kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking - 2012Z09027

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bewijslastverdeling en verkeerscontroles UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 april 2012 Bewijslastverdeling en verkeerscontroles UWV - 17050-417

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over handhaving op 6 juni 2012

Overzicht calamiteitenregelingen binnen de Rijksoverheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 20 april 2012 Overzicht calamiteitenregelingen binnen de Rijksoverheid - 33000-XV-71

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op artikel "In buitenland wonende AOW-er houdt recht op koopkrachttegemoetkoming"

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 april 2012 Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op artikel "In buitenland wonende AOW-er houdt recht op koopkrachttegemoetkoming" - 32521-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32521-11

Aanpak arbeidsmarkttekorten techniek

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 april 2012 Aanpak arbeidsmarkttekorten techniek - 32637-33

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012, 15.00-18.00 uur

Studenten en kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 13 april 2012 Studenten en kinderopvangtoeslag - 31322-187

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming op de bezuiniging van kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kidneropvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag (33212) op 5 juni 2012

Reactie op de motie van het lid Hamer (29502, nr. 88), ingediend tijdens het VAO Postmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 april 2012 Reactie op de motie van het lid Hamer (29502, nr. 88), ingediend tijdens het VAO Postmarkt - 29502-92

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemming over de moties

Stand van zaken rond de SER-commissie ‘Toekomstige arbeidsmarktpositie jongeren’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 april 2012 Stand van zaken rond de SER-commissie ‘Toekomstige arbeidsmarktpositie jongeren’ - 29544-389

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012, 15.00-18.00 uur
Noot: • Het geplande algemeen overleg op 26 april heeft vanwege de politieke situatie geen doorgang gevonden. U wordt voorgesteld om nog voor het zomerreces een algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid te voeren

Reactie op verzoek van het lid Koser Kaya over het volgen van stage door illegale kinderen en het opschorten van boetes

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 april 2012 Reactie op verzoek van het lid Koser Kaya over het volgen van stage door illegale kinderen en het opschorten van boetes - 32144-12

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij bij het aangevraagde plenaire debat over dit onderwerp

Ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 mei 2012 Ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement - 31322-188

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 13 juni 2012 te 14.00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 juni 2012 te 12.00 uur
Noot: Eerder is door het Presidium het volgende behandelschema vastgesteld: • Vragen over Voorjaarsnota 2012 en over de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen 2012: woensdag 13 juni 2012, 12.00 uur. • Aan het kabinet zal worden gevraagd de antwoorden uiterlijk op maandag 25 juni 2012, 12.00 uur bij de Kamer te bezorgen. • Plenaire behandeling in de laatste vergaderweek vóór het zomerreces (week 27).

Aanbieding Besluit tot beperking van bijbetalingslasten voor werkgevers bij waardeoverdracht van pensioen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 april 2012 Aanbieding Besluit tot beperking van bijbetalingslasten voor werkgevers bij waardeoverdracht van pensioen - 32043-108

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 12 juni 2012 te 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 28 juni 2012, 10.00-13.00 uur

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Zaak: Overig - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 20 april 2012 12-BOR-N-013 Verificatie kosten uitbreiding verlof meerlingenzwangerschap - 2012Z08663

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
Noot: De BOR-notitie openbaar maken ten behoeve van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 augustus 2011 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden - 32855

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Noot: • Behandeling van het wetsvoorstel is aangehouden in afwachting van de BOR-notitie.

Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) - 15 mei 2012 Nota van wijziging - 32328-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32328-10

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) - 15 mei 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 32328-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32328-9

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, C. van Nieuwenhuizen (VVD) - 26 februari 2010 Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude met socialezekerheidsuitkeringen en -premies door arbeid en met basisuitkeringen ten gunste van werkzoekenden alsmede met niet-aangemelde werkzaamheden en illegaal grensoverschrijdend uitzendwerk (Nederlands-Duits Verdrag tot bestrijding van grensoverschrijdende zwarte arbeid); ’s-Gravenhage, 12 januari 2012 (Trb. 2012, 45)

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 6 april 2012 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude met socialezekerheidsuitkeringen en -premies door arbeid en met basisuitkeringen ten gunste van werkzoekenden alsmede met niet-aangemelde werkzaamheden en illegaal grensoverschrijdend uitzendwerk (Nederlands-Duits Verdrag tot bestrijding van grensoverschrijdende zwarte arbeid); ’s-Gravenhage, 12 januari 2012 (Trb. 2012, 45) - 33232

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Reeds door middel van een e-mailprocedure aan de orde geweest.