Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 31 mei 2012

Gepubliceerd: 1 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A02220
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cb2cab9e-37b9-43f9-8870-a0c9ebbdd39e&title=Besluitenlijst%20extra%20PV%20cie.%20SZW%2031%20mei%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om reactie minister SZW op rapport AFNL over valse concurrentie in de bouw door schijnzelfstandigen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 31 mei 2012 Verzoek om reactie minister SZW op rapport AFNL over valste concurrentie in de bouw door schijnzelfstandigen - 2012Z10824

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt om een reactie gevraagd.

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en overzicht voorstellen voortvloeiend uit het Begrotingsakkoord en overige voorstellen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 mei 2012 Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en overzicht voorstellen voortvloeiend uit het Begrotingsakkoord en overige voorstellen - 2012Z10710

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van
Besluit: Ten aanzien van het overzicht van de spoedeisende (wets)voorstellen in het kader van het Begrotingsakkoord wordt besloten om onder de leden te inventariseren welke instrumenten (rondetafelgesprekken, hoorzittingen etc.) zij wensen in te zetten bij de behandeling van de nog door de regering in te dienen (wets)voorstellen (zoals aangekondigd in de bijlage van de brief van 29 mei jl van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2012Z10710). Het overzicht zal in de procedurevergadering van 5 juni a.s. worden besproken.
Noot: • Het ontwerpbesluit hangt samen met de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (33212). In de procedurevergadering van 29 mei 2012 heeft de commissie SZW besloten dat dit wetsvoorstel gereed is voor plenaire behandeling. • De regering geeft aan dat uiterlijk in de week van 5 juni gestemd dient te worden over het wetsvoorstel zodat daarna formeel gestart kan worden met de voorhangprocedure. • Daarnaast geeft de regering in deze brief een overzicht van de voorstellen uit het Begrotingsakkoord en overige voorstellen welke spoedige behandeling behoeven.

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 mei 2012 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets) - 33277

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 juni 2012, te 14.00 uur.
Noot: • De regering heeft aangegeven dat behandeling door beide Kamers voor het zomerreces noodzakelijk is om gemeenten en burgers zo spoedig mogelijk zekerheid te bieden. • De Eerste Kamer heeft verzocht om de spoedseisende wetsvoorstellen uiterlijk op vrijdag 22 juni 2012 van de Tweede Kamer te ontvangen • Dit betekent het volgende behandelschema: