Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 mei 2012

Gepubliceerd: 30 mei 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel
Activiteitnummer: 2012A02130
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2df49050-87fb-4b29-b849-0ea48671991f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie%20IA%20d.d.%2030%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 19637, 19637, 19637, 33042, 19637, 32175, 30573, 19637, 19637, 19637, 33042, 27062, 19637, 19637, 19637, 29344, 32824, 28638, 19637, 19637, 19637, 19637, 30573, 30573, 19637, 29344, 27062, 33086, 32175, 31018, 33085

Inhoud


Zal door de Griffie worden opgevoerd

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 13 januari 2011 Directe plaatsing van uitgenodigde vluchtelingen in gemeenten - 19637-1390

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 17 juni 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake directe plaatsing van uitgenodigde vluchtelingen in gemeenten - 19637-1432

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Verbeterde asielprocedure

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 17 oktober 2011 Voornaamste bevindingen verbeterde asielprocedure - 19637-1460

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 13 januari 2012

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg over COA.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 25 januari 2012 Eindrapportage Onderzoek Financieringssystematiek Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - 33042-7

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg over COA.

Beleid uitzettingen door burgemeesters

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 10 april 2012 Reactie op vragen over het voorkomen van een uitzetting door de burgemeester Giessenlanden - 19637-1519

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Gezinsmigratie

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 13 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanscherping eisen gezinsmigratie (32175, nr. 21) - 32175-29

Besluit: Controversieel verklaren.

Verzamel algemeen overleg van 23 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 14 maart 2012 Voortgang van het informatiesysteem INDiGO van de IND - 30573-100

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 20 maart 2012 Rapport "Evaluatie gevolgen beëindiging categoriaal beschermingsbeleid Irak" - 19637-1508

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 22 maart 2012 Reactie op rapport COC Nederland en de Vrije Universiteit (VU) "Fleeing Homophobia" - 19637-1510

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers -

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 16 april 2012 Rapport meldingsbereidheid bij incidenten op gebied van geloofsovertuiging en seksuele geaardheid - 19637-1520

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Nieuw in procedurevergadering 30 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 24 mei 2012 Werving leden Raad van Toezicht en bestuur COA - 33042-12

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg over COA.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 21 mei 2012 Kabinetsreactie op het rapport van Inspectie Jeugdzorg over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in campuslocaties - 27062-74

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 22 mei 2012 Uitwerking Stroomlijning Toelatingsprocedures - 19637-1532

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 22 mei 2012 Mogelijkheden tot terugkeer naar Somalië - 19637-1535

Besluit: Niet controversieel verklaard. (Desgewenst) betrekken bij 30-leden debat op 31 mei 2012.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 22 mei 2012 Reactie op het rapport van de Kinderombudsman ‘Wachten op je Toekomst’ - 19637-1534

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 22 mei 2012 Terugkeer naar Irak - 29344-89

Besluit: Niet controversieel verklaard. (Desgewenst) betrekken bij 30-leden debat op 31 mei 2012.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 23 mei 2012 Reactie op verzoek Van Klaveren over brede consequenties van bevolkingssamenstelling in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam - 32824-5

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers -

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 14 mei 2012 Uitkomsten van het onderzoek naar de herinrichting van de bedenktijd en aanpassing van de bedenktijd - 28638-78

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 15 mei 2012 Uitstel beantwoording vraag van het lid Schouw gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 19 april jl. heeft het lid Schouw en uitstel beantwoording vragen van het lid Gesthuizen inzake Afghaanse asielzoekers - 19637-1533

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 15 mei 2012 Reactie op de aanbevelingen uit het jaarverslag over 2011 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) - 19637-1526

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 15 mei 2012 Rapportage Vreemdelingenketen periode juli – december 2011 - 19637-1531

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 1 mei 2012 Versnelling huisvesting vergunninghouders - 19637-1524

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 1 mei 2012 Uitstelbericht inzake reactie op de brief van Köse Advocaten op uitspraak Raad van State m.b.t. visumplicht Turken - 30573-103

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 1 mei 2012 Lijst van vragen over de Opbouw van de kostprijzen van de IND - 30573-102

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 24 april 2012 Mededeling van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel dat een beleidsvoornemen t.a.v. van de positie van het kind in het vreemdelingenbeleid op termijn wordt aangeboden aan de Kamer. Daarbij wordt ook het rapport van de Kinderombudsman "Wachten op je toekomst' betrokken. E.e.a. naar aanleiding van het verzoek van het lid Berendsen bij de Regeling van werkzaamheden van 13 maart 2012 - 19637-1523

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 24 april 2012 Reactie op verzoek Van Dam over de afdeling Laissez Passer (LP) van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) - 29344-88

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 24 april 2012 Beleidsreactie naar aanleiding van het rapport van de Commissie Leeftijdsonderzoek - 27062-73

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 23 april 2012 Contouren sociaal leenstelsel en maatschappelijke begeleiding in verband met de Wet inburgering - 33086-46

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 20 april 2012 VERTROUWELIJKE brief inzake een vergunning. De VERTROUWELIJKE BRIEF is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2012Z08667

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 17 april 2012 Uitspraak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) m.b.t. leges die een bijstandsgerechtigde diende te betalen voor een vraag om een verblijfsvergunning voor gezinshereniging. - 32175-28

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 17 april 2012 Reactie op het WODC-rapport "Pardon? Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet" - 31018-58

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor verzamel algemeen overleg.

Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Ham, van der (D66) - 9 oktober 2006 Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken - 30830

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.L. Spekman - 28 oktober 2011 Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen - 33068

Besluit: De minister van Immigratie, Integratie en Asiel om een brief vragen opheldering te geven over de vraag in welk licht de Kamer de uitspraken door de minister, in relatie tot de Wortelingswet en de reeds eerder besproken moties, moet zien en of deze uitspraken al dan niet consequenties hebben voor bestaande dossiers.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het bieden van een rechtsgrondslag voor de afname van de gezichtsopname en twee vingerafdrukken met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van de Europese Unie van 18 april 2008 (Pb EU L 115) tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 24 juli 2010 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het bieden van een rechtsgrondslag voor de afname van de gezichtsopname en twee vingerafdrukken met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van de Europese Unie van 18 april 2008 (Pb EU L 115) tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen - 32455

Besluit: Controversieel verklaren.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

Zaak: Wetgeving - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 5 maart 2012 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling - 33192

Besluit: Controversieel verklaren.

Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 10 mei 2012 Tweede nota van wijziging Wijziging van de Remigratiewet - 33085-8

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 14 november 2011 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet) - 33085

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 oktober 2010 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht - 32528

Besluit: Niet controversieel verklaard.