Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 mei 2012

Gepubliceerd: 30 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A02127
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8255462c-95fc-4356-b6d0-e88784bd2a5b&title=Besluitenlijst%20Infrastructuur%20en%20Milieu%20%28groslijst%20controversieel%20verklaren%29%2030%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 22112, 32473, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 27664, 30196, 22112, 21501, 22112, 21501, 21501, 27625, 31710, 29675, 30490, 29684, 18106, 18106, 32698, 30080, 26442, 26442, 27625, 25834, 29383, 27664, 27664, 31755, 31239, 30175, 28694, 30872, 32813, 31793, 31936, 31239, 29515, 32813, 32813, 32473, 25834, 26956, 26956, 26956, 30196, 30196, 30196, 30196, 30196, 30196, 30196, 32660, 31285, 33136, 33136, 33136, 32668, 32668, 28325, 33118, 33118, 32501, 29385, 31089, 29296, 22026, 33266, 29385, 29385, 29385, 32598, 32598, 32598, 32598, 32598, 32598, 32598, 32598, 29385, 29398, 31936, 29398, 29398, 22026, 22026, 29984, 32707, 32707, 32707, 32707, 32707, 32707, 32707, 32707, 32707, 29984, 29984, 29984, 22026, 22026, 22026, 22026, 29893, 30373, 30373, 32404, 29984, 29984, 29984, 29984, 29984, 29984, 29984, 29984, 29893, 29893, 29893, 29893, 29893, 29893, 29893, 22026, 29893, 29893, 22589, 29893, 29984, 23645, 29984, 23645, 23645, 31305, 23645, 23645, 23645, 23645, 23645, 23645, 23645, 32861, 31865, 29383, 30421, 30872, 30872, 28694, 27664, 32537, 32127, 29383, 32127, 29296, 32862, 32862, 33150, 33150, 30015, 31898

Inhoud


Voorstel van het lid Van Gent (GroenLinks) om de minister te verzoeken om te reageren op een brief van gemeenteraadsfracties uit Amstelveen en deze reactie aan de Kamer te doen toekomen

Zaak: Brief derden - Gemeente Amstelveen te Amstelveen - 11 mei 2012 Reactie Gemeente Amstelveen, namens gemeenteraadsfracties, m.b.t. de A9 - 2012Z09782

Besluit: Reactie aan bewindspersoon vragen.

Verzoek leden Bashir (SP), Monasch (PvdA), Verhoeven (D66), Van Gent (GroenLinks) en De Jong (PVV) om de minister brief te sturen over aanpassing termijn in bestuursovereenkomst met stadsregio Amsterdam inzake aanbesteding OV

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 29 mei 2012 - Verzoek minister brief te sturen over aanpassing termijn in bestuursovereenkomst met stadsregio Amsterdam inzake aanbesteding OV. - 2012Z10774

Besluit: Minister verzoeken om een brief waarin wordt ingegaan op de nieuwe politieke situatie in relatie tot de termijn voor de verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer in de Stadsregio Amsterdam.
Besluit: De Stadsregio Amsterdam zal worden verzocht de Kamer te informeren over haar standpunt ten aanzien van de verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer en de hierover afgesloten bestuursovereenkomst met de minister van Infrastructuur en Milieu, in het licht van de demissionaire status van het kabinet.

Rondvraagpunt Van Veldhoven (D66) inzake recycling

Zaak: Brief derden - Koninklijke vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD) te Arnhem - 24 mei 2012 - Aanbieding adviesrapport "Hoe kunnen we 2/3 van het huishoudelijk afval recyclen?" van NVRD - 2012Z10479

Besluit: Staatssecretaris IM om een reactie op dit rapport vragen, te ontvangen vóór het AO Grondstoffen en Afval d.d. 7 juni 2012.
Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om de Kamer een brief te doen toekomen over de stand van zaken van de pilot afvalloze overheid (inkoop om duurzame concepten en diensten te stimuleren, design for recycling en hoogwaardig hergebruik afval), vóór het AO Grondstoffen en afval.

Voorstel van het lid Verhoeven (D66) om de minister te verzoeken om in de demissionaire periode geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot de projecten Ring Utrecht en A13/A16

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 22 mei 2012 Rondvraagpunt procedurevergadering IM 30 mei: voorstel Verhoeven (D66) om geen onomkeerbare stappen te zetten in projecten Ring Utrecht en A13/A16 - 2012Z10281

Besluit: De minister wordt verzocht om in de demissionaire periode geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot de projecten Ring Utrecht en A13/A16.

Aanbieding geannoteerde agenda van de Transportraad op 7 juni 2012 en van een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 mei 2012 - Aanbieding geannoteerde agenda van de Transportraad op 7 juni 2012 en van een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu - 21501-33-371

Besluit: Niet controversieel verklaard. Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Transportraad d.d. 31 mei 2012.
Noot: Tijdens de procedurevergadering d.d. 23 mei heeft u besloten het AO Transportdaad d.d. 31 mei doorgang te laten vinden.

Geannoteerde agenda EU-Milieuraad 11 juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 22 mei 2012 - Geannoteerde agenda EU-Milieuraad 11 juni 2012 - 21501-08-425

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 juni 2012
Noot: Tijdens de procedurevergadering d.d. 23 mei heeft u besloten het AO Milieuraad d.d. 5 juni doorgang te laten vinden.

Fiche: Verordening vereenvoudiging registratie van motorvoertuigen uit een andere EU-lidstaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 mei 2012 - Fiche: Verordening vereenvoudiging registratie van motorvoertuigen uit een andere EU-lidstaat - 22112-1417

Besluit: Niet controversieel verklaard. Reeds geagendeerd voor het AO Transportraad d.d. 31 mei 2012.
Noot: Dit fiche betreft een voorstel om herinschrijving van voertuigen uit andere lidstaten te vergemakkelijken.

EU-verordening dubbelwandige olietankers i.r.t. de BES-eilanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 10 mei 2012 - EU-verordening dubbelwandige olietankers i.r.t. de BES-eilanden - 32473-18

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een reactie op het verzoek van de pv. d.d. 11 april 2012. De staatssecretaris laat weten dat verordening (EG) nr. 417/2002 voor dubbelwandige olietankers niet van toepassing is op de BES-eilanden.

Fiche: Verordening scheepsrecycling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 april 2012 - Fiche: Verordening scheepsrecycling - 22112-1403

Besluit: Niet controversieel verklaard. Deze brief staat geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 juni 2012.
Noot: Dit fiche betreft een verordening die ziet op het vervroegd invoeren van de vereisten van het Verdrag van Hongkong inzake het veilig en milieuverantwoord recyclen van grote commerciële zeeschepen. De regering heeft bezwaar tegen het voorstel in zijn huidige vorm, omdat het ertoe leidt dat er twee regimes voor de ontmanteling van schepen zullen gelden (het Verdrag van Bazel blijft van kracht)

Fiche: Besluit toetreden of ratificeren Verdrag van Hong Kong (scheepsrecycling)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 april 2012 - Fiche: Besluit toetreden of ratificeren Verdrag van Hong Kong (scheepsrecycling) - 22112-1404

Besluit: Niet controversieel verklaard. De brief staat geagendeerd voor het AO Milieuraad van 5 juni.
Noot: Dit fiche betreft een voorstel van de Europese Raad om lidstaten te verplichten om toe te treden tot het Verdrag van Hongkong. Met deze verordening zou er voor de EU een exclusieve bevoegdheid ontstaan op het terrein van veilige en milieuvriendelijke ontmanteling van sloopschepen.

Fiche: Wijziging Richtlijn Havenstaatcontrole

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 april 2012 - Fiche: Wijziging Richtlijn Havenstaatcontrole - 22112-1407

Besluit: Niet controversieel verklaard. Reeds geagendeerd voor het AO Transportraad d.d. 31 mei 2012.
Noot: De Europese Commissie stelt een richtlijn voor om bepalingen over de handhaving van het Internationaal Maritiem Arbeidsverdrag uit 2006 toe te voegen aan het Europese regelgevingskader voor havenstaatcontrole. Dit geharmoniseerde havenstaat inspectieregime ziet nu al toe op de uitvoering van verplichte voorschriften van acht internationale veiligheids- en milieuverdragen, waaronder regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden aan boord.

Fiche: Richtlijn verantwoordelijkheden vlaggen¬staat bij handhaving richtlijn maritieme arbeid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 april 2012 - Fiche: Richtlijn verantwoordelijkheden vlaggenstaat bij handhaving richtlijn maritieme arbeid - 22112-1408

Besluit: Niet controversieel verklaard. Reeds geagendeerd voor het AO Transportraad d.d. 31 mei 2012.
Noot: Dit fiche betreft een voorgestelde richtlijn inzake de handhaving en naleving van het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV). Dit verdrag ziet op sociale normen aan boord van zeeschepen, zoals arbeidsvoorwaarden, huisvesting, medische zorg en sociale zekerheid. Deze normen zijn al in 2009 in een richtlijn opgenomen. Het onderhavige voorstel regelt de naleving en handhaving.

Fiche: Herziening van de batterijenrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 april 2012 Fiche: Herziening van de batterijenrichtlijn - 22112-1409

Besluit: Niet controversieel verklaard. De brief staat geagendeerd voor het AO Milieuraad van 5 juni.
Noot: De Europese Commissie stelt voor het verbod op draagbare batterijen en accu's die meer dan 0,002 procent cadmium bevatten, uit te breiden tot batterijen en accu's voor draadloos elektrisch gereedschap. De reden hiervoor is dat volgens de Commissie op de markt inmiddels geschikte cadmiumvrije substituten voor deze toepassingen beschikbaar zijn.

Fiche: Wijziging Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 april 2012 Fiche: Wijziging Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval - 22112-1410

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 7 juni 2012.
Noot: De Europese Commissie beoogt verdere harmonisatie in de Europese Unie van de interpretatie van de definitie van verpakking. Daartoe stelt zij een wijziging voor van de Bijlage bij de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval, die een lijst van voorbeelden bevat. De regering vindt niettemin dat het onderhavige voorstel nog veel inconsistenties bevat in de definitie van verpakking en is bezorgd over extra administratieve lasten.

Fiche: richtlijn prioritaire stoffen waterbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 9 maart 2012 - Fiche: richtlijn prioritaire stoffen waterbeleid - 22112-1377

Besluit: Niet controversieel verklaard. De brief staat geagendeerd voor het AO Milieuraad van 5 juni.
Noot: Dit fiche betreft een EU-voorstel voor herziening van de lijst vervuilende stoffen waarvoor grenswaarden voor de concentraties in het oppervlaktewater gelden. Het EU-voorstel zal naar verwachting worden besproken tijdens de Milieuraad van 11 juni.

Geluidseisen motorvoertuigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 maart 2012 - Geluidseisen motorvoertuigen - 27664-78

Besluit: Niet controversieel verklaard. De brief staat geagendeerd voor het AO Milieuraad van 5 juni.
Noot: Met deze brief voldoet de staatssecretaris van I&M aan zijn toezegging uit het AO Milieuraad van 1 maart om de notitie over geluidseisen voor motorvoertuigen die hij in EU-verband heeft verspreid, aan de Kamer te zenden.

Reactie op verzoek Ouwehand m.b.t. de Nederlandse inzet in de VN Duurzaamheidsconferentie (Rio+20)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 april 2012 Reactie op verzoek Ouwehand m.b.t. de Nederlandse inzet in de VN Duurzaamheidsconferentie (Rio+20) - 30196-173

Besluit: Niet controversieel verklaard. De brief is geagendeerd voor het AO Rio+20 en klimaatbeleid d.d. 31 mei 2012 van de commissie BuZa.
Noot: In deze brief geeft de staatssecretaris van I&M aan dat de Nederlandse inzet voor de VN-duurzaamheidsconferentie Rio+20 medio mei door de staatssecretaris van BuZa aan de Kamer zal worden gezonden. Dat is inmiddels gebeurd.

Fiche: Mededeling verbetering tenuitvoerlegging en handhaving van EU-milieumaatregelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 april 2012 Fiche: Mededeling verbetering tenuitvoerlegging en handhaving van EU-milieumaatregelen - 22112-1394

Besluit: Niet controversieel verklaard. De brief staat geagendeerd voor het AO Milieuraad van 5 juni.
Noot: Dit fiche betreft een EU-voorstel voor verbetering van de uitvoering en handhaving van EU-milieuwetgeving.

Nederlandse inzet op veilig gebruik chemische stoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 maart 2012 Nederlandse inzet op veilig gebruik chemische stoffen - 21501-08-406

Besluit: Niet controversieel verklaard. De brief staat geagendeerd voor het AO Milieuraad van 5 juni.
Noot: In deze brief geeft de staatssecretaris van I&M aan wat zijn inzet is in Europa bij het veilig gebruik van chemische stoffen en de evaluatie van de REACH verordening.

Fiche: Besluit en Mededeling over klimaatboekhouding landgebruik en bossen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 20 april 2012 Fiche: Besluit en Mededeling over klimaatboekhouding landgebruik en bossen - 22112-1399

Besluit: Niet controversieel verklaard. De brief staat geagendeerd voor het AO Milieuraad van 5 juni.
Noot: Dit fiche betreft een EU-voorstel voor het berekenen van broeikasgasemissies uit de landgebruik- en bosbouwsectoren. Het voorstel zal worden besproken tijdens de Milieuraad van 11 juni.

EU voorstel: Luchthavenpakket COM (2011) 823

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 14 december 2011 EU voorstel: Luchthavenpakket COM (2011) 823 - 2011Z26270

Besluit: Niet controversieel verklaard. Desgewenst betrekken bij nog te plannen VAO Luchtvaart.
Noot: Dit EU-voorstel is reeds behandeld in het AO Transportraad van 15 maart en het AO Luchtvaart van 19 april. Naar aanleiding van het AO Luchtvaart is een VAO aangevraagd. De Tweede Kamer heeft in februari een subsidiariteitstoets uitgevoerd op de verordening inzake geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen uit het Luchthavenpakket. Deze verordening zal worden besproken tijdens de Transportraad van 7/8 juni.

Verslag van de Transportraad van 22 maart 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 april 2012 - Verslag van de Transportraad van 22 maart 2012 - 21501-33-368

Besluit: Niet controversieel verklaard. Reeds geagendeerd voor het AO Transportraad d.d. 31 mei 2012.

Vragenlijst van de Europese Commissie inzake de orientatie op verdergaande liberalisering van het openbaar vervoer.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 april 2012 - Vragenlijst van de Europese Commissie, zoals aan alle lidstaten en betrokken organisaties gezonden, inzake de orientatie op verdergaande liberalisering van het openbaar vervoer. - 21501-33-365

Besluit: Niet controversieel verklaard. Reeds geagendeerd voor het AO Transportraad d.d. 31 mei 2012.
Noot: In deze brief geeft de regering aan wat haar inbreng is in een consultatie van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake liberalsering van het spoorvervoer, die later dit jaar zal verschijnen. Uw commissie heeft de regering op 11 april verzocht om een aanvullende brief, waarin op alle onderdelen van de vragenlijst van de Europese Commissie wordt ingegaan.

Jaarlijkse voortgangsrapportage waterbeleid in Nederland over het jaar 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 15 mei 2012 - Jaarlijkse voortgangsrapportage waterbeleid in Nederland over het jaar 2011 (Water in beeld 2011) - 27625-268

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012.
Noot: Conform toezegging van de staatssecretaris wordt in de rapportage onder andere ingegaan op de verdrogingsproblematiek en de tariefontwikkeling bij de waterschappen.

Verdrag inzake het vestigen en functioneren van het “International Groundwater Resources Assessment Centre” in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO (Trb. 2011, 256 en Trb. 2012, 23)

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 9 mei 2012 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het “International Groundwater Resources Assessment Centre” in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO (Trb. 2011, 256 en Trb. 2012, 23) - 33257

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit verdrag wordt door de minister ter stilzwijgende goedkeuring overlegd aan de Kamer.

Kaders en uitgangspunten voor actualisering waterveiligheidsbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 7 mei 2012 - Kaders en uitgangspunten voor actualisering waterveiligheidsbeleid - 31710-26

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012.

Evaluatie van de subsidie t.b.v. de zoetwaterveren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 mei 2012 - Evaluatie van de subsidie t.b.v. de zoetwaterveren - 33000-A-66

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Zee- en Binnenvaart.

Afweging over een rijksbestemmingsplan Noordzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 15 juni 2011 - Afweging over een rijksbestemmingsplan Noordzee - 29675-118

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Noordzee en Wadden.

Een nieuwe loodsgeldtariefstructuur. Kabinetsstandpunt en aanbieding van het advies van de gevolgmachtigd vertegenwoordigers van de zeescheepvaart

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 mei 2012 - Een nieuwe loodsgeldtariefstructuur. Kabinetsstandpunt en aanbieding van het advies van de gevolgmachtigd vertegenwoordigers van de zeescheepvaart - 30490-23

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Zee- en Binnenvaart.

Reactie op de motie van de leden Lucas en Jacobi (33000 XII-68) over continuering van het TTI Wetsus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 21 mei 2012 Reactie op de motie van de leden Lucas en Jacobi (33000 XII-68) over continuering van het TTI Wetsus - 33000-XII-132

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012.
Noot: In de brief licht de staatssecretaris toe op welke manier de financiering van Wetsus wordt gecontinueerd, zodat is het voortbestaan van Wetsus is geborgd.

Aanbieding Verklaring van de 11de Trilaterale Waddenzee Regerings-conferentie te Sylt, maart 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 september 2011 Aanbieding Verklaring van de 11de Trilaterale Waddenzee Regerings-conferentie te Sylt, maart 2010 - 29684-101

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Noordzee en Wadden.

Groot project Zandmaas en Grensmaas

Zaak: Overig - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 16 mei 2012 BOR notitie - 21e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 2012Z09949

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 april 2012 - Accountantsrapport bij voortgangsrapportage 21 Zandmaas en Grensmaas - 18106-212

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012.
Noot: De feitelijke vragen terzake zijn op 24 mei 2012 aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 30 maart 2012 - Aanbieding van de 21e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-211

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012.
Noot: De feitelijke vragen terzake zijn op 24 mei 2012 aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Groot project Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

Zaak: Overig - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 4 mei 2012 - BOR/Stafnotitie - 1e Voortgangsrapportage Hoogwaterbeschermingsprogramma - 2012Z09433

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 29 maart 2012 - Eerste voortgangsrapportage (VGR 1) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) - 32698-3

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012.
Noot: De feitelijke vragen terzake zijn op 24 mei 2012 aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Groot project Ruimte voor de Rivier

Zaak: Overig - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 16 mei 2012 - BOR/Stafnotitie - 19e Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 2012Z09948

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 april 2012 - 19e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 30080-58

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012.
Noot: De feitelijke vragen terzake zijn op 24 mei 2012 aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Natte koeltorens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 19 april 2012 - Afschrift van brief aan VNG over aanbod Aqua Nederland bij inventarisatie natte koeltorens i.v.m. legionellapreventie - 26442-55

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 11 januari 2012 - Gemeentelijke aanpak natte koeltorens in verband met legionellapreventie - 26442-53

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012.

Rapport "De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2010"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 11 januari 2012 - Rapport "De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2010" - 27625-254

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012.

Beantwoording vraag van het lid Dikkers over de voormalige steenfabriek De Waalwaard in Dodewaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 7 mei 2012 - Beantwoording vraag van het lid Dikkers over de voormalige steenfabriek De Waalwaard in Dodewaard - 25834-74

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

Inwerkingtreding van het activiteitenbesluit Landbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 7 mei 2012 - Inwerkingtreding van het activiteitenbesluit Landbouw - 29383-196

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen. Nahang van het besluit wordt afgewacht.
Noot: Op verzoek van de commissie geeft de staatssecretaris aan dat de inwerkingtreding van het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) - dat op 22 juni 2011 in de voorhangfase in een AO is behandeld - per 1 juli 2012 niet meer mogelijk is, in aanmerking nemende de resterende stappen in de procedure: het advies van de Raad van State (mei), het opstellen van het nader rapport, het zo nodig aanpassen van het ontwerpbesluit, de gebruikelijke informatietermijn voor het bevoegd gezag en de verplichte “nahang” van het wijzigingsbesluit bij de Eerste en Tweede Kamer.

Beleidsvoornemen om het systeem van handel in emissierechten voor stikstofoxiden in te trekken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 mei 2012 - Antwoorden op vragen van de commissie over het beleidsvoornemen om het systeem van handel in emissierechten voor stikstofoxiden in te trekken - 27664-81

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 maart 2012 - Beleidsvoornemen om het systeem van handel in emissierechten voor stikstofoxiden in te trekken - 27664-79

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek Ouwehand om een kabinetsreactie op het Jaarverslag van de Commissie voor de milieueffectrapportage over 2011, in het bijzonder de toetsingsadviezen over de intensieve veehouderij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 mei 2012 - Reactie op verzoek Ouwehand om een kabinetsreactie op het Jaarverslag van de Commissie voor de milieueffectrappor-tage over 2011, in het bijzonder de toetsingsadviezen over de intensieve veehouderij - 31755-44

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot na het zomerreces.

Reactie n.a.v. de motie van Tongeren c.s. (33 000 nr. 85) inzake voorstellen om te komen tot een efficiënter gebruik van koelwater en nuttig hergebruik van restwarmte in industriële processen en energiecentrales te stimuleren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 26 april 2012 - Reactie n.a.v. de motie van Tongeren c.s. (33 000 XII nr. 85) inzake voorstellen om te komen tot een efficiënter gebruik van koelwater en nuttig hergebruik van restwarmte in industriële processen en energiecentrales te stimuleren - 31239-134

Besluit: Niet controversieel verklaard. De commissie ELI verzoeken de behandeling over te nemen

Informatie naar aanleiding van het AO Leefomgeving 29 februari 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 april 2012 - Informatie naar aanleiding van het AO Leefomgeving 29 februari 2012 - 30175-146

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

Afval en grondstoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 10 april 2012 - Toezeggingen over verpakkingen gedaan tijdens het algemeen overleg inzake Afval en Grondstoffen op 27 maart 2012 - 28694-92

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 7 juni 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 augustus 2011 - Meer waarde uit afval - 30872-79

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 7 juni 2012.

Kosteneffectiviteit klimaatbeleid op weg naar 2050

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 22 mei 2012 - Kosteneffectiviteit klimaatbeleid op weg naar 2050 - 32813-19

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Rio+20 en klimaatbeleid d.d. 31 mei 2012 van de commissie BuZa.
Besluit: Brief onder de aandacht brengen van de leden van de klankbordgroep Klimaat en energie, opdat zij deze eventueel bij haar werkzaamheden kan betrekken.

Reactie op de motie Neppérus over het uitvoeren van de aanbevelingen van het InterAcademy Council (IAC) (31793, nr. 54) en over de klimaat bijeenkomst van de Groene Rekenkamer over de brochure van de KNAW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 februari 2012 - Reactie op de motie Neppérus over het uitvoeren van de aanbevelingen van het InterAcademy Council (IAC) (31793, nr. 54) en over de klimaat bijeenkomst van de Groene Rekenkamer over de brochure van de KNAW - 31793-61

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Rio+20 en klimaatbeleid d.d. 31 mei 2012 van de commissie BuZa.

Stand van zaken omtrent het emissiehandelssysteem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 mei 2012 Stand van zaken omtrent het emissiehandelssysteem - 2012Z10476

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Rio+20 en klimaatbeleid d.d. 31 mei 2012 van de commissie BuZa.

Reactie op verzoek Dikkers en Leegte over radar en windenergie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 april 2012 Reactie op verzoek Dikkers en Leegte over verstoring van militaire radar en de gevolgen voor de luchtvaart in relatie tot het windturbineproject - 31936-110

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Rio+20 en klimaatbeleid d.d. 31 mei 2012 van de commissie BuZa.

Windturbineprojecten rond de N33

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 mei 2012 Windturbineprojecten rond de N33 - 31239-135

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Rio+20 en klimaatbeleid d.d. 31 mei 2012 van de commissie BuZa

Biobrandstoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 26 april 2012 - Admnistratieve lasten biobrandstoffen - 29515-337

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 april 2012 - Antwoorden op vragen van de vaste commissie inzake uitvoering van de motie Leegte c.s. (32813, nr. 4) over de zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen en motie Van der Werf c.s. (32813, nr. 10) over pilotprojecten - 32813-18

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 maart 2012 - Uitvoering motie Leegte c.s. (32813, nr.4) over de zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen en motie Van der Werf c.s. (32813, nr. 10) over pilotprojecten - 32813-17

Besluit: Controversieel verklaren

Toezeggingen AO van 30 januari 2012 over BES- aangelegenheden op het terrein van Infrastructuur en Milieu

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 28 februari 2012 - Toezeggingen AO van 30 januari 2012 over BES- aangelegenheden op het terrein van Infrastructuur en Milieu - 32473-17

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg risicobeleid en externe veiligheid.

Verslag van de vorderingen en afspraken om de ketenhandhaving rond asbestverwijdering te versterken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 maart 2012 - Verslag van de vorderingen en afspraken om de ketenhandhaving rond asbestverwijdering te versterken - 25834-72

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg risicobeleid en externe veiligheid.

Reactie op verzoek Dikkers inzake de stofuitstoot van het bedrijf Tata Steel in IJmuiden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 26 maart 2012 - Reactie op verzoek Dikkers inzake de stofuitstoot van het bedrijf Tata Steel in IJmuiden - 26956-120

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg risicobeleid en externe veiligheid.

Toezicht op chemiebedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 27 april 2012 - Toezicht op de veiligheid bij TWO Chemical Logistics in Nijmegen - 26956-125

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg risicobeleid en externe veiligheid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 10 april 2012 - Reactie op verzoek Klaver over de situatie m.b.t. het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) bij het bedrijf Odfjell na nieuwe incidenten - 26956-122

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg risicobeleid en externe veiligheid.

Duurzaam hout

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 november 2011 - Besluitvorming Maleisisch houtcertificatiesysteem MTCS - 30196-153

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 17 augustus 2011 - Duurzaam hout - MTCS - 30196-142

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 juni 2011 - Duurzaam hout: stand van zaken Malaysian Timber Certification Council (MTCS) - 30196-140

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 mei 2011 - Overwegingen t.a.v. MTCS-gecertificeerd duurzaam hout - 30196-139

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 februari 2011 - Reactie op vragen van de commissie over duurzaam hout en MTCS - 30196-126

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 7 februari 2011 - Besluit over MTCS-gecertificeerd duurzaam hout - 30196-125

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 29 november 2010 - Goedkeuring MTCC voor duurzaam hout - 30196-119

Besluit: Controversieel verklaren

Definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Zaak: PKB/Structuurvisie - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 maart 2012 Definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) - 32660-50

Besluit: Controversieel verklaren

Voortgang van wijzigingen mbt de Wet voorkeursrecht gemeenten

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 mei 2012 - Uitstel brief over de voortgang van wijzigingen met betrekking tot de Wet voorkeursrecht gemeenten - 31285-19

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

Beschrijving inrichting van de voorgenomen Structuurvisie Ondergrond

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 mei 2012 Informatie over de vraag in hoeverre sprake is van het betrekken van het aspect opslag van radioactief afval in de Structuurvisie voor de Ondergrond - 33136-3

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanmelden voor plenaire afronding van de behandeling van de structuurvisie door middel van een VSO (2-minutendebat plenair waar moties kunnen worden ingediend.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 maart 2012 - Verslag schriftelijk overleg inzake de beschrijving van de inrichting van de voorgenomen Structuurvisie Ondergrond - 33136-2

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanmelden voor plenaire afronding van de behandeling van de structuurvisie door middel van een VSO (2-minutendebat plenair waar moties kunnen worden ingediend.

Zaak: PKB/Structuurvisie - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 december 2011 - Beschrijving van de inrichting van de voorgenomen Structuurvisie Ondergrond - 33136-1

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanmelden voor plenaire afronding van de behandeling van de structuurvisie door middel van een VSO (2-minutendebat plenair waar moties kunnen worden ingediend.

Project Zuidas

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 april 2012 - Antwoorden op vragen van de commissie over de ontwerp structuurvisie ZuidasDok (Kamerstuk 32668, nr. 2) - 32668-3

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanmelden voor plenaire afronding van de behandeling van de structuurvisie door middel van een VSO (2-minutendebat plenair waar moties kunnen worden ingediend.
Noot: De ontwerp Rijksstructuurvisie ZuidasDok is aan de Kamer voorgelegd op grond van artikel 2.3, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Dat artikel luidt: "Met het vaststellen van een structuurvisie (...) wordt niet eerder een aanvang gemaakt, dan nadat Onze Minister (...) een beschrijving van de inrichting van de voorgenomen structuurvisie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft overgelegd en de Tweede Kamer der Staten-Generaal deze beschrijving openbaar behandeld heeft."

Zaak: PKB/Structuurvisie - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 februari 2012 - Project Zuidas - 32668-2

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanmelden voor plenaire afronding van de behandeling van de structuurvisie door middel van een VSO (2-minutendebat plenair waar moties kunnen worden ingediend).

Standpuntbepaling welstand

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 22 november 2011 - Standpuntbepaling welstand - 28325-142

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Stelselwijziging Omgevingsrecht d.d. 26 juni 2012.
Noot: Deze brief is op 15 december 2011 overgedragen door de commissie BIZA. De commissie IM heeft vervolgens besloten de brief te betrekken bij het dossier wijziging omgevingsrecht. De brief geeft een schets van het kabinetsstandpunt ten aanzien van welstandstoezicht, onder verwijzing naar het kabinetsstandpunt van 3 november 2008 (28 325, nr. 94). De implementatie van dit kabinetsstandpunt zal plaatsvinden bij de ontwikkeling van een nieuwe Omgevingswet.

Stelselwijziging Omgevingsrecht

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 december 2011 - Toezegging n.a.v. het AO Programma Eenvoudig Beter m.b.t. de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - 33118-1

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Stelselwijziging Omgevingsrecht d.d. 26 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 maart 2012 - Stelselwijziging Omgevingsrecht - 33118-3

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Stelselwijziging Omgevingsrecht d.d. 26 juni 2012.

Besluiten Rijnlandroute en HOV net Zuid-Holland Noord

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 mei 2012 - Besluiten Rijnlandroute en HOV net Zuid-Holland Noord - 33000-A-65

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Voorkeursbeslissing sluis Eefde en Beatrixsluizen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 februari 2012 - Voorkeursbeslissing sluis Eefde en Beatrixsluizen - 33000-A-62

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Zee- en Binnenvaart.

Voortgang planstudie Twentekanalen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 februari 2012 - Afschrift brief aan de Regio Twente over de voortgang planstudie Twentekanalen - 33000-A-61

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Zee- en Binnenvaart.

Compensatieregeling voor geleden schade bij gestremde sluis Eefde

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 februari 2012 - Compensatieregeling voor geleden schade bij gestremde sluis Eefde - 33000-XII-112

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor de inbreng feitelijke vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 13 juni te 12.00 uur.

Vlaams-Nederlands Besluit inzake zeesluis Terneuzen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 maart 2012 - Vlaams-Nederlands Besluit inzake zeesluis Terneuzen - 33000-A-63

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Zee- en Binnenvaart.

Plan van aanpak Social Return

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 april 2012 - Toezegging uit Algemeen Overleg MIRT 12-12-2011: plan van aanpak Social Return - 32501-20

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Aanpak en planning A27 Lunetten-Hooipolder

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 april 2012 - Aanpak en planning A27 Lunetten-Hooipolder - 29385-69

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Groot Project RRAAM en informatie Kruisstation Diemen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 maart 2012 - Tweede Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM en informatie Kruisstation Diemen - 31089-92

Besluit: Niet controversieel verklaard. Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 30 mei 2012.
Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

1e Kwartaalrapportage 2012 A2 Leidsche Rijn tunnel

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 maart 2012 - 1e Kwartaalrapportage 2012 A2 Leidsche Rijn tunnel - 29296-27

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor de inbreng feitelijke vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 13 juni te 12.00 uur.

Voortgang van het project N50 Ens - Emmeloord

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 februari 2012 - Voortgang van het project N50 Ens - Emmeloord - 33000-A-59

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor AO MIRT d.d. 28 juni 2012.

Groot project HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 maart 2012 Aanbieding Voortgangsrapportage 30 HSL-Zuid - 22026-358

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Ontwerp-Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten en Inprikkers

Zaak: PKB/Structuurvisie - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 mei 2012 Aanbieding Ontwerp-Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten en Inprikkers - 33266-1

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.
Noot: Dit betreft een beschrijving van de inrichting van de voorgenomen structuurvisie, zoals bedoeld in art. 2.3, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Conform dat artikel heeft de Kamer vier weken de tijd om te besluiten om tot openbare behandeling van de beschrijving van de inrichting van de voorgenomen structuurvisie over te gaan.

Doortrekking van de A15 naar de A12 in de regio Arnhem Nijmegen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 maart 2012 Vertrouwelijke stukken over de kostenraming doortrekking A15. deze stukken zijn ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2012Z06053

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Doortrekking A15 d.d. 31 mei 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het standpunt over de doortrekking van de A15 naar de A12 in de regio Arnhem Nijmegen - 29385-68

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Doortrekking A15 d.d. 31 mei 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 maart 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het standpunt over de doortrekking van de A15 naar de A12 in de regio Arnhem Nijmegen - 29385-67

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Doortrekking A15 d.d. 31 mei 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 januari 2012 Standpunt over de doortrekking van de A15 naar de A12 in de regio Arnhem Nijmegen - 29385-66

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Doortrekking A15 d.d. 31 mei 2012.

Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 december 2011 - Hoofdlijnen van besluiten prioritaire infrastructuurprojecten in de Zuidvleugel die de komende periode nader zullen worden uitgewerkt en te zijner tijd aan de Kamer zullen worden gezonden - 33000-A-45

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 april 2012 - Onderbouwing lengte landtunnel NWO - 32598-13

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 april 2012 - Aanbieding verkeersrapport Nieuwe Westelijke Oeververbinding - 32598-11

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 april 2012 Beantwoording aanvullende vragen t.b.v. de tweede termijn van het AO over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding - 32598-10

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 april 2012 - Lijst van vragen en antwoorden inzake de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) - 32598-9

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 maart 2012 - Lijst van vragen en antwoorden inzake de stand van zaken m.b.t. de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in verband met de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding - 32598-8

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: PKB/Structuurvisie - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 maart 2012 Stand van zaken m.b.t. de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in verband met de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding, t.b.v. het AO op 13 maart a.s. - 32598-7

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 januari 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) - 32598-5

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 januari 2012 Nieuwe Westelijke Oeververbinding Rotterdam - 32598-4

Besluit: Controversieel verklaren

Aanbieding rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar de effecten van bezuinigingen in de infrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 mei 2012 Aanbieding rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar de effecten van bezuinigingen in de infrastructuur - 29385-70

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Dit rapport is naar de Kamer gestuurd naar aanleiding van een verzoek dat het lid Koopmans (CDA) daartoe namens het lid De Rouwe (CDA) gedaan heeft tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 mei 2012.

Reactie op een brief van CNV Vakmensen m.b.t. aanpassing van een AMVB inzake de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 april 2012 - Reactie op een brief van CNV Vakmensen m.b.t. aanpassing van een AMVB inzake de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen - 29398-324

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 13 juni 2012.

Gespreksverslag Alders met luchtvaartpartijen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 8 mei 2012 - Gespreksverslag Alders met luchtvaartpartijen - 31936-111

Besluit: Niet controversieel verklaard. (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen VAO Luchtvaart.

De stand van zaken van het wetsvoorstel kilometertellerfraude

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 april 2012 - Stand van zaken wetsvoorstel kilometertellerfraude - 33000-XII-128

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 13 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 mei 2012 - De stand van zaken van het wetsvoorstel kilometertellerfraude - 33000-XII-130

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 13 juni 2012.

Verkeersveiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 april 2012 - Cijfers verkeersdoden 2011 - 29398-322

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 13 juni 2012.

Onderzoek naar medische keuringen ten behoeve van het rijbewijs

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 mei 2012 - Onderzoek naar medische keuringen ten behoeve van het rijbewijs - 29398-325

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 13 juni 2012. Minister V&J zal voor dat AO worden uitgenodigd.

Reactie op brieven van FNV Spoor en personeel Keyrail m.b.t. concessie voor Betuweroute en Goederenloket 2013

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 mei 2012 - Reactie op brieven van FNV Spoor en personeel Keyrail m.b.t. concessie voor Betuweroute en Goederenloket 2013 - 22026-363

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor.

Reactie op de brief van FNV Bondgenoten inzake de “concessie voor de Betuweroute en Goederenloket 2013"

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 april 2012 - Reactie op de brief van FNV Bondgenoten inzake de “concessie voor de Betuweroute en Goederenloket 2013" - 22026-359

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 oktober 2011 - Internationale benchmark 2011 ProRail - 29984-273

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Voorzitter van de tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor, A.H. Kuiken (PvdA) - 23 maart 2012 Lijst van vragen en antwoorden van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie Spoor over het rapport "Wissel op de toekomst" - 32707-14

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - Voorzitter van de tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor, A.H. Kuiken (PvdA) - 16 februari 2012 Bijlagenbundel bij het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor - 32707-13

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - Voorzitter van de tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor, A.H. Kuiken (PvdA) - 16 februari 2012 Rapport van externe onderzoekers in het kader van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor - 32707-12

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - Voorzitter van de tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor, A.H. Kuiken (PvdA) - 16 februari 2012 Rapport van externe onderzoekers in het kader van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor - 32707-11

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - Voorzitter van de tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor, A.H. Kuiken (PvdA) - 16 februari 2012 Verslagen van openbare gesprekken door de commissie Tijdelijke commissie Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor - 32707-10

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - Voorzitter van de tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor, A.H. Kuiken (PvdA) - 16 februari 2012 Aanbieding van het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor - 32707-8

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 oktober 2011 - Resultaten van het onderzoek van de departementale auditdienst en de accountant van ProRail naar de besteding van budgetten door ProRail - 32707-6

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 oktober 2011 - Reactie op AR-rapport inzake de besteding van spoorbudgetten door ProRail - 32707-5

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012

Zaak: Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 3 oktober 2011 - Aanbieding rapport Besteding spoorbudgetten door ProRail. - 32707-4

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012

Station Zwolle

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 april 2012 - Lijst van vragen en antwoorden over het project ZwolleSpoort en de bijbehorende buitendienststelling(en) van station Zwolle - 29984-304

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 februari 2012 - Uitstel beantwoording vragen over de Buitendienststelling station Zwolle (29984, nr. 283) - 29984-297

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 januari 2012 - Buitendienststelling station Zwolle - 29984-283

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Uitvoering motie Aptroot/Bashir over toegankelijk ov voor mensen met een beperking

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 maart 2012 - Uitvoering motie Aptroot/Bashir (33000 XII, nr. 16) over toegankelijk ov voor mensen met een beperking - 33000-XII-126

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog vóór de zomer te plannen notaoverleg Vervoerconcessie Hoofdrailnet, dat zal plaatsvinden na het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Consequenties controversieel verklaren beleidsvoornemen gunning vervoerconcessie voor het hoofdrailnet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 mei 2012 - Consequenties controversieel verklaren beleidsvoornemen gunning vervoerconcessie voor het hoofdrailnet - 22026-362

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog vóór de zomer te plannen notaoverleg Vervoerconcessie Hoofdrailnet, dat zal plaatsvinden na het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet vanaf 2015

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 april 2012 Beleidsvoornemen gunning vervoerconcessie hoofdrailnet - 22026-360

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog vóór de zomer te plannen notaoverleg Vervoerconcessie Hoofdrailnet, dat zal plaatsvinden na het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.
Noot: Dit betreft het definitieve beleidsvoornemen ten aanzien van het hoofdrailnet. Op grond van het vierde lid van artikel 66 van de Wet personenvervoer 2000 geldt een voorhangbepaling met een wettelijke termijn van 30 dagen. De minister geeft in onderhavige brief echter aan dat de de genoemde voorhangtermijn wordt verlengd tot en met het overleg met de Kamer.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over het beleidsvoornemen inzake de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet vanaf 2015 - 22026-361

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog vóór de zomer te plannen notaoverleg Vervoerconcessie Hoofdrailnet, dat zal plaatsvinden na het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2011 Informatie over de financiële HSA-problematiek (de vervoerder op de HSL-Zuid) en over het beleidsvoornemen inzake de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet vanaf 2015 - 22026-343

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog vóór de zomer te plannen notaoverleg Vervoerconcessie Hoofdrailnet, dat zal plaatsvinden na het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Spoorwegovergang Bilthoven

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 juni 2011 Antwoorden op de tweede lijst van vragen inzake de spoorwegovergang en inhaalsporen in Bilthoven - 29893-122

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Gevaarlijke stoffen spoor

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 september 2011 Onderzoek gevaarlijke stoffen op emplacementen - 30373-44

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 augustus 2011 Basisnet Spoor - 30373-43

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 april 2012 Zevende voortgangsrapportage PHS en Actieplan ‘Groei op het Spoor’ - 32404-56

Besluit: Niet controversieel verklaren voor wat betreft alle andere onderdelen van PHS dan het onderdeel Routering goederenvervoer Oost-Nederland. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.
Besluit: Controversieel verklaren voor wat betreft het onderdeel Routering goederenvervoer Oost-Nederland.

Bezoldiging directie ProRail

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 mei 2012 Bezoldiging directie ProRail - 29984-305

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog vóór de zomer te plannen notaoverleg Vervoerconcessie Hoofdrailnet, dat zal plaatsvinden na het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Vervoerplan NS en Beheerplan Prorail

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over het Vervoerplan 2012 van NS en het Beheerplan 2012 van ProRail - 29984-303

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog vóór de zomer te plannen notaoverleg Vervoerconcessie Hoofdrailnet, dat zal plaatsvinden na het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 maart 2012 Vervoerplan 2012 van NS en het Beheerplan 2012 van ProRail - 29984-298

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog vóór de zomer te plannen notaoverleg Vervoerconcessie Hoofdrailnet, dat zal plaatsvinden na het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Cluster winterweer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 april 2012 Reactie op verzoek Van Gent over de grote verstoring van het treinverkeer in de Randstad - 29984-301

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 maart 2012 Infrastructuur- en wisselstoringen tijdens de winter - 29984-299

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Cluster snelheidsverhoging op het spoor

Zaak: Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 25 november 2009 Onafhankelijk onderzoek naar snelheidsverhoging naar 160 km/u - 29984-206

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 3 februari 2009 Snelheidsverhoging naar 160 km/u op het bestaande spoorwegnet - 29984-165

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 oktober 2010 Nadere informatie over snelheidsverhoging op het spoor - 29984-236

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (commissie Kuiken) d.d. 21 juni 2012.

Aanbieding Concept-verbeterplan ProRail

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 mei 2012 Aanbieding Concept-verbeterplan ProRail - 29893-133

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.
Noot: Met deze brief informeert de minister over het verbeterplan dat ProRail op haar verzoek heeft opgesteld en dat (tijdelijke) maatregelen bevat om het aantal STS-passages (rood seinpassages) terug te dringen.

Treinongeval zaterdag 21 april 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 april 2012 Toezending van de 24-uursrapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en ProRail. - 29893-132

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 april 2012 Nadere informatie over het treinongeval van zaterdag 21 april 2012 - 29893-130

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 april 2012 - Treinongeval op zaterdag 21 april 2012 - 29893-129

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Railveiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 april 2012 Stoptonend sein passage emplacement Utrecht - 29893-131

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 juni 2011 Trendanalyse railveiligheid 2010 - 29893-121

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 juni 2011 Railveiligheid - 29893-120

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Diverse, reeds voor het verzamel AO spoor geagendeerde brieven

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 maart 2012 Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg inzake HSA van 15 februari 2012 over conclusies externe toetsing - 22026-355

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 november 2011 Reactie op rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake treinongeval Stavoren dd. 25 juli 2010 - 29893-127

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 oktober 2011 - Aanbieding afschrift van de reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake de treinbotsing nabij Barendrecht op 24 september 2009 - 29893-124

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 maart 2012 Voortgang Betuweroute - 22589-311

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 november 2011 Voortgang van de implementatie van Automatische Trein Beïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv) en de effectiviteit van ATB-Vv - 29893-126

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 mei 2011 Nadere informatie over back-up-mogelijkheden voor relaiskasten - 29984-266

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na 1. het algemeen overleg over het eindrapport van het parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor en 2. een nog te plannen Notaoverleg Hoofdrailnet.

Voortgang OV-chipkaart

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 april 2012 - Afschrift van de brief van het Regionaal Openbaar Vervoer Beraad over de nog openstaande acties van de actielijst van het ROVB met betrekking tot de OV-chipkaart. - 23645-501

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.

Diverse, reeds voor het uitgestelde algemeen overleg Openbaar Vervoer geagendeerde brieven

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 april 2012 - Voortgangsrapportage over het Fonds Eenmalige Bijdrage NS (FENS) over het vierde kwartaal van 2011 - 29984-302

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 april 2012 - Stand van zaken aanbestedingen openbaar vervoer in de G3 - 23645-498

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 april 2012 - Rapportage kwartiermaker Meijdam t.a.v. permanente structuur en positionering TLS - 23645-499

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 april 2012 - Stand van zaken over de projectorganisatie Nationale Data Openbaar Vervoer - 31305-200

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 april 2012 Reactie op het verzoek van het lid Bashir in de Regeling van 3 april inzake mogelijke fraude bij het GVB te Amsterdam en op het verzoek van het lid Aptroot in de Regeling van 10 april over mogelijke problemen bij Trans Link Systems die verantwoordelijk is voor de OV-chipcard - 23645-497

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 maart 2012 6e Voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart - 23645-496

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 februari 2012 Afschrift van de brief aan de Nationale ombudsman over de verplichting tot inchecken voor houders van een OV-jaarkaart - 23645-495

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 februari 2012 Beantwoording vragen commissie n.a.v. het bericht “OV-chipkaart levert OV-bedrijven geld op” - 23645-494

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 december 2011 Reisverbod openbaar vervoer - 23645-493

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 augustus 2011 Antwoorden op vragen en toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg van 28 april 2011 inzake openbaar vervoer - 23645-478

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 5 juli 2011 - Antwoord op een vraag van het lid Monasch om een ov-trajectkaart voor mbo-ers - 23645-476

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.

Aanbieding van de beleidsdoorlichting inzake de Nota Zeehavens

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 januari 2012 Aanbieding van de beleidsdoorlichting inzake de Nota Zeehavens - 32861-2

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-A

Besluit: Niet controversieel verklaard. Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 juni te 12.00 uur.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 mei 2012 - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-XII

Besluit: Niet controversieel verklaard. Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 juni te 12.00 uur.
Noot: Eerder is door het Presidium het volgende behandelschema vastgesteld: • Deadline voor inbreng van feitelijke vragen over de met de Voorjaarsnota 2012 samenhangende suppletoire begrotingen op woensdag 13 juni 2012 te 12.00 uur.

Jaarverslag, Slotwet en Rapport Algemene Rekenkamer Infrastructuurfonds 2011

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 - Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Infrastructuurfonds 2011 - 33240-A-2

Besluit: Reeds besproken tijdens de technische briefing door de Algemene Rekenkamer d.d. 23 mei 2012.
Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen d.d. 30 mei 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 mei 2012 - Slotwet Infrastructuurfonds 2011 - 33240-A

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen d.d. 30 mei 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 mei 2012 - Jaarverslag Infrastructuurfonds 2011 - 33240-A-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen d.d. 30 mei 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

Jaarverslag, Slotwet en Rapport Algemene Rekenkamer Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Waddenfonds 2011 - 33240-XII-3

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 30 mei 2012 te 12 uur.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastruuctuur en Milieu.
Besluit: Desgewenst betrekken bij verder behandeling van het wetsvoorstel Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 mei 2012 Aanbieding van het meerjarenplan 2012-2016 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het jaarverslag 2011 van de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM-Inspectie - 33000-XII-131

Besluit: Het jaarverslag van de Inspectie desgewenst betrekken bij de behandeling van het jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Besluit: Het meerjarenplan desgewenst betrekken bij bij de nog te ontvangen suppletoire begrotingen samenhangende met de Voorjaarsnota.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Infrastructuur en Milieu 2011 - 33240-XII-2

Besluit: Reeds besproken tijdens de technische briefing door de Algemene Rekenkamer d.d. 23 mei 2012.
Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen d.d. 30 mei 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 mei 2012 Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011 - 33240-XII

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen d.d. 30 mei 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 mei 2012 Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011 - 33240-XII-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen d.d. 30 mei 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

Nieuwe begrotingsstructuur Infrastructuur en Milieu

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 11 mei 2012 Advies nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu - 31865-40

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 10 mei 2012 Reactie op het verzoek om advies over nieuwe begrotingsstructuur Infrastructuur en Milieu - 2012Z09671

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 april 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake een nieuwe begrotingsstructuur IenM - 33000-XII-127

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 januari 2012 Nieuwe begrotingsstructuur IenM - 33000-XII-111

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer op de kortst mogelijke termijn een "was-wordt overzicht" te doen toekomen van de (operationele) doelen, ministeriële verantwoordelijkheid, indicatoren en streefwaarden in relatie tot de nieuwe begrotingsstructuur IenM.
Besluit: Voor de volgende procedurevergadering zal door de begrotingswoordvoerders een conceptreactie aan de minister worden opgesteld.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wegnemen van onvolkomenheden).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 21 mei 2012 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wegnemen van onvolkomenheden). - 29383-197

Besluit: Niet controversieel verklaard. Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 juni 2012 te 12.00 uur.
Noot: Het betreft een voorhang op grond van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer welke luidt: "Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel [...] wordt overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal en in de Staatscourant bekendgemaakt. Aan een ieder wordt de gelegenheid geboden binnen een bij die bekendmaking vast te stellen termijn van ten minste vier weken opmerkingen over het ontwerp schriftelijk ter kennis van Onze Minister te brengen". De voorhangtermijn eindigt op 19 juni 2012. Met dit ontwerpbesluit zijn wijzigingen in het Registratiebesluit aangebracht die noodzakelijk zijn in verband met de inwerkingtreding van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Stb 2010, 686, het Bevb) en zijn enkele correcties aangebracht. Het Registratiebesluit geeft uitvoering aan de registratieplicht voor risicovolle situaties en wijst categorieën van inrichtingen, buisleidingen en transportroutes aan waarover het Risicoregister gevaarlijke stoffen gegevens moet bevatten. Daarnaast bevat het Registratiebesluit voorschriften over de inhoud van het register en termijnen voor de verstrekking van gegevens. Tevens voorziet dit wijzigingsbesluit in enkele wetstechnische wijzigingen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

Ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 mei 2012 Ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013 - 2012Z10446

Besluit: Niet controversieel verklaard. Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 juni 2012 te 12.00 uur.
Noot: Het betreft een voorhang op grond van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer welke luidt: "Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel [...] wordt overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal en in de Staatscourant bekendgemaakt. Aan een ieder wordt de gelegenheid geboden binnen een bij die bekendmaking vast te stellen termijn van ten minste vier weken opmerkingen over het ontwerp schriftelijk ter kennis van Onze Minister te brengen". De voorhangtermijn eindigt op 19 juni 2012. Dit besluit houdt een actualisatie in van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer. Omdat vrijwel alle artikelen uit het oude besluit worden gewijzigd, is ervoor gekozen om dat besluit in te trekken en een geheel nieuw besluit vast te stellen. Het doel van het onderhavige besluit is het voorkomen of beperken van veiligheidsrisico’s, voor mensen in de omgeving van LPG-tankstations. Op grond van dit besluit moeten maatregelen worden getroffen waardoor de kans op een ongeval bij het aanleveren van LPG wordt verkleind. Deze maatregelen vloeien voort uit de afspraken uit het Convenant LPG-autogas 2005. Daarnaast is een groot aantal bepalingen uit het Besluit LPG-tankstations milieubeheer vervangen door enkele kapstokbepalingen die uitgewerkt zullen worden in een ministeriële regeling (de Regeling LPG-tankstations milieubeheer). Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 juli 2013.

Voorhang wijziging BABW elektronische bekendmaking verkeersbesluiten

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 mei 2012 Voorhang wijziging BABW elektronische bekendmaking verkeersbesluiten - 30421-29

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 10 mei 2012 Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (30872, nr. 82) - 30872-110

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor het algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 7 juni 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 januari 2012 Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen - 30872-82

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 7 juni 2012.

Kennisgeving voorgenomen wijziging Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 19 maart 2012 - Kennisgeving voorgenomen wijziging Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur - 33000-XII-123

Besluit: Niet controversieel verklaard. Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 7 juni 2012.

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 maart 2012 - Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton - 28694-91

Besluit: Niet controversieel verklaard. Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 7 juni 2012.

Nahang Besluit geluid milieubeheer en Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 9 maart 2012 Achtergrondinformatie t.a.v. nahangprocedures - 2012Z04767

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 april 2012 - Nahang Besluit geluid milieubeheer en Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds - 27664-80

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 mei 2012 Wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s) - 33250

Besluit: Niet controversieel verklaard. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 juni 2012 te 12.00 uur.

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de omzetting van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2010, L 334)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 april 2012 - Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de omzetting van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2010, L 334) - 33229

Besluit: Niet controversieel verklaard. Nota naar aanleiding van het verslag wordt afgewacht.
Noot: Het wetsvoorstel is ontvangen op 5 april 2012. Het verslag is uitgebracht op 16 mei 2012. De verordening treedt op 18 december 2012 in werking. Op dat moment dienen de nationale uitvoeringsmaatregelen van kracht te zijn.

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L334)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 8 mei 2012 - Ambtelijke briefing inzake Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L334) (33197) - 2012Z09548

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De fracties hebben reeds op 15 mei inbreng geleverd voor het verslag wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 maart 2012 - Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L334) - 33197

Besluit: Niet controversieel verklaard. Nota naar aanleiding van het verslag wordt afgewacht.
Noot: Het wetsvoorstel is ontvangen op datum 12 maart 2012. Het verslag is uitgebracht op 16 mei 2012. De implementatietermijn voor deze richtlijn loopt op 7 januari 2013 af.

Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 april 2012 Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds - 33222

Besluit: Niet controversieel verklaard. Nota naar aanleiding van het verslag wordt afgewacht.
Noot: Met dit wetsvoorstel worden ingetrokken: (1) de Wet op de Raad voor de Wadden, waarmee de bestuurlijke organisatie van het Waddengebied moet worden vereenvoudigd, en (2) de Wet op het Waddenfonds, omdat het Waddenfonds inmiddels is gedecentraliseerd. De wet treedt inwerking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot 1 januari 2012. Over het voornemen tot intrekking van beide wetten is de Kamer bij brief van 21 maart 2011 (29684, nr. 91) geïnformeerd; op 14 april 2011 heeft hierover het debat met de minister van Infrastructuur en Milieu plaatsgevonden (29684, nr. 99). Het wetsvoorstel is ontvangen op 2 april 2012. Het verslag is uitgebracht op 16 mei 2012.

Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Korthals - 14 januari 2002 Vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen) - 28180

Besluit: Niet controversieel verklaard. Formeel intrekkingsbericht (zie hieronder) wordt afgewacht.
Noot: In de Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel 33134-(R1972) Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen) staat vermeld dat wetsvoorstel Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen zal worden ingetrokken. De Kamer heeft nog geen formeel intrekkingsbericht ontvangen.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 december 2011 Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen) - 33134-(R1972)

Besluit: Niet controversieel verklaard. Nota naar aanleiding van het verslag wordt afgewacht.
Noot: Het verslag is uitgebracht op 13 februari 2012. In de brief 'Prioritering aanhangige wetsvoorstellen Infrastructuur en Milieu' van de bewindspersonen d.d. 14 maart 2012 (2012Z05106) krijgt dit wetsvoorstel prioriteitsniveau 3.

Goedkeuring Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok “Europe Central”

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 maart 2012 - Goedkeuring van het op 2 december 2010 te Brussel tot stand gekomen Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok “Europe Central” tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat (Trb. 2011, 27) en wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1070/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren (PbEU 2009 L 300) - 33191

Besluit: Niet controversieel verklaard. Nota naar aanleiding van het verslag wordt afgewacht.
Noot: Het verslag is uitgebracht op 17 april 2012. Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de Europese Single European

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het vaststellen van emissieklassen van motorvoertuigen, het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 mei 2011 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het vaststellen van emissieklassen van motorvoertuigen, het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs - 32766

Besluit: Niet controversieel verklaard. Nota naar aanleiding van het verslag wordt afgewacht.
Noot: Het verslag is uitgebracht op 20 juni 2011. In de brief 'Prioritering aanhangige wetsvoorstellen Infrastructuur en Milieu' van de bewindspersonen d.d. 14 maart 2012 (2012Z05106) krijgt het wetsvoorstel prioriteitsniveau 3. Het wetsvoorstel dient ertoe mogelijkheden te scheppen om emissieklassen van motorrijtuigen door de RDW vast te laten stellen en die dienst de mogelijkheid te geven goedkeuring te geven voor inbouw en type van systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingsstukken of voorzieningen van motorrijtuigen die niet noodzakelijk zijn voor de toelating van voertuigen op de weg. Na invoering van dit wetsvoorstel kan nog niet daadwerkelijk gebruik gemaakt worden van de emissieklassenindeling en de goedkeuring voor type en inbouw van systemen en dergelijke, dit moet op een later moment en door aanvullende wet- en regelgeving geregeld worden. De minister schrijft in verband met de emissieklassen van motorrijtuigen in het nader rapport: ‘Om misverstanden te voorkomen, wil ik hierbij opmerken dat er momenteel geen plannen zijn om parkeertarieven of belastingheffingen te differentiëren aan de hand van emissieklassen. De enige maatregelen die op dit moment worden overwogen en waarbij het idee is om onderscheid te maken in de luchtverontreinigende uitstoot van voertuigen zijn milieuzones voor bestelauto’s vanaf 2013’. Tenslotte wordt met dit wetsvoorstel de mogelijkheid geschapen om een maximumprijs voor rijbewijzen vast te stellen.

Wijziging van de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut naar aanleiding van de evaluatie van deze wet

Zaak: Wetgeving - minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 28 april 2010 - Wijziging van de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut naar aanleiding van de evaluatie van deze wet - 32379

Besluit: Niet controversieel verklaard. Nota naar aanleiding van het verslag wordt afgewacht.
Noot: Het verslag is uitgebracht op 17 september 2010. Op 29 juni 2011 heeft de commissie gerappeleerd op toezending van de nota naar aanleiding van het verslag en op 7 september 2011 is een tweede rappel verzonden. In de brief 'Prioritering aanhangige wetsvoorstellen Infrastructuur en Milieu' d.d. 14 maart 2012 krijgt dit wetsvoorstel prioriteitsniveau 2. In diezelfde brief geeft de regering aan dat de Kamer medio 2012 nader bericht ontvangt over de stand van zaken van dit wetsvoorstel.

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 februari 2012 - Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg - 33184

Besluit: Niet controversieel verklaard. Nota naar aanleiding van het verslag wordt afgewacht.
Noot: Het verslag is uitgebracht op 25 april 2012. Met dit wetsvoorstel en de nog op te stellen lagere regelgeving wordt uitvoering gegegeven aan drie Europese verordeningen. De belangrijkste wijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe verordeningen betreffen de invulling en de toetsing van de betrouwbaarheidseis, de introductie van de functie van vervoersmanager en de verplichting om een uitwisselbaar elektronisch dossier bij te houden van wegvervoerondernemingen. De termijn voor de nationale uitvoeringsmaatregelen voor deze drie verordeningen is op 4 december 2011 verstreken. De regering streeft om die reden naar spoedige inwerkingtreding en wijkt daarom af van de vaste verandermomenten voor inwerkingtreding van wetten. Toch krijgt het wetsvoorstel in de brief 'Prioritering aanhangige wetsvoorstellen Infrastructuur en Milieu' van de bewindspersonen d.d. 14 maart 2012 (2012Z05106) prioriteitsniveau 2.

Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderwet I en M)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 december 2011 - Begeleidende brief bij de nota van wijziging inzake de Kaderwet VROM- en WWI-subsidies - 32537-5

Besluit: Niet controversieel verklaard. Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 32537 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderwet I en M)

Zaak: Wetgeving - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 14 oktober 2010 - Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderwet I en M) - 32537

Besluit: Niet controversieel verklaard. Nota naar aanleiding van het verslag wordt afgewacht.
Noot: Het verslag is uitgebracht op 1 maart 2012. In de brief 'Prioritering aanhangige wetsvoorstellen Infrastructuur en Milieu' van de bewindspersonen d.d. 14 maart 2012 (2012Z05106) krijgt dit wetsvoorstel prioriteitsniveau 3. Het wetsvoorstel creëert een juridische grondslag voor subsidies op de beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naast het

Permanent maken van de Crisis- en herstelwet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 mei 2012 - Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet - 32127-160

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 februari 2012 - Mededeling Wijziging Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening - 29383-192

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 december 2011 - Rapportages m.b.t. de Crisis- en herstelwet - 32127-148

Besluit: Controversieel verklaren
Noot: De brief is betrokken bij de inbreng voor het verslag inzake wetsvoorstel 33135 Permanent maken Crisis- en herstelwet.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 december 2011 - Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht - 33135

Besluit: Controversieel verklaren

Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 december 2011 Nationale koppen bij Tunnelwetgeving - 29296-26

Besluit: Niet controversieel verklaard.
Noot: Brief bevat een overzicht van de eisen die het kabinet in aanvulling op de Europese richtlijn inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (richtlijn 2004/54/EG van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004, hierna: de richtlijn) wenst te stellen aan de veiligheid van tunnels, in het wetsvoorstel 33125 veiligheid wegtunnels.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 december 2011 - Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels - 33125

Besluit: Niet controversieel verklaard. Nota naar aanleiding van het verslag wordt afgewacht.
Noot: Het verslag is uitgebracht op 5 maart 2012. In de brief 'Prioritering aanhangige wetsvoorstellen Infrastructuur en Milieu' van de bewindspersonen d.d. 14 maart 2012 (2012Z05106) krijgt het wetsvoorstel prioriteitsniveau 1. De regering stelt in de brief dat het van belang is om zo snel mogelijk een landelijke tunnelstandaard in te voeren.

Wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures)

Zaak: Wetgeving - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Winsemius - 15 januari 2007 Wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures) - 30930

Besluit: Niet controversieel verklaard. Nota naar aanleiding van het verslag wordt afgewacht.
Noot: Het verslag is uitgebracht op 28 maart 2007. Op 7 september 2011 heeft de commissie gerappeleerd op toezending van de nota naar aanleiding van het verslag en op 3 april 2012 is een tweede rappel verzonden. In de brief 'Prioritering aanhangige wetsvoorstellen Infrastructuur en Milieu' van de bewindspersonen d.d. 14 maart 2012 (2012Z05106) krijgt het wetsvoorstel prioriteitsniveau 3. In die brief geeft de regering aan dat er interdepartementaal een standpuntbepaling wordt voorbereid.

Wet basisnet gevaarlijke stoffen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 mei 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 32862-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 mei 2012 Nota van wijziging inzake Wijziging - 32862-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 augustus 2011 - Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) - 32862

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 mei 2012 - Nota naar aanleiding van het verslag - 33150-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 mei 2012 - Nota van wijziging - 33150-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 28 februari 2012 - Spoedlocaties bodemverontreiniging, terugloop aantallen - 30015-46

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 33150 Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 januari 2012 - Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering - 33150

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit in verband met invoering van een versnellingstarief en verbetering van de uitvoerbaarheid

Zaak: Wetgeving - minister van Verkeer en Waterstaat, Peijs - 27 juni 2006 Wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit in verband met invoering van een versnellingstarief en verbetering van de uitvoerbaarheid - 30615

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen op 25 januari 2007. Het wetsvoorstel is nog niet via de procedurevergadering aangemeld voor plenaire behandeling. Dit in verband met een brief van toenmalig minister Eurlings d.d. 25 april 2007 (Kamerstuk 30615, nr. 8) over de relatie van dit wetsvoorstel met het project Anders Betalen voor Mobiliteit. In de brief 'Prioritering aanhangige wetsvoorstellen Infrastructuur en Milieu' van de bewindspersonen d.d. 14 maart 2012 (2012Z05106) krijgt het wetsvoorstel prioriteitsniveau 3 en staat vermeld dat het wetsvoorstel 'slapend' is sinds de genoemde brief van toenmalig minister Eurlings.

Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van enkele wetten in verband met de invoering van een belasting ter regulering van het verkeer (Wet regulerende heffing wegverkeer)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Duyvendak - 27 april 2004 Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van enkele wetten in verband met de invoering van een belasting ter regulering van het verkeer (Wet regulerende heffing wegverkeer) - 29535

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Dit betreft een initiatiefwetsvoorstel van Groenlinks, dat op 27 april 2004 is ingediend. Er is inbreng geleverd en op 9 september 2005 is de nota naar aanleiding van het verslag, inclusief een nota van wijziging, ontvangen. Daarna zijn er geen verdere stappen in het behandelproces gezet. Formeel is het daarmee

Wet Beperkingengebied buitenlandse luchthaven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 16 maart 2012 - Voortgang Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) - 31898-8

Besluit: Niet controversieel verklaard. Het wetsvoorstel is en blijft aangemeld voor plenaire behandeling.

Zaak: Wetgeving - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 20 maart 2009 - Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) - 31898

Besluit: Niet controversieel verklaard. Het wetsvoorstel is en blijft aangemeld voor plenaire behandeling.
Noot: Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen op 1 juli 2009 . De behandeling heeft nog niet plaatsgevonden omdat er gewacht werd op een aangekondigde nota van wijziging. Deze is ontvangen op 18 april 2012. In de procedurevergadering van 28 maart 2012 is besloten de Voorzitter te laten weten dat dit voorstel behandeld kan worden. In de brief 'Prioritering aanhangige wetsvoorstellen Infrastructuur en Milieu' van de bewindspersonen d.d. 14 maart 2012 (2012Z05106) krijgt het wetsvoorstel prioriteitsniveau 3. Met dit wetsvoorstel wordt een nieuwe titel in de Wet Luchtvaart gevoegd, die het mogelijk maakt om bij Algemene Maatregel van Bestuur beperkingengebieden vast te stellen - rekening houdend met geluidscontouren, externe-veiligheidscontouren, obstakelbeheergebieden en de vliegveiligheid -waarbinnen restricties kunnen worden opgelegd ten aanzien van het indirect ruimte beslag en de bestemming en het gebruik van de grond binnen een beperkingengebied. Het wetsvoorstel ziet vooralsnog op de contouren in Nederland van drie Duitse luchthavens, zijnde Weeze (Niederrhein), Brüggen en Geilenkirchen.

Wet plattelandswoningen

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 november 2011 - Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen) - 33078

Besluit: Niet controversieel verklaard. Het wetsvoorstel zal worden behandeld in het wetgevingsoverleg Plattelandswoningen van maandag 14 juni 2012, 13.00 - 18.00 uur.
Noot: Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen op 6 maart 2012. In de procedurevergadering van 14 maart 2012 is besloten het wetsvoorstel aan te melden voor een wetgevingsoverleg, dat is voorzien voor 4 juni 2012. In de brief

Prioritering aanhangige wetsvoorstellen I&M

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 14 maart 2012 - Prioritering aanhangige wetsvoorstellen I&M - 2012Z05106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een overzicht van 14 maart 2012 van bij de beide Kamers der Staten-Generaal aanhangige wetsvoorstellen en van wetsvoorstellen die op korte termijn aan de Kamer zullen worden aangeboden.