Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 29 mei 2012

Gepubliceerd: 30 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2012A02124
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6a7cf535-beff-4d18-9dbc-2bfd3a1210e3&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2029%20mei%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 29544, 32043, 32043, 32144, 32144, 29818, 29544, 29502, 29817, 29817, 30532, 25883, 29544, 17050, 32680, 32896, 33275, 25883, 32144, 21501, 22112, 22112, 22112, 25883, 29427, 32043, 32043, 29427, 29544, 26956, 32043, 17050, 32144, 29544, 31322, 29502, 33161, 29407, 22112, 22112, 29544, 29427, 32521, 29544, 32043, 32637, 29544, 31322, 31322, 31322, 32328, 32328, 31428

Inhoud


AO Toekomst poldermodel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 april 2012 Reactie op verzoek Van Hijum over de oproep van Alexander Rinnooy Kan aan het kabinet om de Sociaal Economische Raad vaker in te zetten - 33000-XV-70

Besluit: Controversieel verklaren

AO Arbeidsmarktbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 22 maart 2012 Reactie op verzoek Sterk over het bericht 'Veel zwangere vrouwen gediscrimineerd op werk' - 30420-162

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 maart 2012 Reactie op verzoek Klaver over het SCP Jaarrapport Integratie waaruit blijkt dat migranten beter zijn gaan presteren, maar dat ze toch maar moeilijk aan het werk komen - 29544-384

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 februari 2012 Aanbieding onderzoeksrapportages SZW inzake WWB, arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, inkomenszekersheid, schuldhulpverlening, Wajong, pensioenen en certificerende instellingen - 33000-XV-66

Besluit: Rapportage nr. 9 (2012D07611: Met de coach naar de job)
Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Rapportage nr. 12 (2012D07615: Najaarsrapportage cao-afspraken 2011)
Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

AO SUWI

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 februari 2012 Aanbieding onderzoeksrapportages SZW inzake WWB, arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, inkomenszekersheid, schuldhulpverlening, Wajong, pensioenen en certificerende instellingen - 33000-XV-66

Besluit: Rapportage nr. 1 (2012D07597: Gegevensuitwisseling WWB/WIJ)
Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Rapportage nr. 2 (2012D07598: De cliënt centraal)
Besluit: Niet controversieel. Aannhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Rapportage nr. 5 (2012D07603: Vervolgonderzoek risicobeheersing UWV)
Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

AO Pensioenonderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 februari 2012 Prioriteiten arbeidsvoorwaardelijk pensioen - 32043-103

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 maart 2012 Communicatie over voorgenomen pensioenkortingen - 32043-105

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 30 maart 2012 Stand van zaken van de uitwerking van de afspraken met betrekking tot het

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 februari 2012 Aanbieding reactie op de petitie van Politievakbond ACP d.d. 20 december 2011 inzake vitaliteitssparen - 2012Z03527

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

AO Stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2011 Reactie op de motie Van Hijum c.s (32144, nr. 8) inzake een stage voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren - 32144-10

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 13 januari 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren (32144, nrs. 8 en 10) - 32144-11

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

AO Medezeggenschap

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 20 januari 2012 Reactie op de brief van de NVMedezeggenschap n.a.v. het SER-advies ‘Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad’ - 2012Z00848

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 2 december 2011 Scholing van ondernemingsraadleden, kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009 en een reactie op motie Hamer c.s. (29544, nr. 264) over een intensievere betrokkenheid van ondernemingsraden - 29818-35

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

AO Arbeidsongeschiktheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 oktober 2011 Onderzoeksrapportages 2e tertaal 2011 - 29544-342

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

AO Flexibiliteit en Zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 19 maart 2012 Beantwoording betreffende het verzoek van het lid Berndsen over de daling van het aantal vaste contracten met 97%, de achterliggende oorzaak, wat volgens het

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 maart 2011 Aanpak onderzoek overeenkomst van opdracht - 29502-61

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

AO Wsw/Wajong

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 14 december 2010 Overleg met VNG en Cedris inzake de WSW en de financiele taakstelling voor 2011 - 29817-60

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 juli 2011 Monitor Wajong: tweede rapportage - 29817-73

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

AO Arbeidsmigratie (binnen en van buiten de EU)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 11 april 2011 Intrekken werkvergunningen Roemenen - 2011Z07520

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

AO Arbo-onderwerpen d.d. 27 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 30 maart 2012 Eindrapport en kabinetsstandpunt n.a.v. de evaluatie van de vereenvoudigde Arbeidstijdenwet 2007 - 30532-28

Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Arbo-onderwerpen op 27 juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 30 maart 2012 Visie op het stelsel voor gezond en veilig werken - 25883-209

Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Arbo-onderwerpen op 27 juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 21 maart 2012 Rapport en conclusies op het rapport "Keuren, een hele hijs!" Een onderzoek naar de kwaliteit van het keuren van hijskranen - 33000-XV-67

Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Arbo-onderwerpen op 27 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 maart 2012 Actieplan Gezond Bedrijf - 29544-388

Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Arbo-onderwerpen op 27 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 februari 2012 Aanbieding onderzoeksrapportages SZW inzake WWB, arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, inkomenszekersheid, schuldhulpverlening, Wajong, pensioenen en certificerende instellingen - 33000-XV-66

Besluit: Rapportage nr. 13 (2012D07616: Arbobalans 2011): Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Arbo-onderwerpen op 27 juni 2012
Besluit: Rapportage nr. 14 (2012D07617: Zelfregulering van arbeidsomstandigheden): Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Arbo-onderwerpen op 27 juni 2012

AO Handhaving d.d. 6 juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 13 maart 2012 Gegevensuitwisseling in het kader van fraudebestrijding - 17050-416

Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Handhaving op 6 juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 13 maart 2012 Verzamelbrief over fraudebestrijding door bestandskoppeling, zoals zal worden gezonden aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten. - 2012Z04924

Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Handhaving op 6 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 maart 2012 Aanpak Malafide Uitzendbureaus - 32680-28

Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Handhaving op 6 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 februari 2012 Aanbieding onderzoeksrapportages SZW inzake WWB, arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, inkomenszekersheid, schuldhulpverlening, Wajong, pensioenen en certificerende instellingen - 33000-XV-66

Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Handhaving op 6 juni 2012
Besluit: Rapportage nr. 4 (2012D07600: Het naleven van verplichtingen) en bijlage bij rapportage nr. 4 (2012D07601: Verkenning kleding en gedrag):
Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Handhaving op 6 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 23 januari 2012 Handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag - 32896-8

Besluit: Niet controversieel. Agenderen voor algemeen overleg Handhaving op 6 juni 2012

Evaluatie van de Wet kinderopvang *

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 mei 2012 Evaluatie van de Wet kinderopvang - 33275-1

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Antwoord op een vraag van het lid Sterk over het fiscale regime voor Het Nieuwe Werken*

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 16 mei 2012 Antwoord op een vraag van het lid Sterk over het fiscale regime voor Het Nieuwe Werken - 25883-211

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op verzoek Van Hijum over stages door jongeren die hier illegaal verblijven*

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 mei 2012 Reactie op verzoek Van Hijum over stages door jongeren die hier illegaal verblijven - 32144-13

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding jaarverslag van de Inspectie SZW 2011*

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 mei 2012 Aanbieding jaarverslag van de Inspectie SZW 2011 - 33000-XV-73

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

SUWI-rapportages

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 15 mei 2012

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, die op 24 en 25 april in Horsens (Denemarken)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 mei 2012 Aanbieding verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, die op 24 en 25 april in Horsens (Denemarken) - 21501-31-279

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM(2012)173 Mededeling “Naar een banenrijk herstel”

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 mei 2012 Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM(2012)173 Mededeling “Naar een banenrijk herstel” - 22112-1419

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Fiche: Mededeling Externe Dimensie Coördinatie Sociale Zekerheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 mei 2012 Fiche: Mededeling Externe Dimensie Coördinatie Sociale Zekerheid - 22112-1415

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Fiche: Besluiten EU-standpunt coördinatie sociale zekerheid Turkije, Montenegro, San Marino en Albanië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 mei 2012 Fiche: Besluiten EU-standpunt coördinatie sociale zekerheid Turkije, Montenegro, San Marino en Albanië - 22112-1414

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitstel reactie over het opschorten van de huishoudinkomenstoets

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 11 mei 2012 Uitstel reactie over het opschorten van de huishoudinkomenstoets - 33000-XV-72

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op het rapport 'Instorting verdiepingsvloer B-Tower Rotterdam' van De Onderzoeksraad voor Veiligheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 16 mei 2012 Reactie op het rapport 'Instorting verdiepingsvloer B-Tower Rotterdam' van De Onderzoeksraad voor Veiligheid - 25883-210

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Richtlijnen voor de delegatie naar de 101ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 30 mei tot en met 15 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 mei 2012 Richtlijnen voor de delegatie naar de 101ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 30 mei tot en met 15 juni 2012 - 29427-85

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Verslag van een schriftelijk overleg over het bericht ‘Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten’ (Kamerstuk 32043, nr. 107)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 mei 2012 Antwoordenop vragen van de commissie over het bericht ‘Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten’ (Kamerstuk 32043, nr. 107) - 32043-110

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 april 2012 Reactie op verzoek Omtzigt over het bericht ‘Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten’ - 32043-107

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Kabinetsstandpunt ILO verdragen nr. 119, 139, 148, 167, 170, 184 en 187

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 9 mei 2012 Kabinetsstandpunt ILO verdragen nr. 119, 139, 148, 167, 170, 184 en 187 - 29427-84

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Nadere informatie over jeugdwerkeloosheid (verzoek van het lid Hamer)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 27 april 2012 Nadere informatie over jeugdwerkeloosheid (verzoek van het lid Hamer) - 29544-393

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op verzoek Holtackers over de verontrustende staat van onderhoud in de petrochemische industrie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 23 april 2012 Reactie op verzoek Holtackers over de verontrustende staat van onderhoud in de petrochemische industrie - 26956-124

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Effect op TOG-regeling voor ouders van thuiswonende kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 april 2012 Effect op TOG-regeling voor ouders van thuiswonende kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking - 2012Z09027

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Kabinetsreactie Witboek pensioenen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 april 2012 Kabinetsreactie Witboek pensioenen - 32043-109

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Bewijslastverdeling en verkeerscontroles UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 april 2012 Bewijslastverdeling en verkeerscontroles UWV - 17050-417

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op verzoek Koser Kaya over het volgen van stage door illegale kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 april 2012 Reactie op verzoek van het lid Koser Kaya over het volgen van stage door illegale kinderen en het opschorten van boetes - 32144-12

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Stand van zaken rond de SER-commissie ‘Toekomstige arbeidsmarktpositie jongeren’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 april 2012 Stand van zaken rond de SER-commissie ‘Toekomstige arbeidsmarktpositie jongeren’ - 29544-389

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Studenten en kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 13 april 2012 Studenten en kinderopvangtoeslag - 31322-187

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op de motie van het lid Hamer (29502, nr. 88), ingediend tijdens het VAO Postmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 april 2012 Reactie op de motie van het lid Hamer (29502, nr. 88), ingediend tijdens het VAO Postmarkt - 29502-92

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op verzoek Roemer over het bericht dat werkgevers met de invoering van de wet Werken naar Vermogen gehandicapten vervangen door Polen

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 12 april 2012 Reactie op verzoek Roemer over het bericht dat werkgevers met de invoering van de wet Werken naar Vermogen gehandicapten vervangen door Polen - 33161-36

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op vragen van de Europese Commissie over arbeidsmigratie en sociale zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 17 april 2012 Reactie op vragen van de Europese Commissie over arbeidsmigratie en sociale zekerheid - 29407-147

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Fiche: Verordening uitoefening recht op collectieve actie in relatie tot de vrijheden van vestiging en dienstverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 april 2012 Fiche: Verordening uitoefening recht op collectieve actie in relatie tot de vrijheden van vestiging en dienstverlening - 22112-1395

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Fiche: Richtlijn handhaving detacheringsrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 april 2012 Fiche: Richtlijn handhaving detacheringsrichtlijn - 22112-1396

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op verzoek Klaver inzake het “nationaal banenplan”

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 april 2012 Reactie op verzoek Klaver inzake het “nationaal banenplan” - 29544-392

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Correspondentie met de ILO over de Wet WIA en ILO-verdrag 121

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 12 april 2012 Correspondentie met de ILO over de Wet WIA en ILO-verdrag 121 - 29427-83

Besluit: Niet controversieel. Betrokken bij het algemeen overleg over ILO-onderwerpen en domestic workers op 23 mei 2012

Overzicht calamiteitenregelingen binnen de Rijksoverheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 20 april 2012 Overzicht calamiteitenregelingen binnen de Rijksoverheid - 33000-XV-71

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op artikel "In buitenland wonende AOW-er houdt recht op koopkrachttegemoetkoming"

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 april 2012 Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op artikel "In buitenland wonende AOW-er houdt recht op koopkrachttegemoetkoming" - 32521-11

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Draagvlak van cao-afspraken

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 18 april 2012 Draagvlak van cao-afspraken - 29544-391

Besluit: Controversieel verklaren

Aanbieding Besluit tot beperking van bijbetalingslasten voor werkgevers bij waardeoverdracht van pensioen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 april 2012 Aanbieding Besluit tot beperking van bijbetalingslasten voor werkgevers bij waardeoverdracht van pensioen - 32043-108

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanpak arbeidsmarkttekorten techniek

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 april 2012 Aanpak arbeidsmarkttekorten techniek - 32637-33

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op de petitie van de FNV bondgenoten van 23 maart 2012 met betrekking tot de arbeidsrechtelijke positie van huishoudelijk werkers.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 13 april 2012 Reactie op de petitie van de FNV bondgenoten van 23 maart 2012 met betrekking tot de arbeidsrechtelijke positie van huishoudelijk werkers. - 29544-390

Besluit: Niet controversieel. Betrokken bij het algemeen overleg over ILO-onderwerpen en domestic workers op 23 mei 2012

Lijst van vragen en antwoorden over de inkomenseffecten van de herziening kindregelingen (Kamerstuk 31322, nrs. 168 en 174)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 14 maart 2012 Inkomenseffecten van herziening kindregelingen - 31322-174

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 8 februari 2012 Kindregelingen - 31322-168

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 13 april 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de inkomenseffecten van de herziening kindregelingen - 31322-186

Besluit: Controversieel verklaren

Ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement *

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 mei 2012 Ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement - 2012Z10579

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de nadere aanduiding van enige begrippen uit deze wet en enige andere wijzigingen

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 april 2012 Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de nadere aanduiding van enige begrippen uit deze wet en enige andere wijzigingen - 33244

Besluit: Niet controversieel. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 juni 2012 te 2012

Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 23 april 2012 Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) - 33241

Besluit: Niet controversieel. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 juni 2012 te 14.00 uur

Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 20 maart 2012 Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) - 33207

Besluit: Niet controversieel. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2012 te 14.00 uur

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van het Buitengewoon Besluit Ar-beidsverhoudingen 1945, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten ter verbetering van de rechtsbescherming bij ontslag*

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 7 november 2011 Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van het Buitengewoon Besluit Ar-beidsverhoudingen 1945, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten ter verbetering van de rechtsbescherming bij ontslag - 33075

Besluit: Niet controversieel. Advies Raad van State en reactie van de indiener daarop afwachten.

Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Wet Babyverlof)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, W. van Gent (GroenLinks) - 24 februari 2011

Besluit: Niet controversieel. Advies Raad van State en reactie van de indieners daarop afwachten.

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 februari 2012 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) - 33182

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot nota naar aanleiding van verslag ontvangen is

Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, W. van Gent (GroenLinks) - 9 september 2011 Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen - 32889

Besluit: Niet controversieel. Nota naar aanleiding van het Verslag afwachten.

Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) - 15 mei 2012 Nota van wijziging - 32328-10

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) - 15 mei 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 32328-9

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, C. van Nieuwenhuizen (VVD) - 26 februari 2010 Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet - 32328

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 23 maart 2012 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag - 33212

Besluit: Niet controversieel. Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 1 februari 2012 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie - 33162

Besluit: Niet controversieel. Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 december 2011 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s. - 33133

Besluit: Niet controversieel. Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 februari 2012 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen) - 33161

Besluit: Controversieel verklaren

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 augustus 2011 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden - 32855

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Behandeling van verantwoordingstukken 2011 en suppletoire begroting 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) *

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) * - 33280-XV

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering
Noot: Eerder is door het Presidium het volgende behandelschema vastgesteld: • Vragen over Voorjaarsnota 2012 en over de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen 2012: woensdag 13 juni 2012, 12.00 uur. • Aan het kabinet zal worden gevraagd de antwoorden uiterlijk op maandag 25 juni 2012, 12.00 uur bij de Kamer te bezorgen. • Plenaire behandeling in de laatste vergaderweek vóór het zomerreces (week 27)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 - 33240-XV-2

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 mei 2012 Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 - 33240-XV-1

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 mei 2012 Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 - 33240-XV

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, G.A. Verbeet (PvdA) - 23 maart 2012 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2011 - 31428-5

Besluit: Inbreng feitelijke vragen inzake de jaarverslagen en suppletoire begroting SZW vaststellen op 30 mei 2012
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • De inbrengtermijn is centraal vastgesteld; de antwoorden van het ministerie en/of de ARK moeten uiterlijk 13 juni bij de Kamer zijn • Plenair Verantwoordingsdebat met de minister-president en minister van Financien vindt plaats op 24 mei 2012
Noot: Ter bespreking de mogelijke aanvullende instrumenten: • bespreken van slotwet, jaarverslag en het bijbehorende rekenkamerrapport in een wetgevingsoverleg (deze overlegvorm biedt gelegenheid om moties in te dienen); • aanwijzen van een rapporteur die de kwaliteit van het jaarverslag van de desbetreffende minister voor de commissie onderzoekt, daarbij geholpen door commissiestaf en BOR; • expliciet aandacht te besteden aan de dechargeverlening (zo mogelijk op advies van een door de commissie aangewezen rapporteur) waarbij leden kunnen overwegen om, als de Kamer voorwaarden wil verbinden aan de dechargeverlening, deze voorwaarden zo nodig vast te leggen in een motie.

BOR notitie doorrekening kosten uitbreiding zwangerschaps- en bevallingsverlof bij meerlingen met 2 of 4 weken

Zaak: Overig - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 20 april 2012 12-BOR-N-013 Verificatie kosten uitbreiding verlof meerlingenzwangerschap - 2012Z08663

Besluit: Niet controversieel. Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Betrekken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855)

Verzoek om gesprek over begeleiding van werk naar werk

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 20 april 2012 Verzoek om gesprek met promovenda mevr. Borghouts over begeleiding van werk naar werk - 2012Z08660

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitnodiging, namens aantal besturen van politieke afdelingen uit Oldambt, voor werkbezoek aan Synergon in Winschoten

Zaak: Brief derden - L.J.N. de Raad te Ganzedijk - 10 april 2012 Uitnodiging, namens aantal besturen van politieke afdelingen uit Oldambt, voor werkbezoek aan Synergon in Winschoten - 2012Z07584

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Defintieve indeling rondetafelgesprek flexibiliteit en zekerheid 25 april 2012.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.A. Lips - 20 april 2012 Vaststelling indeling rondetafelgesprek Flexibiliteit en Zekerheid 25 april 2012 - 2012Z08625

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude met socialezekerheidsuitkeringen en premies door arbeid en met basisuitkeringen ten gunste van werkzoekenden alsmede met niet-aangemelde werkzaamheden en illegaal grensoverschrijdend uitzendwerk (Nederlands-Duits Verdrag tot bestrijding van grensoverschrijdende zwarte arbeid); ’s-Gravenhage, 12 januari 2012 (Trb. 2012, 45)

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 6 april 2012 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude met socialezekerheidsuitkeringen en -premies door arbeid en met basisuitkeringen ten gunste van werkzoekenden alsmede met niet-aangemelde werkzaamheden en illegaal grensoverschrijdend uitzendwerk (Nederlands-Duits Verdrag tot bestrijding van grensoverschrijdende zwarte arbeid); ’s-Gravenhage, 12 januari 2012 (Trb. 2012, 45) - 33232

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Rapporteurschap Witboek pensioenen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.A. Lips - 27 april 2012 Afsprakenlijst begeleidingscommissie rapporteur witboek pensioenen 26 april 2012. - 2012Z09181

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.A. Lips - 20 april 2012 Afsprakenlijst begeleidingscommissie rapporteur witboek pensioenen 5 april 2012 - 2012Z08676

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief Kamer - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 20 april 2012 Instemming door Presidium met budget t.b.v. rapporteurschap Witboek pensioenen - 2012Z08666

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Vervolgstappen behandeling Handhaving richtlijn detachering COM (2012) 131 en verordening collectieve actie en vrij verkeer van diensten COM (2012) 130

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.A. Lips - 20 april 2012 Vervolgstappen behandeling Handhaving richtlijn detachering COM (2012) 131

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om advies inzake BNC-fiche EU-voorstel met toelichting met ambtelijk advies

Zaak: Brief commissie - griffier, M. van Keulen - 16 april 2012 Verzoek om advies inzake BNC-fiche EU-voorstel met toelichting met ambtelijk advies - 2012Z08025

Besluit: Instemmen met achterwege laten van een BNC-fiche over opzetten Tripartiete Sociale Top