Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 6 juni 2012

Gepubliceerd: 6 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2012A02123
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bb4356f9-e78e-4d18-8408-6b3dc37c2f9d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20voor%20Infrastructuur%20en%20Milieu%20d.d.%20woensdag%206%20juni%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 30175, 21501, 21501, 32813, 32813, 29515, 32660, 29385, 29398, 31865, 30421, 33184, 33125, 33125, 32845

Inhoud


Voorstel van het lid Lucas (VVD) om de staatssecretaris te rappelleren op zijn toezegging inzake de geraamde kosten en de economisch maatschappelijke baten van de drie opties (renovatie, nieuwbouw of een naviduct) voor het opnemen van grotere sluizen in de plannen voor de opknapbeurt voor de Afsluitdijk.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 6 juni 2012 Voorstel van het lid Lucas (VVD) om de staatssecretaris te rappelleren op zijn toezegging inzake de geraamde kosten en de economisch maatschappelijke baten van de drie opties (renovatie, nieuwbouw of een naviduct) voor het opnemen van grotere sluizen in de plannen voor de opknapbeurt voor de Afsluitdijk. - 2012Z11248

Besluit: Staatssecretaris conform verzoek rappelleren.

Verzoek van het lid Van Tongeren (GL) om de staatsscretaris IM een stand van zaken brief te vragen over de bypass Kampen (IJsseldelta).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 5 juni 2012 Verzoek van het lid Van Tongeren (GL) om de staatsscretaris IM een stand van zaken brief te vragen over de bypass Kampen (IJsseldelta). - 2012Z11159

Besluit: Conform voorstel doorgeleiden.

Verzoek van het lid Van der Werf (CDA) om staatssecretaris om brief te vragen over uitvoering zonnepanelen op asbestdaken en verzoek om rappel uitvoering motie kennis- en leerprogramma's groene economie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.I. van der Werf (CDA) - 4 juni 2012 Verzoek staatssecretaris brief over uitvoering zonnepanelen op asbestdaken en rapel uitvoering motie kennis- en leerprogramma's groene economie - 2012Z11036

Besluit: De staatssecretaris IM rappelleren over de uitvoering van de motie vd Werf over kennis- en leerprogramma's groene economie.
Noot: Tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 juni 2012 heeft het lid van de Werf (CDA) reeds - vooruitlopend op bespreking van bovenstaand verzoek - een brief gevraagd over de toezegging van de staatssecretaris IM om te werken aan een regeling voor het verwijderen van asbestdaken en de vervanging daarvan door zonnepanelen, te ontvangen voor het algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 7 juni.

Verzoek van het lid Jansen (SP) om de antwoorden op zijn schriftelijke vragen over de politieke en reële planning van de Omgevingswet te agenderen voor het AO Herziening omgevingsrecht d.d. 26 juni 2012

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 21 maart 2012 De politieke en de reële planning voor de Omgevingswet - 2012Z05764

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselwijziging Omgevingswet d.d. 26 juni 2012.

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 24 april 2012 De reële en politieke planning voor de Omgevingswet - 2012Z08812

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselwijziging Omgevingswet d.d. 26 juni 2012.

Aanbieding verslag van de Informele Milieuraad die op 18 en 19 april 2012 in Horsens (Denemarken) ) plaatsvond

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 juni 2012 Aanbieding verslag van de Informele Milieuraad die op 18 en 19 april 2012 in Horsens (Denemarken) plaatsvond - 21501-08-428

Besluit: Is reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 5 juni 2012.

Veranderingen geannoteerde agenda van de EU Milieuraad van 11 juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 juni 2012 Veranderingen geannoteerde agenda van de EU Milieuraad van 11 juni 2012 - 21501-08-427

Besluit: Is reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 5 juni 2012.

Verkenning of er voor de stimulering van Euro VI vrachtauto’s geen alternatieven zijn, zoals toegezegd tijdens het AO Luchtkwaliteit op 29 februari jl.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 30 mei 2012 Verkenning of er voor de stimulering van Euro VI vrachtauto’s geen alternatieven zijn, zoals toegezegd tijdens het algemeen oveleg inzake Luchtkwaliteit op 29 februari jl. - 30175-148

Besluit: Is reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 5 juni 2012.

Verslag interparlementaire conferentie Rio+20 en 7e MAP

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G. Jonk - 24 mei 2012 Verslag interparlementaire conferentie Rio+20 en 7e MAP - 2012Z10403

Besluit: Is reeds besproken tijdens het algemeen overleg Inzet Rio+20 conferentie en klimaatbeleid d.d. 31 mei 2012.
Noot: Op 14 en 15 mei nam het lid Dikkers (PvdA) namens de commissie I&M deel aan de interparlementaire conferentie over Rio+20 en het 7e EU Milieuactieprogramma (MAP) in het Deense Parlement te Kopenhagen. Namens de Eerste Kamer nam het lid Smaling (SP) deel.

Reactie op de vragenlijst van de Europese Commissie, zoals aan alle lidstaten en betrokken organisaties gezonden, inzake de orientatie op verdergaande liberalisering van het openbaar vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 mei 2012 Reactie op de vragenlijst van de Europese Commissie, zoals aan alle lidstaten en betrokken organisaties gezonden, inzake de orientatie op verdergaande liberalisering van het openbaar vervoer - 21501-33-373

Besluit: Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Transportraad d.d. 31 mei 2012.

Laatste ontwikkelingen EU-dossiers in aanloop naar Transportraad 7 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 mei 2012 Laatste ontwikkelingen EU-dossiers in aanloop naar Transportraad 7 juni 2012 - 21501-33-374

Besluit: Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Transportraad d.d. 31 mei 2012.

Overzicht van verschillende alternatieven voor vispassages en mogelijkheid deze te realiseren in het IJsselmeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 juni 2012 Overzicht van verschillende alternatieven voor vispassages en mogelijkheid deze te realiseren in het IJsselmeer - 2012Z11108

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water, d.d. 4 juli 2012.
Noot: Betreft toezegging uit het VAO Waterkwanititeit van 17 april 2012.

Biobrandstoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 maart 2012 - Uitvoering motie Leegte c.s. (32813, nr.4) over de zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen en motie Van der Werf c.s. (32813, nr. 10) over pilotprojecten - 32813-17

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg grondstoffen en afval d.d. 7 juni 2012.
Noot: Tijdens de stemmingen (plenair) d.d. 5 juni 2012 is besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 24 april 2012 Antwoorden op vragen van de vaste commissie inzake uitvoering van de motie Leegte c.s. (32813, nr. 4) over de zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen en motie Van der Werf c.s. (32813, nr. 10) over pilotprojecten - 32813-18

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg grondstoffen en afval d.d. 7 juni 2012.
Noot: Tijdens de stemmingen (plenair) d.d. 5 juni 2012 is besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 26 april 2012 Admnistratieve lasten biobrandstoffen - 29515-337

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg grondstoffen en afval d.d. 7 juni 2012.
Noot: Tijdens de stemmingen (plenair) d.d. 5 juni 2012 is besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 5 juni 2012 Voorstel leden Leegte (VVD) Van der Werf (CDA), Van Veldhoven (D66), Paulus Jansen (SP), Dikkers (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks om de brieven inzake biobrandstoffen, die tijdens de stemmingen (plenair) d.d. 5 juni 2012 niet controversieel zijn verklaard, te agenderen voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 7 juni 2012. - 2012Z11193

Besluit: De brieven inzake biobrandstoffen worden conform het voorstel geagendeerd voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 7 juni 2012.

Toezegging over de handhaving van de aanpak van het chemisch bijmengen van stookolie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 juni 2012 Toezegging over de handhaving van de aanpak van het chemisch bijmengen van stookolie - 2012Z11074

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 7 juni 2012.

Definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Zaak: PKB/Structuurvisie - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 maart 2012 Definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) - 32660-50

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg.
Noot: Tijdens de stemmingen (plenair) d.d. 5 juni 2012 is besloten de SVIR niet controversieel te verklaren.

Consequenties controversieel verklaren wegenprojecten

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 juni 2012 Consequenties controversieel verklaren wegenprojecten - 2012Z11021

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.
Noot: Met deze brief informeert de minister de Kamer over de consequenties van het controversieel verklaren van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding en over de consequenties van het verzoek van de commissie om in de demissionaire periode geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van de A13/16 en de Ring Utrecht. De brieven over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding zijn tijdens de stemmingen (plenair) van 5 juni 2012 controversieel verklaard.

Uitvoering van de motie van het lid De Rouwe inzake het achterstallig onderhoud van de Fries-Groningse kanalen (32 123 A, nr 125)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 mei 2012 Uitvoering van de motie van het lid De Rouwe inzake het achterstallig onderhoud van de Fries-Groningse kanalen (32 123 A, nr 125) - 33000-A-67

Besluit: Agenderen voor het vóór het zomerreces te voeren algemeen overleg Zee en Binnenvaart.
Noot: In de brief schetst de minister de nieuwe beheerssituatie die zij met de provincies Friesland en Groningen is overeengekomen. Het streven is om de nieuwe beheersituatie per 1 januari 2013, doch uiterlijk 1 januari 2014, in te voeren. De verwachting is dat hiermee de problemen met betrekking tot het achterstallig onderhoud spoedig tot het verleden zullen behoren.

Aanbieding rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar de effecten van bezuinigingen in de infrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 mei 2012 Aanbieding rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar de effecten van bezuinigingen in de infrastructuur - 29385-70

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Resultaten van de proef met het snelheidsslot en de snelheidsmonitor en de mogelijkheden om dergelijke systemen in te zetten voor de verkeersveiligheid en voor de aanpak van verkeersovertredingen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juni 2012 Resultaten van de proef met het snelheidsslot en de snelheidsmonitor en de mogelijkheden om dergelijke systemen in te zetten voor de verkeersveiligheid en voor de aanpak van verkeersovertredingen - 29398-326

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 13 juni 2012.

Publieksrapportage Rijkswegennet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juni 2012 Publieksrapportage Rijkswegennet - 33000-A-68

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Rapport “Evaluatiestudie taakoverdracht van IVW naar Kiwa N.V.”

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 mei 2012 Rapport “Evaluatiestudie taakoverdracht van IVW naar Kiwa N.V.” - 33000-XII-133

Besluit: Agenderen voor een nader te bepalen algemeen overleg, na het zomerreces.

Nieuwe begrotingsstructuur Infrastructuur en Milieu

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 11 mei 2012 Advies nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu - 31865-40

Besluit: Aanhouden tot de minister heeft laten weten dat zij de ontwerpbegroting 2013 conform het tegenvoorstel van de commissie zal inrichten.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 10 mei 2012 Reactie op het verzoek om advies over nieuwe begrotingsstructuur Infrastructuur en Milieu - 2012Z09671

Besluit: Aanhouden tot de minister heeft laten weten dat zij de ontwerpbegroting 2013 conform het tegenvoorstel van de commissie zal inrichten.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 april 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake een nieuwe begrotingsstructuur IenM - 33000-XII-127

Besluit: Aanhouden tot de minister heeft laten weten dat zij de ontwerpbegroting 2013 conform het tegenvoorstel van de commissie zal inrichten.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 25 mei 2012 BOR-notitie/stafnotitie DCO I&R - Voorstel nieuwe structuur begroting IenM - 2012Z10575

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, Ch.B. Aptroot (VVD) - 5 juni 2012 Voorstel leden Aptroot (VVD), Kuiken (PvdA) en Van Veldhoven (D66) voor reactie/tegenvoorstel aan minister IM over nieuwe begrotingsstructuur Infrastructuur en Milieu - 2012Z11171

Besluit: De commissie ondersteunt het voorstel van de leden Aptroot (VVD), Kuiken (PvdA) en Van Veldhoven (D66), om de minister bijgaande reactie/tegenvoorstel ten aanzien van de door de minister voorgestelde nieuwe begrotingsstructuur Infrastructuur en Milieu te sturen, en dankt de drie leden voor hun inspanningen op dit terrein.
Noot: Zie ook onderstaande BOR-/Stafnotitie voor achtergrondinformatie.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 januari 2012 Nieuwe begrotingsstructuur IenM - 33000-XII-111

Besluit: Minister IM een reactie/tegenvoorstel doen toekomen, conform voorstel van de leden Aptroot (VVD), Kuiken (PvdA) en Van Veldhoven (D66).
Besluit: Aanhouden tot de minister heeft laten weten dat zij de ontwerpbegroting 2013 conform het tegenvoorstel van de commissie zal inrichten.

Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vijfde tranche

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juni 2012 Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vijfde tranche - 2012Z11186

Besluit: Minister verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van hetgeen dit ontwerpbesluit beoogt te regelen, tot de behandeling daarvan in de Kamer is afgerond.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 juni te 18.00 uur.
Noot: Voorhang geschiedt op grond van artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet, met een reactietermijn van vier weken. Het ontwerp is tegelijkertijd in de Staatscourant bekendgemaakt om aan een ieder de gelegenheid te bieden om binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Dit besluit vormt de zogenaamde vijfde tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Met deze vijfde tranche is een aantal nieuwe ontwikkelingsgebieden aangewezen (Artikel I, onderdeel A): Havengebied Rotterdam, Dijklaan Bergambacht, Blokhoeve Nieuwegein en Haarlemmermeer Masterplan Badhoevedorp-Centrum. Voorts is een aantal nieuwe innovatieve projecten als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 2, van de Chw benoemd (Artikel I, de onderdelen B, C en D): Spoorzone Eindhoven; CHV-terrein Veghel; opschalen en saneren windturbinepark provincie Flevoland; Tijdelijke huisvesting in de gemeenten Almere, Delft, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer, Schijndel en Zoetermeer; Particulier opdrachtgeverschap in de gemeenten Castricum en Den Haag. Eén plangebied van een project met nationale betekenis (FlorijnAs te Assen) wordt uitgebreid (Artikel I, onderdeel E). Tenslotte wordt een project toegevoegd aan de lijst met projecten van de categorie Gebiedsontwikkeling met nationale uitstraling (Artikel II). De aanwijzing van de ontwikkelingsgebieden en projecten vindt plaats op verzoek van de betrokken gemeenten of provincie. Dit besluit schept geen verplichtingen voor bedrijven of burgers en heeft derhalve geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 juni 2012 Mogelijke consequenties van het controversieel verklaren van het wetsvoorstel voor de permanente Crisis- en herstelwet (Chw) en enkele quick wins - 2012Z11025

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verder behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de Crisis- en Herstelwet in verband met het permanent maken van de Crisis- en Herstelwet (33135)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 december 2011 Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht - 33135

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.
Noot: Tijdens de stemmingen (plenair) d.d. 5 juni 2012 is besloten dit wetsvoorstel niet controversieel te verklaren.

Wijziging Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur en Besluit hoofdrailnet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 juni 2012 Wijziging Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur en Besluit hoofdrailnet - 2012Z11152

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT, d.d. 28 juni 2012.
Noot: De wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur betreft een voorhang op grond van artikel 61, vierde lid, van de Spoorwegwet, met een reactietermijn van vier weken. De wijziging van het Besluit hoofdrailnet betreft een voorhang op grond van artikel 65 van de Wet personenvervoer 2000, eveneens met een reactietermijn van vier weken. De voorhangtermijn eindigt op 3 juli 2012. Eind 2012 wordt de nieuwe spoorweg Lelystad – Zwolle (de Hanzelijn) in gebruik genomen, inclusief de nieuwe stations Dronten en Kampen-Zuid. Deze nieuwe spoorweg sluit in Lelystad en in Zwolle aan op bestaande hoofdspoorwegen. Met de onderhavige wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur worden de in de bijlage opgenomen kaarten aangepast, met een aanduiding van het soort baanvak, bepalend voor de minimale bedieningsniveaus en de prioriteitscriteria in geval van een overbelastverklaring voor de Hanzelijn. Met de wijziging van het Besluit hoofdrailnet, bestaande uit een aanpassing van het kaartbeeld en de daarop aangegeven spoorwegverbindingen, wordt het openbaar personenvervoer per trein op de nieuwe spoorweg Lelystad – Zwolle (de Hanzelijn), inclusief de op deze verbinding gelegen nieuwe stations Dronten en Kampen-Zuid, per 1 december 2012 toegevoegd aan het bestaande hoofdrailnet. De minister bendadrukt dat de datum van inwerkingtreding van beide besluiten is bepaald op 1 december 2012. Dit in verband met het feit dat de Hanzelijn in gebruik zal worden genomen met ingang van de dienstregeling 2013, welke ingaat op 9 december 2012.

Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw 2013-2020)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 juni 2012 Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw 2013-2020) - 33291

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 juni 2012 te 12.00 uur.
Noot: UIterlijk 12 juni 2012 wordt een wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel verspreid.

Voorhang wijziging BABW elektronische bekendmaking verkeersbesluiten

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 mei 2012 Voorhang wijziging BABW elektronische bekendmaking verkeersbesluiten - 30421-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Dit ontwerpbesluit regelt dat de bestaande verplichting tot mededeling van een verkeersbesluit in een plaatselijke of regionale krant wordt vervangen door een verplichte elektronische bekendmaking in de Staatscourant. • Op grond van artikel 2b, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 geldt voor dit ontwerpbesluit een voorhangtermijn, die op 13 juni 2012 afloopt. Als de commissie binnen die termijn aangeeft het ontwerpbesluit te willen behandelen, dan wordt de vaststelling daarvan aangehouden.

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 31 mei 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33184-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 februari 2012 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg - 33184

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Dit wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.
Noot: De minister heeft dit wetsvoorstel een gemiddeld prioriteitsniveau gegeven. De termijn voor de nationale uitvoeringsmaatregelen voor de drie verordeningen is op 4 december 2011 verstreken.

Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 mei 2012 Nota van wijziging - 33125-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 mei 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33125-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 december 2011 Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels - 33125

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur vóór het zomerreces.
Noot: De minister heeft dit wetsvoorstel het hoogste prioriteitsniveau gegeven. Het is van belang een landelijke tunnelstandaard zo snel mogelijk wettelijk in te voeren, zo stelt zij in de brief "Prioritering aanhangige wetsvoorstellen" d.d. 14 maart 2012 (2012Z05106)

Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 1 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 32845-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 8 juli 2011 Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat - 32845

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van aanvullende vragen in een nader verslag vaststellen op 7 juni te 14.00 uur. Zodra de nota naar aanleiding van het nader verslag is ontvangen, zal dit wetsvoorstel direct worden aangemeld voor plenaire behandeling (bij voorkeur vóór het zomerreces).
Noot: Indien de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel vóór de zomer dient plaats te vinden, dan moet dit wetsvoorstel uiterlijk deze week worden aangemeld voor plenaire behandeling.

Uitnodiging KNAW voor laatste Wadblik over 30 jaar Oerol d.d. 7 mei 2012

Zaak: Brief derden - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam - 1 mei 2012 Uitnodiging KNAW voor laatste Wadblik over 30 jaar Oerol d.d. 7 mei 2012 - 2012Z09252

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Noord Brabantse Waterschapsbond en meerdere organisaties voor conferentie "The water framework directive" d.d. 4 en 5 september 2012

Zaak: Brief derden - Noord Brabantse Waterschapsbond te Vught - 24 april 2012 Uitnodiging Noord Brabantse Waterschapsbond en meerdere organisaties voor conferentie "The water framework directive" d.d. 4 en 5 september 2012 - 2012Z09440

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Gemeente Zuidplas, mede namens projectpartners, voor werkbezoek aan gebiedsontwikkeling Eendragtspolder d.d. 7 of 14 september 2012

Zaak: Brief derden - Gemeente Zuidplas te Nieuwerkerk aan den IJssel - 14 mei 2012 Uitnodiging Gemeente Zuidplas, mede namens projectpartners, voor werkbezoek aan gebiedsontwikkeling Eendragtspolder d.d. 7 of 14 september 2012 - 2012Z10321

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, namens Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute, voor manifestatie tegen (tracé)variant 'Zoeken naar Balans' d.d. 3 juni 2012

Zaak: Brief derden - Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland te Leiden - 21 mei 2012 Uitnodiging Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, namens Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute, voor manifestatie tegen (tracé)variant 'Zoeken naar Balans' d.d. 3 juni 2012 - 2012Z10184

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging EEAC en RLI voor conferentie 'Keep moving, towards sustainable mobility' d.d. 11 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) te Den Haag - 29 mei 2012 Uitnodiging EEAC en RLI voor conferentie 'Keep moving, towards sustainable mobility' d.d. 11 oktober 2012 - 2012Z10817

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Milieudienst IJmond, namens de vier IJmondgemeenten, voor themabijeenkomst luchtkwaliteit d.d. 22 juni 2012

Zaak: Brief derden - Milieudienst IJmond te Beverwijk - 24 mei 2012 Uitnodiging Milieudienst IJmond, namens de vier IJmondgemeenten, voor themabijeenkomst luchtkwaliteit d.d. 22 juni 2012 - 2012Z10557

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Staatsbosbeheer, namens De Stuurgroep Klimaatbuffer Zuidwest Ameland, voor start klimaatbuffer Zuidwest Ameland d.d. 4 juni 2012

Zaak: Brief derden - Staatsbosbeheer te Driebergen - 24 mei 2012 Uitnodiging Staatsbosbeheer, namens De Stuurgroep Klimaatbuffer Zuidwest Ameland, voor start klimaatbuffer Zuidwest Ameland d.d. 4 juni 2012 - 2012Z10545

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.