Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 31 mei 2012

Gepubliceerd: 31 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A02113
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=67ad6f81-7525-4611-904c-499029d5b1f1&title=Besluitenlijst%20extra-procedurevergadering%20OCW%20%28groslijst%20controversieel%20verklaren%29%2C%2031-5-2012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27406, 31293, 31293, 31293, 32820, 32396, 29388, 31322, 31368, 31482, 28345, 23645, 21501, 21501, 21501, 31288, 31288, 24724, 24724, 24724, 32463, 28760, 28760, 30012, 30012, 31288, 30012, 31135, 31521, 33223, 31293, 31293, 31293, 31293, 29362, 29362, 31293, 26695, 30079, 26695, 32713, 26695, 31288, 31288, 31288, 32253, 29338, 31288, 27406, 27406, 32637, 33088, 33088, 32193, 32193, 32827, 32827, 31777, 32827, 32827, 31288, 31293, 31289, 33267

Inhoud


Toezending lijst van AMvB's die nog voor de zomer door de Kamer moeten worden behandeld

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, B.J. van Bochove (CDA) - 31 mei 2012 Toezending lijst van AMvB's die nog voor de zomer door de Kamer moeten worden behandeld - 2012Z10887

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om om de Kamer middels een brief te informeren over de AMvB’s die tot aan het zomerreces nog te verwachten zijn.

Advies "Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013-2016" van Raad voor Cultuur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.I. van der Werf (CDA) - 31 mei 2012 Advies "Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013-2016" van Raad voor Cultuur - 2012Z10884

Besluit: Algemeen overleg gepland op 21 juni 13.00 tot 16.00 uur

Rapportage Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 21 september 2010 Rapportage Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO) - 32500-VIII-4

Besluit: Voor kennisgeving aannemen: de beleidsreactie is opgenomen in de mediabegroting 2011 (Kamerstuk 32500-VIII, nr. 55) en deze is besproken in het wetgevingsoverleg van 13 december 2010.
Noot: Eerder was in de p.v. van 18 november 2010 besloten een AO te plannen in februari 2011, waarbij de nog te ontvangen evaluatie van de NPO van het BPPO betrokken kon worden.

AANGEHOUDEN BRIEVEN:

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 maart 2012 Aanbieding advies “de Chinese handschoen” van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid - 27406-197

Besluit: Niet controversieel verklaard; Kabinetsstandpunt nieuw kabinet wordt afgewacht.

Zaak: Brief derden - L. van Even te - 1 april 2012 Afschrift brief aan Citaverde College te Roermond m.b.t. onduidelijkheden over vrijwillige en verplichte ouderbijdrage voor studenten van mbo d.d. 30 maart 2012 - 2012Z06733

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 februari 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) - 2012Z01984

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 mei 2011 Reactie onderzoek Roeleveld en beschouwing additionele factor bij de gewichtenregeling basisonderwijs - 32500-VIII-173

Besluit: Niet controversieel verklaard; Agenderen voor het algemeen overleg van 14 juni a.s. inzake Waarderingskader en opbrengstenbeoordeling door de Onderwijsinspectie.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 december 2011 PPON-rapport 'Actief burgerschap en sociale integratie' - 31293-129

Besluit: Niet controversieel verklaard; Toevoegen aan het dossier Onderwijsraadadvies burgerschap.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 november 2010 Reactie rapport onderwijsinspectie 'Tussen wens en werkelijkheid-De kwaliteit van het vak Fries in BAO en VO in Fryslan' - 31293-83

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 april 2011 Mogelijkheden optreden tegen scholen die integratie tegenwerken - 31293-98

Besluit: Niet controversieel verklaard; Dossier Onderwijsraadadvies inzake burgerschap maken en hieraan toevoegen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 16 november 2011 Notitie over de doorstart van de Cultuurkaart van de Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) - 32820-51

Besluit: Niet controversieel verklaard; De in de RvW van 22 mei jl. gerappeleerde brief over de doorstart van de cultuurkaart (uitvoering motie Biskop/Van der Ham, 33 00-VIII, nr. 49) afwachten.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 november 2011 Aanbieding jaarverslagen 2010 van Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds - 33000-VIII-23

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden in afwachting van de toegezegde brief over het afschaffen van de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 november 2011 Ontwikkelingen met betrekking tot het Wetsvoorstel versterking positie leraren - 32396-12

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aangehouden in afwachting van nadere informatie inzake het Professioneel Statuut.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 januari 2009 Beleidsreactie Inspectierapport Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs - 29388-17

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2009 Toezegging om te verkennen of er bij scholen behoefte is aan regels voor de kwaliteit van TSO-opleidingen gericht op tussenschoolse opvang - 31322-71

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 15 mei 2009 Beantwoording van vragen, gesteld in het algemeen overleg van 18 september 2008 inzake het rapport van de Rekenkamer over de Beroepspraktijkvorming in het mbo (beperking probleem tweede werkgever) in relatie tot de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) - 31368-6

Besluit: Niet controversieel verklaard; Dossier mbo maken en hieraan toevoegen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake brandveiligheids- en ARBO-voorschriften voor de specifiek culturele instellingen (31428, nr. 46) - 31482-58

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 19 mei 2009 Aanbieding onderzoeksrapport ‘Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar’ - 31700-VIII-184

Besluit: Niet controversieel verklaard; Betrekken bij het dossier "art. 23 Grondwet".

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 december 2008 Aanbieding rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’. - 31700-VIII-130

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voor kennisgeving aangenomen.

Tussenrapportage t.b.v. de naleving van het VN-Vrouwenverdrag over de onderwerpen mensenhandel en huiselijk geweld (CEDAW)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 april 2012 Tussenrapportage t.b.v. de naleving van het VN-Vrouwenverdrag over de onderwerpen mensenhandel en huiselijk geweld (CEDAW) - 28345-123

Besluit: Niet controversieel verklaard; Agenderen voor een algemeen overleg van 3 uur met de ministers van OCW en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Flexibiliteit ov-kaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 april 2012 Flexibiliteit ov-kaart - 23645-500

Besluit: Niet controversieel verklaard; betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel "Studeren is investeren"(Kamerstuk 33145).

Reactie NIBI en meerdere organisaties m.b.t. w.o. vakken in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 april 2012 Reactie NIBI en meerdere organisaties m.b.t. w.o. vakken in het basisonderwijs - 2012Z08746

Besluit: Niet controversieel verklaard: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding jaarverslag van het College voor Examens

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 april 2012 Aanbieding jaarverslag van het College voor Examens - 33000-VIII-187

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslag 2011 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 april 2012

Besluit: Niet controversieel verklaard; Agenderen voor Wetgevingsoverleg van 20 juni a.s. inzake Jaarverslag, Onderwijsverslag etc.

Hoofdlijnenbrief SLOA 2013-2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 april 2012 Hoofdlijnenbrief SLOA 2013-2014 - 33000-VIII-188

Besluit: Niet controversieel verklaard; Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 juni 2012 te 10.00 uur

Reactie op een ontvangen brief van de Stichting Platforms VMBO (SPV) m.b.t. de Onderwijscoöperatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 april 2012 Reactie op een ontvangen brief van de Stichting Platforms VMBO (SPV) m.b.t. de Onderwijscoöperatie - 2012Z08680

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering motie Lucas c.s. (33000 VIII, nr. 55) inzake internationale uitgaven Sluiting Nederlands Instituut in Damascus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 april 2012 Uitvoering motie Lucas c.s. (33000 VIII, nr. 55) inzake internationale uitgaven Sluiting Nederlands Instituut in Damascus - 33000-VIII-189

Besluit: Niet controversieel verklaard; Aangekondigde brief inzake de uitvoering van de motie Lucas afwachten.

OJCS Raad van 10-11 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2012 Geannoteerde agenda OJCS Raad 10-11 mei 2012 - 21501-34-190

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 april 2012 Geannoteerde agenda OJCS-Raad 10-11 mei 2012 - 21501-34-182

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 april 2012 Verslag schriftelijk overleg over OJCS Raad van 10-11 mei 2012 - 21501-34-183

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op motie Jadnanansing (31288, nr. 189) m.b.t. buitenlandse nevenvestigingen in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 21 februari 2012 Reactie op motie Jadnanansing (31288, nr. 189) m.b.t. buitenlandse nevenvestigingen in het hoger onderwijs - 31288-257

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de brief met daarin de reactie op motie Jadnanansing (31288, nr. 189) m.b.t. buitenlandse nevenvestigingen in het hoger onderwijs (Kamerstuk 31288, nr. 257) - 31288-288

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de motie Klaver en De Rouwe inzake de bijverdiengrens (24724, nr. 97)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de motie Klaver en De Rouwe over de bijverdiengrens - 24724-101

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 9 februari 2012 Verslag van een schrifteljk overleg inzake de motie Klaver en De Rouwe inzake de bijverdiengrens - 24724-99

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 november 2011 Uitvoering van de motie Klaver en De Rouwe inzake de bijverdiengrens (24724, nr. 97) - 24724-98

Besluit: Niet controversieel verklaard; Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken dyslexie en dyscalculie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken dyslexie en discalculie - 32463-13

Besluit: Niet controversieel verklaard; aanhouden in afwachting van het onderzoek met nadere cijfers.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 december 2011

Besluit: Niet controversieel verklaard; aanhouden in afwachting van het onderzoek met nadere cijfers.

Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 29 mei 2009 Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2008 - 28760-20

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 juni 2010 Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2009 - 28760-21

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2011 Afschrift van der brief aan de Stichting van de Arbeid inzake Stichting Expertisecentrum ETV.nl en de aanpak van laaggeletterdheid - 2011Z07971

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juli 2011 Aanbieding advies Commissie NLQF - EQF met beleidsdreactie - 30012-34

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 november 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de implementatie van het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (European Qualifications Framework for Life Long Learning, afgekort EQF) rapport (30012, nr. 34) - 30012-35

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 december 2011 Kabinetsreactie n.a.v. het advies van een review planel inzake het instellingplan van de Open Universiteit 2011-2015 - 31288-251

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 december 2011 Resultaten Leren en Werken 2005-2011 - 30012-36

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren

Dossier Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies inzake art. 23 Grondwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 mei 2010 Toezending advies Onderwijsraad Verzelfstandiging in het onderwijs I - 31135-28

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Toevoegen aan dossier art. 23 GW (in afwachting van een beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 juni 2011 Aanbieding Rapport 'Vrijheid van stichting' - 32500-VIII-184

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Toevoegen aan dossier art. 23 GW (in afwachting van een beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 april 2012 Leerlingenvervoer voor hoogbegaafde leerlingen - 31521-65

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Toevoegen aan dossier art. 23 GW (in afwachting van een beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies).

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 april 2012 Brief van de Onderwijsraad t.g.v. het rapport "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief". Deze adviesaanvraag is op verrzoek van de Kamer verricht door de Onderwijsraad (zie Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 145) - 33000-VIII-183

Besluit: Niet controversieel verklaard
Noot: Toevoegen aan dossier art. 23 GW (in afwachting van een beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies).

Evaluatie medezeggenschap op scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 april 2012 Afschrift beantwoording brief Ouders en Coo m.b.t. medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum te Enschede - 2012Z07050

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie medezeggenschap op scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 maart 2012 Evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen - 33223-1

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie medezeggenschap op scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 april 2012 Afschrift van de brief aan de Stichting Veilig Onderwijs met betrekking tot de

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie medezeggenschap op scholen

Onderwijsverslag 2011 en Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 januari 2012 Aanbieding van het PPON-rapport van het Cito over rekenen-wiskunde halverwege de basisschool - 31293-133

Besluit: Niet controversieel verklaard. Wetgevingsoverleg is reeds gepland op woensdag 20 juni, 10.00-13.00 uur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2012 Evaluatieonderzoek Pilots Gemengde Scholen - 31293-139

Besluit: Niet controversieel verklaard. Wetgevingsoverleg is reeds gepland op woensdag 20 juni, 10.00-13.00 uur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 april 2012 Beleidsreactie op en aanbieding van het onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs - 33000-VIII-185

Besluit: Niet controversieel verklaard. Wetgevingsoverleg is reeds gepland op woensdag 20 juni, 10.00-13.00 uur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 maart 2012 "Basis voor Presteren, Actielijn 5: Effectief benutten van extra leertijd voor jonge kinderen", om te komen tot het verhogen van prestaties van leerlingen en scholen in het primair onderwijs - 31293-136

Besluit: Niet controversieel verklaard. Wetgevingsoverleg is reeds gepland op woensdag 20 juni, 10.00-13.00 uur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 oktober 2011 PPON-rapporten over het natuurkunde- en techniekonderwijs en over het biologieonderwijs aan het einde van de basisschool - 31293-122

Besluit: Niet controversieel verklaard. Wetgevingsoverleg is reeds gepland op woensdag 20 juni, 10.00-13.00 uur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 januari 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake rapportage afhandeling burgerbrieven over het jaar 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (29362, nr. 194 ) - 29362-196

Besluit: Niet controversieel verklaard. Wetgevingsoverleg is reeds gepland op woensdag 20 juni, 10.00-13.00 uur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 september 2011 Rapportage burgerbrieven over het jaar 2010 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 29362-194

Besluit: Niet controversieel verklaard. Wetgevingsoverleg is reeds gepland op woensdag 20 juni, 10.00-13.00 uur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 februari 2012 Evaluatie Vliegende Brigade/Taskforce zeer zwakke scholen - 31293-134

Besluit: Niet controversieel verklaard. Wetgevingsoverleg is reeds gepland op woensdag 20 juni, 10.00-13.00 uur

Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 februari 2012 Voortijdig schoolverlaten, aanhoudende inspanning noodzakelijk - 26695-84

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 februari 2012 OESO rapport Equity and Quality in Education - 33000-VIII-172

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 mei 2011 Zomerlek tussen vmbo en mbo - 30079-28

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Reactie op motie Biskop over verzuimaanpak en ouderbetrokkenheid in het mbo (32356 nr. 17) - 26695-85

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Beantwoording vragen van het lid Biskop bij wetsvoorstel aansluiting niet-bekostigd onderwijs op het bron en Digitaal Verzuimloket - 32713-7

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 maart 2012 De Dag van de Leerplicht en aanbieding actuele cijfers van de meldingen van schoolvberzuim over het schooljaar 2010-2011 - 26695-86

Besluit: Niet controversieel verklaard. Agenderen voor algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Valorisatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 augustus 2011 Aanbieding van het advies AWT "Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren". Het kabinetsstandpunt kan de Kamer binnen 3 maanden tegemoet zien - 31288-203

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 15 november 2011 Wetenschaps-, Technologie & Innovatie Indicatoren 2011 - 31288-241

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 januari 2012 Reactie op het rapport "Waardevol" van de landelijke Commissie Valorisatie - 31288-255

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 januari 2012 Sociale innovatie in de agenda voor onderzoek en innovatie NWO - 32253-35

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 februari 2012 Reactie op het overzicht van de Totale Onderzoeksfinanciering 2010-2016 (TOF) - 29338-114

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 maart 2012 Toelichting op het proces indicatoren voor valorisatie - 31288-259

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 maart 2012 Nederland gastland van de Europese onderzoeksinfrastructuur CLARIN ERIC - 27406-196

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 maart 2012 Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten - 27406-195

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 14 maart 2012 Kabinetsreactie AWT advies 'Scherp aan de Wind' - 32637-28

Besluit: Niet controversieel verklaard

SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld?"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Verslag schriftelijk overleg de evaluatie 2011 Wet gratis schoolboeken (33088, nr. 1) - 33088-3

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 november 2011 Evaluatie 2011 Wet gratis schoolboeken - 33088-1

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Reactie op SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld?" - 33000-VIII-176

Besluit: Niet controversieel verklaard

Waarderingskader en opbrengstenbeoordeling door de Onderwijsinspectie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 april 2012 Verkenning differentiatie opleidingsniveau ouder(s) bij beoordeling opbrengsten primair onderwijs - 32193-33

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 november 2011 Positief waarderen van opstroom (toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs)

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 december 2011 Opbrengstenbeoordeling in het basisonderwijs - 32193-31

Besluit: Niet controversieel verklaard

Lokale publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 december 2011 Lokale publieke omroep - 32827-29

Besluit: Niet controversieel verklaard. Het dossier persbeleid wordt aan dit AO toegevoegd en het AO wordt verlengd tot 3 uur.

Beleidsreactie evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 maart 2012

Besluit: Niet controversieel verklaard

Persbeleid

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 22 februari 2012 Ontslagen bij uitgeverij Wegener - 2012Z03313

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Publiek-private samenwerking op mediagebied - 32827-30

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 december 2011 Onderzoek naar de positie van Nederlandse persbureaus in de nieuwsketen en een adviesrapport inzake Regionale Media Centra - 31777-26

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 maart 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het evaluatieverslag van het Stimuleringsfonds voor de Pers - 32827-31

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 december 2011 Evaluatie van het Stimuleringsfonds voor de Pers - 32827-28

Besluit: Niet controversieel verklaard

Internationale mobiliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 maart 2012 Vervolgonderzoek Inspectie van het Onderwijs naar buitenlandse activiteiten bij Stenden hogeschool - 31288-264

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 4 november 2011 Aanbieding advies "Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs" van Onderwijsraad - 2011Z21995

Besluit: Niet controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 december 2011 Internationale mobiliteit - 33000-VIII-158

Besluit: Niet controversieel verklaard

Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 30 november 2011 Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds - 33000-B-5

Besluit: Niet controversieel verklaren. Agenderen voor algemeen overleg Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen met ministers OCW en BZK.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 december 2011 Afschrift van het antwoord op de brief van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) m.b.t. het kabinetsbeleid onderwijsachterstanden en verdeling budget groep 0-klassen (voor- en vroegschoolse educatie) - 2011Z25161

Besluit: Niet controversieel verklaren. Agenderen voor algemeen overleg Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen met ministers OCW en BZK.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 maart 2012 "Basis voor Presteren, Actielijn 5: Effectief benutten van extra leertijd voor jonge kinderen", om te komen tot het verhogen van prestaties van leerlingen en scholen in het primair onderwijs - 31293-136

Besluit: Niet controversieel verklaren. Agenderen voor algemeen overleg Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen met ministers OCW en BZK.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 november 2011 Bestuursafspraken G4 en G33 - 33000-VIII-61

Besluit: Niet controversieel verklaren. Agenderen voor algemeen overleg Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen met ministers OCW en BZK.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake bestuursafspraken G4 en G33 - 33000-VIII-175

Besluit: Niet controversieel verklaren. Agenderen voor algemeen overleg Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen met ministers OCW en BZK.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 maart 2012 Beleidsvisie en aanbieding onderzoeksrapporten inzake onderwijshuisvesting in het PO, VO en MBO. Tevens is bijgevoegd een overzicht met een aantal toezeggingen over dit onderwerp. - 31289-118

Besluit: Niet controversieel verklaren. Agenderen voor algemeen overleg Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen met ministers OCW en BZK.

Nahang Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 mei 2012 Nahang Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB - 33267-1

Besluit: Niet controversieel verklaard. Reactie op inbreng verslag schriftelijk overleg afwachten.

Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M. Çelik (PvdA) - 28 maart 2012 Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen - 33218

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden in afwachting van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener (besluit procedurevergadering 5 april 2012).

Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dibi (GroenLinks) - 4 december 2007 Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel - 31296

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot actie initiatiefnemer (besluit procedurevergadering 4 maart 2010)

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Hoeven, van der

Besluit: Niet controversieel verklaard. In de procedurevergadering 18 november 2010 is besloten het w.v. aan te houden tot de evaluatie van de materiële bekostiging naar de Kamer werd gezonden. Deze evaluatie is op 26 april 2011 naar de Kamer gezonden (Kamerstuk 31293, nr. 100) en in een algemeen overleg behandeld op 15 september 2011.

Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Ham, van der (D66) - 31 oktober 2006 Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep) - 30855

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot actie initiatiefnemer (besluit 4 maart 2010)

Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dibi (GroenLinks) - 21 december 2005 Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs) - 30417

Besluit: Niet controversieel verklaard. In afwachting van nota n.a.v. verslag.
Noot: Inbreng geleverd op 8 april 2010

Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 januari 2012 Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, 296) in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal - 33141

Besluit: Niet controversieel verklaard. In afwachting van nota n.a.v. verslag.
Noot: Inbreng geleverd op 1 maart 2012

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 februari 2012 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs - 33187

Besluit: Niet controversieel verklaard. In afwachting van nota n.a.v. verslag.
Noot: Inbreng geleverd op 5 april 2012

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van 30 jaar en ouder

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 maart 2012 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van 30 jaar en ouder - 33200

Besluit: Controversieel verklaren
Noot: Inbreng geleverd op 12 april 2012.

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 januari 2012 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) - 33157

Besluit: Niet controversieel verklaard. Zie de p.v. van 7 juni a.s. waar nota n.a.v. verslag is geagendeerd.

Voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Ham, van der (D66) - 1 juli 2004 Voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens) - 29680

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden tot wijziging Mediawet door Eerste

Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Hamer (PvdA) - 7 maart 2006 Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering) - 30479

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voortouw overdragen aan de commissie SZW.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 mei 2010 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs - 32396

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden in afwachting van nadere informatie (inzake Professioneel statuut) (besluit procedurevergadering 17 november 2011)

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 augustus 2011 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten - 32857

Besluit: Niet controversieel verklaard. Blijft aangemeld als gereed voor plenaire behandeling.
Noot: Aangemeld voor plenaire behandeling op 5 april 2012

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 januari 2012 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel - 33145

Besluit: Niet controversieel verklaard. Blijft aangemeld als gereed voor plenaire behandeling (onlangs nota van wijziging ontvangen).

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 januari 2012 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie - 33146

Besluit: Niet controversieel verklaard. Blijft aangemeld als gereed voor plenaire behandeling.
Noot: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling op 5 april 2012.