Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 mei 2012

Gepubliceerd: 23 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2012A02109
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2d3aad75-acf8-42f5-99c8-5f8eecf1c9fa&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20op%2022%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32262, 25268, 25268

Inhoud


Beleidsbrief ruimtevaartbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (PVV) - 22 mei 2012 Beleidsbrief ruimtevaartbeleid - 2012Z10298

Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht voor het zomerreces de toegezegde beleidsbrief over ruimtevaart aan de Kamer te sturen (Aanhangsel bij de Handelingen, nr. 2174).

Toevoegen VNO-NCW als deelnemers aan rondetafelgesprek Export op 30 mei a.s.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.E. Smeets (PvdA) - 22 mei 2012 Toevoegen VNO-NCW als deelnemers aan rondetafelgesprek Export op 30 mei a.s. - 2012Z10297

Besluit: Het voorstel van het lid Smeets om VNO-NCW als extra deelnemer uit te nodigen voor het rondetafelgesprek Export op 30 mei a.s. wordt gehonoreerd. VNO-NCW zal worden toegevoegd aan Blok 3: Brancheorganisaties.

Rappel beantwoording schriftelijk overleg Vogelgriep d.d. 30 maart 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 22 mei 2012 Rappel beantwoording schriftelijk overleg Vogelgriep d.d. 30 maart 2012 - 2012Z10296

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden gerappelleerd op de beantwoording van het schriftelijk overleg Vogelgriep en worden verzocht de beantwoording uiterlijk vrijdag 25 mei a.s. aan de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid Gesthuizen om een reactie op de berichtgeving over de reorganisatie bij PostNL

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 22 mei 2012 Verzoek van het lid Gesthuizen om een reactie op de berichtgeving over de reorganisatie bij PostNL - 2012Z10295

Besluit: Het verzoek om de staatssecretaris van EL&I en de minister van SZW een reactie te vragen op de berichtgeving over de reorganisatie van PostNL en het niet opvullen van beschikbare uren, wordt gehonoreerd.

Aanbieding van het Jaarplan 2012 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 februari 2012 Aanbieding van het Jaarplan 2012 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - 32262-8

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 7 juni 2012 van

Verslag betreffende de Raad voor plantenrassen ex artikel 39 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 januari 2012 Verslag betreffende de Raad voor plantenrassen ex artikel 39 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen - 25268-75

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 7 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

Evaluatieonderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek 2004-2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 januari 2012 Evaluatieonderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek 2004-2009 - 25268-74

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Economie en Innovatie op 13 juni 2012 van 18.30 tot 21.30 uur.

Jaarverslag Slotwet en Rapport Algemene Rekenkamer Diergezondheidsfonds.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Diergezondheidsfonds 2011 - 33240-F-2

Besluit: Er wordt een technische briefing georganiseerd waar de onderdelen Economie & Innovatie, Landbouw & Natuur en het Diergezondheidsfonds tegelijkertijd aan de orde komen.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2012 Slotwet Diergezondheidsfonds 2011 - 33240-F

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg onderdeel Landbouw en Natuur op 7 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2012 Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2011 - 33240-F-1

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg onderdeel Landbouw en Natuur op 7 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.
Besluit: De inbrengdatum voor het stelllen van feitelijke vragen ten behoeve van het jaarverslag, de slotwet en het rapport van de Algemene Rekenkamer is reeds door uw Kamer vastgesteld op 30 mei 2012 om 12.00 uur.

Jaarverslag, Slotwet, en Rapport Algemene Rekenkamer Ministerie van EL&I

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 12 april 2012 Behandeling verantwoordingsstukken ELI 2011 - 2012Z07678

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 - 33240-XIII-2

Besluit: Er wordt een technische briefing georganiseerd waar de onderdelen Economie & Innovatie, Landbouw & Natuur en het Diergezondheidsfonds tegelijkertijd aan de orde komen.

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2012 Slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 - 33240-XIII

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg onderdeel Economie en Innovatie op 13 juni 2012 van 18.30 tot 21.30 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg onderdeel Landbouw en Natuur op 7 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 mei 2012 Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 - 33240-XIII-1

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg onderdeel Economie en Innovatie op 13 juni 2012 van 18.30 tot 21.30 uur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg onderdeel Landbouw en Natuur op 7 juni 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.
Besluit: De inbrengdatum voor het stelllen van feitelijke vragen ten behoeve van het jaarverslag, de slotwet en het rapport van de Algemene Rekenkamer is reeds door uw Kamer vastgesteld op 30 mei 2012 om 12.00 uur.
Besluit: Het lid Koopmans is door de commissie aangewezen als rapporteur en zal ten behoeve van de wetgevingsoverleggen tijdens de eerstvolgende reguliere procedurevergadering een notitie met zijn inzet gereed hebben.

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 22 mei 2012 Behandelvoorstel tweede novelle bij Wet verbod pelsdierhouderij - 2012Z10299

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 7 november 2011 Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij - 33076

Besluit: De commissie streeft er naar de behandeling van dit wetsvoorstel voor het zomerreces 2012 af te ronden.
Besluit: De vaste commissie Financiën zal als volgcommissie worden aangemerkt bij de behandeling van dit wetsvoorstel.
Besluit: Er zal een rondetafelgesprek Pelsdierhouderij worden georganiseerd op 6 of 7 juni a.s. Middels een schriftelijke inventarisatie zullen de fracties worden verzocht hun suggesties voor deelnemers uiterlijk donderdag 24 mei a.s. om 14.00 aan te leveren. Tijdens de procedurevergadering van 29 mei a.s. zal het programma worden vastgesteld.
Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op dinsdag 12 juni a.s. om 16.00 uur. De initiatiefnemers zullen de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 27 juni om 16.00 uur aan de Kamer sturen.
Besluit: Op maandag 2 juli a.s. van 10.00-23.00 uur zal een wetgevingsoverleg worden gepland, zodat de behandeling van dit wetsvoorstel kan worden afgerond. De staatssecretaris van EL&I en de staatssecretaris van Financiën zullen worden verzocht als adviseur aanwezig te zijn bij dit wetgevingsoverleg.