Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 29 mei 2012

Gepubliceerd: 30 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2012A02108
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d89e13ba-d22c-499a-8b09-0def0a98963f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%2029%20mei%202012%20%28controversieel%20verklaren%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29675, 29675, 29684, 22112, 30654, 29435, 31379, 31379, 22112, 28286, 26407, 30825, 28625, 32563, 33043, 30825, 26991, 27428, 27858, 31532, 31532, 29246, 30825, 30825, 33037, 33037, 33037, 33037, 22112, 21501, 28286, 21501, 28625, 28625, 22112, 28286, 29683, 28807, 29683, 29683, 29683, 29683, 27622, 27622, 27622, 28286, 28973, 28973, 28973, 27858, 32372, 27858, 32372, 27858, 32372, 32372, 27858, 27428, 32372, 27858, 32372, 32372, 27858, 29446, 28286, 22112, 31389, 28286, 28286, 28286, 28286, 31923, 28286, 28286, 28286, 29246, 29446, 28286, 28286, 28286, 28286, 28286, 28286, 31389, 28286, 27879, 29826, 29544, 21501, 21501, 22112, 22054, 22054, 29338, 26991, 25657, 33233, 24095, 27879, 26643, 31430, 31490, 31568, 33000, 31371, 31371, 29515, 29515, 29502, 29502, 24036, 26419, 31985, 31985, 32637, 25017, 32637, 32637, 32637, 32637, 32637, 29338, 32637, 32637, 32637, 32637, 30196, 30196, 33041, 22112, 32357, 22112, 22112, 21501, 30196, 25422, 32645, 30212, 33252, 32774, 28982, 31574, 31239, 29383, 30196, 30212, 29023, 32645, 31239, 31239, 29023, 32813, 26485, 29023, 29023, 32806, 28286, 33115, 33186, 33186

Inhoud


Verzoek van het lid Koopmans betreffende het ter goedkeuring moeten voorleggen van de regeling voor schaapskuddes met zeldzame rassen aan de Europese Commissie in relatie tot Franse steun voor een zuivelfabriek.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 30 mei 2012 Verzoek van het lid Koopmans betreffende het ter goedkeuring moeten voorleggen van de regeling voor schaapskuddes met zeldzame rassen aan de Europese Commissie in relatie tot Franse steun voor een zuivelfabriek. - 2012Z10733

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om een reactie van de staatssecretaris van EL&I over zijn opmerking bij de regeling voor schaapskuddes met zeldzame rassen dat, omdat sprake is van staatssteun, de regeling ter goedkeuring aan de Europese Commissie moeten worden voorgelegd voordat deze kan worden vastgesteld en hoe dit in verhouding staat met het bericht dat Frankrijk 100 miljoen euro steun geeft voor vernieuwing aan een zuivelfabriek.
Noot: Zie ook agendapunt 223.

Rappel brief antibioticabeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 30 mei 2012 Rappel brief antibioticabeleid - 2012Z10725

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht zijn toegezegde brief over de voortgang van het antibioticabeleid in de veehouderij uiterlijk 31 mei a.s. aan de Kamer te sturen.

Rappel brief schaalgrootte in de intensieve veehouderij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 30 mei 2012 Rappel brief schaalgrootte in de intensieve veehouderij - 2012Z10726

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht zijn toegezegde brief over een norm voor schaalgrootte in de intensieve veehouderij i.v.m. de wettelijke voorziening per ommegaande aan de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid Jacobi om een brief over de afspraken ten behoeve van natuur in het Lenteakkoord.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 29 mei 2012 Verzoek van het lid Jacobi om een brief over de afspraken ten behoeve van natuur in het Lenteakkoord. - 2012Z10711

Besluit: Het verzoek van het lid Jacobi wordt gehonoreerd om een brief te verzoeken aan de staatssecretaris van EL&I waarin alle afspraken betreffende natuur zoals deze zijn opgenomen in het Lenteakkoord onder elkaar te zetten en deze brief te ontvangen voor de procedurevergadering op 5 juni 2012.

Verzoek van het lid Lodders de staatssecretaris van EL&I te rappeleren inzake de EHS verbinding naar het Reichswalsd waarover DLG en Gelderland in maart een prestatieovereenkomst hebben afgesloten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 24 mei 2012 Verzoek van het lid Lodders de staatssecretaris van EL&I te rappeleren inzake de EHS verbinding naar het Reichswalsd waarover DLG en Gelderland in maart een prestatieovereenkomst hebben afgesloten. - 2012Z10480

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te rappelleren op zijn toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Erfpacht Staatsbosbeheer op 3 april 2012 inzake de EHS-verbinding naar het Reichswald, en deze brief te verzoeken voor de eerstvolgende procedurevergadering op 5 juni 2012.

Voorstel programma rondetafelgesprek Pelsdierhouderij op 6/7 juni 2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, Schüssel M. - 23 mei 2012 Voorstel programma rondetafelgesprek Pelsdierhouderij op 6/7 juni 2012 - 2012Z10392

Besluit: Het programma wordt conform het voorstel vastgesteld. Het rondetafelgesprek wordt gepland op donderdag 7 juni 2012 van 18.00-21.40 uur.

Aanpak overcapaciteit/beperkingen boomkorvisserij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Aanpak overcapaciteit/beperkingen boomkorvisserij - 29675-145

Besluit: Niet controversieel.

Rapportage NVWA 'Het vangen en verkopen van zeevis door sportvissers: Indicties van illegaliteit'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Rapportage NVWA 'Het vangen en verkopen van zeevis door sportvissers: Indicties van illegaliteit' - 29675-144

Besluit: Niet controversieel.

Openstelling handkokkelgebieden in Waddenzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Openstelling handkokkelgebieden in Waddenzee - 29684-103

Besluit: Niet controversieel.

Fiche: Verordening beheerplan kabeljauw in de Oostzee (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 mei 2012 Fiche: Verordening beheerplan kabeljauw in de Oostzee - 22112-1416

Besluit: Niet controversieel.

Aanbieding voorlichting van de Raad van State op het concept van het definitief programma Stikstof (DPAS) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Aanbieding van de voorlichting van de Raad van State op het concept van het definitief programma Stikstof (DPAS), zoals op 14 februari 2012 door de staatssecretaris van ELI, mede namens de staatssecr. van I en M, aan de Raad van State is gevraagd. - 30654-102

Besluit: Niet controversieel.

Toezegging AO Erfpacht over decentralisatie grond, Grondruil, de matigingsregelingen, het ecologisch slot, de effecten van verkoop op Vlieland en de verdere uitrol van de ontwikkelagenda (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Toezegging AO Erfpacht over decentralisatie grond, Grondruil, de matigingsregelingen, het ecologisch slot, de effecten van verkoop op Vlieland en de verdere uitrol van de ontwikkelagenda (sts ELI) - 2012Z09729

Besluit: Niet controversieel.

Afschrift van brief aan provincie Noord-Holland over beëindiging van het project Westflank Haarlemmermeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012 Afschrift van brief aan provincie Noord-Holland over beëindiging van het project Westflank Haarlemmermeer - 29435-263

Besluit: Niet controversieel.

Stand van zaken jacht op olifanten, trophy hunting en handel in ivoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Stand van zaken jacht op olifanten, trophy hunting en handel in ivoor - 31379-14

Besluit: Niet controversieel.

Overzicht van het gezamenlijke standpunt dat Nederland met de EU zal innemen op de jaarlijke CITES-conferentie in juni 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012 Overzicht van het gezamenlijke standpunt dat Nederland met de EU zal innemen op de jaarlijke CITES-conferentie in juni 2012 - 31379-13

Besluit: Niet controversieel.

Fiche: Besluit CITES bijlage haringhaai

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Besluit CITES bijlage haringhaai - 22112-1385

Besluit: Niet controversieel.

Zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 maart 2012 Zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI) - 2012Z06409

Besluit: Niet controversieel.

Uitstel kabinetsreactie over het zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Uitstel kabinetsreactie over het zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI) - 2012Z05252

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op de uitspraken van de Raad van State m.b.t. het 'zenderen' van zeehonden door Imares

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Reactie op de uitspraken van de Raad van State m.b.t. het 'zenderen' van zeehonden door Imares - 28286-547

Besluit: Niet controversieel.

Aanbieding TEEB rapport Groen, gezond en productief (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Aanbieding van het in het kader van "The Economics of Ecosystems and Biodiversity" (TEEB) opgestelde rapport Groen, gezond en productief - 26407-61

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Stand van zaken over de uitvoering van het amendement van de leden Jacobi/Koopmans (TK 33000 XIII, nr 140) over schaapskuddes (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 mei 2012 Stand van zaken over de uitvoering van het amendement van de leden Jacobi/Koopmans (Kamerstuk 33000 XIII, nr 140) over schaapskuddes - 33000-XIII-185

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

reactie op plannen provincie Flevoland; het rapport van de provincie Flevoland ‘analyse en scenario’s Oostvaarderswold’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 mei 2012 Reactie op plannen provincie Flevoland; het rapport van de provincie Flevoland ‘analyse en scenario’s Oostvaarderswold’ - 30825-176

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Ondernemen met Landschapsdiensten: een weg naar groenblauwe dooradering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Ondernemen met Landschapsdiensten: een weg naar groenblauwe dooradering - 28625-147

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Stand van zaken van de toepassing van vroeg-reactief beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Stand van zaken van de toepassing van vroeg-reactief beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen - 32563-27

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding Taskforce-advies, Green Deals en Programma Natuurlijk Ondernemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 januari 2012 Aanbieding Taskforce-advies, Green Deals en Programma Natuurlijk Ondernemen - 33043-10

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Natuurbeheer in de toekomst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 april 2012 Natuurbeheer in de toekomst - 30825-175

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op Natuurverkenning 2010-2040 van het Planbureau voor de leefomgeving. Tevens zal de (nog te verschijnen) toegezegde natuurvisie kunnen worden beschouwd als een nadere inhoudelijke reactie op de Natuurverkenning.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Reactie op Natuurverkenning 2010-2040 van het Planbureau voor de leefomgeving. Tevens zal de (nog te verschijnen) toegezegde natuurvisie kunnen worden beschouwd als een nadere inhoudelijke reactie op de Natuurverkenning. - 33000-XIII-177

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Stand van zaken Toezegging Begrotingsonderzoek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Stand van zaken Toezegging Begrotingsonderzoek - 33000-XIII-186

Besluit: Niet controversieel.

Beantwoording vragen commissie over de stijging tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de Ruslandinspecties (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de stijging tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de Ruslandinspecties - 26991-335

Besluit: Niet controversieel.

Rapport Plantenveredeling: De sector vanuit octrooiperspectief (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 mei 2012 Rapport Plantenveredeling: De sector vanuit octrooiperspectief - 27428-231

Besluit: Niet controversieel.

Recente vondsten van boktorlarven in verpakkingshout van natuursteen afkomstig uit China

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Recente vondsten van boktorlarven in verpakkingshout van natuursteen afkomstig uit China - 27858-107

Besluit: Niet controversieel.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten - 31532-87

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten - 31532-71

Besluit: Niet controversieel.

Afshrift van de brief aan de Eerste Kamer over het convenant ritueel slachten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 maart 2012 Afshrift van de brief aan de Eerste Kamer over het convenant ritueel slachten (sts ELI) - 2012Z04578

Besluit: Niet controversieel.

Effectmeting Smaaklessen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 januari 2012 Effectmeting Smaaklessen - 33000-XIII-160

Besluit: Niet controversieel.

Voortgang implementatie rapport "DR tot uw dienst" april 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 mei 2012 Voortgang implementatie rapport "DR tot uw dienst" april 2012 - 29246-30

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op het adviesrapport “DR tot uw dienst” en de stand van zaken t.a.v. het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en klachten van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Reactie op het adviesrapport “DR tot uw dienst” en de stand van zaken t.a.v. het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en klachten van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer - 30825-173

Besluit: Niet controversieel.

Verslag van het bezoek van medewerkers van Dienst Regelingen (DR) aan de Stichting Skalsumer Natuurbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2012 Verslag van het bezoek van medewerkers van Dienst Regelingen (DR) aan de Stichting Skalsumer Natuurbeheer - 30825-174

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op een artikel in De Boerderij van 11 april 2012 dat in de titel spreekt over “een reeks van knelpunten dat akkerbouwers weerhoudt van grootschalig gebruik van dierlijke mest” (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Reactie op een artikel in De Boerderij van 11 april 2012 dat in de titel spreekt over “een reeks van knelpunten dat akkerbouwers weerhoudt van grootschalig gebruik van dierlijke mest” - 33037-19

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op een brief inzake emissiearm bemesten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Reactie op een brief inzake emissiearm bemesten (sts ELI) - 2012Z08189

Besluit: Niet controversieel.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervroegd uitrijden van mest

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervroegd uitrijden van mest - 33037-17

Besluit: Niet controversieel.

Positieflijst van producten die geschikt zijn voor bijmenging in covergisters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Positieflijst van producten die geschikt zijn voor bijmenging in covergisters - 33037-18

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op een brief van LTO Noord over stuifbestrijding op Texel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Reactie op een brief van LTO Noord over stuifbestrijding op Texel - 33037-16

Besluit: Niet controversieel.

Fiche: Mededeling afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 11 mei 2012 Fiche: Mededeling afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten - 22112-1413

Besluit: Niet controversieel.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 14-15 mei 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 mei 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 14-15 mei 2012 - 21501-32-598

Besluit: Niet controversieel.

Stand van zakenbrief alternatieven voor het oormerken van dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Stand van zakenbrief alternatieven voor het oormerken van dieren - 28286-561

Besluit: Niet controversieel.

Reactie n.a.v. toezeggingen en n.a.v. de motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff (TK 21501-32, nr. 591) ingediend tijdens het VAO inzake de Landbouw- en Visserijraad van 25 april 2012 (stst ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 april 2012 Reactie n.a.v. toezeggingen en n.a.v. de motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff (21501-32, nr. 595) ingediend tijdens het VSO inzake de Landbouw- en Visserijraad van 25 april 2012 - 28625-148

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op bericht duurzaamheidcertificaten kunnen meetellen als vergroeningsmaatregel binnen het GLB (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 mei 2012 Reactie op bericht duurzaamheidcertificaten kunnen meetellen als vergroeningsmaatregel binnen het GLB - 28625-149

Besluit: Niet controversieel.

Fiche: Verordening niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en wijziging Richtlijn betreffende handelsverkeer en de invoer van o.a. honden, katten en fretten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 april 2012 Fiche: Verordening niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en wijziging Richtlijn betreffende handelsverkeer en de invoer van o.a. honden, katten en fretten - 22112-1393

Besluit: Niet controversieel.

Nieuwe uitbraak van Q-koorts in Drenthe

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Nieuwe uitbraak van Q-koorts in Drenthe - 28286-560

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op artikel "Wetenschap tovert met resistentiecijfers"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Reactie op artikel "Wetenschap tovert met resistentiecijfers" - 29683-123

Besluit: Niet controversieel.

Aanbieden van rapport over mogelijke relatie tussen uitbraken van vogelgriep op pluimveebedrijven met vrije uitloop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 april 2012 Aanbieden van rapport over mogelijke relatie tussen uitbraken van vogelgriep op pluimveebedrijven met vrije uitloop - 28807-139

Besluit: Niet controversieel.

Geval van hondsdolheid bij geimporteerde jonge hond in Amsterdam en de maatregelen die daarna zijn getroffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 april 2012 Geval van hondsdolheid bij geimporteerde jonge hond in Amsterdam en de maatregelen die daarna zijn getroffen - 29683-122

Besluit: Niet controversieel.

Recente ontwikkelingen Schmallenbergvirus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 april 2012 Recente ontwikkelingen Schmallenbergvirus - 29683-121

Besluit: Niet controversieel.

Advies deskundigenberaad Schmallenbergvirus

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 maart 2012 Advies deskundigenberaad Schmallenbergvirus - 29683-119

Besluit: Niet controversieel.

Visie op de dierziekte risico’s in de paardenhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 december 2011 Visie op de dierziekte risico’s in de paardenhouderij - 29683-110

Besluit: Niet controversieel.

Recente ontwikkelingen in de procedures omtrent de MKZ-uitbraak 2001 in Kootwijkerbroek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Recente ontwikkelingen in de procedures omtrent de MKZ-uitbraak 2001 in Kootwijkerbroek (sts ELI) - 2012Z05947

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op verzoek commissie inzake het vernietigen van MKZ-documenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 maart 2012 Reactie op verzoek commissie inzake het vernietigen van MKZ-documenten - 27622-144

Besluit: Niet controversieel.

Expertonderzoek MKZ Kootwijkerbroek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 oktober 2011 Expertonderzoek MKZ Kootwijkerbroek - 27622-143

Besluit: Niet controversieel.

Stand van zaken MKZ Kootwijkerbroek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 juni 2011 Stand van zaken MKZ Kootwijkerbroek - 27622-142

Besluit: Niet controversieel.

Monitor integraal duurzame stallen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Monitor integraal duurzame stallen - 28286-562

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op een brief inzake energiebesparing bij veehouderijen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Reactie op een brief inzake energiebesparing bij veehouderijen (sts ELI) - 2012Z07439

Besluit: Niet controversieel.

Afschrift van de brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over provinciaal beleid rondom grootschalige (intensieve) veehouderij en rol transitie (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Afschrift van de brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over provinciaal beleid rondom grootschalige (intensieve) veehouderij en rol transitie (sts ELI) - 2012Z07484

Besluit: Niet controversieel.

Stallen groter dan 300 NGE in de provincie Overijssel (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 april 2012 Stallen groter dan 300 NGE in de provincie Overijssel (sts ELI) - 2012Z07188

Besluit: Niet controversieel.

Stand van zaken reconstructie van de zandgebieden (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Stand van zaken reconstructie van de zandgebieden (sts ELI) - 2012Z05928

Besluit: Niet controversieel.

Brief naar de provincies en de VNG inzake het advies van de Gezondheidsraad over een beoordelingskader voor micro-organismen en endotoxinen afkomstig uit veehouderijen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Brief naar de provincies en de VNG inzake het advies van de Gezondheidsraad over een beoordelingskader voor micro-organismen en endotoxinen afkomstig uit veehouderijen - 28973-106

Besluit: Niet controversieel.

Aanbevelingen van de Werkgroep varkensketen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 maart 2012 Aanbevelingen van de Werkgroep varkensketen - 28973-104

Besluit: Niet controversieel.

Het overgangsrecht bij de in voorbereiding zijnde wettelijke regeling omtrent megastallen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 maart 2012 Het overgangsrecht bij de in voorbereiding zijnde wettelijke regeling omtrent megastallen - 28973-105

Besluit: Niet controversieel.

Rapport van de evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming dat onlangs door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 maart 2012 Rapport van de evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming dat onlangs door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - 27858-102

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op de aangenomen motie Grashoff (32372, nr. 65) om ‘een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 oktober 2011 Reactie op de aangenomen motie Grashoff (32372, nr. 65) om ‘een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden’ - 32372-72

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-72

Resistentie onder de bruine rat in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 27 oktober 2011 Resistentie onder de bruine rat in Nederland - 27858-101

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op verzoek van lid Ouwehand over onderzoek naar bijen en bijensterfte (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 mei 2012 Reactie op verzoek van lid Ouwehand over onderzoek naar bijen en bijensterfte - 32372-93

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-93

Toelatingen voor kleine hoogwaardige teelten voorjaar 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 mei 2012 Toelatingen voor kleine hoogwaardige teelten voorjaar 2012 - 27858-108

Besluit: Niet controversieel.

Science publicaties over (subletale) effecten van twee neonicotinoïden op bijen en hommels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Science publicaties over (subletale) effecten van twee neonicotinoïden op bijen en hommels - 32372-92

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-92

Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken - 32372-91

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-91

Vervuiling van het gewasbeschermingsmiddel Nocturn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 maart 2012 Vervuiling van het gewasbeschermingsmiddel Nocturn - 27858-105

Besluit: Niet controversieel.

Toelichting beëindigen van toelatingen die eerder onder Rub vielen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 maart 2012 Toelichting beëindigen van toelatingen die eerder onder Rub vielen - 27428-214

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op artikelen t.a.v. neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Reactie op artikelen t.a.v. neonicotinoïden - 32372-90

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-90

Handel in illegale en namaak bestrijdingsmiddelen in Europa en stand van zaken toelatingen kleine teelten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Handel in illegale en namaak bestrijdingsmiddelen in Europa en stand van zaken toelatingen kleine teelten - 27858-104

Besluit: Niet controversieel.

Literatuuronderzoek naar bijensterfte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 december 2011 Literatuuronderzoek naar bijensterfte - 32372-74

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-74

Nadere toelichting over de uitvoering motie en toezegging Koopmans c.s. inzake de toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Nadere toelichting over de uitvoering motie en toezegging Koopmans c.s. inzake de toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen - 32372-73

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-73

Evaluatie College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 oktober 2011 Evaluatie College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) - 27858-100

Besluit: Niet controversieel.

Ractie op een e-mail inzake het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van brandmerken en chippen op de huid en onderliggende weefsels (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 mei 2012 Ractie op een e-mail inzake het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van brandmerken en chippen op de huid en onderliggende weefsels (sts ELI) - 2012Z09924

Besluit: Niet controversieel.

Afschrift van de brief aan de Groep Nijhof te Donkerbroek inzake gewetensbezwaarden identificatie en registratie (I&R) paardachtigen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012 Afschrift van de brief aan de Groep Nijhof te Donkerbroek inzake gewetensbezwaarden identificatie en registratie (I&R) paardachtigen (sts ELI) - 2012Z08929

Besluit: Niet controversieel.

Afschrift van het antwoord op de brief van de Dierenbescherming met betrekking tot paardenwelzijn (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van de Dierenbescherming met betrekking tot paardenwelzijn (sts ELI) - 2012Z04986

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op twee brieven van Stichting Een DIER Een VRIEND m.b.t zwanendriften

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 maart 2012 Reactie op twee brieven van Stichting Een DIER Een VRIEND m.b.t zwanendriften - 29446-82

Besluit: Niet controversieel.

Lijst van vragen en antwoorden over twee brieven van het Comité Dierennoodhulp te Amsterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 maart 2012 Lijst van vragen en antwoorden over twee brieven van het Comité Dierennoodhulp te Amsterdam - 28286-559

Besluit: Niet controversieel.

Fiche: Mededeling strategie bescherming en welzijn van dieren 2012-2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 24 februari 2012 Fiche: Mededeling strategie bescherming en welzijn van dieren 2012-2015 - 22112-1370

Besluit: Niet controversieel.

EU voorstel: Mededeling Strategie Dierenwelzijn 2012-2015 (COM (2012) 6)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 20 januari 2012 EU voorstel: Mededeling Strategie Dierenwelzijn 2012-2015 (COM (2012) 6) - 2012Z00875

Besluit: Niet controversieel.

Stand van zaken m.b.t. de uitvoeringsregelgeving van de Wet dieren inclusief een tijdschema voor de totstandkoming van zes algemene maatregelen van bestuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Stand van zaken m.b.t. de uitvoeringsregelgeving van de Wet dieren inclusief een tijdschema voor de totstandkoming van zes algemene maatregelen van bestuur - 31389-91

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 31389-91

Aanbieding Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid (NDD)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Aanbieding Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid (NDD) - 28286-548

Besluit: Niet controversieel.

Welzijn kleine sectoren en dierentuindieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 februari 2012 Welzijn kleine sectoren en dierentuindieren - 28286-546

Besluit: Niet controversieel.

Lijst van vragen en antwoorden over het Ontwerpbesluit houdende regels m.b.t. bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 januari 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Ontwerpbesluit houdende regels m.b.t. bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999 - 28286-545

Besluit: Niet controversieel.

Kabinetsreactie inzake de petitie aangaande een verbod op olifantenhaken van de dierenbeschermingsorganisatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 januari 2012 Kabinetsreactie inzake de petitie aangaande een verbod op olifantenhaken van de dierenbeschermingsorganisatie - 28286-542

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op een brief van Comité Dierennoodhulp over 1300 in beslag genomen dieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 januari 2012 Reactie op een brief van Comité Dierennoodhulp over 1300 in beslag genomen dieren (sts ELI) - 2012Z01119

Besluit: Niet controversieel.

Afschrift van het antwoord op de brief van de Hondenbescherming over de hond als trekhond (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 januari 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van de Hondenbescherming over de hond als trekhond (sts ELI) - 2012Z00614

Besluit: Niet controversieel.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake handhavingstrategie legbatterijverbod

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 januari 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake handhavingstrategie legbatterijverbod - 31923-27

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 31923-27

Verzamelbrief moties en toezeggingen dierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 december 2011 Verzamelbrief moties en toezeggingen dierhouderij - 28286-540

Besluit: Niet controversieel.

Stand van zaken van het uitfaseren van het waterbad als bedwelmingsmethode voor vleeskuikens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 december 2011 Stand van zaken van het uitfaseren van het waterbad als bedwelmingsmethode voor vleeskuikens - 28286-541

Besluit: Niet controversieel.

Informatie m.b.t. het uitfaseren van de waterbadverdoving van pluimvee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 juni 2011 Informatie m.b.t. het uitfaseren van de waterbadverdoving van pluimvee - 28286-519

Besluit: Niet controversieel.

Problematiek van de opvang van in bewaring genomen dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 december 2011 Problematiek van de opvang van in bewaring genomen dieren - 29246-28

Besluit: Niet controversieel.

Stand van zakenbrief inzake de positieflijst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Stand van zakenbrief inzake de positieflijst - 29446-81

Besluit: Niet controversieel.

Verwaarlozing van Landbouwdieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2011 Verwaarlozing van Landbouwdieren (sts ELI) - 2011Z24998

Besluit: Niet controversieel.

Gids voor Goede Praktijken paardenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 november 2011 Gids voor Goede Praktijken paardenwelzijn - 28286-531

Besluit: Niet controversieel.

Paardenwelzijn - Gids voor Goede Praktijken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 september 2011 Paardenwelzijn - Gids voor Goede Praktijken - 28286-524

Besluit: Niet controversieel.

Afronding van het strafrechtelijk onderzoek i.v.m. met de in beslag genomen Asherakatten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 november 2011 Afronding van het strafrechtelijk onderzoek i.v.m. met de in beslag genomen Asherakatten - 28286-530

Besluit: Niet controversieel.

Stand van zaken met betrekking tot de invoering van een verplichte identificatie en registratie van honden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 oktober 2011 Stand van zaken met betrekking tot de invoering van een verplichte identificatie en registratie van honden - 28286-528

Besluit: Niet controversieel.

Visie op het fokkerijbeleid in relatie tot dierenwelzijn en diergezondheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 september 2011 Visie op het fokkerijbeleid in relatie tot dierenwelzijn en diergezondheid - 28286-525

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op het artikel "Afschuw over varkensleed"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juli 2011 Reactie op het artikel "Afschuw over varkensleed" - 28286-522

Besluit: Niet controversieel.

Uitvoeringsprogramma uitvoeringsregelgeving Wet dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juli 2011 Uitvoeringsprogramma uitvoeringsregelgeving Wet dieren - 31389-90

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 31389-90

Ingrepen bij pluimvee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 juli 2011 Ingrepen bij pluimvee - 28286-521

Besluit: Niet controversieel.

Terugblik 2011 van de Consumentenautoriteit (CA)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 mei 2012 Terugblik 2011 van de Consumentenautoriteit (CA) - 27879-43

Besluit: Niet controversieel.

Voortgang NedCar (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 mei 2012 Voortgang NedCar - 29826-43

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op vragen van de leden Ulenbelt, Koopmans en Hamer over Scheepswerf Grave (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 april 2012 Reactie op vragen van de leden Ulenbelt, Koopmans en Hamer over Scheepswerf Grave - 29544-394

Besluit: Niet controversieel.

Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2012 Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2012 - 21501-20-630

Besluit: Niet controversieel.

Verslag schriftelijk overleg over de Europa 2020-strategie en het Nationaal Hervormingsprogramma 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de Europa 2020-strategie en het Nationaal Hervormingsprogramma 2012 - 21501-20-629

Besluit: Niet controversieel.

Definitieve kabinetsreactie op het groenboek dual-use (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Definitieve kabinetsreactie op het groenboek dual-use - 22112-1418

Besluit: Niet controversieel.

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 april 2012 Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand - 22054-192

Besluit: Niet controversieel.

SIPRI fact sheet over trends in de internationale wapenhandel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 SIPRI fact sheet over trends in de internationale wapenhandel - 22054-193

Besluit: Niet controversieel.

Voortgang in EU op dossier Risico's Nanomaterialen (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 22 mei 2012 Voortgang in EU op dossier Risico's Nanomaterialen - 29338-116

Besluit: Niet controversieel.

Invulling Strategie "Omgaan met risico's van nanodeeltjes"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 20 januari 2011 Invulling Strategie "Omgaan met risico's van nanodeeltjes" - 2011Z00987

Besluit: Niet controversieel.

Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 januari 2012 Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen - 26991-332

Besluit: Niet controversieel.

Nationaal Sociale Rapportage (NSR)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 30 maart 2012 Nationaal Sociale Rapportage (NSR) - 33000-XV-69

Besluit: Niet controversieel.

Uitstel beantwoording vragen over de mogelijke vermindering van de administratieve lasten bij verhoging van de instellingsgrens voor ondernemingsraden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 2 april 2012 Uitstel beantwoording vragen over de mogelijke vermindering van de administratieve lasten bij verhoging van de instellingsgrens voor ondernemingsraden - 33000-XV-68

Besluit: Niet controversieel.

Voorlopige toepassing van het Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie; Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie; Algemeen Postverdrag; Verdrag inzake postale financiële diensten; Genève, 12 augustus 2008

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 29 augustus 2011 Voorlopige toepassing van het Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie; Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie; Algemeen Postverdrag; Verdrag inzake postale financiële diensten; Genève, 12 augustus 2008 - 32879-(R1960)-1

Besluit: Niet controversieel.

Proces rond CPB-notitie "Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 september 2011 Proces rond CPB-notitie "Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb” - 25657-85

Besluit: Niet controversieel.

Uitstel reactie op de initiatiefnota van het lid Koppejan inzake acquisitiefraude en spooknota's (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 mei 2012 Uitstel reactie op de initiatiefnota van het lid Koppejan inzake acquisitiefraude en spooknota's - 33233-3

Besluit: Niet controversieel.

Initiatiefnota van het lid Koppejan over acquisitiefraude en spookfacturen

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 12 april 2012 Initiatiefnota van het lid Koppejan over acquisitiefraude en spookfacturen - 33233

Besluit: Niet controversieel.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake telecommunicatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake telecommunicatie - 24095-313

Besluit: Niet controversieel.

Evaluatie Bel-me-niet Register

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 april 2012 Evaluatie Bel-me-niet Register - 27879-42

Besluit: Niet controversieel.

Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 december 2011 Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV) - 26643-217

Besluit: Niet controversieel.

Derde voortgangsrapportage experimentenwet Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 mei 2012 Derde voortgangsrapportage experimentenwet Bedrijveninvesteringszones (BIZ) - 31430-24

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 31430-24

Reactie op motie-Ziengs (33000 XIII, nr. 52) over positie zzp'ers bij het rijk (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 mei 2012 Reactie op motie-Ziengs (33000 XIII, nr. 52) over positie zzp'ers bij het Rijk - 31490-90

Besluit: Niet controversieel.

Gedane toezeggingen tijdens het AO BES aangelegenheden met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 mei 2012 Gedane toezeggingen tijdens het AO BES aangelegenheden met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 31568-102

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven inzake de lastenontwikkeling voor het bedrijfsleven

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 3 april 2012 Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven inzake de lastenontwikkeling voor het bedrijfsleven - 33000-64

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 33000-64

Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EL&I-financieringsinstrumenten, informatievoorziening kredietverlening MKB, en artikel over kredietunies

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 januari 2012 Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EL&I-financieringsinstrumenten, informatievoorziening kredietverlening MKB, en artikel over kredietunies - 31371-369

Besluit: Niet controversieel.

Verslag n.a.v. het rondetafelgesprek gevoerd door de minister met bestuurders van Rabobank, ING, ABN AMRO, Achmea, Delta Lloyd, APG, PGGM en Mn Services inzake de kredietverlening

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 december 2011 Verslag n.a.v. het rondetafelgesprek gevoerd door de minister met bestuurders van Rabobank, ING, ABN AMRO, Achmea, Delta Lloyd, APG, PGGM en Mn Services inzake de kredietverlening - 31371-368

Besluit: Niet controversieel.

Werkprogramma Actal 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 september 2011 Werkprogramma Actal 2012 - 29515-334

Besluit: Niet controversieel.

Aanbieding voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 september 2011 Aanbieding voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven - 29515-333

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op vragen inzake problemen bij sorteercentrum Den Bosch (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Reactie op vragen inzake problemen bij sorteercentrum Den Bosch - 29502-96

Besluit: Niet controversieel.

Aanbieding afschrift van de brief aan PostNL over de situatie op de postmarkt en bij PostNL

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan PostNL over de situatie op de postmarkt en bij PostNL - 29502-94

Besluit: Niet controversieel.

Boete van de NMa aan huizenhandelaren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 januari 2012 Boete van de NMa aan huizenhandelaren - 24036-393

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op onderzoek naar de concurrentieverhoudingen op de horecabiermarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 december 2011 Reactie op onderzoek naar de concurrentieverhoudingen op de horecabiermarkt - 33000-XIII-138

Besluit: Niet controversieel.

De markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 oktober 2011 De markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten (min ELI) - 2011Z19904

Besluit: Niet controversieel.

Uitvoering motie Dibi/Jacobi (32123 XIV, nr. 109) inzake een onderzoek naar de hindernissen die wandelaars ondervinden bij het wandelen langs watergangen bij waterschappen en over recreatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Uitvoering motie Dibi/Jacobi (32123 XIV, nr. 109) inzake een onderzoek naar de hindernissen die wandelaars ondervinden bij het wandelen langs watergangen bij waterschappen en over recreatie - 26419-52

Besluit: Niet controversieel en overlaten aan de nieuwe commissie.

Ontwikkeling van de Nederlandse export (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Ontwikkeling van de Nederlandse export - 31985-9

Besluit: Niet controversieel.

Nederlandse Agro-export 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 februari 2012 Nederlandse Agro-export 2011 - 33000-XIII-166

Besluit: Niet controversieel.

Kabinetsreactie op ING-rapport 'Nederlandse handel meer Europees dan mondiaal’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2012 Kabinetsreactie op ING-rapport 'Nederlandse handel meer Europees dan mondiaal’ - 31985-8

Besluit: Niet controversieel.

Bedrijvenbeleid in Uitvoering waarin opgenomen innovatiecontracten en de human capitalagenda’s van de topsectoren en enkele andere thema’s van het bedrijvenbeleid en de hoofdlijnenennotitie biobased economy

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 april 2012 Bedrijvenbeleid in Uitvoering waarin opgenomen innovatiecontracten en de human capitalagenda’s van de topsectoren en enkele andere thema’s van het bedrijvenbeleid en de hoofdlijnenennotitie biobased economy - 32637-32

Besluit: Niet controversieel.

Kabinetsreactie voortgangsrapportage door Commissie van Wijzen over ICES/KIS-3 (BSIK) projecten in 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 december 2011 Kabinetsreactie voortgangsrapportage door Commissie van Wijzen over ICES/KIS-3 (BSIK) projecten in 2009 - 25017-65

Besluit: Niet controversieel.

Aanbieding van evaluaties op terrein van innovatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 maart 2012 Aanbieding van evaluaties op terrein van innovatiebeleid - 32637-31

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op verzoeken van de vaste commissie inzake innovatiecontracten en Human Capital Agenda’s

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 maart 2012 Reactie op verzoeken van de vaste commissie inzake innovatiecontracten en Human Capital Agenda’s - 32637-30

Besluit: Niet controversieel.

Kabinetsreactie vragen op het EIM-rapport "Snelle groeiers in de Topsectoren"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Kabinetsreactie vragen op het EIM-rapport "Snelle groeiers in de Topsectoren" - 32637-27

Besluit: Niet controversieel.

Evaluatie van de Technologiestichting STW over de periode 2005–2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 februari 2012 Evaluatie van de Technologiestichting STW over de periode 2005–2010 - 33000-XIII-167

Besluit: Niet controversieel.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-25

Besluit: Niet controversieel.

Voortgangsrapportage Life Science Park Oss

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Voortgangsrapportage Life Science Park Oss - 32637-24

Besluit: Niet controversieel.

Afschrift van het antwoord op de brief van Niaba e.a. met betrekking tot Life Sciences en Health en de fiscale voorstellen van het kabinet (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 februari 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van Niaba e.a. met betrekking tot Life Sciences en Health en de fiscale voorstellen van het kabinet (min ELI) - 2012Z02186

Besluit: Niet controversieel.

Impactrapportage TNO

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 februari 2012 Impactrapportage TNO - 29338-113

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op verzoek commissie inzake innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 februari 2012 Reactie op verzoek commissie inzake innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-23

Besluit: Niet controversieel.

Eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 januari 2012 Eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-21

Besluit: Niet controversieel.

Samenvattingen ICT en biobased economy (doorsnijdende thema’s van de innovatiecontracten)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 januari 2012 Samenvattingen ICT en biobased economy (doorsnijdende thema’s van de innovatiecontracten) - 32637-22

Besluit: Niet controversieel.

Hoofdlijnennotitie biobased economy (bijlage bij Kamerstuk 32637, nr. 32)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 april 2012 Bedrijvenbeleid in Uitvoering waarin opgenomen innovatiecontracten en de human capitalagenda’s van de topsectoren en enkele andere thema’s van het bedrijvenbeleid en de hoofdlijnenennotitie biobased economy - 32637-32

Besluit: Controversieel verklaren

Aanbieding eindrapport Taskforce Verlichting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 30 november 2011 Aanbieding eindrapport Taskforce Verlichting - 30196-152

Besluit: Controversieel verklaren

Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport ‘Ranking the Stars’ van de Stichting Natuur en Milieu

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport ‘Ranking the Stars’ van de Stichting Natuur en Milieu- 30196-151

Besluit: Controversieel verklaren

Aanbieding van de Duurzaamheidagenda; “een Groene Groeistrategie voor Nederland”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 oktober 2011 Aanbieding van de Duurzaamheidagenda; “een Groene Groeistrategie voor Nederland” - 33041-1

Besluit: Controversieel verklaren

Fiche: Mededeling bio-economie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Mededeling bio-economie - 22112-1387

Besluit: Niet controversieel.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 13 juni 2012.

EU-voorstel: Mededeling strategie bio-economie in Europa COM(2012)60

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 maart 2012 EU-voorstel: Mededeling strategie bio-economie in Europa COM(2012)60 - 2012Z04770

Besluit: Niet controversieel.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 13 juni 2012.

Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 december 2011 Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa - 32357-33

Besluit: Controversieel verklaren
Gerelateerde kamerstukken: 32357-33

Fiche: Richtlijn radioactieve stoffen in drinkwater (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 april 2012 Fiche: Richtlijn radioactieve stoffen in drinkwater - 22112-1411

Besluit: Niet controversieel.

Fiche: Besluit en Verordening Energy Star: etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 20 april 2012 Fiche: Besluit en Verordening Energy Star: etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur - 22112-1400

Besluit: Niet controversieel.

Aanbieding verslag van de Informele Energieraad die op 19 en 20 april jl. plaatsvond in Horsens (Denemarken) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 mei 2012 Aanbieding verslag van de Informele Energieraad die op 19 en 20 april jl. plaatsvond in Horsens (Denemarken) - 21501-33-369

Besluit: Niet controversieel.

Uitstel kabinetsreactie op het PBL-rapport inzake warmtevoorziening gebouwde omgeving (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 mei 2012 Uitstel kabinetsreactie op het PBL-rapport inzake warmtevoorziening gebouwde omgeving - 30196-175

Besluit: Niet controversieel.

CNS-landenrapportage voor bespreking van de getroffen en voorgenomen maatregelen naar aanleiding van Fukushima Dai-Ichi op de buitengewone bijeenkomst in Wenen van 27-31 augustus 2012 (Min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 mei 2012 CNS-landenrapportage voor bespreking van de getroffen en voorgenomen maatregelen naar aanleiding van Fukushima Dai-Ichi op de buitengewone bijeenkomst in Wenen van 27-31 augustus 2012 (Min ELI) - 25422-92

Besluit: Niet controversieel.

Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 mei 2012 Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele - 32645-37

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op het verzoek met betrekking tot de tarieven en winsten van netbeheerders en transportverliezen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 mei 2012 Reactie op het verzoek met betrekking tot de tarieven en winsten van netbeheerders en transportverliezen - 30212-80

Besluit: Niet controversieel.

Evaluatie van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 mei 2012 Evaluatie van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet - 33252-1

Besluit: Niet controversieel.

Antwoord op het verzoek n.a.v. de brief van the Olivine Foundation (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 mei 2012 Antwoord op het verzoek n.a.v. de brief van the Olivine Foundation (min ELI) - 2012Z09221

Besluit: Niet controversieel.

Congestiemanagement elektriciteit en voorrang voor duurzaam

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 april 2012 Congestiemanagement elektriciteit en voorrang voor duurzaam - 32774-4

Besluit: Niet controversieel.

Stand van zaken en aanpak van het extra onafhankelijk onderzoek schalie- en steenkoolgas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 april 2012 Stand van zaken en aanpak van het extra onafhankelijk onderzoek schalie- en steenkoolgas - 28982-127

Besluit: Niet controversieel.

Beantwoording vraag lid Jansen uit AO Tracé van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 april 2012 Beantwoording vraag lid Jansen uit AO Tracé van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding - 31574-24

Besluit: Niet controversieel.

Rapportage energie-infrastructuurprojecten onder de rijkscoördinatieregeling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 april 2012 Rapportage energie-infrastructuurprojecten onder de rijkscoördinatieregeling - 33000-XIII-178

Besluit: Niet controversieel.

Antwoord openstaande vraag uit het algemeen overleg inzake Energie van 9 februari jl. m.b.t. de bioafbreekbaarheid van de twee stoffen die Cuadrilla zou willen gebruiken bij fracwerkzaamheden in de gemeente Boxtel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 april 2012 Antwoord openstaande vraag uit het algemeen overleg inzake Energie van 9 februari jl. m.b.t. de bioafbreekbaarheid van de twee stoffen die Cuadrilla zou willen gebruiken bij fracwerkzaamheden in de gemeente Boxtel - 31239-133

Besluit: Niet controversieel.

Opvolging motie van het lid Van der Werf inzake decentrale energie-opwekking (Kamerstuk 33000-XIII, nr.69)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 april 2012 Opvolging motie van het lid Van der Werf inzake decentrale energie-opwekking (Kamerstuk 33000-XIII, nr.69) - 29383-194

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op het rapport "Remmen los, advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland" van de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 maart 2012 Reactie op het rapport "Remmen los, advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland" van de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur - 30196-160

Besluit: Niet controversieel.

Uitspraak van de Hoge Raad over Wet onafhankelijk netbeheer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 maart 2012 Uitspraak van de Hoge Raad over Wet onafhankelijk netbeheer - 30212-79

Besluit: Niet controversieel.

Langetermijnbeleid over de gassamenstelling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 maart 2012 Langetermijnbeleid over de gassamenstelling - 29023-117

Besluit: Niet controversieel.

Stresstestrapporten nucleaire installaties Onderzoekslocatie Petten en Hoger Onderwijs Reactor te Delft

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Stresstestrapporten nucleaire installaties Onderzoekslocatie Petten en Hoger Onderwijs Reactor te Delft - 32645-36

Besluit: Niet controversieel.

Beantwoording vragen over de aanstaande publicatie van de SDE+ regelingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 februari 2012 Beantwoording vragen over de aanstaande publicatie van de SDE+ regelingen - 31239-130

Besluit: Niet controversieel.

Schriftelijke vragen d.d. 16-12-2011

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 16 december 2011 De berichtgeving rondom het failliet van Zalco - 2011Z26537

Besluit: Niet controversieel.

Schriftelijke vragen d.d. 20-12-2011

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 20 december 2011 Het bericht dat aluminiumsmelter Zalco deze week failliet is gegaan - 2011Z26823

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op ING Rapport met titel: Hernieuwbare Energie in Nederland tot 2020

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Reactie op ING Rapport met titel: Hernieuwbare Energie in Nederland tot 2020 - 31239-131

Besluit: Niet controversieel.

Antwoorden op vragen van de cie ELI inzake de recente stroomstoring in Rotterdam en omstreken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 februari 2012 Antwoorden op vragen van de cie ELI inzake de recente stroomstoring in Rotterdam en omstreken - 29023-116

Besluit: Niet controversieel.

CO2-convenant glastuinbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 februari 2012 CO2-convenant glastuinbouw - 32813-16

Besluit: Niet controversieel.

Lijst van vragen en antwoorden over de berichtgeving inzake de herkomst van steenkolen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de berichtgeving inzake de herkomst van steenkolen - 26485-124

Besluit: Controversieel verklaren.

Voortgang administratieve netverliezen elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 november 2011 Voortgang administratieve netverliezen elektriciteit - 29023-113

Besluit: Niet controversieel.

Aanpak van administratieve netverliezen bij het transport van elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 januari 2012 Aanpak van administratieve netverliezen bij het transport van elektriciteit - 29023-115

Besluit: Niet controversieel.

Reactie op motie over duurzame energie Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 december 2011 Reactie op motie over duurzame energie Caribisch Nederland - 33000-IV-51

Besluit: Niet controversieel.

Risico-evaluatie verordening leveringszekerheid aardgas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 december 2011 Risico-evaluatie verordening leveringszekerheid aardgas - 32806-7

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 32806-7

Besluit gezelschapsdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 december 2011 Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999 - 28286-539

Besluit: Niet controversieel.

Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Mobiele Satellieten (min ELI)

Zaak: Brief regering - vicepresident van de Raad van State, H.D. Tjeenk Willink - 21 mei 2012 Advies Raad van State en nader rapport inzake Wijzigingen van het Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Mobiele Satellieten - 33265-(R1983)-2

Besluit: Niet controversieel.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 15 mei 2012 Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Mobiele Satellieten - 33265-(R1983)-1

Besluit: Niet controversieel.

Goedkeuring van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 mei 2012 Goedkeuring van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland - 33254

Besluit: Niet controversieel.

Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 mei 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33115-6

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 33115-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 december 2011 Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) - 33115

Besluit: Niet controversieel.

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2012 Nota van wijziging - 33186-7

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 33186-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 april 2012 Nota naar aanleding van het verslag - 33186-6

Besluit: Niet controversieel.
Gerelateerde kamerstukken: 33186-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 februari 2012 Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) - 33186

Besluit: Niet controversieel.

Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 14 juni 2010 Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen - 32412

Besluit: Niet controversieel.

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

Zaak: Wetgeving - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 juli 2009 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone - 32002

Besluit: Niet controversieel.

Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 april 2011 Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009 - 32722

Besluit: Niet controversieel.

Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 mei 2011 Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de

Besluit: Niet controversieel.

Wijziging van de warmetwet in verband met enkele aanpassingen

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juli 2011 Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen - 32839

Besluit: Niet controversieel.