Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 mei 2012

Gepubliceerd: 29 mei 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie Jeugdzorg
Activiteitnummer: 2012A02037
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1bc55344-f123-4d29-81fa-c12f7c697d87&title=Besluitenlijst%20Jeugdzorg%20d.d.%2024%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31839, 31839, 25424, 31839, 31839, 31839, 31839, 31839, 31839, 31839, 31839

Inhoud


AO Wachtlijsten jeugdzorg (21 juni)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 22 maart 2012 Reactie op verzoek commissie om reactie op rapport “(On)verantwoord wachten op jeugdzorg” van de Randstedelijke Rekenkamer - 31839-192

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 31839-19

AO Verzamel algemeen overleg Jeugdzorg (13 juni)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 maart 2012 Rapporten inzake de zorg aan Nederlandse jongeren die met een jeugdzorgindicatie in het buitenland geplaatst zijn - 31839-187

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E.

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 februari 2012 Toenemend gebruik ADHD-medicatie - 25424-161

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

AO Stelselherziening jeugdzorg (31 mei)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 mei 2012 Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ - 31839-200

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 januari 2012 Aanbieding rapport groeicijfers jeugdzorg - 31839-172

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 20 maart 2012 Transitieagenda Jeugdzorg - 31839-189

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wetsvoorstellen voorbereidend onderzoek voltooid, nog niet gereedgemeld voor plenaire behandeling

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, T. Dibi (GroenLinks) - 1 maart 2012 Voorstel van wet van de leden Dibi en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg - 33188

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wetsvoorstellen voorbereidend onderzoek voltooid, nog niet gereedgemeld voor plenaire behandeling

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 27 oktober 2011 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) - 33062

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wetsvoorstellen gereed gemeld voor plenaire behandeling

Zaak: Wetgeving - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 15 juni 2009 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen - 31977

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Rappel toezending reactie commissiebrief d.d. 7 maart jl. inzake Campussen (o.a. De Uitdaging, NieuweKans, motie Dijsselbloem)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 29 mei 2012 Rappel toezending reactie commissiebrief d.d. 7 maart jl. inzake Campussen (o.a. De Uitdaging, NieuweKans, motie Dijsselbloem) - 2012Z10628

Besluit: Bewindspersoon rappelleren

Verzoek Defence for Children - ECPAT Nederland tot aanbieding 'Jaarbericht Kinderrechten 2012' d.d. 26 juni 2012

Zaak: Brief derden - Defence for Children - ECPAT Nederland te Leiden - 21 mei 2012 Verzoek Defence for Children - ECPAT Nederland tot aanbieding 'Jaarbericht Kinderrechten 2012' d.d. 26 juni 2012 - 2012Z10257

Besluit: Aangehouden tot volgende procedurevergadering

Aanbieding Inspectierapport ‘Zicht veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 mei 2012 Aanbieding Inspectierapport ‘Zicht veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg’ - 31839-201

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Antwoord op der vraag van de algemene commissie jeugdzorg om aan te geven wanneer de eerder toegezegde brieven inzake de kwaliteit van de jeugdzorg, de macht dan de gezinsvoogd, de stand van zaken pleegzorgvergoeding, kindermishandeling, nota naar aanleiding van het verslag Meldcode kindermishandeling en de rapportage Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind verwacht kunnen worden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 mei 2012 Antwoord op de vraag van de commissie om aan te geven wanneer de eerder toegezegde brieven inzake de kwaliteit van de jeugdzorg, de macht dan de gezinsvoogd, de stand van zaken pleegzorgvergoeding, kindermishandeling, nota naar aanleiding van het verslag Meldcode kindermishandeling en de rapportage Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind verwacht kunnen worden - 31839-202

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 mei 2012 Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ - 31839-200

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding van het rapport “Een kinderbeschermingsmaatregel?” van de Inspectie Jeugdzorg naar aanleiding van het onderzoek naar de kwaliteit van de meldingen van bureau jeugdzorg aan de Raad voor de Kinderbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 april 2012 Aanbieding van het rapport “Een kinderbeschermingsmaatregel?” van de Inspectie Jeugdzorg naar aanleiding van het onderzoek naar de kwaliteit van de meldingen van bureau jeugdzorg aan de Raad voor de Kinderbescherming - 31839-196

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 31839-19

Aanbieding Jaarbericht en Meerjarenvisie Inspectie Jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 24 april 2012 Aanbieding Jaarbericht en Meerjarenvisie Inspectie Jeugdzorg - 31839-199

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 31839-19