Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 mei 2012

Gepubliceerd: 24 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2012A01931
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d01aa40c-a46c-42ce-a0bf-8d9b43925777&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Koninkrijksrelaties%20d.d.%2023%20mei%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31568, 32836, 33189


Vraag CFT of er behoefte is aan een presentatie over de stand van zaken op financieel gebied van Curaçao en Sint Maarten

Zaak: Brief derden - College Financieel Toezicht (CFT) te Willemstad - 10 mei 2012 Vraag CFT of er behoefte is aan een presentatie over de stand van zaken op financieel gebied van Curaçao en Sint Maarten - 2012Z09920

Besluit: Op korte termijn een besloten technische briefing van één uur organiseren.

Verzoek aan minister BZK op welke termijn het actieplan OJSP aan de Kamer zal worden aangeboden.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 16 december 2011 Aanbieding actieplannen Onderwijs en Jongeren SamenwerkingsProgramma (OJSP) en Institutionele Versterking van de Bestuurskracht (IVB) en mid-termevaluatie IVB - 31568-90

Besluit: Niet controversieel verklaard

Aanbieding afschrift van de antwoordbrief inzake erfpacht Bonaire

Zaak: Brief derden - te - 10 mei 2012 Aanbieding afschrift van de antwoordbrief inzake erfpacht Bonaire namens minister BZK - 2012Z09670

Besluit: Niet controversieel verklaard

Draagkrachtmeting en werkzaamheden van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De staatssecretaris geeft deze informatie n.a.v. toezeggingen gedaan tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg van 15 juni 2011.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 januari 2012 Draagkrachtmeting en werkzaamheden van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De staatssecretaris geeft deze informatie n.a.v. toezeggingen gedaan tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg van 15 juni 2011. - 32836-2

Besluit: Niet controversieel verklaard

Beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV artikel 1 (Waarborgfunctie)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 1 maart 2012 Beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV artikel 1 (Waarborgfunctie) - 33189-1

Besluit: Niet controversieel verklaard

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Koninkrijksrelaties 2011

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Koninkrijksrelaties 2011 - 33240-IV-2

Besluit: Niet controversieel verklaard

Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2011

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 16 mei 2012 Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2011 - 33240-IV-1

Besluit: Niet controversieel verklaard

Slotwet Koninkrijksrelaties 2011

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 16 mei 2012 Slotwet Koninkrijksrelaties 2011 - 33240-IV

Besluit: Niet controversieel verklaard

Voorstel van rijkswet van het lid Van Oven tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (vervallen van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Oven, van - 28 december 2000 Voorstel van rijkswet van het lid Van Oven tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (vervallen van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe) - 27570-(R1672)

Besluit: Niet controversieel verklaard

Kustwacht Caribisch Gebied

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 23 mei 2012 Kustwacht Caribisch Gebied - 2012Z10364

Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken om een reactie op de berichten dat Curaçao en Sint Maarten hun financiële bijdrage aan de kustwacht zouden willen beëindigen.