Besluitenlijst van de Extra procedurevergadering van donderdag 26 april 2012

Gepubliceerd: 26 april 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2012A01742
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6a2f95ef-28fb-4a0a-8847-dfc54c9e8dba&title=Besluitenlijst%20Extra%20procedurevergadering%20ELI%20op%2026%20april%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32372


Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 7 november 2011 Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij - 33076

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering over het controversieel verklaren.

Verzoek van het lid Gesthuizen om een brief met de stand van zaken omtrent Nanotechnologie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 25 april 2012 Verzoek van het lid Gesthuizen om een brief met de stand van zaken omtrent Nanotechnologie - 2012Z08904

Besluit: Het verzoek van het lid Gesthuizen om de minister van EL&I een brief met de stand van zaken omtrent nanotechnologie te vragen en de brief inzake de resultaten van het vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen (Kamerstuk 26 991, nr. 332) af te voeren van het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid, wordt gehonoreerd.

Algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen (16 mei 2012, van 11.00 tot 13.00 uur)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Science publicaties over (subletale) effecten van twee neonicotinoïden op bijen en hommels - 32372-92

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering over het controversieel verklaren.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-92