Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 maart 2012

Gepubliceerd: 23 maart 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2012A01098
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5f5348d1-79ee-4ecd-8888-de538698229c&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%20d.d.%2022-03-2012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31293, 32812, 31289, 24724, 26695, 31289, 32637, 33145, 33145, 31288, 31288, 31288, 31288, 33106, 31288, 26695, 33088, 33088, 32713, 33096, 31524, 31293, 31521, 31521, 32193, 31288, 31289, 31288, 27406, 27406, 32827, 32827, 32827

Inhoud


Behandelvoorstel openbare consultatie ‘Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU’

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 16 maart 2012 Behandelvoorstel openbare consultatie ‘Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU’ - 2012Z05470

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de conceptreactie van het kabinet op de openbare consultatie 30 dagen vóór het verstrijken van de deadline van de consultatie (in dit geval dus uiterlijk 27 april 2012) aan de Kamer te zenden.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 27 april 10.00 uur (deadline openbare consultatie is dan verstreken, en vóór deadline regering richting EU, nl. 28 mei a.s., zodat eventuele wensen van Kamer meegenomen kunnen worden in de kabinetsreactie).
Besluit: Technische briefing door ambtenaar Europese commissie organiseren.

Aanbieding verslag van de OJCS-Raad van 10 februari 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 maart 2012 Aanbieding verslag van de OJCS-Raad van 10 februari 2012 - 21501-34-181

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en verzoek om EU-stafnotitie over keuze schriftelijk of algemeen overleg

Basis voor Presteren: Effectief benutten van extra leertijd voor jonge kinderen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 maart 2012 "Basis voor Presteren, Actielijn 5: Effectief benutten van extra leertijd voor jonge kinderen", om te komen tot het verhogen van prestaties van leerlingen en scholen in het primair onderwijs - 31293-136

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen (met name de onderdelen betreffende bestuurlijke afspraken met gemeenten)
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderwijsverslag (met name onderdeel betreffende verbinding vve en basisonderwijs).

Derde nota van wijziging inzake wetsvoorstel Kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 maart 2012 Derde nota van wijziging inzake Wijziging - 32812-18

Besluit: Betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32812-18

Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 maart 2012 Beleidsvisie en aanbieding onderzoeksrapporten inzake onderwijshuisvesting in het PO, VO en MBO. Tevens is bijgevoegd een overzicht met een aantal toezeggingen over dit onderwerp. - 31289-118

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen
Noot: N.a.v. verzoek over nog te verwachten stukken: alle onderzoeken inzake huisvesting zijn ontvangen. Het eerder uitgestelde AO kan wederom gepland worden.

Eindrapportage over het Actieplan misbruik uitwonendenbeurs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 15 maart 2012 Eindrapportage over het Actieplan misbruik uitwonendenbeurs - 24724-100

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

De Dag van de Leerplicht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 maart 2012 De Dag van de Leerplicht en aanbieding actuele cijfers van de meldingen van schoolvberzuim over het schooljaar 2010-2011 - 26695-86

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim op 12 april a.s.

Beleidsreactie evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 maart 2012 Beleidsreactie evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet onderwijs - 31289-117

Besluit: Een algemeen overleg plannen.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van 30 jaar en ouder

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 maart 2012 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van 30 jaar en ouder - 33200

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 april om 10.00 uur.

Kabinetsreactie AWT advies 'Scherp aan de Wind' (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 14 maart 2012 Kabinetsreactie AWT advies 'Scherp aan de Wind' (min ELI) - 32637-28

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Valorisatie van 18 april a.s.

Wetsvoorstel i.v.m. onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 maart 2012 Nota van wijziging - 33145-9

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 27 maart 2012 om 10.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33145-9

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33145-8

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 27 maart 2012 om 10.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33145-8

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 januari 2012 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel - 33145

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 27 maart 2012 om 10.00 uur.

Vervolgonderzoek Inspectie van het Onderwijs naar buitenlandse activiteiten bij Stenden hogeschool

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 maart 2012 Vervolgonderzoek Inspectie van het Onderwijs naar buitenlandse activiteiten bij Stenden hogeschool - 31288-264

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Internationale mobiliteit.

Aanbieding afschrift antwoordbrief aan KNAG m.b.t. profielenstructuur bovenbouw havo/vwo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 maart 2012 Aanbieding afschrift antwoordbrief aan KNAG m.b.t. profielenstructuur bovenbouw havo/vwo - 2012Z04901

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 maart jl. over het voortgezet onderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D05016

Planning van de brief over de brede verkenning deeltijdonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 12 maart 2012 Planning van de brief over de brede verkenning deeltijdonderwijs - 31288-262

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D07925

Aanbieding inspectierapportage alternatieve afstudeertrajecten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 12 maart 2012 Aanbieding inspectierapportage alternatieve afstudeertrajecten - 31288-263

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de brief van de staatssecretaris inzake de staat van het hoger beroepsonderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 253)

Voorhang van het conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 12 maart 2012 Voorhang van het conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs - 31288-265

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 maart 2012 om 17.00 uur.

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33 106, d.d. 6 maart 2012 (passend onderwijs)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 maart 2012 Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33 106, d.d. 6 maart 2012 (passend onderwijs) - 33106-84

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs (Kamerstuk 33 106).
Gerelateerde kamerstukken: 33106-84

Prestatieafspraken met hogescholen en universiteiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 7 maart 2012 Prestatieafspraken met hogescholen en universiteiten - 31288-261

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de brief van de staatssecretaris inzake de staat van het hoger beroepsonderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 253)

Reactie op motie Biskop over verzuimaanpak en ouderbetrokkenheid in het mbo (32356 nr. 17)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Reactie op motie Biskop over verzuimaanpak en ouderbetrokkenheid in het mbo (32356 nr. 17) - 26695-85

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg voortijdig schoolverlaten.

Evaluatie 2011 Wet gratis schoolboeken

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de evaluatie 2011 Wet gratis schoolboeken (33088, nr. 1) - 33088-3

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg inzake de reactie op het SCP-rapport "Waar
Noot: Zie ook agendapunt 26.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 november 2011 Evaluatie 2011 Wet gratis schoolboeken - 33088-1

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg inzake de reactie op het SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld".
Noot: Zie ook agendapunt 26.

Reactie op SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld?"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Reactie op SCP-rapport "Waar voor ons belastinggeld?" - 33000-VIII-176

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van drie uur.
Noot: Zie ook agendapunt 27.

Beantwoording vragen van het lid Biskop bij wetsvoorstel aansluiting niet-bekostigd onderwijs op het bron en Digitaal Verzuimloket

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Beantwoording vragen van het lid Biskop bij wetsvoorstel aansluiting niet-bekostigd onderwijs op het bron en Digitaal Verzuimloket - 32713-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg voortijdig schoolverlaten.
Gerelateerde kamerstukken: 32713-7

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een locatiecode

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33096-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33096-5

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 november 2011 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een locatiecode - 33096

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als de brief met beantwoording vragen CDA-fractie binnen is (medio april)

Kwalificatiedossiers en internationale wetgeving

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Kwalificatiedossiers en internationale wetgeving - 31524-125

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mbo.

Bestuursafspraken G4 en G33

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake bestuursafspraken G4 en G33 - 33000-VIII-175

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 november 2011 Bestuursafspraken G4 en G33 - 33000-VIII-61

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen.

Afschrift van brief aan de Stichting Flore te Heerhugowaard m.b.t. generaal pardon onderwijsuren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Afschrift van brief aan de Stichting Flore te Heerhugowaard m.b.t. generaal pardon onderwijsuren - 2012Z04198

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D05513

Reactie op verzoek Çelik om toezending van het onderzoek naar de 400 rijkste schoolbesturen n.a.v. de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie Don)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 maart 2012 Reactie op verzoek Çelik om toezending van het onderzoek naar de 400 rijkste schoolbesturen n.a.v. de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie Don) - 31293-135

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

1-meting De kwaliteit in het contractvervoer

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 maart 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake leerlingenvervoer - 31521-64

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Minister verzoeken om adequate antwoorden te geven op de vragen over vervoer van hoofbegaafde leerlingen vóór de procedurevergadering van 5 april a.s.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 november 2011 1-meting De kwaliteit in het contractvervoer - 31521-63

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Toezegging inzake een verkenning naar de variabele ‘opleiding’ bij de beoordeling van de leerresultaten in het primair onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 maart 2012 Toezegging inzake een verkenning naar de variabele ‘opleiding’ bij de beoordeling van de leerresultaten in het primair onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs - 32193-32

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Gerelateerde kamerstukken: 32193-32

Toezending van de resultaten van het onderzoek naar de kennis van studenten over de maatregelen in het hoger onderwijs, zoals eerder toegezegd in de beantwoording op schr. vragen van het lid Jadnanansing, waarbij het met name betreft de langstudeerdersmaatregel en de beleidsvoornemens in het wetsvoorstel ‘Studeren is Investeren’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 maart 2012 Toezending van de resultaten van het onderzoek naar de kennis van studenten over de maatregelen in het hoger onderwijs, zoals eerder toegezegd in de beantwoording op schr. vragen van het lid Jadnanansing, waarbij het met name betreft de langstudeerdersmaatregel en de beleidsvoornemens in het wetsvoorstel ‘Studeren is Investeren’ - 31288-260

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling van het wetsvoorstel studeren is investeren (Kamerstuk 33145).

Kabinetsstandpunt profielen havo / vwo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 maart 2012 Kabinetsstandpunt inzake de profielenstructuur in de bovenbouw van havo/vwo en aanbieding van het rapport "Consequenties vermindering profielen havo-vwo" van Ecorys - 31289-114

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Voortgezet onderwijs.

Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk (31288, nr. 184) en kamervragen betreffende de aan de voormalig bestuurders van Inholland toegekende vergoedingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 maart 2012 Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk (31288, nr. 184) en kamervragen betreffende de aan de voormalig bestuurders van Inholland toegekende vergoedingen - 31288-258

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de brief van de staatssecretaris inzake de staat van het hoger beroepsonderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 253)

Nederland gastland van de Europese onderzoeksinfrastructuur CLARIN ERIC

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 maart 2012 Nederland gastland van de Europese onderzoeksinfrastructuur CLARIN ERIC - 27406-196

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 18 april a.s. over Valorisatie.

Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 maart 2012 Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten - 27406-195

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 18 april a.s. over Valorisatie.

Werbezoek buitenland - media

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 16 maart 2012 Werkbezoek buitenland commissie OCW - media - 2012Z05463

Besluit: Akkoord met onderwerp werkbezoek, met de aanvulling dat ook functioneren van regionale omroepen wordt betrokken. Geïnventariseerd zal worden in welke periode het werkbezoek afgelegd kan worden.

Afschrift van de brief aan de Nederlandse Vereniging van Journalisten over de onafhankelijke positie Wereldomroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 maart 2012 Afschrift van de brief aan de Nederlandse Vereniging van Journalisten over de onafhankelijke positie Wereldomroep - 2012Z05336

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard (Kamerstuk 33019).

Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed; Parijs, 17 oktober 2003

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 14 maart 2012 Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed; Parijs,

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 maart 2012 om 10.00 uur.
Noot: goedkeuringtermijn loopt tot 14 april

Evaluatie van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 maart 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het evaluatieverslag van het Stimuleringsfonds voor de Pers - 32827-31

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Persbeleid. Kamervragen en eerdere brieven hierbij betrekken.
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek, voorafgaand aan het algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 december 2011 Evaluatie van het Stimuleringsfonds voor de Pers - 32827-28

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Persbeleid. Kamervragen en eerdere brieven hierbij betrekken.
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek, voorafgaand aan het algemeen overleg.

Publiek-private samenwerking op mediagebied

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 maart 2012 Publiek-private samenwerking op mediagebied - 32827-30

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 10 april 2012 om 10.00 uur.

Kunst van Lezen 2012-2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 maart 2012 Kunst van Lezen 2012-2015 - 33000-VIII-174

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de brief aan de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo over de restauratie van de Haarlemse kathedraal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 5 maart 2012 Afschrift van de brief aan de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo over de restauratie van de Haarlemse kathedraal - 2012Z04139

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO van 25 april a.s. over erfgoed en monumenten.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D02674