Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 5 december 2012

Gepubliceerd: 6 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2012A00466
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7295aa18-8268-4e1b-8721-c257cfa0fe44&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20van%205%20december%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29628, 32317, 29344, 19637, 24587, 29344, 19637, 19637, 24587, 24170, 29344, 29344, 28638, 29517, 24077, 29911, 29628, 33108, 28638, 29279, 30950, 29279, 29628, 29517, 24077, 29517, 29628, 28684, 29911, 29628, 24077, 29628, 26643, 31753, 32398

Inhoud


Aanmelding wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming van de arrondissementen Gelderland en Overijssel (33451)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 28 november 2012 Aanmelding wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming van de arrondissementen Gelderland en Overijssel (33451) - 2012Z20524

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 28 november 2012 heeft de commissie besloten het wetsvoorstel 33 451 aan te melden voor de stemmingen op donderdag 29 november 2012.

Opschorting periodiek overleg met politievakbonden

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 november 2012 Opschorting periodiek overleg met politievakbonden - 29628-341

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 23 november 2012 heeft de commissie besloten om het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 2012 ivm de positie van de korpschef en van de regioburgemeester (33368) definitief aan te melden voor plenaire behandelingen in de week van 27-29 november 2012.

Faillissementsfraude

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 23 november 2012 Faillissementsfraude - 2012Z20209

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 23 november 2011 heeft de commissie besloten de minister te vezoeken de tijdens de regeling van werkzaamheden van 8 en 20 november 2012 gevraagde informatie over faillissementsfraude zo spoedig mogelijk te doen toekomen, dit met het oog op een mogelijk algemeen overleg.

Reactie op uitzending Argos ten behoeve van de begrotingsbehandeling

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 22 november 2012 Reactie op uitzending Argos t.b.v. de begrotingsbehandeling V&J - 2012Z20075

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 22 november 2012 heeft de commissie besloten de staatssecretaris een reactie te vragen op uitzending Argos ten behoeve van de begrotingsbehandeling.

Sluiting van gevangenissen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 22 november 2012 Sluiting van gevangenissen - 2012Z20008

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 22 november 2012 heeft een meerderheid van de commissie besloten de staatssecretaris een reactie te vragen op het bericht over de sluiting van gevangenissen ten behoeve van de begrotingsbehandeling.

Reactie op brief burgemeester Amsterdam over tentenkamp

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 21 november 2012 Eeactie op brief burgemeester Amsterdam over tentenkamp - 2012Z19910

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 21 november 2012 heeft de commissie besloten de staatssecrataris een reactie te vragen op de brief van de burgemeester van Amsterdam ten behoeve van het algemeen overleg over tentenkampen op 21 november 2012.

Reactie op opschorting van het landelijk overleg door politiebonden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 15 november 2012 Reactie op opschorting van het landelijk overleg door politiebonden - 2012Z19491

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure d.d. 16 november 2012 heeft de commissie besloten om ten behoeve van het algemeen overleg over politieonderwerpen op 22 november 2012 de minister te verzoeken de Kamer te informeren naar aanleiding van het bericht dat de politiebonden het landelijk overleg hebben opgeschort.

Online gokken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 5 december 2012 Online gokken - 2012Z21176

Besluit: Schriftelijk overleg voeren over het fiche over Mededeling EU raamwerk online gokken (Kamerstuk 22112, nr. 1516) met als inbrengdatum 20 december 2012.

Omwisseling algemeen overleggen over kinderporno en clubpas

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 5 december 2012 Omwisseling algemeen overleggen over kinderporno en clubpas - 2012Z21173

Besluit: Het algemeen overleg over de clubpas zal worden gevoerd op 13 december en het algemeen overleg kinderporno op 20 december 2012.

Relatie tussen de Patriot Act en het feit dat in Nederland gevestigde Amerikaanse bedrijven gegevens aan de Amerikaanse overheid doorspelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 5 december 2012 Relatie tussen de Patriot Act en het feit dat in Nederland gevestigde Amerikaanse bedrijven gegevens aan de Amerikaanse overheid doorspelen - 2012Z21172

Besluit: De minister zal worden verzocht aan te geven wanneer hij uitsluitsel kan geven over de relatie tussen de Patriot Act en het feit dat in Nederland gevestigde Amerikaanse bedrijven gegevens aan de Amerikaanse overheid (moeten) doorspelen.

Algemeen overleg over EURODAC

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 5 december 2012 Algemeen overleg over EURODAC - 2012Z21170

Besluit: Algemeen overleg na het kerstreces voeren over de brief d.d. 3 december 2012 over het Europees voorstel voor raadpleging EURODAC bij strafrechtelijke onderzoeken.

Voorstel schema procedurevergaderingen 2013

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 29 november 2012 Voorstel schema procedurevergaderingen 2013 - 2012Z20568

Besluit: • woensdag 23 januari 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 6 februari 2013 van 14.30 tot 15.30 uur KROKUSRECES 15 T/M 25 FEBRUARI 2013 • woensdag 27 februari 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 13 maart 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 27 maart 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 10 april 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 24 april 2013 van 14.30 tot 15.30 uur MEIRECES 26 APRIL T/M 13 MEI 2013 • woensdag 22 mei 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 5 juni 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 19 juni 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 3 juli 2013 van 14.30 tot 15.30 uur ZOMERRECES 5 JULI T/M 2 SEPTEMBER 2013 • woensdag 11 september 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 25 september 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 9 oktober 2013 van 14.30 tot 15.30 uur HERFSTRECES 18 T/M 28 OKTOBER 2013 • woensdag 6 november 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 20 november 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 04 december 2013 van 14.30 tot 15.30 uur • woensdag 18 december 2013 van 14.30 tot 15.30 uur KERSTRECES 20 DECEMBER T/M 13 JANUARI 2014

Reactie op het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de verlenging van de behandeling van tbs-ers en de eventuele gevolgen ervan en de oplossing van die gevolgen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 30 november 2012 Reactie op het arrest van het Europees Hof voor de Rchten van de Mens over de verlenging van de behandeling van tbs-ers en de eventuele gevolgen ervan en de oplossing van die gevolgen - 2012Z20743

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rondetafelgesprek over de herziening beslagverbod roerende zaken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 26 november 2012 Verzoek om rondetafelgesprek over de herziening beslagverbod roerende zaken - 2012Z20267

Besluit: Rondetafelgesprek voeren over de herziening beslagverbod roerende zaken; de leden zal worden verzocht suggesties te doen voor uit te nodigen personen/organisaties.

Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 6-7 december 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 november 2012 Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 6-7 december 2012 te Brussel - 32317-144

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-Raad van 6 en 7 december 2012 op 5 december 2012.

Uitvoering motie Gesthuizen c.s. over menswaardige opvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen (Kamerstuk 29 344, nr.103)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 november 2012 Uitvoering motie Gesthuizen c.s. over menswaardige opvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen (Kamerstuk 29 344, nr.103) - 29344-106

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 oktober jl. inzake de leges gezinshereniging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 november 2012 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 oktober jl. inzake de leges gezinshereniging - 2012Z20443

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie naar aanleiding van de uitzending van ARGOS van 24 november jl. over een afgewezen asielzoeker

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 november 2012 Reactie naar aanleiding van de uitzending van ARGOS van 24 november jl. over een afgewezen asielzoeker - 19637-1593

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer uiterlijk maandag 10 december 2012 te berichten over het vertrouwelijk informeren van de Kamer over de verbeterde Nederlandse asielprocedure.

Achtste Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 november 2012 Achtste Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen - 33400-VI-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over de sluiting van gevangenissen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 november 2012 Reactie op verzoek commissie over de sluiting van gevangenissen - 24587-479

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Toezegging over gezamenlijke terugkeervluchten van Frontex

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 november 2012 Toezegging over gezamenlijke terugkeervluchten van Frontex - 29344-105

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Landgebonden asielbeleid Irak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 november 2012 Landgebonden asielbeleid Irak - 19637-1592

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling.

ACVZ-advies 'Expertise getoetst: De rol van deskundigenadvisering in de asielprocedure'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 november 2012 ACVZ-advies 'Expertise getoetst: De rol van deskundigenadvisering in de asielprocedure - 19637-1591

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek Nationale ombudsman naar overlijden in detentie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 november 2012 Onderzoek Nationale ombudsman naar overlijden in detentie - 24587-478

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Verhoor van personen met verstandelijke beperking, uitvoering motie Kooiman en Voortman (24 170, 131)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 november 2012 Verhoor van personen met verstandelijke beperking, uitvoering motie Kooiman en Voortman (Kamerstuk 24 170, nr.131) - 24170-140

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Reactie op het aanbod van de gemeente Amsterdam aan vreemdelingen uit het tentenkamp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 november 2012 Reactie op het aanbod van de gemeente Amsterdam aan vreemdelingen uit het tentenkamp - 29344-104

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de situatie over de tentenkampen in Amsterdam op 21 november 2012.

Ontwikkelingen rond de tentenkampen in Amsterdam en Den Haag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 november 2012 Ontwikkelingen rond de tentenkampen in Amsterdam en Den Haag - 29344-92

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de situatie over de tentenkampen in Amsterdam op 21 november 2012.

Onderzoek Nationaal rapporteur mensenhandel naar orgaanverwijdering en commercieel draagmoederschap

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 november 2012 Onderzoek Nationaal rapporteur mensenhandel naar orgaanverwijdering en commercieel draagmoederschap - 28638-94

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie (onderdeel orgaanverwijdering).
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over draagmoederschap (onderdeel commercieel draagmoederschap).

Onderzoek naar wettelijk decryptiebevel

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 november 2012 Onderzoek naar wettelijk decryptiebevel - 33400-VI-68

Besluit: Wetsvoorstel afwachten.

Nadere informatie n.a.v. de berichtgeving over de secretaris-generaal van mijn ministerie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 november 2012 Nadere informatie n.a.v. de berichtgeving over de secretaris-generaal van mijn ministerie - 33400-VI-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Variabele voertuigbezetting en brandweeronderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 november 2012 Variabele voertuigbezetting en brandweeronderwerpen - 29517-66

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg op 12 december 2012.

Reactie op verzoek van het lid Berndsen-Jansen m.b.t. de monitor van de clubpas

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 november 2012 Reactie op verzoek van het lid Berndsen-Jansen m.b.t. de monitor van de clubpas - 24077-296

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de clubpas op 13 december 2012.

Faillissementsfraude

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 november 2012 Faillissementsfraude - 29911-74

Besluit: Algemeen overleg voeren, bij voorkeur vóór het kerstreces.

Toezeggingen AO Politie 22 november

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 november 2012 Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg van 22 november 2012 inzake politie - 29628-343

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Reactie op de motie van het lid De Wit over een uniform systeem voor inning van het griffierecht (33 108, nr.14)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 november 2012 Reactie op de motie van het lid De Wit over een uniform systeem voor inning van het griffierecht - 33108-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33108-19

Onderzoek naar Chinese beautybranche

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 november 2012 Onderzoek naar Chinese beautybranche - 28638-93

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

Voortgang versterking van de prestaties in de strafrechtketen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 november 2012 Voortgang versterking van de prestaties in de strafrechtketen - 29279-156

Besluit: Algemeen overleg voeren na het kerstreces.

Voortgang beveiliging joodse instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 november 2012 Voortgang beveiliging joodse instellingen - 30950-46

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Reactie op verzoek commissie om een rappelbrief op brief van de VVNOR over benoeming van deskundigen in civiele zaken door raadsheren van gerechtshof Den Haag

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 november 2012 Reactie op verzoek commissie om een rappelbrief op brief van de VVNOR over benoeming van deskundigen in civiele zaken door raadsheren van gerechtshof Den Haag - 29279-155

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie op onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar CIOT-bevragingen bij de politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 november 2012 Beleidsreactie op onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar CIOT-bevragingen bij de politie - 29628-342

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inspraak van de brandweervrijwilligers in de Veiligheidsregio's

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 november 2012 Inspraak van de brandweervrijwilligers in de Veiligheidsregio's - 29517-65

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg op 12 december 2012.

Portefeuilleverdeling Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 november 2012 Portefeuilleverdeling Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie - 2012Z20157

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inventarisatie drugshandel via het internet

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 november 2012 Inventarisatie drugshandel via het internet - 24077-295

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de clubpas op 13 december 2012.

Situatie bij energiecentrale Electrabel in Nijmegen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 november 2012 Situatie bij energiecentrale Electrabel in Nijmegen - 29517-64

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg op 12 december 2012.

Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 november 2012 Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie - 29628-340

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over politieonderwerpen.

Onderzoeksrapport straftoemeting bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 november 2012 Onderzoeksrapport straftoemeting bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak - 28684-366

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verantwoordingsrapportages aanpak georganiseerde criminaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 november 2012 Verantwoordingsrapportages aanpak georganiseerde criminaliteit - 29911-73

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Stand van zaken ten aanzien van de dierenpolitie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 november 2012 Stand van zaken ten aanzien van de dierenpolitie - 29628-339

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 21 november 2012.

Reactie op verzoek Berndsen-Jansen over het coffeeshopbeleid en de toegenomen straatoverlast en drugshandel als gevolg van de invoering van de wietpas in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 november 2012 Reactie op verzoek Berndsen-Jansen over het coffeeshopbeleid en de toegenomen straatoverlast en drugshandel als gevolg van de invoering van de wietpas in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland - 24077-293

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de clubpas 20 december 2012.

Verzuimpercentage politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 november 2012 Verzuimpercentage politie - 29628-338

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg politieonderwerpen op 21 november 2012.

Bilateraal verdrag voor onderzoek en technologie op het gebied van binnenlandse en civiele veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 november 2012 Bilateraal verdrag voor onderzoek en technologie op het gebied van binnenlandse en civiele veiligheid - 26643-259

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over cyber security op 6 december 2012.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 29 november 2012 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2012Z20555

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen de eerste termijn begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 november 2012 Beantwoording vragen de eerste termijn begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2013 - 2012Z20541

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 november 2012 Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang) - 33488

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 7 februari 2013.

Ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 november 2012 Ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners - 31753-53

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de toegezegde quickscan naar de gevolgen van de bezuinigingen op de rechtsbijstand.

Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru; ’s-Gravenhage, 12 mei 2011

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 22 november 2012 Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru; ’s-Gravenhage, 12 mei 2011 - 33486-(R1994)

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-VI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen centraal vastgesteld op 6 december 2012 te 14.00 uur.

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 november 2012 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken - 33484

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 31 januari 2013.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van het terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 november 2012 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme) - 33478

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 31 januari 2013.

32398 Tweede nota van wijziging inzake de Wet forensische zorg

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 november 2012 Tweede nota van wijziging - 32398-19

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32398-19