Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 november 2012

Gepubliceerd: 29 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2011A05721
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=35f83992-bdfd-4b42-8d5b-6eb5c5120f0d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Koninkrijksrelaties%20d.d.%2028%20november%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 31568, 31568


EU-voorstel: Besluit betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”), COM(2012) 362

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 21 september 2012 Fiche: Raadsbesluit Landen en gebieden overzee (“LGO besluit”) - 22112-1469

Besluit: Zie bovenstaande voorstellen.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 26 juli 2012 EU-voorstel: Besluit betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”), COM(2012) 362 - 2012Z14734

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg van 2 uur kort na het kerstreces met de minister van Buitenlandse Zaken.
Besluit: Staf EU om notitie verzoeken ter voorbereiding op dit algemeen overleg.
Noot: In de procedurevergadering van 3 oktober jl. is besloten om in de procedurevergadering van eind november te besluiten over verdere behandeling van dit voorstel. Ook is toen besloten het LGO-besluit aan de parlementen van de andere Koninkrijkslanden voor te leggen. Aruba heeft inmiddels inhoudelijk gereageerd (zie desbetreffende brief Aruba in brievenlijst). Curacao zal naar verwachting voor de jaarwisseling inhoudelijk reageren (zie desbetreffende brief Curacao in brievenlijst). Van Sint Maarten wordt eventuele reactie afgewacht.

Reactie op verzoek commissie inzake de aanwijzing aan het bestuur van Curaçao van 2 november 2012 tot aanpassing van de begroting van 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 22 november 2012 Reactie op verzoek commissie inzake de aanwijzing aan het bestuur van Curaçao van 2 november 2012 tot aanpassing van de begroting van 2012 - 31568-123

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 29 januari 2013.

Reactie op verzoek van de commissie voor Koninkrijksrelaties inzake Justice Park Sint Maarten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 november 2012 Reactie op verzoek van de commissie voor Koninkrijksrelaties inzake Justice Park Sint Maarten - 31568-122

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport Caribbean Financial Action Task Force

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 november 2012 Rapport Caribbean Financial Action Task Force - 2012Z19862

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 29 januari 2013.

Zevende rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 november 2012 Zevende rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten - 33400-IV-18

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 29 januari 2013.

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-IV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op donderdag 6 december 2012 te 14.00 uur, antwoorden te ontvangen uiterlijk 13 december 2012.