Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 juni 2012

Gepubliceerd: 28 juni 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie Jeugdzorg
Activiteitnummer: 2011A05622
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1124692b-869b-4a91-ad1d-5d9dfd63a5f6&title=Besluitenlijst%20pv%20Jeugdzorg%20op%2027%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31839, 31839, 31015, 31839, 31839


Rappelleren toezegging brief inzake Amarant, De Lindehorst en Bureau Jeugdzorg Brabant

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 28 juni 2012 Rappelleren toezegging brief inzake Amarant, Lindehorst en Bureau Jeugdzorg - 2012Z13194

Besluit: Bewindspersoon rappelleren m.b.t. toezending brief uiterlijk dinsdag 3 juli te 12.00 uur inzake Amarant, De Lindenhorst en bureau jeugdzorg Brabant
Noot: Toezegging verzamel algemeen overleg Jeugdzorg d.d. 13 juni 2012

Rapport Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten; een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 juni 2012 Rapport Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten; een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers - 31839-216

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen aan de regering vastgesteld op 27 september 2012

Eindrapport van de Werkgroep Overgangsmaatregelen ter bestrijding van de risico’s van de transitie van de jeugdzorg “Verantwoord over de drempel”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 19 juni 2012 Eindrapport van de Werkgroep Overgangsmaatregelen ter bestrijding van de risico’s van de transitie van de jeugdzorg “Verantwoord over de drempel” - 31839-217

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg op 20 juni 2012
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om een stand-van-zaken brief Stelselherziening Jeugdzorg na het reces, waarin meer specifiek een reactie wordt gegeven op de 117 beschreven risico's uit het rapport van de werkgroep

Aanbieden Rapport 'Inventariserend onderzoek naar signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving'

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 29 mei 2012 Aanbieden Rapport 'Inventariserend onderzoek naar signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving' - 31015-80

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsbehandeling Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (33062)

Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van de rapporten inzake de zorg aan Nederlandse jongeren die met een jeugdzorgindicatie in het buitenland geplaatst zijn (Kamerstuk 31839, nr. 187)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 12 juni 2012 Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van de rapporten inzake de zorg aan Nederlandse jongeren die met een jeugdzorgindicatie in het buitenland geplaatst zijn - 31839-215

Besluit: Reeds behandeld in het verzamel algemeen overleg van 13 juni 2012

Stand van zaken pilotprojecten campussen en monitor decentralisatie uitkering jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 8 juni 2012 Stand van zaken pilotprojecten campussen en monitor decentralisatie uitkering jeugd - 31839-214

Besluit: Staatssecretaris verzoeken nadere informatie vóór 3 juli 2012 om 12.00 uur aan de Kamer te zenden over directe inzet van gelden t.b.v. De Nieuwe Kans i.p.v. door tussenkomst van de gemeente Rotterdam